Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA

DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5677

 

Kabul Tarihi: 30/5/2007      

 

MAD­DE 1- 8/5/1991 ta­rih­li ve 3717 sa­yı­lı Ad­li Per­so­nel ile Dev­let Da­va­la­rı­nı Ta­kip Eden­le­re Yol Gi­de­ri ve Taz­mi­nat Ve­ril­me­si ile 492 sa­yı­lı Harç­lar Ka­nu­nu­nun Bir Mad­de­si­nin Yü­rür­lük­ten Kal­dı­rıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin do­ku­zun­cu fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve mad­de­ye bu fık­ra­yı ta­ki­ben aşa­ğı­da­ki fık­ra­lar ek­len­miş­tir.

“Ha­zi­ne avu­ka­tı ve­ya Dev­let da­va­la­rı­nı ta­ki­be yet­ki­li ki­şi­ye, öde­ne­cek yol taz­mi­na­tı­nın ta­hak­ku­ku­nu mü­te­akip % 35'i öde­nir. Yol taz­mi­na­tı­nın ka­lan % 30’u o il mer­ke­zi ve il­çe­le­rin­de gö­rev ya­pan di­ğer ha­zi­ne avu­kat­la­rı­na, % 10'u ise o il mer­ke­zi ve il­çe­le­rin­de mu­ha­ke­mat hiz­met­le­rin­de gö­rev ya­pan ra­por­tör, şef ve di­ğer me­mur­la­ra, ay­da bir de­fa ve eşit tu­tar­da öden­mek üze­re ema­net he­sa­bı­na alı­nır. Yol taz­mi­na­tı­nın ka­lan % 25'i Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Mer­kez Mu­ha­se­be Bi­ri­mi nez­din­de ema­net he­sa­bı­na gön­de­ri­lir.

İl­gi­li­le­re öde­ne­cek taz­mi­na­tın yıl­lık tu­ta­rı; baş­hu­kuk mü­şa­vi­ri, hu­kuk mü­şa­vi­ri, da­ire baş­ka­nı, mu­ha­ke­mat mü­dü­rü, mu­ha­ke­mat mü­dür yar­dım­cı­sı, mü­şa­vir ha­zi­ne avu­ka­tı ve ha­zi­ne avu­kat­la­rı için en yük­sek Dev­let me­mu­ru ay­lı­ğı­nın (ek gös­ter­ge da­hil) yıl­lık tu­ta­rı­nın ya­rı­sı­nı, ra­por­tör, şef ve di­ğer me­mur­lar için dört­te bi­ri­ni ge­çe­mez. Ge­çen tu­tar, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Mer­kez Mu­ha­se­be Bi­ri­mi nez­din­de­ki ema­net he­sa­bı­na gön­de­ri­lir.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Mer­kez Mu­ha­se­be Bi­ri­mi nez­din­de­ki ema­net he­sa­bın­da top­la­nan tu­ta­rın % 75'i baş­hu­kuk mü­şa­vi­ri, hu­kuk mü­şa­vi­ri, da­ire baş­ka­nı, mü­şa­vir ha­zi­ne avu­ka­tı ve ha­zi­ne avu­kat­la­rı ile taş­ra­da gö­rev ya­pan mu­ha­ke­mat mü­dü­rü, mu­ha­ke­mat mü­dür yar­dım­cı­sı, mü­şa­vir ha­zi­ne avu­ka­tı ve ha­zi­ne avu­kat­la­rı ara­sın­da eşit ola­rak, % 25'i ise mer­kez­de gö­rev­li şu­be mü­dü­rü, ra­por­tör, şef, uz­man ve di­ğer me­mur­lar ile taş­ra­da gö­rev­li ra­por­tör, şef ve di­ğer me­mur­lar ara­sın­da eşit ola­rak yu­ka­rı­da be­lir­le­nen tu­tar da­hi­lin­de da­ğı­tı­lır.”

MAD­DE 2- 29/6/2001 ta­rih­li ve 4706 sa­yı­lı Ha­zi­ne­ye Ait Ta­şın­maz Mal­la­rın De­ğer­len­di­ril­me­si ve Kat­ma De­ğer Ver­gi­si Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun ge­çi­ci 4 ün­cü mad­de­sin­de­ki “ra­yiç de­ğer­le­ri” iba­re­si "2/7/1964 ta­rih­li ve 492 sa­yı­lı Harç­lar Ka­nu­nu­nun 63 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­na gö­re he­sap­la­na­cak de­ğer­le­ri­nin yüz­de yir­mi faz­la­sı" ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 3- 13/12/1983 ta­rih­li ve 190 sa­yı­lı Ge­nel Kad­ro ve Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin eki (I) sa­yı­lı cet­ve­lin Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ait bö­lü­mün­de "YH - Yar­dım­cı Hiz­met­ler Sı­nı­fı" ola­rak yer alan "Çar­şı ve Ma­hal­le Bek­çi­si" un­van­lı kad­ro­la­rın sı­nı­fı "EMH - Em­ni­yet Hiz­met­le­ri Sı­nı­fı" ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 4 - 4/6/1937 ta­rih­li ve 3201 sa­yı­lı Em­ni­yet Teş­ki­la­tı Ka­nu­nu­nun ek 21 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­din­de yer alan “Yar­dım­cı hiz­met­ler sı­nı­fı­na" iba­re­si "Em­ni­yet hiz­met­le­ri sı­nı­fı­na" şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 5-  18/11/1960 ta­rih­li ve 132 sa­yı­lı Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü Ku­ru­luş Ka­nu­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.

“EK MAD­DE 2- Ens­ti­tü hiz­met­le­ri­nin ge­rek­tir­di­ği gö­rev­ler, 506 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar Ka­nu­nu­na tâ­bi söz­leş­me­li ola­rak is­tih­dam edi­len per­so­nel eliy­le yü­rü­tü­lür. Ay­rı­ca özel bil­gi ve uz­man­lık ge­rek­ti­ren iş­ler­de Ens­ti­tü dı­şın­dan bi­lir­ki­şi gö­rev­len­di­ri­le­bi­lir.

Ens­ti­tü baş­ka­nı ve per­so­ne­li­nin üc­ret ve di­ğer ma­li ve sos­yal hak­la­rı, 4/7/2001 ta­rih­li ve 631 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me uya­rın­ca be­lir­le­nen or­ta­la­ma üc­ret top­la­mı üst sı­nı­rı aşıl­ma­mak kay­dıy­la Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

Ens­ti­tü dı­şın­dan gö­rev­len­di­ri­le­cek bi­lir­ki­şi­le­rin gün­lük in­ce­le­me üc­ret­le­ri as­ga­ri üc­re­tin ay­lık brüt tu­ta­rı­nın % 35'ini geç­me­ye­cek şe­kil­de Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

Ens­ti­tü per­so­ne­li­nin po­zis­yon un­van ve sa­yı­la­rı, işe alın­ma, gö­re­ve son ver­me, gö­rev­de yük­sel­me, gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­luk­la­rı, izin, di­sip­lin, si­cil ile bun­la­ra iliş­kin hu­sus­lar Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun tek­li­fi üze­ri­ne Ge­nel Ku­rul ka­ra­rıy­la yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ens­ti­tü per­so­ne­li­ne ve Ens­ti­tü dı­şın­dan gö­rev­len­di­ri­le­cek bi­lir­ki­şi­le­re 631 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 14/ A mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (d) ben­din­de­ki hük­me gö­re har­cı­rah öde­nir. An­cak ge­rek­ti­ğin­de gö­rev un­van­la­rı, ya­pı­lan işin önem ve özel­li­ği ile di­ğer hu­sus­lar dik­ka­te alı­na­rak anı­lan ben­de gö­re be­lir­le­nen gün­de­lik mik­tar­la­rı­nı bir ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya Yö­ne­tim Ku­ru­lu yet­ki­li­dir.”

MAD­DE 6- 132 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 5- Ens­ti­tü­de ha­len kad­ro­lu per­so­nel sta­tü­sün­de ça­lı­şan per­so­nel ile hiz­met söz­leş­me­li ola­rak is­tih­dam edi­len per­so­nel, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih iti­ba­rıy­la söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne geç­miş sa­yı­lır. Bu per­so­ne­lin Ens­ti­tü­de da­ha ön­ce geç­miş hiz­met sü­re­le­ri söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sün­de geç­miş ka­bul edi­lir.

Ek 2 nci mad­de uya­rın­ca çı­ka­rıl­ma­sı ön­gö­rü­len yö­net­me­lik, anı­lan mad­de­nin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren 6 ay için­de ya­yım­la­nır. Bu sü­re içe­ri­sin­de mev­cut yö­net­me­lik­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam olu­nur.”

MAD­DE 7- 1) 132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici 5 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar bu Kanuna tâbi değildir. Bu kurumların harcırah ödemeleri, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesine göre yapılır."

3) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "31/12/2006" ibaresi "31/12/2007" olarak değiştirilmiştir.

MAD­DE 8- 13/12/1983 ta­rih­li ve 178 sa­yı­lı Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 43 ün­cü mad­de­si­nin (b) fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

 “b) 1. Ba­kan­lık mer­kez teş­ki­lâ­tın­da; Büt­çe ve Ma­li Kon­trol Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de Dev­let Büt­çe Uz­ma­nı, Mu­ha­se­bat Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de Dev­let Mu­ha­se­be Uz­ma­nı, Ge­lir Po­li­ti­ka­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de Dev­let Ge­lir Po­li­ti­ka­la­rı Uz­ma­nı, Mil­li Em­lak Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de Dev­let Mal­la­rı Uz­ma­nı, di­ğer bi­rim­ler ile Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Baş­kan­lı­ğın­da Ma­li­ye Uz­ma­nı ça­lış­tı­rı­la­bi­lir. Bu uz­man­la­ra di­ğer gö­rev­le­ri­nin ya­nı sı­ra bağ­lı ol­duk­la­rı baş­kan­lık ve ge­nel mü­dür­lük­le­rin gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da il­gi­li ku­ru­luş­lar nez­din­de araş­tır­ma, in­ce­le­me (ver­gi in­ce­le­me­si ha­riç) ve ana­liz yap­tı­rı­la­bi­lir.

2. Ba­kan­lık taş­ra teş­ki­lâ­tın­da mu­ha­se­be uz­ma­nı ve mil­lî em­lak uz­ma­nı ça­lış­tı­rı­la­bi­lir.

3. Bun­lar en az dört yıl­lık eği­tim ve­ren yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın hu­kuk, si­ya­sal bil­gi­ler, ik­ti­sat, iş­let­me, ik­ti­sa­dî ve ida­rî bi­lim­ler fa­kül­te­le­rin­den ya da bun­la­ra denk­li­ği Yükseköğre­tim Ku­ru­lun­ca ka­bul edil­miş yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan me­zun olan­lar ara­sın­dan ya­pı­la­cak özel ya­rış­ma sı­na­vı so­nun­da mes­le­ğe uz­man yar­dım­cı­sı ola­rak alı­nır­lar ve en az üç yıl ça­lış­mak ve olum­lu si­cil al­mak şar­tıy­la Ba­kan­lık mer­ke­zin­de açı­la­cak ye­ter­lik sı­na­vı­na gir­me hak­kı ka­za­nır­lar. Ye­ter­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı olan­lar kad­ro­la­rı­na uy­gun uz­man un­va­nı­nı alır­lar. Uz­man­la­rın mes­le­ğe gi­riş ve ye­ter­lik sı­nav­la­rı ile ça­lış­ma usûl ve esas­la­rı yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.”

MAD­DE 9- 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun;

a) 36 ncı mad­de­si­nin (VII) nu­ma­ra­lı ben­di­ne "po­lis" iba­re­sin­den ön­ce gel­mek üze­re "çar­şı ve ma­hal­le bek­çi­si" iba­re­si ek­len­miş, (VI­II) nu­ma­ra­lı ben­din­den "çar­şı ve ma­hal­le­ler­de" iba­re­si çı­ka­rıl­mış; “Or­tak Hü­küm­ler” bö­lü­mü­nün (A) fık­ra­sı­nın (11) nu­ma­ra­lı ben­di­ne “Dev­let Mu­ha­se­be Uz­man Yar­dım­cı­la­rı,” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “Dev­let Ge­lir Po­li­ti­ka­la­rı Uz­man Yar­dım­cı­la­rı,” iba­re­si, “Dev­let Mu­ha­se­be Uz­man­lı­ğı­na,” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “Dev­let Ge­lir Po­li­ti­ka­la­rı Uz­man­lı­ğı­na,” iba­re­si ek­len­miş,

b) 152 nci mad­de­si­nin “II-Taz­mi­nat­lar” kıs­mı­nın “(A) ÖZEL HİZ­MET TAZ­Mİ­NA­TI” bö­lü­mü­nün (i) ben­di­ne “Dev­let Mu­ha­se­be Uz­man­la­rı,” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “Dev­let Ge­lir Po­li­ti­ka­la­rı Uz­man­la­rı,” iba­re­si ek­len­miş; “D) EM­Nİ­YET HİZ­MET­LE­Rİ TAZ­Mİ­NA­TI” bö­lü­mü­nün (a) ben­di­ne aşa­ğı­da­ki ye­ni (11) nu­ma­ra­lı alt bent ek­len­miş, ta­kip eden alt bent bu­na gö­re te­sel­sül et­ti­ril­miş ve ay­nı bö­lü­mün (b) ben­di mad­de met­nin­den çı­ka­rıl­mış,

“11. Çar­şı ve ma­hal­le bek­çi­le­ri için % 72’si­ne,”

c) Ek­li (I) sa­yı­lı Ek Gös­ter­ge Cet­ve­li­nin “1- Ge­nel İda­re Hiz­met­le­ri Sı­nı­fı” bö­lü­mü­nün (h) ben­di­ne “Dev­let Mu­ha­se­be Uz­man­la­rı,” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “Dev­let Ge­lir Po­li­ti­ka­la­rı Uz­man­la­rı,” iba­re­si ek­len­miş­tir.

MAD­DE 10- 178 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 8- Dev­let Ge­lir Uz­ma­nı, Ge­lir Uz­ma­nı ile Ma­li­ye Uz­ma­nı kad­ro­sun­da bu­lu­nan­lar 31/12/2008 ta­ri­hi­ne ka­dar Dev­let Ge­lir Po­li­ti­ka­la­rı Uz­ma­nı ola­rak ata­na­bi­lir­ler. Bu su­ret­le ata­na­bi­le­cek­le­rin sa­yı­sı 20'yi ge­çe­mez.

Yaş şar­tı ha­riç, il­gi­li yö­net­me­lik­le­rin­de­ki şart­la­rı ta­şı­yan Ba­kan­lık per­so­ne­lin­den 31/12/2008 ta­ri­hi­ne ka­dar ya­pı­la­cak özel sı­na­vı ka­za­nan­lar­dan Ma­li­ye Yük­sek Eği­tim Mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak uz­man­lık eği­ti­min­de ba­şa­rı­lı olan­lar Mu­ha­se­be Uz­ma­nı ve­ya Mil­li Em­lak Uz­ma­nı kad­ro­la­rı­na ata­na­bi­lir­ler. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin esas ve usûller yönetmelikle düzenlenir.”

MAD­DE 11- Ek­li (1) sa­yı­lı lis­te­de yer alan kad­ro­lar ip­tal edi­le­rek 190 sa­yı­lı Ge­nel Kad­ro ve Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye ek­li (I) sa­yı­lı cet­ve­lin Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na ait bö­lü­mün­den çı­ka­rıl­mış ve ek­li (2) sa­yı­lı lis­te­de yer alan kad­ro­lar ih­das edi­le­rek 190 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ye ek­li (I) sa­yı­lı cet­ve­lin Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na ait bö­lü­mü­ne ek­len­miş­tir.

Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MAD­DE 12- 27/6/1989 ta­rih­li ve 375 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 1 in­ci mad­de­si­nin (C) ben­di­nin (2) nu­ma­ra­lı alt ben­din­de yer alan “en az beş hiz­met yı­lı­nı dol­du­ran­la­ra” iba­re­si “Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca be­lir­le­nen kad­ro­la­ra atan­mış olan­la­ra” şek­lin­de, “öde­nir” iba­re­si “öde­ne­bi­lir” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 13- 22/2/2006 ta­rih­li ve 5458 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Prim Ala­cak­la­rı­nın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ve Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“İş­ve­ren­le­rin, bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si kap­sa­mın­da­ki borç­la­rı­nı ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma­ma­la­rı ve­ya ya­pı­lan­dı­rıl­mış borç­la­rı ile il­gi­li yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­me­le­rin­den do­la­yı an­laş­ma­la­rı­nın bo­zul­ma­sı ha­lin­de; 1/1/2008 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ka­nun, ka­rar­na­me ve­ya di­ğer mev­zu­at­la sağ­la­nan üre­tim, ya­tı­rım ve ben­ze­ri Dev­let yar­dım­la­rı ile teş­vik ve des­tek­ler­den, da­ha ön­ce baş­la­yıp de­vam eden nak­dî ol­ma­yan teş­vik­ler ha­riç, ya­rar­lan­dı­rıl­maz­lar ve ya­rar­lan­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği son­ra­dan an­la­şı­lan­lar­dan da ya­pı­lan Dev­let yar­dı­mı, teş­vik ve des­tek öde­me­le­ri ka­nu­nî fa­izi ile bir­lik­te ge­ri alı­nır. Söz ko­nu­su iş­lem­ler ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma an­laş­ma­sı­nın 1/1/2008 ta­ri­hin­den son­ra bo­zul­ma­sı ha­lin­de, an­laş­ma­nın bo­zul­du­ğu ta­ri­hi ta­kip eden ay ba­şın­dan iti­ba­ren uy­gu­la­nır. Des­tek, teş­vik ve Dev­let yar­dım­la­rı, il­gi­li sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan borç­lu­la­ra iliş­kin bil­gi­le­rin te­min edil­me­sin­den son­ra sağ­la­nır.”

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- 2007 yı­lı için, 25/6/2001 ta­rih­li ve 4688 sa­yı­lı Ka­nu­nun 32 nci mad­de­sinin bi­rin­ci fık­ra­sın­da­ki "Ağus­tos ayı­nın on­be­şin­ci gü­nü" iba­re­si "Ey­lül ayı­nın bi­rin­ci gü­nü" ola­rak uy­gu­la­nır.

MAD­DE 14-  Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si ya­yı­mı­nı ta­kip eden ayın bi­rin­ci gü­nü, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası 31/12/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, di­ğer mad­de­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 15- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU:  MALİYE BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI:  MERKEZ

 

                                                   İPTAL EDİLEN KADROLAR

 

SINIFI       UNVANI                                                         KADRO DERECESİ       ADEDİ

GİH           Memur                                                                             6                            30

GİH           Memur                                                                             7                            20

GİH           Memur                                                                             8                           18

                               TOPLAM                                                                                         68

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) SAYILI LİSTE

 

KURUMU:  MALİYE BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI:  MERKEZ

 

                                                  İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

SINIFI       UNVANI                                                         KADRO DERECESİ       ADEDİ

GİH           Şube Müdürü                                                                   3                              4

GİH           Devlet Gelir Politikaları Uzmanı                                     4                              5

GİH           Devlet Gelir Politikaları Uzmanı                                     5                            10

GİH           Devlet Gelir Politikaları Uzmanı                                     6                            10

GİH           Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcısı                    7                            10

GİH           Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcısı                    8                            15

GİH           Çözümleyici                                                                     5                              2

GİH           Programcı                                                                         7                              2

GİH           Programcı                                                                      10                              2

TH            Ekonomist                                                                        5                              2

TH            Ekonomist                                                                        7                              2

TH            İstatistikçi                                                                        6                              2

TH            İstatistikçi                                                                        8                              2

                               TOPLAM                                                                                         68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) SAYILI LİSTE

 

KURUMU:  TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

 

                                                                      İHDAS  EDİLEN KADROLAR

 

                                    SERBEST             TUTULAN

SINIFI       UNVANI                             DERECESİ  KADRO ADEDİ     KADRO ADEDİ           KADRO ADEDİ

GİH           Teknik Yardım Uzmanı                6                            25                       -                                   25                                       

TH            Teknik Yardım Uzmanı                6                            5                         -                                    5            

                               TOPLAM                                                     30                                                            30