Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST

TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASININ EKİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ 1/2012 SAYILI TÜRKİYE-TUNUS ORTAKLIK KONSEYİ KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6474

 

Kabul Tarihi: 30/4/2013      

 

MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’te değişiklik yapılması hakkındaki “1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

(s. sayısı: 347)