Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5979

 

Kabul Tarihi: 1/4/2010      

 

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Türk-Alman Üniversitesi

EK MADDE 118- 30/5/2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmaya göre İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik Fakültesinden,

b) Fen Fakültesinden,

c)Hukuk Fakültesinden,

ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

d) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 2- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 12- Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 3- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 11- Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 4- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“97 ) Türk-Alman Üniversitesi”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I) SAYILI LİSTE

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

KURUMU      : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI   : MERKEZ

 

UNVANI                                      DERECESİ                    I SAYILI              II SAYILI

Profesör                                                 1                                   80                           20

Doçent                                                   1                                   60                           20

Doçent                                                   2                                   40                           15

Doçent                                                   3                                   40                           15

Yardımcı Doçent                                 3                                   60                           30

Yardımcı Doçent                                 4                                   60                           20

Yardımcı Doçent                                 5                                   50                           20

Öğretim Görevlisi                                 1                                   60                           20

Öğretim Görevlisi                                 2                                   35                           10

Öğretim Görevlisi                                 3                                   35                           10

Öğretim Görevlisi                                 4                                   30                             5

Öğretim Görevlisi                                 5                                   20                             5

Öğretim Görevlisi                                 6                                   10                             

Okutman                                               1                                   25                           15

Okutman                                               2                                   20                           10

Okutman                                               3                                   15                           10

Okutman                                               4                                   10                             5

Okutman                                               5                                   10                             5

Okutman                                               6                                     5                              

Okutman                                               7                                     5                              

Araştırma Görevlisi                             4                                   45                           10

Araştırma Görevlisi                             5                                   50                           20

Araştırma Görevlisi                             6                                   55                           30

Araştırma Görevlisi                             7                                   60                           40

Uzman                                                   1                                     3                              

Uzman                                                   2                                     3                              

Uzman                                                   3                                     3                              

Uzman                                                   4                                     4                              

Uzman                                                   5                                     5                              

Çevirici                                                   1                                     1                              

Eğitim-Öğretim Planlamacısı            1                                     1                              

                                                         TOPLAM                           900                         335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II) SAYILI LİSTE

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

KURUMU      : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI   : MERKEZ

 

                                                                                                         SERBEST   TUTULU

                                                                                                           KADRO    KADRO

SINIFI UNVANI                                                       DERECESİ  ADEDİ      ADEDİ     TOPLAM

GİH     Genel Sekreter                                                       1                 1                                1

GİH     Genel Sekreter Yardımcısı                                 1                 1                                1

GİH     Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı                   1                 1                                1

GİH     Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı             1                 1                                1

GİH     Personel Dairesi Başkanı                                    1                 1                                1

GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                                1                 1                                1

GİH     Hukuk Müşaviri                                                   1                 1                                1

GİH     Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı                            1                 1                                1

GİH     Sağlık, Kül. ve Sp. Dairesi Başkanı                  1                 1                                1

GİH     Küt. ve Dok. Dairesi Başkanı                            1                 1                                1

GİH     İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı                   1                 1                                1

GİH     Fakülte Sekreteri                                                  1                 5                                5

GİH     Enstitü Sekreteri                                                   3                 2                                2

GİH    Yüksekokul Sekreteri                                           2                 1                                1

GİH     Şube Müdürü                                                        1                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                        2                 5               2               7

GİH     Şube Müdürü                                                        3                 5               2               7

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                      2                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                      3                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                      4                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzmanı                                      5                 1                                1

GİH     Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                  8                 2                                2

GİH     Şef                                                                           4               15              5             20

GİH     Şef                                                                           5               15              5             20

GİH     Şef                                                                           6               15              5             20

GİH     Programcı                                                              4                 1                                1

GİH     Programcı                                                              5                 1                                1

GİH     Programcı                                                              6                 1                                1

GİH     Çözümleyici                                                          5                 1                                1

GİH     Savunma Uzmanı                                               3                 1                                1

GİH     Sivil Savunma Uzmanı                                       3                 1                                1

GİH     Kütüphaneci                                                         5                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                         6                 1               1               2

GİH     Kütüphaneci                                                         7                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                             5               20             10            30

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                             6               22             10            32

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                             7               22             10            32

GİH     Sekreter                                                                  8                 2                                2

GİH     Sekreter                                                                  9                 3                                3

GİH     Şoför                                                                       7                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                       8                 3               2               5

GİH     Şoför                                                                       9                 4               1               5

GİH     Memur                                                                   8                 8              10            18

GİH     Memur                                                                   9                 8              10            18

GİH     Memur                                                                  10                8               6             14

GİH     Veznedar                                                               4                 1                                1

GİH     Veznedar                                                               5                 1                                1

GİH     Koruma ve Güvenlik Görevlisi                         10              10                              10

TH       Mühendis                                                               4                 3                                3

TH       Mühendis                                                               5                 3                                3

TH       Mühendis                                                               6                 4                                4

TH       Mimar                                                                    5                 1                                1

TH       Tekniker                                                                 6                 5               3               8

TH       Tekniker                                                                 7                 5               3               8

TH       Tekniker                                                                 8                 5               4               9

TH       Teknisyen                                                              8                 5               3               8

TH       Teknisyen                                                              9                 5               3               8

TH       Teknisyen                                                             10                5               4               9

SH       Uzman Tabip                                                        4                 2                                2

SH       Tabip                                                                      5                 2                                2

SH       Diş Tabibi                                                              5                 1                                1

SH       Diyetisyen                                                              5                 1                                1

SH       Hemşire                                                                  6                 2                                2

SH       Hemşire                                                                  7                 2                                2

SH       Hemşire                                                                  8                 1                                1

SH       Psikolog                                                                  6                 1                                1

AH      Avukat                                                                   5                 1                                1

YH      Hizmetli                                                                 9               10              5             15

YH      Hizmetli                                                                10              20              5             25

YH      Kaloriferci                                                            10                5                                5

YH      Aşçı                                                                       10                3                                3

                                                                                      TOPLAM       301          114          415

 

 

 

 İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

KURUMU      : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 

TEŞKİLATI   : DÖNER SERMAYE

 

                                                                                                        SERBEST  TUTULU

                                                                                                          KADRO  KADRO

SINIFI UNVANI                                                      DERECESİ ADEDİ   ADEDİ    TOPLAM

GİH     İşletme Müdürü                                                    3                 1                                1

GİH     Veznedar                                                               6                 1                                1

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                             6                 4                                4

GİH     Bilgisayar İşletmeni                                             7                 1                                1

GİH     Memur                                                                   8                 1                                1

YH      Hizmetli                                                                10                2                                2

                                                                                      TOPLAM        10                              10