Sıra
No
Karar
No
Karar Tarihi

KARAR    (pdf formatındadır)
1 3 23.01.2011 Bazı televizyon kanallarında yayınlanan programların Türk aile yapısını, çocukların ve gençlerin psikolojik gelişimini olumsuz etkilediği ve ilgili idare makamları tarafından bu programların yayınının engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmadığı iddialarını içeren dilekçeler hakkındaki 28/05/2005 tarih ve 14 numaralı Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararının uygulamaya geçirilemediği gerekçesiyle TBMM Genel Kuruluna sevkine dair 29/12/2005 tarihli Dilekçe Komisyonu Genel Kurul raporunun, idarenin geçen süre içerisinde gerekli adımları attığının tespit edilmesi nedeni ile yeniden TBMM Genel Kuruluna indirilmesine gerek olmadığına dair karar.

2

4

19.03.2008

775 sayılı Kanun Kapsamında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, Gecekondu Önleme Bölgelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait olan ve imar planlarında konut dışı kullanımlara (sosyal kültürel tesis, oto terminali, su deposu, ticaret alanı vs.) ayrılan Ankara’nın değişik yerlerindeki taşınmazların satış işlemleri ve tapuda alıcıları adına tescil edilmemesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi talebini içeren dilekçe hakkında verilen karar.


3

6

28.01.2009

Cinsel içerikli sohbet, yarışma ve benzeri konularla ilgili olarak Globalstar ve GSM sohbet hatlarının 900’ lü hatlarda olduğu gibi, normal hatlardan ayrıştırılması hakkında karar.


4

7

28.01.2009

“TBMM Basımevi Binası Tadilatı ve Ek Bina yapımını üstlenen Mahmut KOTAN Tur. San. İnş. Tic. Ltd. şirketinden işçilik ücretlerinin bir kısmının ödenmemesi” sebebiyle mağduriyetlerinin giderilmesi taleplerini içeren dilekçe hakkında karar.


5

8

28.01.2009

Bilecik Defterdarlığı, Söğüt Malmüdürlüğü hakkında Merkezi denetim elemanlarınca; “bir mükellefin vergi borçlarını ödememesiyle ilgili olarak” yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda hazırladıkları raporla: Eski Malmüdürü Hüseyin AVŞAR’ın taleplerini içeren dilekçe hakkında verilen karar.


6

9

27.05.2009

Belediye imar planlarında okul sahası olarak ayrılan gayrimenkulleri hakkında, ilgili idare makamları tarafından yasal süresinde kamulaştırma işlemi veya imar planında revizyon işlemi yapılmadığı için mülkiyet haklarına aykırılıkların kaldırılması hakkında karar.


7

10

03.12.2009

Belediye İmar Plânlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdarî Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmâr Plânında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, konunun TBMM Genel Kuruluna sevki hakkında karar.(5/l) (Sıra. Sayısı: 448)


8

11

02.12.2009

Federal Almanya Cumhuriyeti Federal ve Eyalet Meclisleri nezdinde resmi temaslarda bulunmak abacıyla bir Ait Komisyon oluşturulması hakkında karar.


9

12

02.12.2009

TBMM Genel Kurulunun toplantı saatlerinde toplantı yapılabilmesi için izin talebi hakkında karar.


10

13

27.01.2010

Bilecik İli Gülümbe Köyünde yaşanan yolcu taşıma işlerindeki ihtilaf hakkında karar.


11

14

25.02.2010

Baz istasyonlarının çevre ve insan sağlığı bakımından tehdit oluşturduğu iddiasıyla meskûn mahalden kaldırılması ve gerekli araştırmaların yapılması talebini içeren dilekçelere ilişkin karar.


12

15

25.03.2010

Çevre ve insan güvenliği bakımından risk taşıyan pilbull vb. tehlikeli hayvanlar hakkında gerekli önlemlerin alınması talebini içeren dilekçelere ilişkin karar.


13

16

14.04.2010

İnternet erişim hizmeti sağlayan şirketin kota aşım ikazında bulunmasına ilişkin düzenleme yapılması talebini içeren dilekçelere ilişkin karar.


14

17

11.03.2010

"Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından Çamburnu Beldesinde işletilen çöp depolama tesisinin çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek gerekli önlemlerin alınması talebini içeren dilekçelere ilişkin karar"


15

18

18.06.2010

Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu, Anayasanın “Dilekçe Hakkı“ başlıklı 74 üncü Maddesi ve 3701 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ve TBMM İçtüzüğünün ilgili hükümleri gereğince, başvuru sahiplerine süresi içerisinde cevap verebilmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatilde bulunduğu süre içerisinde de Dilekçe Komisyonunun çalışmalarının devam etmesi için çalışma izni talebinde bulunulmasına ilişkin karar.


16 19 25/06/2010 GSM operatörlerinin, numara değiştirmeden operatör değiştirme ve tarife değişikliği uygulamalarıyla tüketicilerin mağduriyetlerine neden oldukları iddiasını dile getirerek gerekli Önlemlerin alınması talebini içeren 3997, 3998 ve 4714 numaralı dilekçelere ilişkin karar.

17 20 25/12/2010 Kamu düzenini bozduğu, imanların sağlıklı çevrede yaşama hakkını engellediği iddiasıyla Talatpaşa Bulvarındaki eğlence sektöründe faaliyet gösteren isletmelerin ve bu bölgede bulunan oto alım satımı yapan işletmelerin meskun mahalden başka bir yere taşınmasına dair dilekçelere ilişkin karar.

18 21 25/06/2010 Ankara ili Dikmen Vadisi 'ndc bulunan park, çelik köprü ve bağlantı yollarının halk tarafından kullanımının sınırlandığı ve bölgedeki sokak köpeklerinin çevre güvenliğini bozduğu iddiasıyla söz konusu sorunların çözülmesi talebini içeren 3805, 3692 ve 3995 numaralı dilekçelere ilişkin karar.

19 22 15/07/2010 Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ve 12 milletvekilinin Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmaları sonucu madencilik sektöründeki sorunların aşılmasına ilişkin ulaşılan bir takım tespitlerin değerlendirilerek, kamu kurumları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması talebine ilişkin karar.

Ek2: (Meclis Araştırma Komisyonu Raporu)

20 23 22/12/2010 Askeri Tesislerin Güvenliği İleri Sürülerek Muğla İli Köyceğiz İlçesi Sultaniye Köyü Büyükkaraağaç Mahallesinin Boşaltılmasına İlişkin Uygulamalara Son Verilmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Karar. (İtiraz edildiği için kesinleşmemiştir)

21 24 22/12/2010 Sivil toplum temsilcilerinin ve kişilerin yanlarında getirdikleri düşünce ürünü evrak vs. materyalin milletvekillerine dağıtımında uygulanan sınırlamaların ve izin usulünün kaldırılmasını talebine ilişkin karar.

22 25 22/12/2010 Talebi olmaksızın bir banka tarafından kendisine kredi kartı gönderilmesine ilişkin şikayetine ilişkin karar.

23 26 22/12/2010 Kendisinin ve ailesinin Anamur’lu olup Anamur’da otururken,  Kocasının Hatay Dörtyol’lu ve memur olması nedeniyle, oraya taşınmak niyetiyle tayin istediğini, oğlunun ise Hatay Dörtyol Anadolu Öğretmen lisesini tercih edip kazandığını  ve 9 uncu sınıfı orada okuduğunu,  eşinin tayininin çıkıp tam taşınacakları zaman eşinin öldüğünü, böylelikle Dörtyol’a da taşınmadıklarını, oğlunun orada yalnız kaldığını, Anamur Öğretmen lisesine nakletmek istediklerinde ise kontenjanın dolu olduğu için naklinin yapılmadığını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesi talebini içeren dilekçelere ilişkin karar.

24 27 22/12/2010 Oğlunun, Çapa Tıp Fakültesi 4 üncü sınıfta okurken masraflarının çok olması nedeniyle, derslerinin bitiminden sonra kendi imkânlarıyla bulmuş olduğu işte çalıştığının tespit edilmesi üzerine, verilmekte olan öğrenim kredisinin kesildiğini ve henüz öğrenci 4 üncü sınıfta iken önceden verilen öğrenim kredisinin ve katkı kredisinin bir yıl sonra ödenmesinin istenmesi talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

25 28 22/12/2010 Bazı televizyonlarda cinsellik ve şiddet konularının sıkça işlendiğini, bu dizilerin veya içerisinde yer alan bazı sahnelerin aile yapısı üzerine, gençlerin ve çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimine olumsuz etki yaptığı, ilgili kurumların ise görevini tam anlamıyla yerine getiremediği” iddialarını içeren dilekçelere ilişkin karar.

26 29 03/02/2011 Yaşam düzenlerini bozduğu, gün ışığından istifadeyi engellediği ve tasarrufa engel olduğu gerekçesiyle kış saati uygulamasına son verilmesini taleplerine ilişkin karar.

27 30 03/02/2011 Birecik Barajından olumsuz etkilenen Halfeti Ulu Caminin kurtarılması ve turizme kazandırılmasını taleplerine ilişkin karar.

28 31 03/02/2011 Sağlık hizmetlerinin sunumunda hâkim ve savcılar lehine ayrımcılık yapıldığı iddiasını dile getirerek bu ayrımcılığın kaldırılmasını taleplerine ilişkin karar.

29 32 03/02/2011 İlâma bağlı borcun ödenmesine fırsat bulamadan avukatların derhal icra takibi başlatarak haksız ücretler aldığını iddia ederek gerekli düzenlemenin yapılmasını taleplerine ilişkin karar.

30 33 03/02/2011 Evcil hayvan satışı yapılan yerlerde hayvan haklarının ihlal edildiğinden bahisle gerekli denetim ve düzenlemelerin yapılması; Sokak hayvanlarının çevre sakinlerinin sağlık ve güvenliğini tehdit ettiğinden bahisle soruna bir çözüm bulunması taleplerine ilişkin karar.

31 34 03/02/2011 Annesinin sağlık görevlilerinin ihmalinden ötürü hayatını kaybettiğinden bahisle devlet hastanelerinde tatil dönemlerinde ve geceleri uzman doktor ve öğretim üyeleri bulundurulması; Bir hastane hakkındaki genel şikayetlerden bahisle vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi; Kendisine kötü muamelede bulunan doktor hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması taleplerini içeren dilekçelere ilişkin karar.

32 35 03/02/2011 Hac ve umre organizasyonu yapan şirketlerin vadedilen hizmet kalitesine aykırı uygulamalarından bahisle mağduriyetlerinin giderilmesi talebi hakkında karar.

33 36 03/02/2011 Samsun Anadolu Denizcilik Lisesi mezunu olduğunu, ancak yapması zorunlu açık deniz stajını yapamadığından bahisle gemici olabilmesi için stajını yapabilmesi hususunda yardım isteğine ilişkin dilekçe hakkında karar.

34 37 03/02/2011 Atatürk havalimanı güvenlik kontrollerinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin dilekçe hakkındaki karar.

35 38 03/02/2011 Polis memurlarının hizmet gerekleriyle bağdaşmayan kötü muamelelerine maruz kaldıklarını iddia ederek, gereğinin yapılması talebini içeren dilekçe hakkındaki karar.

36 39 03/02/2011 Mersin/Tarsus otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin park alanında gece mola verdiği sırada otomobili içerisinde hırsızlığa uğradığından bahisle otoyol güvenliğinin yetersizliğinden ve emniyet güçlerinin ilgisizliğinden yakınarak konunun incelenmesi talebini içeren dilekçe hakkındaki karar..

37 40 03/02/2011 Ayağındaki diyabetten kaynaklanan yaranın tedavisi için heyet raporuyla kullanması zorunlu görülen herhangi bir marka fiber içerikli yara bakım ürünlerini SGK’nın SUT eki Ek 5/A da tespit ettiği fiyatlarda Firmalardan temin edemediğini, bu durumun ayaktan tedavi gören hastaları mağdur ettiği iddiasını içeren dilekçeye ilişkin karar.

38 41 11/06/2010 Milli Eğitim Bakanlığının veya Valilerin “Olur”u alınarak Özel Öğretim Kurumları tarafından düzenlenen çeşitli eğitim etkinliklerinde dereceye giren öğrenci ve okullara vaat edilen ödüllerin verilmediği veya geç verildiği iddiasını dile getirerek konunun incelenmesini talebini içeren dilekçeye ilişkin karar..

39 42 11/06/2010 Domuz çiftliklerinin kontrolsüz ve yaygın şekilde üretim yaptıkları, bu ürünlerin tüketiciye bilgisi olmadan sunulduğu ve bu gıdalar üzerinde gerekli denetimlerin yapılmadığı iddia ederek konunun araştırılmasını talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

40 43 25/03/2011 Tapuya güvenerek yapılan satış işleminden sonra taşınmazlarının beyanlar hanesine 2/B belirtmesi yapılmasından kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesini talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

41 44 25/03/2011 Sağlık sektöründeki bazı hizmetlerin taşeron firmalar aracılığı ile yapılmasının çeşitli sorunlara neden olduğundan yakınarak, bu uygulamaya son verilmesini ve sağlık sektöründeki tüm hizmetlerin kadrolu elemanlarca yapılması talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

42 45 25/03/2011 Haberi olmadan kesilen trafik cezasını 1.5 yıl sonra araç muayenesi sırasında öğrendiğini ve cezayı tebellüğ etmediği halde kayıtlarda tebellüğ edilmiş gibi görüldüğünü iddia ederek mağduriyetin giderilmesi talebini içeren dilekçe hakkında karar.

43 46 25/03/2011 Televizyon dizilerinin uzun süreli olmasından ötürü mesleki sorunlar yaşadıklarını ayrıca bu sektörde çalışanların çalışma şartlarının getirdiği olumsuzlukların incelenmesi talebini içeren dilekçe hakkındaki karar.

44 47 25/03/2011 Gıda maddelerinin etiketlerine üretim tarihinin de yazılmasına ilişkin düzenleme yapılmasını talebini içeren dilekçelere hakkında karar.

45 48 25/03/2011 Hatay ili, Erzin ilçesi, Aşağı Burnaz mevkiine yapılacak olan kömürlü termik santralin çevreye zarar vereceğinden dolayı yapımından vazgeçilmesi talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

46 49 25/03/2011 İletişim şirketlerinin yüksek sabit ücretler aldıklarını iddia ederek tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

47 50 25/03/2011 Özürlülerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü banliyö trenleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılmasını talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

48 51 25/03/2011 Okunması gereken harcama bilgilerinin reklamda yer almasına rağmen okunamayacak küçüklükte yazıldığını belirterek, tüketicinin sağlıklı bilgi edinmesine yönelik düzenleme yapılması talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

49 52 25/03/2011 Gerekli kablo bağlantıları sağlanmadığı için ücretini ödediği halde internetten yararlanamadığından bahisle ilgili telekomünikasyon şirketine ödediği ücretin iadesi talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

50 53 25/03/2011 Mobil telefon hizmetlerine ilişkin abonelik sözleşmelerinin tesisinde izinleri olmaksızın üçüncü kişilere ait belgelerin kullanılması uygulamalarına son verilmesi, abonelerin hatlarının özel içerikli hizmetlere kapalı olması ve abonelerin yazılı talebi üzerine bu servislere açık hale getirilmesi, abonelerin talepleri halinde telefon faturalarına üst sınır getirilmesi, kamunun ve abonelerin güvenliğinin sağlanması konusunda bir zafiyet oluşturan açık hatlar sorunun giderilmesi ile abonelerin istemeleri halinde başvuru konuları hakkında GSM Şirketlerinden yazılı cevap alabilmelerinin sağlanması talebini içeren dilekçeye ilişkin karar.

51 54 25/03/2011 Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konut projelerine ilişkin dilek ve şikayetleri içeren dilekçeler hakkında karar

52 55 25/03/2011 Askeri Tesislerin Güvenliği İleri Sürülerek Muğla İli Köyceğiz İlçesi Sultaniye Köyü Büyükkaraağaç Mahallesinin Boşaltılmasına İlişkin Uygulamalara Son Verilmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun 24/12/2010 Dağıtım Tarihli ve 23 Numaralı Kararına, İzmir Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun konunun TBMM Genel Kuruluna sevkine dair raporu (5/5)


GİRİŞ KOMİSYON HAKKINDA TARİHÇE MEVZUAT ÜYELER KAMU DENETÇİLİĞİ KOMİSYONA BAŞVURU DİLEKÇENİN İZLEDİĞİ YOL DİLEKÇE İSTATİSTİKLERİ GENEL KURUL KARARLARI