Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5610

 

Kabul Tarihi : 22/3/2007      

 

MAD­DE 1- 2/3/1984 ta­rih­li ve 2985 sa­yı­lı Top­lu Ko­nut Ka­nu­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.

“EK MAD­DE 11- Top­lu Ko­nut Fo­nu tas­fi­ye edil­me­den ön­ce Fon­dan ge­lir pa­yı alan ku­rum­lar, 9/4/1990 ta­rih­li ve 412 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin ge­çi­ci 3 ün­cü mad­de­si­ne ve 20/6/2001 ta­rih­li ve 4684 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 3 ün­cü mad­de­si­ne is­ti­na­den Top­lu Ko­nut İda­re­si ge­lir­le­rin­den pay ta­lep ede­mez­ler.”

MAD­DE 2- 2985 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 7- 20/6/2001 ta­rih­li ve 4684 sa­yı­lı Ka­nun­la tas­fi­ye edi­len Top­lu Ko­nut Fo­nun­dan ge­lir pa­yı ta­le­bi ile 3/7/2001 ta­ri­hin­den son­ra Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na kar­şı yar­gı mer­ci­le­ri­ne açıl­mış ve de­vam eden da­va­lar ile ic­ra ta­kip­le­ri hak­kın­da ek 11 inci mad­de hük­mü uy­gu­la­nır.”

MAD­DE 3- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 4- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.