2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

Kanun No. 6513

 

Kabul Tarihi: 20/12/2013      

Gider bütçesi

MADDE 1- (1) 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 344.512.858.921 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 38.944.870.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.027.897.000 Türk Lirası,

ödenek verilmiştir.

(2) 2012 yılı merkezi yönetim konsolide ödenek toplamı 350.948.317.871 Türk Lirasıdır.

(3) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2012 yılı bütçe giderleri toplamı 353.641.946.589,96 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2012 yılı bütçe giderleri toplamı 51.140.871.954,43 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2012 yılı bütçe giderleri toplamı 2.193.643.124,38 Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(4) 2012 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı 361.886.686.234,03 Türk Lirasıdır.

Gelir bütçesi

MADDE 2- (1) 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri 322.884.924.000 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 6.090.992.350 Türk Lirası öz gelir, 33.378.311.650 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 39.469.304.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2.027.897.000 Türk Lirası,

olarak tahmin edilmiştir.

(2) 2012 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gelir tahmini toplamı 329.844.816.950 Türk Lirasıdır.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2012 yılı net bütçe gelirleri toplamı 323.229.596.741,89 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2012 yılı net bütçe gelirleri 9.677.479.848,65 Türk Lirası öz gelir, 40.853.227.229,75 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 50.530.707.078,40 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2012 yılı net bütçe gelirleri 2.317.531.483,84 Türk Lirası öz gelir, 20.500.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 2.338.031.483,84 Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(4) 2012 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı 332.474.894.921,00 Türk Lirasıdır.

Denge

MADDE 3- (1) 2012 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 30.412.349.848,07 Türk Lirası bütçe gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 610.164.876,03 Türk Lirası bütçe gider fazlası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 144.388.359,46 Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.

(2) 2012 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gider fazlası 29.411.791.313,03 Türk Lirasıdır.

Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek

MADDE 4- (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinin ilgili sütununda gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2012 yılı içinde harcanmayan toplam 255.248.341,20 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2012 yılı içinde harcanmayan toplam 55.081.576,02 Türk Lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2012 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 19.012.189.952,94 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 3.267.886.281,60 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların toplam 153.993.875,62 Türk Lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2012 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için toplam 15.056.878.194,39 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam 17.943.305,67 Türk Lirası,

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devlet borçları

MADDE 5- (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2012 yılı sonu itibarıyla;

a) 386.541.675.527,70 Türk Lirası kısa, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,

b) 146.349.256.928,29 Türk Lirası Devlet dış borcu,

c) 22.092.210.633,36 Türk Lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.