Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNCE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ SATIŞI ADI ALTINDA TOPLANAN TUTARLARIN ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5667

 

Kabul Tarihi: 24/5/2007      

 

MAD­DE 1- (1) Mül­ga 18/6/1999 ta­rih­li ve 4389 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı uya­rın­ca Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 3/7/2003 ta­rih­li ve 1085 sa­yı­lı Ka­ra­rı ile ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, Ban­ka bün­ye­sin­de kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men ikin­cil pi­ya­sa­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da top­la­nan tu­tar­lar, baş­vu­ru halin­de bu Ka­nun­da be­lir­le­nen esas­lar çer­çe­ve­sin­de Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca ih­raç edi­le­cek özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri kul­la­nıl­mak su­re­tiy­le Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ara­cı­lı­ğıy­la öde­nir.

(2) Bu Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak öde­me­ler­de; hak sa­hip­li­ği­nin tes­pi­tin­de Müf­lis Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ka­yıt­la­rı esas alı­nır. Hak sa­hip­le­rin­den ta­lep top­lan­ma­sı, ta­lep top­la­ma­nın şek­li ve sü­re­si, hak sa­hip­li­ği­nin is­pa­tın­da ara­na­cak bel­ge­ler, öde­me­ye ara­cı ola­cak ban­ka­nın tes­pi­ti, nak­den ve de­fa­ten ya­pı­la­cak öde­me­nin şek­li ve sü­re­si ile ke­sin­leş­miş ida­rî yar­gı ka­rar­la­rı­na ve­ya bu ni­te­lik­te­ki ka­rar­la­ra da­ya­lı ic­ra ta­kip­le­ri­ne iliş­kin her tür­lü öde­me­ler, uy­gu­la­na­cak fa­iz ora­nı ile fai­zin baş­lan­gıç ta­ri­hi, hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­la­cak öde­me ne­de­niy­le is­te­ne­bi­le­cek ib­ra­na­me ve di­ğer bel­ge­le­rin içe­ri­ği ile öde­me­le­re iliş­kin di­ğer usûl ve esas­lar Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir.

(3) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak öde­me­ler­de, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la ya­tı­rı­lan tu­tar­la­rı ifa­de eden iş­lem tu­tar­la­rı esas alı­nır.

MAD­DE 2- (1) Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­rî yar­gı mer­ci­le­rin­de açı­lan da­va­lar hak­kın­da bu Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

(2) Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di alı­mı ama­cıy­la Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­ne ya­tı­rı­lan tu­tar­lar ne­de­niy­le ida­rî yar­gı mer­ci­le­rin­de açıl­mış olan da­va­la­ra iliş­kin mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten son­ra ic­ra ta­ki­bi­ne ko­nu edil­me­si halin­de vekâlet üc­re­ti, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Avu­kat­lık As­ga­ri Üc­ret Ta­ri­fe­si­nin ikin­ci kıs­mı­nın ikin­ci bö­lü­mü­nün (1) nu­ma­ra­lı ben­din­de ya­zan tu­tar ola­rak uy­gu­la­nır. Ta­kip borç­lu­su ida­re­le­rin ic­ra ta­ki­bin­de­ki iş­lem­le­re kar­şı şi­kâ­yet hak­la­rı sak­lı­dır.

(3) Mah­ke­me ka­rar­la­rın­da ve­ya ic­ra ta­kip sü­re­cin­de il­gi­li ida­re­ler le­hi­ne hük­mo­lu­nan her tür­lü ala­cak bu Ka­nu­na gö­re ya­pı­la­cak öde­me­ler­den mah­sup yo­luy­la tah­sil edi­le­rek il­gi­li ku­rum­la­rın he­sap­la­rı­na ak­ta­rı­lır.

MAD­DE 3- (1) Hak sa­hi­bi ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lan­la­ra, Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten son­ra kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­dı­ğı tes­pit edi­len­le­re, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­lun­ca ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni kal­dı­rı­lan Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti or­tak­la­rı ile bun­la­rın ana, ba­ba, eş ve ço­cuk­la­rı ile ban­ka­nın yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri, ge­nel mü­dür ve yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ile şu­be mü­dür­le­ri ve­ya bun­lar adı­na ha­re­ket eden ki­şi­ler­ce alı­nan ve­ya bu ki­şi­le­rin ay­rı ay­rı ve­ya bir­lik­te doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ne sa­hip ol­duk­la­rı ku­ru­luş­lar­ca alı­nan, Tür­ki­ye  İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin per­so­ne­li­nin kur­muş ol­du­ğu mun­zam ve­ya yar­dım­laş­ma san­dık ve va­kıf­lar­ca alı­nan kar­şı­lık­sız Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­ne iliş­kin ola­rak Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nun­ca her­han­gi bir öde­me ya­pıl­maz.

(2) Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­tin­den Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di al­ma­ma­sı­na rağ­men, sah­te ola­rak dü­zen­le­di­ği ve­ya sah­te ol­du­ğu­nu bil­di­ği bel­ge­le­ri ib­raz eden, et­ti­ren ve­ya ken­di­si­ne ya da bir baş­ka­sı­na öde­me ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep eden ki­şi­le­re, fi­il­le­ri da­ha ağır bir ce­za­yı ge­rek­tir­me­di­ği tak­dir­de, dört se­ne­den se­kiz se­ne­ye ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ri­lir.

(3) Ken­di­le­ri­ne ve­ya gös­ter­dik­le­ri ya­hut hak sa­hi­bi kıl­dık­la­rı ki­şi­le­re öde­me ya­pıl­dık­tan son­ra bu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ya­zı­lı fi­il­le­ri iş­le­dik­le­ri or­ta­ya çı­kan ki­şi­le­re, bu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ya­zı­lı ce­za­nın ya­nı sı­ra on­bin gü­ne ka­dar ad­lî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. An­cak, ad­lî pa­ra ce­za­sı­nın mik­ta­rı, öde­nen tu­ta­rın on ka­tın­dan az ola­maz. 

MAD­DE 4- (1) Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin ban­ka­cı­lık yap­ma ve mev­du­at ka­bul et­me iz­ni­nin kal­dı­rıl­dı­ğı ta­rih­ten ön­ce ger­çek­leş­ti­ri­len fi­il­ler ne­de­ni ile bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öde­me ya­pıl­ma­sı­na ve­ya öde­me ya­pı­la­cak ol­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­ren Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti­nin yö­ne­tim ku­ru­lu ve kre­di ko­mi­te­si baş­kan ve üye­le­ri ile ge­nel mü­dür, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­la­rı, im­za­la­rı ban­ka­yı il­zam eden me­mur­la­rı ve şu­be mü­dür­le­ri ile yö­ne­tim ve de­ne­ti­mi­ni doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak tek ba­şı­na ve­ya bir­lik­te elin­de bu­lun­du­ran or­tak­la­rı­nın, ken­di­le­ri­ne, eş­le­ri­ne ve ço­cuk­la­rı­na ait ban­ka­lar ve ban­ka dı­şı ma­lî ku­rum­lar ile di­ğer ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler nez­din­de­ki, ki­ra­lık ka­sa mev­cut­la­rı da dahil ol­mak üze­re, hak ve ala­cak­la­rın don­du­rul­ma­sı­na, her tür­lü mal, hak ve ala­cak­la­rın üze­rin­de­ki ta­sar­ruf yet­ki­si­nin ta­ma­men ve­ya kıs­men kal­dı­rıl­ma­sı­na, mal, kıy­met­li ev­rak, na­kit ve di­ğer de­ğer­le­rin zap­tı­na, bun­la­rın bir tev­di ma­hal­li­ne ya­tı­rıl­ma­sı­na ve hak ve ala­cak­la­rın üze­ri­ne di­ğer ted­bir­le­rin ko­nul­ma­sı­na, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­nun ta­le­bi üze­ri­ne il­gi­li ban­ka­nın mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu yer­de­ki sulh ce­za hâki­mi, yar­gı­la­ma sı­ra­sın­da ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ka­rar ve­ri­le­bi­lir. Ay­rı­ca, bu Ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak öde­me­ler Ha­zi­ne adı­na 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­nun 134 ve 135 in­ci mad­de­le­rin­de yer alan hü­küm­ler dahi­lin­de Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan ta­kip ve tah­sil edi­lir.

(2) Bu mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da be­lir­ti­len ki­şi­le­rin, 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu ve di­ğer ka­nun­lar­dan do­ğan ce­zaî ve hu­ku­kî so­rum­lu­luk­la­rı sak­lı­dır.

 (3) Bu Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak in­ce­le­me ve de­net­le­me­ler so­nu­cun­da; hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­lan öde­me­ler­de, hak sa­hi­bi­nin be­ya­nı­nın ak­si­ne bir du­ru­mun ve/ve­ya il­gi­li­ye faz­la­dan ve­ya hak­sız bir öde­me ya­pıl­dı­ğı­nın tes­pi­ti halin­de, faz­la­dan ve­ya hak­sız öde­nen meb­lağ, Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan 21/7/1953 ta­rih­li ve 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uya­rın­ca öde­nen ki­şi­den tah­sil edi­lir.

(4) Bu Ka­nun ge­re­ğin­ce ih­raç edi­le­cek olan özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri ile bu se­net­ler kul­la­nıl­mak su­re­tiy­le ya­pı­la­cak öde­me­le­re iliş­kin iş­lem­ler ve kâğıt­lar dam­ga ver­gi­si ve harç­tan müs­tes­na­dır.

MAD­DE 5- (1) 28/3/2002 ta­rih­li ve 4749 sa­yı­lı Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 14- Tür­ki­ye İmar Ban­ka­sı Türk Ano­nim Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, kar­şı­lı­ğın­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men ikin­cil pi­ya­sa­da Dev­let iç borç­lan­ma se­ne­di sa­tı­şı adı al­tın­da top­la­nan tu­tar­lar için Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak her tür­lü öde­me­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si ama­cıy­la, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu­na özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri ih­raç edi­lir. Bu kap­sam­da ih­raç edi­le­cek özel ter­tip Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri için bu Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz.”

MAD­DE 6- (1) 19/10/2005 ta­rih­li ve 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­nun; 91 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın so­nu­na aşa­ğı­da­ki cüm­le ek­len­miş, ay­nı mad­de­si­nin ve 120 nci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­la­rı­nın ikin­ci cüm­le­le­rin­de yer alan “be­şi” iba­re­le­ri “on­be­şi” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş, 101 in­ci mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı ve 124 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“İliş­ki­li Ba­ka­nın ona­yı ile bu sa­yı­nın ya­rı­sı­nı geç­me­mek kay­dıy­la Ku­rul­ca da­ire baş­kan­lık­la­rı oluş­tu­ru­la­bi­lir.”

“Ku­ru­mun iç de­ne­ti­mi Ku­rul­ca be­lir­le­ne­cek usûl ve esas­lar çer­çe­ve­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lir. Ku­ru­mun dış de­ne­ti­mi hak­kın­da 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.”

“Fo­nun iç de­ne­ti­mi Fon ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek usûl ve esas­lar çer­çe­ve­sin­de, dış de­ne­ti­mi ise Fo­nun yıl­lık gi­der he­sap­la­rı ile har­ca­ma­la­rı­nın Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­si su­re­tiy­le ger­çek­leş­ti­ri­lir.”

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun uya­rın­ca ya­pı­la­cak fa­iz öde­me­le­ri, 31/12/1960 ta­rih­li ve 193 sa­yı­lı Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan mev­du­at fa­izi ad­do­lu­nur ve öde­me ta­ri­hi iti­ba­rıy­la ta­hak­kuk et­miş sa­yı­lır.

 (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Bankalar Kanunu hükümlerine dayanılarak yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda off-shore hesabı açtırmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının elde ettikleri menkul sermaye iradı dolayısıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tahakkuk etmiş olup da bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan vergilerle tahakkuk edecek vergilerin ve bunlara bağlı ceza ve gecikme faizlerinin ödeme zamanı, off-shore hesabındaki paranın mevduat sahibine ödenmesine kadar ertelenir. Erteleme süresince tahsil zamanaşımı işlemez ve bu süre boyunca herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmemesi halinde gecikme zammı tatbik edilmez. Aynı süreye ilişkin faiz tahakkuk ettirilmesi durumunda ise hesaplanan toplam gecikme zammı tutarı hesaplanan faiz tutarını aşamaz. Madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu madde dayanak gösterilerek ret ve iade edilmez. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik hükmü 2006 yılı denetimlerinde de uygulanır.

MAD­DE 7- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 8- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.