Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI

HAK­KIN­DA KA­NUN

 

Kanun No. 5625

 

Kabul Tarihi : 18/4/2007      

MAD­DE 1- 16/7/1997 ta­rih­li ve 4283 sa­yı­lı Yap-İş­let Mo­de­li ile Elek­trik Ener­ji­si Üre­tim Te­sis­le­ri­nin Ku­rul­ma­sı ve İş­le­til­me­si ile Ener­ji Sa­tı­şı­nın Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nu­nun ge­çi­ci 3 ün­cü mad­de­si­nin (B) fık­ra­sı­nın so­nu­na aşa­ğı­da­ki bent ek­len­miş­tir.

“Elek­trik pi­ya­sa­sı mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de, ay­nı kay­nak için ya­pıl­mış çok­lu baş­vu­ru­lar­dan Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan tek­lif ver­me top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­miş ve li­sans al­mış olan­la­rın, bu mad­de­nin yü­rür­lük ta­ri­hi­ni ta­kip eden üç ay için­de baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de es­ki­nin ye­ri­ne ka­im ol­mak üze­re li­sans­la­rı ye­ni­le­nir. Bu du­rum­da da­ha ön­ce ve­ril­miş li­sans ile bağ­lan­tı­lı ola­rak ya­pıl­mış tüm iş ve iş­lem­ler her­han­gi bir iş­le­me ge­rek kal­mak­sı­zın içer­di­ği hü­küm ve şart­lar­la  ye­ni­len­miş ve ge­çer­li sa­yı­lır.”

MAD­DE 2- 4283 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 4 ün­cü mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Bu fık­ra­nın ya­yı­mı ta­ri­hin­de, ha­len Hü­kü­met­le­ra­ra­sı İki­li İş­bir­li­ği kap­sa­mın­da yer alan pro­je­le­re, Hü­kü­met­le­ra­ra­sı İki­li İş­bir­li­ği An­laş­ma­sın­da ve­ya bu an­laş­ma­ya is­ti­na­den is­tih­sal edi­len Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rın­da ya da Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı olu­ruy­la be­lir­le­nen tü­zel ki­şi­nin ya da ki­şi­le­rin, 6762 sa­yı­lı Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak ku­ra­cak­la­rı ve­ya mev­cut­la­ra ek ye­ni or­tak­lar­la ku­ra­cak­la­rı şir­ket­le­rin, da­ha ön­ce be­lir­len­miş il­gi­li pro­je­le­ri­ne su kul­la­nım hak­kı için baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de su kul­la­nım hak­kı ve elek­trik üre­tim li­san­sı ve­ri­lir. Bu fık­ra­da be­lir­ti­len tü­zel ki­şi­le­rin ya­pa­ca­ğı hid­ro­elek­trik üre­tim te­sis­le­ri, ka­nal/ne­hir ti­pi ve­ya re­zer­vu­ar ala­nı on­beş ki­lo­met­re­ka­re­nin al­tın­da ol­ma­sı şar­tı aran­mak­sı­zın 5346 sa­yı­lı Ye­ni­le­ne­bi­lir Ener­ji Kay­nak­la­rı­nın Elek­trik Ener­ji­si Üre­ti­mi Amaç­lı Kul­la­nı­mı­na İliş­kin Ka­nun hü­küm­le­rin­den ya­rar­la­nır­lar.”

MAD­DE 3- 3/7/1968 ta­rih­li ve 1053 sa­yı­lı An­ka­ra, İs­tan­bul ve Nü­fu­su Yüz­bin­den Yu­ka­rı Olan Şe­hir­ler­de İç­me, Kul­lan­ma ve En­düs­tri Su­yu Te­mi­ni Hak­kın­da Ka­nu­nun 10 un­cu mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“Ka­mu Ya­tı­rım Prog­ra­mın­da yer al­mak şar­tıy­la be­le­di­ye teş­ki­lâ­tı olan yer­le­şim yer­le­ri­nin iç­me, kul­lan­ma ve en­düs­tri su­yu­nun te­mi­ni hiz­met­le­ri ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sağlık ve çevre açısından acil tedbirler alınmasını gerekli gördüğü öncelikli atık su arıtma ile ilgili yatırım hizmetleri için ge­le­cek yıl­la­ra yay­gın yük­len­me­le­re gi­riş­me­ye Dev­let Su İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­dir.”

MAD­DE 4- 1053 sa­yı­lı Ka­nu­nun adı “Be­le­di­ye Teş­ki­lâ­tı Olan Yer­le­şim Yer­le­ri­ne İç­me, Kul­lan­ma ve En­düs­tri Su­yu Te­mi­ni Hak­kın­da Ka­nun” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 5- 4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­nun 62 nci mad­de­si­nin birinci fıkrasının (c) ben­di­ aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.”

GEÇİCİ MADDE 1- 26/6/2003 tarihli ve 4911 sayılı Kanun hükümlerine göre Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarının terör eylemlerine, savaş haline ve bunlara bağlı risklere maruz kalmaları durumunda üçüncü şahısların uğrayacağı zararların teminat altına alınması amacıyla Devlet garantisi bedeli, Hazine Müsteşarlığı adına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabına, ait olduğu ay sonundan itibaren 30/9/2007 tarihine kadar yatırılır.

MAD­DE 6- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 7- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.