Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ Zİ­RA­AT BAN­KA­SI ANO­NİM ŞİR­KE­Tİ VE TA­RIM KRE­Dİ KO­OPE­RA­TİF­LE­Rİ TA­RA­FIN­DAN KUL­LAN­DI­RI­LAN TOP­LU KÖY İKRA­ZA­TI/GRUP KRE­Dİ­LE­RİN­DEN DO­ĞAN KE­FA­LE­TİN SO­NA

ER­Dİ­RİL­ME­Sİ HAK­KIN­DA KA­NUN

 

Kanun No. 5661

 

Kabul Tarihi: 15/5/2007      

 

Ke­fa­le­tin so­na er­me­si

MAD­DE 1- (1) Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­tin­den 20/8/2002, Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­rin­den 30/1/2004 ta­ri­hin­den ön­ce bir­den çok üre­ti­ci­nin/ko­ope­ra­tif or­ta­ğı­nın bir­bir­le­ri­ne kar­şı müş­te­rek borç­lu ve mü­te­sel­sil ke­fil sı­fa­tı ile so­rum­lu ola­rak top­lu köy ik­ra­za­tı/grup kre­di­si şek­lin­de kul­lan­dık­la­rı ta­rım­sal kre­di­ler­den, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih iti­ba­riy­le Tas­fi­ye Olu­na­cak Ala­cak­lar/Ta­kip He­sap­la­rın­da ka­yıt­lı bor­cu bu­lu­nan­la­rın (bor­cu ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­mış olan­lar da­hil) bu söz­leş­me­ler­den do­ğan ken­di borç­la­rı­nı, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti ve Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri mev­zu­atın­da yer alan öde­me esas­la­rı­na gö­re; fa­iz, mas­raf, yar­gı­la­ma gi­de­ri, ve­kâlet üc­re­ti ve di­ğer her tür­lü fer'ile­ri ile bir­lik­te 31/12/2007 ta­ri­hi­ne ka­dar ta­ma­men öde­me­le­ri ya da bu ta­ri­he ka­dar ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma­la­rı ve ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­lan borç­la­rın ya­pı­lan­dır­ma ko­şul­la­rın­da ta­ma­men öden­me­si şar­tıy­la, ay­nı söz­leş­me­de­ki di­ğer ta­rım­sal kre­di borç­lu­la­rı­na olan ke­fa­let so­rum­lu­lu­ğu öde­me ta­ri­hi iti­ba­riy­le son bu­lur. Ken­di­le­ri­ne ait ta­rım­sal kre­di borç­la­rı­nı bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten ön­ce fa­iz, mas­raf, yar­gı­la­ma gi­de­ri, ve­kâlet üc­re­ti ve di­ğer her tür­lü fer’ile­ri ile bir­lik­te ta­ma­men öde­yen­le­rin ta­rım­sal kre­di­ler­den kay­nak­la­nan ve ay­nı söz­leş­me­de­ki di­ğer borç­lu­la­ra olan ke­fa­let­ten so­rum­lu­lu­ğu ise bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te so­na erer.

 (2) Bu Ka­nun hü­küm­le­rin­den, 18/4/2001 ta­rih­li ve 2001/2312 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı kap­sa­mın­da Ha­zi­ne kay­na­ğı­na dö­nüş­tü­rül­müş ta­rım­sal kre­di­le­rin borç­lu­la­rı da ya­rar­la­nır.

 (3) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki söz­leş­me­le­ri kre­di kul­lan­ma­dı­ğı hal­de müş­te­rek borç­lu mü­te­sel­sil ke­fil ola­rak im­za­la­mış olan­la­rın ke­fa­let so­rum­lu­lu­ğu bu Ka­nu­nun yürürlüğe girdiği tarihte so­na erer.

 (4) Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki borç­lu­lar hak­kın­da baş­la­tıl­mış bu­lu­nan ida­rî ve­ya ka­nu­nî ta­ki­bat iş­lem­le­ri, han­gi aşa­ma­da olur­sa ol­sun ken­di­li­ğin­den du­rur, mah­kû­mi­yet ka­rar­la­rı­nın in­fa­zı er­te­le­nir, in­fa­zı de­vam eden­ler der­hal tah­li­ye edi­lir. Bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki bor­cu­nu öde­yen­ler hak­kın­da da­ha ön­ce baş­la­tı­lan da­va ve ta­kip­ler ile mah­kûmi­yet ka­rar­la­rı ay­rı­ca harç ve mas­raf öden­mek­si­zin ve her­han­gi bir iş­le­me ge­rek kal­mak­sı­zın or­ta­dan kal­kar. An­cak 31/12/2007 ta­ri­hi­ne ka­dar bor­cu­nu öde­me­yen­ler ile borç­la­rı­nı ya­pı­lan­dır­ma­yan­lar hak­kın­da bu ta­rih­ten iti­ba­ren; ya­pı­lan­dır­ma ko­şul­la­rı­na uy­gun öde­me yap­ma­yan­lar hak­kın­da ise ta­ah­hü­dü ih­lal ta­ri­hin­den iti­ba­ren ta­ki­ba­ta kal­dı­ğı aşa­ma­dan de­vam olu­nur.

(5) Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti­ne ve  Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri­ne olan bor­cu de­vam eden borç­lu­lar hak­kın­da­ki ya­sal ta­kip­ler ne­ti­ce­sin­de, ala­ca­ğın ke­sin aciz ve­si­ka­sı­na bağ­lan­ma­sı ha­lin­de, ke­sin aciz ve­si­ka­sı­na bağ­la­nan fa­iz da­hil, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti­nin ve Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri­nin ala­cak­la­rı (18/4/2001 ta­rih­li ve 2001/2312 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı kap­sa­mın­da­ki­ler ha­riç) Ha­zi­ne ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır. Ke­sin aciz ve­si­ka­sı­na bağ­la­nan ala­cak­lar Ha­zi­ne adı­na Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­tin­ce/Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­rin­ce ta­kip edi­lir ve ya­pı­lan tah­si­lat, tah­si­la­tın ya­pıl­dı­ğı ayı iz­le­yen ayın ilk haf­ta­sı içe­ri­sin­de Ha­zi­ne­nin he­sa­bı­na ak­ta­rı­lır. Ke­sin aciz ve­si­ka­sı­na bağ­la­nan ala­cak­la­rın bu saf­ha­dan son­ra­ki ta­kip iş­lem­le­riy­le il­gi­li mas­raf­lar Ha­zi­ne he­sa­bı­na ak­ta­rı­la­cak tah­si­lat­tan mah­sup edi­lir.

(6) Bu Ka­nun, top­lu köy ik­ra­za­tı/grup kre­di­si şek­lin­de kul­lan­dı­rı­lan ta­rım­sal kre­di­ler dı­şın­da­ki kre­di­le­ri kap­sa­maz ve bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten ön­ce ya­pı­lan öde­me­ler için bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne da­ya­nı­la­rak ia­de ya­pıl­maz.

(7) Bu Ka­nun­da yer al­ma­yan hu­sus­lar hak­kın­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti­nin ve Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri­nin mev­zu­atı uy­gu­la­nır.

Çift­çi bel­ge­si is­ten­me­ye­cek hal­ler

MAD­DE 2- (1) Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın çift­çi ka­yıt sis­te­mi­ne ka­yıt­lı çift­çi­ler­den, her tür­lü ay­nî ve nak­dî yar­dım, avans, süb­van­si­yon, prim gi­bi ta­rım­sal des­tek­le­me ve/ve­ya kre­di kul­la­nıl­ma­sı iş­lem­le­rin­de çift­çi bel­ge­si aran­maz.

Yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan hü­küm­ler

MAD­DE 3- (1) 31/12/1960 ta­rih­li ve 193 sa­yı­lı Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun 53 ün­cü mad­de­si­nin son fık­ra­sın­da yer alan “ve Zi­ra­at  Oda­sın­dan, bu­lun­ma­yan yer­ler­de Ta­rım İl ve­ya İl­çe Mü­dür­lük­le­rin­den çift­çi bel­ge­si­ni al­ma­yan” ibaresi ile 15/5/1957 ta­rih­li ve 6964 sa­yı­lı Zi­ra­at Oda­la­rı ve Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği Ka­nu­nu­nun ek 2 nci mad­de­si  yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

Yü­rür­lük

MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nun 1/4/2007 ta­ri­hin­den ge­çer­li ol­mak üze­re ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 5- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.