Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ Zİ­RA­AT BAN­KA­SI, TÜR­Kİ­YE HALK BAN­KA­SI ANONİM ŞİR­KE­Tİ VE TÜR­Kİ­YE EM­LAK BAN­KA­SI ANO­NİM ŞİR­KE­Tİ HAKKINDA KA­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

Kanun No. 5626

 

Kabul Tarihi : 18/4/2007      

 

MAD­DE 1-15/11/2000 ta­rih­li ve 4603 sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti ve Tür­ki­ye Em­lak Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti Hak­kın­da Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın be­şin­ci ve al­tın­cı cüm­le­le­ri aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve ay­nı fık­ra­nın so­nu­na aşa­ğı­da­ki cüm­le ek­len­miş­tir.

“Özel hu­kuk hü­küm­le­ri­ne gö­re ça­lış­tı­rı­la­cak per­so­ne­lin sa­yı­sı, un­va­nı, üc­ret ve sa­ir ma­li hak­la­rı ban­ka­la­rın ge­nel ku­rul­la­rın­ca tes­pit olu­nur. Ge­nel ku­rul­lar, bu yet­ki­le­ri­ni yö­ne­tim ku­rul­la­rı­na dev­re­de­bi­lir. Per­so­nel is­tih­da­mı­na iliş­kin di­ğer hu­sus­lar­da yö­ne­tim ku­rul­la­rı yet­ki­li­dir.”

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.