Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

KÖY KA­NU­NUN­DA VE BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5673

 

Kabul Tarihi: 27/5/2007      

MAD­DE 1- 18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş, dör­dün­cü fık­ra­sı­na “gö­re­vin­den ay­rı­lan” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “ve­ya bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­lan­mış olan” iba­re­si ile ay­nı fık­ra­nın so­nu­na “Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ölü­mü se­be­biy­le eş­le­ri­ne ay­lık bağ­lan­ma­sı du­ru­mun­da yu­ka­rı­da be­lir­ti­len hak sa­hip­le­ri­ne ay­nı şe­kil­de mu­aye­ne, tet­kik ve te­da­vi yar­dı­mı ya­pıl­ma­sı­na de­vam olu­nur.” cüm­le­si ve mad­de­nin so­nu­na aşa­ğı­da­ki fık­ra­lar ek­len­miş­tir.

“Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­le­cek il­ler­de; ola­ğa­nüs­tü hal ila­nı­nı ge­rek­ti­ren se­bep­le­re ve şid­det ha­re­ket­le­ri­ne ait cid­di be­lir­ti­le­rin köy­de ve­ya çev­re­de or­ta­ya çık­ma­sı ve­ya her ne se­bep­le olur­sa ol­sun köy­lü­nün ca­nı­na ve ma­lı­na te­ca­vüz ha­re­ket­le­ri­nin art­ma­sı hal­le­rin­de, va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ona­yı ile ye­te­ri ka­dar ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su gö­rev­len­di­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rı­la­bi­lir. Bu şe­kil­de gö­rev­len­di­ri­le­cek ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı 40.000 ki­şi­yi ge­çe­mez. Ba­kan­lar Ku­ru­lu bu sa­yı­yı yüz­de el­li­ye ka­dar ar­tır­ma­ya yet­ki­li­dir. Gö­rev­len­dir­me­yi ge­rek­ti­ren hal­le­rin or­ta­dan kalk­ma­sı du­ru­mun­da ve­ya ida­rî za­ru­ret hal­le­rin­de gö­rev­len­dir­me­ye iliş­kin ay­nı usûl uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­le­re son ve­ri­le­bi­lir.”

“Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na hiz­me­tin de­va­mı sü­re­sin­ce her ay 11.500 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da üc­ret öde­nir. Bu üc­ret, her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye tâbi tu­tul­mak­sı­zın ve pe­şin ola­rak öde­nir. Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ara­sın­dan, top­lam ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı­nın yüz­de onu­nu geç­me­ye­cek şe­kil­de tef­rik edi­len ko­ru­cu baş­la­rı­na ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na öde­nen üc­re­tin yüz­de onu ka­dar ila­ve üc­ret öde­nir. Ay so­nun­dan ön­ce ken­di is­te­ğiy­le gö­rev­den ay­rı­lan­lar ile di­sip­lin hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­len­ler ha­riç ol­mak kay­dıy­la, gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­len ve­ya ölen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı için ön­ce­den pe­şin öden­miş olan üc­re­tin ka­lan gün­le­re isa­bet eden tu­ta­rı ge­ri alın­maz.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan gü­ven­lik güç­le­riy­le bir­lik­te ope­ras­yon­la­ra ka­tı­lan­la­rın ia­şe­le­ri, bir­lik­te ope­ras­yo­na ka­tıl­dık­la­rı gü­ven­lik güç­le­ri­nin bağ­lı ol­du­ğu bi­rim­ler­ce ve bu bi­rim­le­rin büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re sağ­la­nır. Bu Ka­nun­da be­lir­ti­len gö­rev­ler ile ta­bii afet­ler­de ve di­ğer ola­ğa­nüs­tü hal ve du­rum­lar­da em­sal­le­ri­ne gö­re ba­şa­rı­lı gö­rev yap­tık­la­rı gö­rü­len ve­ya bü­yük ya­rar­lı­lık gös­te­ren ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na, va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ona­yı ile yıl­da bir de­fa ay­lık üc­ret­le­ri­nin iki ka­tı­na ka­dar ödül ve­ri­le­bi­lir. Bir ma­lî yıl­da bu şe­kil­de ödül ve­ri­le­cek ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı, o il­de gö­rev­li ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı­nın yüz­de bi­ri­ni ge­çe­mez. Gü­ven­lik güç­le­riy­le bir­lik­te ope­ras­yon­la­ra ka­tı­lan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye tâ­bi tu­tul­mak­sı­zın her ay 400 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sıy­la çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak tu­tar­da ek taz­mi­nat ay­rı­ca öde­nir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ça­lış­tı­rı­lan­lar, bu ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı 31/5/2006 ta­rih­li ve 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da kı­sa ve uzun va­de­li si­gor­ta kol­la­rı açı­sın­dan si­gor­ta­lı sa­yıl­maz­lar.

Bu mad­de­ye gö­re ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ya­pı­la­cak har­ca­ma­lar, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­ne ko­nu­la­cak öde­nek­ten bu Ba­kan­lık­ça kar­şı­la­nır ve öde­me­ler il va­li­lik­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.”

MAD­DE 2- 442 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de­ler ek­len­miş­tir.

“EK MAD­DE 16- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 55 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın gö­rev­le­riy­le ili­şik­le­ri ke­si­lir. İli­şik­le­ri ke­si­len­ler­den on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti olan­la­ra ha­yat­ta bu­lun­duk­la­rı sü­re­ce 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­ca ay­lık bağ­la­nır. On­beş yı­lı aşan her yıl için 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­na 200 gös­ter­ge ra­ka­mı ila­ve edi­lir ve bu şe­kil­de ya­pı­la­cak ila­ve hiç­bir şe­kil­de 3.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nı ge­çe­mez. Ay­lık gös­ter­ge­si­ne ila­ve edi­le­cek 200 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın he­sa­bın­da, ay ke­sir­le­ri tam ay sa­yı­lır. Yıl ke­sir­le­ri­nin her ayı için 200 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak tu­ta­rın oni­ki­de bi­ri ay­lı­ğa ay­rı­ca ek­le­nir.

Bi­rin­ci fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­lan­mış olan­lar­dan ve­fat eden­le­rin dul eş­le­ri ile 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la sü­re ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan gö­rev­le­riy­le ili­şik­le­ri de­vam et­mek­te iken ve­fat eden­le­rin dul eş­le­ri­ne bi­rin­ci fık­ra­ya gö­re he­sap­la­na­cak ay­lı­ğın yüz­de yet­miş­be­şi ora­nın­da ay­lık bağ­la­nır. Her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan ay­lık alan dul eşe, bu fık­ra­ya gö­re he­sap­la­nan tu­ta­rın ya­rı­sı uy­gu­la­nır. Dul eşe bağ­la­nan ay­lık­lar ev­len­me­si ha­lin­de ke­si­lir ve ölüm ne­de­ni ha­riç dul kal­ma­la­rı ha­lin­de ye­ni­den bağ­lan­maz.

Te­rör suç­la­rın­dan do­la­yı hü­küm gi­yen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ve­ya dul eş­le­ri­ne, ay­lık bağ­lan­maz. Hü­küm giy­me­den ön­ce ay­lık bağ­lan­mış ol­ma­sı ha­lin­de ise bağ­la­nan ay­lı­ğı ke­si­lir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan sa­kat­la­nan­la­rın ken­di­le­ri­ne, ölen­le­rin ise dul ve ye­tim­le­ri­ne 3/11/1980 ta­rih­li ve 2330 sa­yı­lı Nak­di Taz­mi­nat ve Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le ma­lûl­lük ya da dul ve ye­tim ay­lı­ğı bağ­lan­mış ol­ma­sı du­ru­mun­da, bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­rı­ca ay­lık bağ­lan­maz, ön­ce­den bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re bağ­lan­mış olan­la­rın ay­lık­la­rı ke­si­lir.

EK MAD­DE 17- 55 ya­şı­nı dol­du­rup on­beş yıl­dan az hiz­me­ti olan ve­ya 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan; sağ­lık ve ida­rî ne­den­ler­le gö­re­vi­ne son ve­ri­len­ler ile ölen­le­re (55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan gö­rev­le­ri ile ili­şik­le­ri de­vam et­mek­te iken ve­fat eden­ler ha­riç), 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öde­nir.

55 ya­şı­nı dol­dur­ma­dan ken­di is­tek­le­ri ile gö­rev­le­rin­den ay­rı­lan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na, hiz­met sü­re­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öde­nir.

Taz­mi­nat he­sa­bın­da bir yıl­dan az olan hiz­met sü­re­si bir yıl ka­bul edi­lir. Bir tam yı­lı aşan sü­re­ler için; ay ke­sir­le­ri tam ay sa­yıl­mak su­re­tiy­le bu sü­re ile oran­tı­lı öde­me ya­pı­lır. Ve­fat eden ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın hak et­ti­ği taz­mi­nat ka­nu­nî mi­ras­çı­la­rı­na öde­nir. Ve­ri­le­cek taz­mi­nat tu­ta­rın­dan her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti ya­pıl­maz. Ek 16 ncı mad­de uya­rın­ca ay­lık bağ­la­nan ve­ya di­sip­lin hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­len ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re taz­mi­nat öden­mez.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan gö­rev sü­re­si için­de ve­fat eden­le­rin eşi­ne ve ço­cuk­la­rı­na, bun­lar yok­sa an­ne ve ba­ba­sı­na, bun­lar da yok­sa kar­deş­le­ri­ne, 15.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye tâbi tu­tul­mak­sı­zın ölüm yar­dı­mı öde­nir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan sa­kat­la­nan­la­rın ken­di­le­ri­ne, ölen­le­rin ise dul ve ye­tim­le­ri­ne 2330 sa­yı­lı Nak­di Taz­mi­nat ve Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le ma­lûl­lük ya da dul ve ye­tim ay­lı­ğı bağ­lan­mış ol­ma­sı du­ru­mun­da; bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­rı­ca taz­mi­nat öden­mez, ön­ce­den bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re taz­mi­nat öden­miş olan­la­rın al­mış ol­duk­la­rı taz­mi­nat tu­ta­rı 2330 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öden­me­si ge­re­ke­cek nak­dî taz­mi­nat tu­ta­rın­dan dü­şü­lür.

Ek 16 ncı mad­de ile bu mad­de kap­sa­mın­da­ki öde­me­ler, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan ya­pı­lır ve öde­me­nin ya­pıl­ma­sı­nı ta­kip eden iki ay için­de Ha­zi­ne­den tah­sil edi­lir.

EK MAD­DE 18- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile ko­ru­cu baş­la­rı­nın; gö­rev­len­dir­me şe­kil­le­ri, gö­re­ve alın­ma­la­rın­da ara­na­cak şart­lar, gö­rev­le­ri, uy­gu­la­na­cak di­sip­lin ce­za­la­rı ve gö­rev­le­ri­ne son ve­ril­me­si­ni ge­rek­ti­ren hal­ler, di­sip­lin amir­le­ri, ya­rar­la­na­cak­la­rı gi­yim eş­ya­la­rı ile bun­la­rın şek­li ve ve­ril­me za­man­la­rı, eği­tim ve de­ne­tim usûl ve esas­la­rı, si­cil ve izin­le­ri, ilk mü­ra­ca­at­la­rın­da sa­hip ol­ma­la­rı ge­re­ken sağ­lık şart­la­rı, baş­ka bir iş­te ça­lış­ma hak­la­rı ile bu Ka­nun­da yer alan di­ğer hu­sus­la­ra iliş­kin uy­gu­la­ma­lar Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü üze­ri­ne İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­na­cak ve bu mad­de­nin ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren al­tı ay için­de Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.”

MAD­DE 3- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının ilk paragrafında yer alan "% 0,5'ini" ibaresi "% 0,7'sini" olarak ve aynı fıkranın (a) bendi ile (B) fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya,"

“a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerini, yoksa çocuklarından birisini, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisini veya,"

MAD­DE 4- 16/5/2006 ta­rih­li ve 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nu­nun 15 in­ci mad­de­si­nin (b) ben­din­de yer alan “168 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri,” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 16 ve ek 17 nci mad­de­le­rin­de be­lir­ti­len öde­me­ler” iba­re­si ek­len­miş­tir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te;

a) Gö­rev­de bu­lu­nan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ne, 18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun bu Ka­nun­la de­ği­şik 74 ün­cü mad­de­si­ne gö­re be­lir­le­nen sa­yı sı­nır­lan­dır­ma­sı ne­de­niy­le son ve­ri­le­mez.

b) Gö­rev­de bu­lu­nan ve 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­la­rı ne­de­niy­le ili­şik­le­ri ke­si­le­cek olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak 10 ila 15 yıl ara­sın­da hiz­me­ti bu­lu­nan­la­ra 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı esas alı­na­rak 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 16 ncı mad­de­si hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­la­nır. 55 ya­şı­nı dol­dur­muş ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 10 yıl­dan az hiz­me­ti olan­lar ise is­tek­le­ri ha­lin­de 10 hiz­met yı­lı­nı ta­mam­la­yın­ca­ya ka­dar gö­rev­le­rin­de bı­ra­kı­lır­lar ve bun­lar hak­kın­da da ay­nı hü­küm­ler uy­gu­la­nır. 55 ya­şı­nı dol­dur­muş ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 10 yıl­dan az hiz­me­ti olup da ça­lış­mak is­te­me­yen­ler hak­kın­da ise 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 17 n­ci mad­de­si hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

c) Gö­rev­de bu­lu­nan ve 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı is­tek­le­ri ha­lin­de 55 ya­şı­nı dol­du­run­ca­ya ka­dar gö­rev­le­rin­de bı­ra­kı­lır­lar. Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan­lar­dan, 55 ya­şı­nı dol­dur­duk­la­rı ta­rih iti­ba­rıy­la 10 yıl­dan az hiz­me­ti olan­lar, 10 hiz­met yı­lı­nı ta­mam­la­yın­ca­ya ka­dar gö­rev­le­ri­ne de­vam ede­bi­lir­ler ve bun­lar hak­kın­da da (b) ben­di hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

(b) ve (c) ben­di hü­küm­le­rin­de be­lir­ti­len şart­la­rı ta­şı­ma­la­rı ne­de­niy­le 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 16 ncı mad­de­si hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­la­nan­la­ra 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 17 nci mad­de­si­ne gö­re taz­mi­nat öden­mez.

Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len hü­küm­le­rin uy­gu­lan­ma­sı, 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun bu Ka­nun­la de­ği­şik 74 ün­cü mad­de­si­ne gö­re gö­rev­len­dir­me­yi ge­rek­ti­ren hal­le­rin or­ta­dan kalk­ma­sı du­ru­mun­da ve­ya ida­rî za­ru­ret hal­le­rin­de, gö­rev­len­dir­me­ye iliş­kin ay­nı usûl uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­le­re son ve­ri­le­bil­me­si­ne en­gel teş­kil et­mez.

MAD­DE 5- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 6- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.