Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

KA­ÇAK­ÇI­LIK­LA MÜ­CA­DE­LE KA­NU­NU

 

Kanun No. 5607

 

Kabul Tarihi : 21/3/2007      

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç ve Ta­nım­lar

Amaç

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı, ka­çak­çı­lık fi­il­le­ri ve yap­tı­rım­la­rı ile ka­çak­çı­lı­ğı ön­le­me, iz­le­me, araş­tır­ma usûl ve esas­la­rı­nı be­lir­le­mek­tir.

Ta­nım­lar

MAD­DE 2– (1) Bu Ka­nun­da yer alan;

a) Güm­rük ver­gi­le­ri: Güm­rük ida­re­si ve­ya baş­ka ida­re­ler­ce, eş­ya­nın it­ha­li ve­ya ih­ra­cı­na bağ­lı ola­rak uy­gu­la­nan ver­gi­ler ile di­ğer malî yü­küm­lü­lük­le­ri,

b) Güm­rük­len­miş de­ğer: Ulus­la­ra­ra­sı kıy­met söz­leş­me­si­ne gö­re be­lir­le­ne­cek; it­hal eş­ya­sı için eş­ya­nın CIF kıy­me­ti ile güm­rük ver­gi­le­ri top­la­mı­nı, ih­raç eş­ya­sı için FOB kıy­me­ti ile güm­rük ver­gi­le­ri top­la­mı­nı,

ifa­de eder.

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Ka­çak­çı­lık Fi­il­le­ri

Suç­lar ve ka­ba­hat­ler

MAD­DE 3- (1) Eş­ya­yı, güm­rük iş­lem­le­ri­ne tâbi tut­mak­sı­zın Tür­ki­ye’ye it­hal eden ki­şi, bir yıl­dan beş yı­la ka­dar ha­pis ve on­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. Eş­ya­nın, be­lir­le­nen güm­rük ka­pı­la­rı dı­şın­dan Tür­ki­ye’ye it­hal edil­me­si ha­lin­de, ve­ri­le­cek ce­za üç­te bi­rin­den ya­rı­sı­na ka­dar ar­tı­rı­lır.

(2) Eş­ya­yı, sah­te bel­ge kul­lan­mak su­re­tiy­le güm­rük ver­gi­le­ri kıs­men ve­ya ta­ma­men öden­mek­si­zin, Tür­ki­ye’ye it­hal eden ki­şi, bir yıl­dan beş yı­la ka­dar ha­pis ve on­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(3) Tran­sit re­ji­mi çer­çe­ve­sin­de ta­şı­nan ser­best do­la­şım­da bu­lun­ma­yan eş­ya­yı, re­jim hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı ola­rak güm­rük böl­ge­sin­de bı­ra­kan ki­şi, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ve beş­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(4) Bel­li bir amaç için kul­la­nıl­mak ve­ya iş­len­mek üze­re ül­ke­ye ge­çi­ci it­ha­lat ve da­hil­de iş­le­me re­ji­mi çer­çe­ve­sin­de ge­ti­ri­len eş­ya­yı, sah­te bel­ge ile yurt dı­şı­na çı­kar­mış gi­bi iş­lem ya­pan ki­şi, al­tı ay­dan üç yı­la ka­dar ha­pis ve beş­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(5) Bi­rin­ci ilâ dör­dün­cü fık­ra­lar­da ta­nım­la­nan fi­il­le­rin iş­len­me­si­ne iş­ti­rak et­mek­si­zin, bun­la­rın ko­nu­su­nu oluş­tu­ran eş­ya­yı, bu özel­li­ği­ni bi­le­rek ve ti­ca­rî amaç­la sa­tın alan, sa­tı­şa arz eden, sa­tan, ta­şı­yan ve­ya sak­la­yan ki­şi, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ve beş­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(6) Özel ka­nun­la­rı ge­re­ğin­ce güm­rük ver­gi­le­rin­den kıs­men ve­ya ta­ma­men mu­af ola­rak it­hal edi­len eş­ya­yı, it­hal ama­cı dı­şın­da baş­ka bir kul­la­nı­ma tah­sis eden, sa­tan ve­ya dev­re­den ya da bu özel­li­ği­ni bi­le­rek sa­tın alan ve­ya ka­bul eden ki­şi, üç ay­dan bir yı­la ka­dar ha­pis ve beş­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(7) İt­ha­li ka­nun ge­re­ği ya­sak olan eş­ya­yı it­hal eden ki­şi, fi­il da­ha ağır bir ce­za­yı ge­rek­ti­ren suç oluş­tur­ma­dı­ğı tak­dir­de, iki yıl­dan al­tı yı­la ka­dar ha­pis ve yir­mi­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. İt­ha­li ya­sak eş­ya­yı, bu özel­li­ği­ni bi­le­rek sa­tın alan, sa­tı­şa arz eden, sa­tan, ta­şı­yan ve­ya sak­la­yan ki­şi, ay­nı ce­za ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(8) An­tre­po ve­ya ge­çi­ci de­po­la­ma yer­le­rin­de­ki ser­best do­la­şım­da bu­lun­ma­yan eş­ya­yı, güm­rük ida­re­si­nin iz­ni ol­ma­dan kıs­men ve­ya ta­ma­men çı­ka­ran ve­ya de­ğiş­ti­ren ki­şi­ye, eş­ya­nın güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin iki ka­tı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

(9) Ge­çi­ci it­ha­lat, da­hil­de iş­le­me ve güm­rük kon­tro­lü al­tın­da iş­le­me re­ji­mi çer­çe­ve­sin­de ül­ke­ye ge­ti­ri­len eş­ya­yı, güm­rük iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek­si­zin ser­best do­la­şı­ma so­kan ki­şi­ye, eş­ya­nın güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin iki ka­tı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

(10) Ge­nel dü­zen­le­yi­ci idarî iş­lem­ler­le it­ha­li ya­sak­la­nan eş­ya­yı it­hal eden ki­şi­ye, eş­ya­nın güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin dört ka­tı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. Eş­ya­nın de­ğer­siz, ar­tık ve­ya atık mad­de ol­ma­sı du­ru­mun­da, idarî pa­ra ce­za­sı; dök­me ha­lin­de ge­len eş­ya için ton ba­şı­na yir­mi­bin Türk Li­ra­sı, am­ba­laj­lı gel­me­si ha­lin­de kap ba­şı­na dört­yüz Türk Li­ra­sı ola­rak he­sap­la­nır.

(11) İt­ha­li, li­san­sa, şar­ta, iz­ne, kı­sın­tı­ya ve­ya bel­li ku­ru­luş­la­rın ve­re­ce­ği uy­gun­luk ve­ya ye­ter­li­lik bel­ge­si­ne tâbi olan eş­ya­yı, al­da­tı­cı iş­lem ve dav­ra­nış­lar­la it­hal eden ki­şi­ye, eş­ya­nın güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin iki ka­tı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. Eş­ya­nın de­ğer­siz, ar­tık ve­ya atık mad­de ol­ma­sı du­ru­mun­da, idarî pa­ra ce­za­sı; dök­me ha­lin­de ge­len eş­ya için ton ba­şı­na beş­bin Türk Li­ra­sı, am­ba­laj­lı gel­me­si ha­lin­de kap ba­şı­na yüz Türk Li­ra­sı ola­rak he­sap­la­nır.

(12) İh­ra­cı ka­nun ge­re­ği ya­sak olan eş­ya­yı Tür­ki­ye’den ih­raç eden ki­şi, fi­il da­ha ağır ce­za­yı ge­rek­ti­ren baş­ka bir suç oluş­tur­ma­dı­ğı tak­dir­de al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ve beş­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

(13) Ge­nel dü­zen­le­yi­ci idarî iş­lem­ler­le ih­ra­cı ya­sak­la­nan eş­ya­yı ih­raç eden ki­şi­ye, eş­ya­nın güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin iki ka­tı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. İh­ra­cı, li­san­sa, şar­ta, iz­ne, kı­sın­tı­ya ve­ya bel­li ku­ru­luş­la­rın ve­re­ce­ği uy­gun­luk ve­ya ye­ter­li­lik bel­ge­si­ne tâbi olan eş­ya­yı al­da­tı­cı iş­lem ve dav­ra­nış­lar­la ih­raç eden ki­şi­ye, eş­ya­nın güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin ya­rı­sı ka­dar idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

(14) İh­ra­cat ger­çek­leş­me­di­ği hal­de ger­çek­leş­miş gi­bi gös­ter­mek ya da ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­ta ko­nu ma­lın cins, mik­tar, ev­saf ve­ya fi­ya­tı­nı de­ği­şik gös­te­re­rek il­gi­li ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re teş­vik, süb­van­si­yon ve­ya pa­ra­sal ia­de­ler­den ya­rar­lan­mak su­re­tiy­le hak­sız çı­kar sağ­la­yan ki­şi, bir yıl­dan beş yı­la ka­dar ha­pis ve on­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. Be­yan­na­me ve eki bel­ge­ler­de gös­te­ri­len ile ger­çek­te ih­raç edi­len eş­ya ara­sın­da yüz­de onu aş­ma­yan bir fark bu­lun­ma­sı ha­lin­de, sa­de­ce 27/10/1999 ta­rih­li ve 4458 sa­yı­lı Güm­rük Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iş­lem ya­pı­lır.

(15) Güm­rük ver­gi­le­ri öden­mek su­re­tiy­le ih­raç edi­le­bi­len eş­ya­yı, güm­rük iş­lem­le­ri­ne tâbi tut­mak­sı­zın ve­ya al­da­tı­cı iş­lem ve dav­ra­nış­lar­la güm­rük ver­gi­le­ri kıs­men ve­ya ta­ma­men öden­mek­si­zin Tür­ki­ye’den ih­raç eden ki­şi­ye, eş­ya­nın güm­rük ver­gi­le­ri­nin iki ka­tı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

 (16) İh­ra­ca­tın, ara­cı şir­ket üze­rin­den ger­çek­leş­ti­ril­me­si ha­lin­de, iş­ti­ra­ke iliş­kin hü­küm­ler sak­lı kal­mak üze­re bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ce­za yap­tı­rı­mı, ima­lat­çı ve­ya te­da­rik­çi ih­ra­cat­çı­lar hak­kın­da uy­gu­la­nır. An­cak bu Ka­nu­nun ge­rek­li kıl­dı­ğı ne­za­ret gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen ara­cı şir­ket yet­ki­li­le­ri­ne, ma­lın güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin ya­rı­sı ka­dar idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

(17) Onal­tın­cı fık­ra ha­riç, bu mad­de­de ta­nım­la­nan ka­ba­hat­ler, an­cak kas­ten iş­le­ne­bi­lir.

(18) Yu­ka­rı­da­ki fık­ra­lar­da ta­nım­la­nan suç­lar ile onun­cu fık­ra­da ta­nım­la­nan ka­ba­hat fi­il­le­ri, te­şeb­büs aşa­ma­sın­da kal­mış ol­sa bi­le, ta­mam­lan­mış gi­bi ce­za­lan­dı­rı­lır.

Ni­te­lik­li hal­ler

MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­la­rın ve ka­ba­hat­le­rin, bir ör­gü­tün fa­ali­ye­ti çer­çe­ve­sin­de iş­len­me­si ha­lin­de, ve­ri­le­cek ce­za iki kat ar­tı­rı­lır.

(2) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­la­rın ve ka­ba­hat­le­rin, üç ve­ya da­ha faz­la ki­şi ta­ra­fın­dan bir­lik­te iş­len­me­si ha­lin­de, ve­ri­le­cek ce­za ya­rı ora­nın­da ar­tı­rı­lır.

(3) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­la­rın, tü­zel ki­şi­nin fa­ali­ye­ti çer­çe­ve­sin­de ve­ya ya­ra­rı­na ola­rak iş­len­me­si ha­lin­de, ay­rı­ca bun­la­ra öz­gü gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ne hük­mo­lu­nur.

(4) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­la­rın, ka­çak­çı­lık fi­il­le­ri­ni ön­le­mek, iz­le­mek, araş­tır­mak ve so­ruş­tur­mak­la gö­rev­li ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ve­ya mes­lek ve sa­na­tın sağ­la­dı­ğı ko­lay­lık­lar­dan ya­rar­lan­mak su­re­tiy­le iş­len­me­si ha­lin­de, ve­ri­le­cek ce­za ya­rı ora­nın­da ar­tı­rı­lır.

(5) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­la­rın ve ka­ba­hat­le­rin, bel­ge­de sah­te­ci­lik ya­pı­la­rak iş­len­me­si ha­lin­de, ay­rı­ca bu suç­tan do­la­yı da ce­za­ya hük­mo­lu­nur.

(6) Ka­çak­çı­lık fi­il­le­ri­ni ön­le­mek, iz­le­mek ve araş­tır­mak­la gö­rev­li olup da bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­la­rın iş­len­me­si­ne kas­ten göz yu­man ki­şi, iş­le­nen su­çun müş­te­rek fa­ili ola­rak so­rum­lu tu­tu­lur.

(7) Ka­çak­çı­lık su­çu­nun ko­nu­su­nu oluş­tu­ran eş­ya­nın, Dev­le­tin si­ya­sî, ik­ti­sa­dî ve­ya as­ke­rî gü­ven­li­ği­ni bo­za­cak ya da çev­re ve­ya top­lum sağ­lı­ğı­nı teh­dit ede­cek ni­te­lik­te ol­ma­sı ha­lin­de, fi­il da­ha ağır ce­za­yı ge­rek­ti­ren bir suç oluş­tur­ma­dı­ğı tak­dir­de, ve­ri­le­cek ha­pis ce­za­sı on yıl­dan az ola­maz.

Et­kin piş­man­lık

MAD­DE 5- (1) 3 ün­cü mad­de­de ta­nım­la­nan suç­lar­dan ve­ya ka­ba­hat­ler­den bi­ri­ne iş­ti­rak et­miş olan ki­şi; resmî ma­kam­lar ta­ra­fın­dan ha­ber alın­ma­dan ön­ce, fi­ili, di­ğer fa­il­le­ri ve ka­çak eş­ya­nın sak­lan­dı­ğı yer­le­ri mer­ci­ine ha­ber ve­rir­se, ve­ri­len bil­gi­nin, fa­il­le­rin ya­ka­lan­ma­sı­nı veya ka­çak eş­ya­nın ele ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­ma­sı ha­lin­de ce­za­lan­dı­rıl­maz. Ha­ber alın­dık­tan son­ra fii­lin bü­tü­nüy­le or­ta­ya çık­ma­sı­na hiz­met ve yar­dım eden ki­şi­ye ve­ri­le­cek ce­za üç­te iki ora­nın­da in­di­ri­lir.

 (2) Ye­din­ci fık­ra­sı ha­riç, 3 ün­cü mad­de­de ta­nım­la­nan suç­lar­dan bi­ri­ni iş­le­miş olan ki­şi, et­kin piş­man­lık gös­te­re­rek, so­ruş­tur­ma ev­re­si so­na erin­ce­ye ka­dar suç ko­nu­su eş­ya­nın güm­rük­len­miş de­ğe­ri­nin iki ka­tı ka­dar pa­ra­yı Dev­let Ha­zi­ne­si­ne öde­di­ği tak­dir­de, hak­kın­da, bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan ka­çak­çı­lık suç­la­rın­dan do­la­yı ve­ri­le­cek ce­za ya­rı ora­nın­da in­di­ri­lir. Bu fık­ra hük­mü, mü­ker­rir­ler hak­kın­da ve­ya su­çun bir ör­gü­tün fa­ali­ye­ti çer­çe­ve­sin­de iş­len­me­si ha­lin­de uy­gu­lan­maz.

Yol­cu be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­len ka­çak eş­ya

MAD­DE 6- (1) Yol­cu­la­rın, güm­rük mev­zu­atı­na gö­re zatî ve he­di­ye­lik eş­ya kap­sa­mı dı­şın­da olup be­yan­la­rı­na ay­kı­rı ola­rak üzer­le­rin­de, eş­ya­sı ara­sın­da ve­ya ta­şı­ma araç­la­rın­da çı­kan ya da baş­ka­sı­na ait ol­du­ğu hal­de ken­di zatî eş­ya­sıy­mış gi­bi gös­ter­dik­le­ri eş­ya­nın güm­rük ver­gi­le­ri, güm­rük ida­re­le­rin­ce iki kat ola­rak alı­nır ve eş­ya sa­hi­bi­ne tes­lim edi­lir.

(2) Söz ko­nu­su eş­ya­nın güm­rük­ten ka­çı­rıl­mak ama­cı­na yö­ne­lik ola­rak sak­lan­mış ve­ya giz­len­miş ola­rak bu­lun­ma­sı du­ru­mun­da güm­rük ida­re­le­rin­ce eş­ya­nın güm­rük ver­gi­le­ri üç kat ola­rak alı­nır ve eş­ya sa­hi­bi­ne tes­lim edi­lir.

(3) Bi­rin­ci ve ikin­ci fık­ra­lar­da be­lir­ti­len eş­ya, güm­rük ver­gi­le­ri öden­me­di­ği tak­dir­de, güm­rü­ğe ter­ke­dil­miş sa­yı­lır.

(4) Yol­cu­la­rın, be­yan­la­rı­na ay­kı­rı ola­rak üzer­le­rin­de, eş­ya­sı ara­sın­da ve­ya ta­şı­ma araç­la­rın­da çı­kan eş­ya­nın ti­ca­rî ma­hi­yet­te ve­ya it­ha­li ve­ya ih­ra­cı­nın ya­sak ol­ma­sı ha­lin­de 3 ün­cü mad­de hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

De­niz ta­şıt­la­rı

MAD­DE 7- (1) Hu­ku­ken ge­çer­li bir ma­ze­re­ti ol­ma­dı­ğı hal­de, izin­siz ola­rak güm­rük böl­ge­si­ne gi­re­rek sa­hi­le ve­ya bir baş­ka ge­mi­ye ya­na­şan ge­mi­nin kap­ta­nı, ge­mi­de ya­sak eş­ya ya da yük­le­me ve­ya ta­şı­ma bel­ge­le­rin­de yer al­ma­yan eş­ya bu­lun­ma­sı hal­le­rin­de, bu Ka­nun­da­ki ka­çak­çı­lık su­çu­na iliş­kin hü­küm­le­re gö­re ce­za­lan­dı­rı­lır.

(2) Ya­ban­cı ül­ke­ler­den gel­di­ği hal­de ge­çer­li ne­den ol­mak­sı­zın, bel­ge­le­ri­nin gös­ter­di­ği ro­ta dı­şın­da Tür­ki­ye ka­ra­su­la­rın­da rast­la­nan gay­ri­sa­fî iki­yüz to­ni­la­to hac­min­den aşa­ğı ta­şıt­la­rın yü­kü­ne el­ko­nu­lur. Yü­kü bu­lun­ma­dı­ğı hal­de, yü­kü ol­ma­dı­ğı­nı ve­ya baş­ka bir li­ma­na çı­ka­rıl­dı­ğı­nı ve­ya avar­ya ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­ya­ma­yan ge­mi kap­tan ve­ya acen­te­si­ne, to­ni­la­to ba­şı­na yüz Türk Li­ra­sı idarî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

Te­ker­rür

MAD­DE 8- (1) Bu Ka­nun­da­ki ka­ba­hat­ler do­la­yı­sıy­la ve­ri­len idarî pa­ra ce­za­sı­na iliş­kin ka­rar ke­sin­leş­tik­ten son­ra tek­rar ka­ba­hat iş­len­me­si ha­lin­de te­ker­rür hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

(2) Te­ker­rür ha­lin­de, idarî pa­ra ce­za­sı ya­rı ora­nın­da ar­tı­rı­lır.

(3) İdarî pa­ra ce­za­sı­nın ta­ma­men ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­den iti­ba­ren üç yıl geç­tik­ten son­ra iş­le­nen ka­ba­hat açı­sın­dan, ön­ce­ki ka­ba­hat, te­ker­rü­re esas teş­kil et­mez.

(4) Te­ker­rü­re esas alı­na­cak idarî pa­ra ce­za­la­rı hak­kın­da­ki ka­yıt­la­rın, Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı bün­ye­sin­de tu­tul­ma­sı­na iliş­kin esas ve usûl­ler yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

 

 

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Usûl Hü­küm­le­ri

Ara­ma ve el­koy­ma

MAD­DE 9- (1) Ka­çak eş­ya, her tür­lü silâh, mü­him­mat, pat­la­yı­cı ve uyuş­tu­ru­cu mad­de­le­rin bu­lun­du­ğun­dan şüp­he edi­len her tür­lü kap, am­ba­laj ve­ya ta­şı­ma­ya ya­ra­yan di­ğer araç­lar ile ki­şi­le­rin üzer­le­rin­de ya­pı­la­cak ara­ma ve el­koy­ma­lar, 4/12/2004 ta­rih­li ve 5271 sa­yı­lı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu uya­rın­ca ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

(2) Güm­rük sa­lon­la­rı ve güm­rük ka­pı­la­rın­da ka­çak eş­ya sak­la­dı­ğın­dan kuş­ku­la­nı­lan ki­şi­le­rin üze­ri, eş­ya­sı, yük­le­ri ve araç­la­rı güm­rük kon­tro­lü ama­cıy­la güm­rük gö­rev­li­le­rin­ce ara­na­bi­lir. Ya­pı­lan ara­ma so­nu­cun­da tes­pit edi­len ka­çak eş­ya­ya der­hal el­ko­nu­lur.

(3) Güm­rük böl­ge­si­ne, Güm­rük Ka­nu­nu ge­re­ğin­ce be­lir­le­nen ka­pı ve yol­lar­dan baş­ka yer­ler­den gir­mek, çık­mak ve­ya geç­mek ya­sak­tır. Bu yer­ler­de rast­la­na­cak ki­şi ve her ne­vi ta­şı­ma araç­la­rı yet­ki­li me­mur­lar ta­ra­fın­dan dur­du­ru­lur ve ki­şi­le­rin eş­ya, yük ve üzer­le­ri ile var­sa ta­şı­ma araç­la­rı ara­nır. Ya­pı­lan ara­ma so­nu­cun­da tes­pit edi­len ka­çak eş­ya­ya der­hal el­ko­nu­lur.

Ka­çak eş­ya nak­lin­de kul­la­nı­lan ta­şı­ta el­koy­ma

MAD­DE 10- (1) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­la­rın iş­len­me­sin­de kul­la­nı­lan ta­şıt­la­ra, Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­nun 128 in­ci mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı hük­mü­ne gö­re el­ko­nu­lur.

(2) 13 ün­cü mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di kap­sa­mı­na gir­me­si, Tür­ki­ye’de si­ci­le ka­yıt­lı ol­ma­ma­sı ya da so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma de­vam eder­ken, ka­çak­çı­lık su­çu­nun iş­len­me­sin­de tek­rar kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de, el­ko­nu­lan araç alı­ko­nu­lur. Sa­hi­bi­nin ara­cın de­ğe­ri ka­dar te­mi­na­tı alı­koy­ma ta­ri­hin­den iti­ba­ren otuz gün için­de güm­rük ida­re­si­ne tes­lim et­me­si ha­lin­de, araç sa­hi­bi­ne ia­de edi­lir. Ak­si tak­dir­de, tas­fi­ye ida­re­si ta­ra­fın­dan so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma so­nu­cu bek­len­mek­si­zin der­hal tas­fi­ye olu­nur. Tas­fi­ye­nin sa­tış su­re­tiy­le ger­çek­leş­me­si ha­lin­de, sa­tış­tan el­de edi­len ge­lir­den ta­şı­tın mu­ha­fa­za edil­me­si ve sa­tı­şı için ge­rek­li olan bü­tün mas­raf­lar kar­şı­lan­dık­tan son­ra ka­lan mik­tar, ko­vuş­tur­ma so­nu­cu­na gö­re iş­lem ya­pıl­mak üze­re ema­net he­sa­bı­na alı­nır.

(3) İkin­ci fık­ra hük­mü­nün uy­gu­lan­ma­sın­da­ki de­ğer­den, ka­ra ta­şıt­la­rın­da kas­ko de­ğe­ri; de­niz ta­şıt­la­rın­da, tek­ne ve ma­ki­ne si­gor­ta­sı­na esas teş­kil eden de­ğer; si­gor­ta­sız ta­şıt­lar ile ha­va ve de­mir­yo­lu ta­şıt­la­rın­da ise pi­ya­sa de­ğe­ri an­la­şı­lır.

El­ko­nu­lan eş­ya­nın mu­ha­fa­za­sı

MAD­DE 11- (1) Ka­çak şüp­he­siy­le el­ko­nu­lan eş­ya ile 10 un­cu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sı ge­re­ğin­ce alı­ko­nu­lan her tür­lü ta­şıt ve araç; mik­ta­rı, cin­si, mar­ka­sı, ti­pi, mo­de­li, se­ri nu­ma­ra­sı gi­bi eş­ya­nın ayı­rı­cı özel­lik­le­ri­ni gös­te­rir bir tu­ta­nak­la  güm­rük ida­re­si­ne tes­lim edi­lir.

(2) Güm­rük ida­re­si, ka­çak eş­ya ve ta­şıt­la­rın mu­ha­fa­za­sı için ge­rek­li gö­rü­len yer­ler­de de­po te­min eder.

 (3) 10 un­cu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sı hü­küm­le­ri­ne gö­re alı­ko­nu­la­rak güm­rük ida­re­si­ne tes­lim edi­len de­niz ta­şıt­la­rı, te­mi­nat­la tes­lim alın­ma­ma­sı ha­lin­de, mu­ha­fa­za ve zo­run­lu ba­kım gi­der­le­ri sa­hip­le­rin­ce ya da do­na­tan­la­rın­ca kar­şı­lan­mak üze­re güm­rük ida­re­sin­ce be­lir­le­nen li­man iş­let­me mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim edi­lir. Mas­raf­lar, sa­hip­le­rin­ce ya da do­na­tan­la­rın­ca kar­şı­lan­dı­ğı sü­re­ce, ta­şı­tın tas­fi­ye­si yo­lu­na gi­dil­mez.

(4) Bi­rin­ci ve üçün­cü fık­ra­lar uya­rın­ca el­ko­nu­lan her tür­lü eş­ya ve ta­şı­ma araç­la­rı­nın mu­ha­fa­za­sı, de­po­lan­ma­sı, yük­len­me­si, bo­şal­tıl­ma­sı ve nak­li­ye­si gi­bi ne­den­ler­le ya­pı­lan mas­raf­lar, güm­rük ida­re­sin­ce kar­şı­la­nır.

(5) Güm­rük ida­re­si­nin bu mad­de ge­re­ğin­ce ih­ti­ya­cı olan gi­der­ler, ge­nel büt­çe­nin il­gi­li ter­ti­bin­den kar­şı­la­nır.

Ya­sak eş­ya­nın ge­ri gön­de­ril­me­si

MAD­DE 12- (1) Ya­ban­cı ül­ke­ler­den ge­len ya­sak eş­ya, yük­le­me ve­ya ta­şı­ma bel­ge­le­rin­de be­lir­ti­le­rek güm­rü­ğe ge­ti­ri­lir­se, te­mi­nat al­tın­da ve ge­rek­li gü­ven­lik ted­bir­le­ri alı­na­rak gel­di­ği ye­re ve­ya di­ğer bir ül­ke­ye ia­de ve sevk olu­nur.

(2) Ka­çak­çı­lık su­çu­nun ko­nu­su­nu, top­lum ve çev­re sağ­lı­ğı yö­nün­den teh­li­ke­li ve za­rar­lı eş­ya ile atık mad­de­le­rin oluş­tur­ma­sı ha­lin­de, il­gi­li­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma iş­lem­le­ri baş­la­tıl­mak­la bir­lik­te, bun­lar güm­rük yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan der­hal ge­ti­ril­di­ği ül­ke­ye ia­de edi­lir.

Mü­sa­de­re

MAD­DE 13- (1) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­lar­la il­gi­li ola­rak 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu­nun eş­ya ve ka­zanç mü­sa­de­re­si­ne iliş­kin hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır. An­cak ka­çak eş­ya ta­şı­ma­sın­da bi­le­rek kul­la­nı­lan ve­ya kul­la­nıl­ma­ya te­şeb­büs edi­len her tür­lü ta­şı­ma ara­cı­nın mü­sa­de­re edi­le­bil­me­si için aşa­ğı­da­ki ko­şul­lar­dan bi­ri­nin ger­çek­leş­me­si ge­re­kir:

a) Ka­çak eş­ya­nın, su­çun iş­len­me­si­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak ve­ya fii­lin or­ta­ya çık­ma­sı­nı en­gel­le­ye­cek şe­kil­de özel ola­rak ha­zır­lan­mış giz­li ter­ti­bat içe­ri­sin­de sak­lan­mış ve­ya ta­şın­mış ol­ma­sı.

b) Ka­çak eş­ya­nın, ta­şı­ma ara­cı yü­kü­ne gö­re mik­tar ve­ya ha­cim ba­kı­mın­dan ta­ma­mı­nı ve­ya ağır­lık­lı bö­lü­mü­nü oluş­tur­ma­sı ve­ya nak­li­nin, bu ara­cın kul­la­nıl­ma­sı­nı ge­rek­li kıl­ma­sı.

c) Ta­şı­ma ara­cın­da­ki ka­çak eş­ya­nın, Tür­ki­ye’ye gir­me­si ve­ya Tür­ki­ye’den çık­ma­sı ya­sak ve­ya top­lum ve­ya çev­re sağ­lı­ğı açı­sın­dan za­rar­lı mad­de­ler­den ol­ma­sı.

(2) Et­kin piş­man­lık ne­de­niy­le fa­il hak­kın­da ce­za­ya hük­mo­lun­ma­ma­sı ve­ya ka­mu da­va­sı­nın düş­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si, sa­de­ce suç ko­nu­su eş­ya ile il­gi­li ola­rak mü­sa­de­re hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na en­gel teş­kil et­mez.

Mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si

MAD­DE 14- (1) 3 ün­cü mad­de­nin onun­cu ve on­bi­rin­ci fık­ra­la­rın­da ta­nım­la­nan ka­ba­hat­le­rin ko­nu­su­nu oluş­tu­ran eş­ya­nın mül­ki­ye­ti­nin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir. Bu Ka­nu­nun ara­ma ve el­koy­ma ile mü­sa­de­re­ye iliş­kin hü­küm­le­ri, bu ka­ba­hat­le­rin iş­len­me­sin­de kul­la­nı­lan ve­ya kul­la­nıl­mak üze­re ha­zır­la­nan eş­ya ve ta­şı­ma araç­la­rı ile il­gi­li ola­rak da uy­gu­la­nır.

Ka­im de­ğer

MAD­DE 15- (1) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­lar ve ka­ba­hat­ler do­la­yı­sıy­la mü­sa­de­re ve­ya mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si yap­tı­rım­la­rı­nın ko­nu­su­nu oluş­tu­ran eş­ya­nın ka­im de­ğe­rin­den, bu eş­ya­nın güm­rük­len­miş de­ğe­ri an­la­şı­lır.

Tas­fi­ye

MAD­DE 16- (1) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­la­rın ve­ya ka­ba­hat­le­rin ko­nu­su­nu oluş­tur­ma­sı do­la­yı­sıy­la mü­sa­de­re ve­ya mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si yap­tı­rım­la­rı­nın uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği eş­ya, sa­hi­bi­ne ia­de edi­le­mez. Bu eş­ya, ka­mu da­va­sı­nın açıl­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl için­de ko­vuş­tur­ma­nın so­nuç­lan­ma­ma­sı ha­lin­de der­hal tas­fi­ye edi­lir. An­cak eş­ya­nın;

a) Za­ra­ra uğ­ra­ma­sı, de­ğe­rin­de esas­lı öl­çü­de ka­yıp mey­da­na gel­me teh­li­ke­si­nin var­lı­ğı ha­lin­de üç gün,

b) Mu­ha­fa­za­sı­nın cid­di kül­fet oluş­tur­ma­sı ha­lin­de on­beş gün,

için­de, eş­ya­dan nu­mu­ne alın­ma­sı­nın müm­kün ol­du­ğu du­rum­lar­da nu­mu­ne alı­na­rak, müm­kün ol­ma­ma­sı ha­lin­de ise ge­rek­li tes­pit­ler yap­tı­rı­la­rak, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de hâkim, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de mah­ke­me ta­ra­fın­dan tas­fi­ye­si­ne ka­rar ve­ri­lir.

(2) Sa­tı­la­rak tas­fi­ye edi­len eş­ya ve­ya ta­şı­ma araç­la­rı­nın sa­tış be­de­li ema­net he­sa­bı­na alı­nır. Yar­gı­la­ma so­nu­cun­da;

a) Tas­fi­ye edi­len eş­ya ve­ya ta­şı­ma araç­la­rı­nın, mü­sa­de­re edil­me­yip, ia­de­si­ne ka­rar ve­ril­me­si,

b) Mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si ka­ra­rı­na ko­nu teş­kil eden eş­ya­nın il­gi­li­si­ne ia­de­si­ne ka­rar ve­ril­me­si,

hal­le­rin­de; sa­tış be­de­li, sa­tış ta­ri­hin­den ia­de ta­ri­hi­ne ka­dar ge­çen sü­re için ya­sal fa­izi ile bir­lik­te hak sa­hi­bi­ne öde­nir.

(3) El­ko­nu­lan eş­ya­nın ia­de­si­ne ka­rar ve­ril­me­si ha­lin­de, bu ka­rar­la­rın uy­gu­lan­ma­sın­da yü­rür­lük­te olan güm­rük ve dış ti­ca­ret mev­zu­atı uya­rın­ca iş­lem ya­pı­lır.

(4) Bu Ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sın­da tas­fi­ye, tas­fi­ye ida­re­si ta­ra­fın­dan Güm­rük Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ya­pı­lır.

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

Çe­şit­li Hü­küm­ler

Yet­ki­li mer­ci­ler

MAD­DE 17- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re idarî pa­ra ce­za­sı­na ka­rar ver­me­ye Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, 14 üncü mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si­ne ise Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın ta­le­bi üze­ri­ne, sulh ce­za mah­ke­me­si yet­ki­li­dir. Bu ka­rar­la­ra kar­şı, 30/3/2005 ta­rih­li ve 5326 sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­lir.

 (2) Bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­lar do­la­yı­sıy­la açı­lan da­va­lar, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­nın tek­li­fi üze­ri­ne Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lun­ca be­lir­le­nen as­li­ye ce­za mah­ke­me­le­rin­de gö­rü­lür. An­cak bu suç­lar­la bağ­lan­tı­lı ola­rak res­mî bel­ge­de sah­te­ci­lik su­çu­nun iş­len­me­si ha­lin­de, gö­rev­li mah­ke­me ağır ce­za mah­ke­me­si­dir.

Da­va­ya ka­tıl­ma

MAD­DE 18- (1) Bu Ka­nun­da ta­nım­la­nan suç­lar do­la­yı­sıy­la açı­lan da­va­lar­da mah­ke­me, id­di­ana­me­nin bir ör­ne­ği­ni il­gi­li güm­rük ida­re­si­ne de gön­de­rir. Baş­vu­ru­su üze­ri­ne, il­gi­li güm­rük ida­re­si açı­lan da­va­ya ka­tı­lan ola­rak ka­bul edi­lir.

Ka­çak­çı­lı­ğı ön­le­me, iz­le­me ve araş­tır­mak­la gö­rev­li olan­lar

MAD­DE 19- (1) Mülkî amir­ler, Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı per­so­ne­li ile Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğına bağ­lı per­so­nel, bu Ka­nun­la yap­tı­rım al­tı­na alı­nan fi­il­le­ri ön­le­me, iz­le­me ve araş­tır­mak­la yü­küm­lü­dür­.

(2) Ka­çak­çı­lı­ğı ön­le­me, iz­le­me ve so­ruş­tur­mak­la gö­rev­li olan­lar, ope­ras­yon ge­rek­ti­ren ka­çak­çı­lık olay­la­rın­dan ha­ber­dar ol­duk­la­rın­da ka­nunî gö­rev­le­ri­ni yap­ma­ya baş­lar ve ay­nı za­man­da ma­hal­lin en bü­yük mülkî ami­ri­ne de bil­gi ve­rir­ler.

(3) Ka­çak­çı­lı­ğı ön­le­me, iz­le­me ve so­ruş­tur­mak­la gö­rev­li olan­la­rın bu Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­lar­la il­gi­li bil­gi ve bel­ge ta­lep­le­ri, ka­mu ve­ya özel, ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler­ce, sa­vun­ma hak­kı­na iliş­kin hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la  ek­sik­siz ola­rak kar­şı­lan­mak zo­run­da­dır.

(4) Ka­çak­çı­lık olay­la­rı­nı ih­bar eden­le­rin kim­lik­le­ri, izin­le­ri ol­ma­dık­ça ve­ya ih­ba­rın ni­te­li­ği hak­la­rın­da suç oluş­tur­ma­dık­ça açık­la­na­maz. Bu ki­şi­ler hak­kın­da ta­nık­la­rın ko­run­ma­sı­na iliş­kin hü­küm­ler uy­gu­la­nır.

Tu­ta­nak­lar

MAD­DE 20- (1) Ka­çak­çı­lık fi­il­le­ri­nin iz­len­me­si­ne iliş­kin tu­ta­nak­la­rın;

a) Ta­rih, yer, dü­zen­le­yen­le­rin un­van ve isim­le­ri, hâkim ka­ra­rı­nın ta­rih ve sa­yı­sı ile Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın ya­zı­lı em­ri ile ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da em­rin ta­rih ve sa­yı­sı­nı,

b) Olay ve ka­nıt­la­rı­nı, suç ve­ya ka­ba­hat ko­nu­su eş­ya ve ta­şı­ma araç­la­rı­nın ay­rın­tı­lı ola­rak tü­rü, kap­sa­mı, mik­tar ve ni­te­lik­le­ri ile ne­re­de ve ne su­ret­le el ko­nul­duk­la­rı­nı,

c) İl­gi­li­nin kim­lik, iş ve yer­le­şim ye­ri ile var­sa ifa­de­si­ni,

kap­sa­ma­sı ve im­za al­tı­na alın­ma­sı ge­rek­li­dir.

(2) İş­lem­de ha­zır bu­lu­nan il­gi­li­ler­ce onan­mak üze­re tu­ta­na­ğın ken­di­le­ri­ni il­gi­len­di­ren kı­sım­la­rı oku­nur ve­ya oku­ma­la­rı için ken­di­le­ri­ne ve­ri­lir. Bu hu­sus tu­ta­na­ğa ya­zı­la­rak il­gi­li­le­re im­za et­ti­ri­lir. İm­za­dan ka­çın­ma ha­lin­de ne­den­le­ri tu­ta­na­ğa ge­çi­ri­lir.

Kon­trol­lü tes­li­mat

MAD­DE 21- (1) Bu Ka­nun çer­çe­ve­sin­de ya­pı­la­cak kon­trol­lü tes­li­mat iş­lem­le­ri, 13/11/1996 ta­rih­li ve 4208 sa­yı­lı Ka­nu­nun 10 un­cu, 11 in­ci ve 13 ün­cü mad­de­le­ri hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lür.

Silâh kul­lan­ma yet­ki­si

MAD­DE 22- (1) Güm­rük Ka­nu­nu ge­re­ğin­ce be­lir­le­nen ka­pı ve yol­lar­dan baş­ka yer­ler­den güm­rük böl­ge­si­ne gir­mek, çık­mak ve­ya geç­mek is­te­yen ki­şi­ye “dur” uya­rı­sın­da bu­lu­nul­ma­sı­na rağ­men bu uya­rı­ya uy­ma­ma­sı ha­lin­de, ha­va­ya ateş edil­mek su­re­tiy­le uya­rı yi­ne­le­nir. An­cak silâhla kar­şı­lı­ğa yel­te­nil­me­si ve sa­ir su­ret­te meş­ru mü­da­faa du­ru­mu­na dü­şül­me­si ha­lin­de, yet­ki­li me­mur­lar sal­dı­rı­yı et­ki­siz kı­la­cak oran­da doğ­ru­dan he­de­fe ateş ede­bi­lir. Me­mur­la­rın silâh kul­lan­ma­la­rın­dan do­la­yı hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma ve ko­vuş­tur­ma açıl­ma­sı ha­lin­de, bağ­lı bu­lun­du­ğu ku­rum ta­ra­fın­dan avu­kat sağ­la­nır ve avu­kat­lık üc­re­ti ku­rum­la­rın­ca kar­şı­la­nır.

(2) Ka­çak­çı­lı­ğı ön­le­me, iz­le­me ve araş­tır­mak­la yü­küm­lü olan­lar, güm­rük böl­ge­sin­de­ki her ne­vi de­niz araç­la­rı­na ya­na­şıp yük ve bel­ge­le­ri­ni in­ce­le­me­ye yet­ki­li­dir. Gö­rev­li­le­rin ya­naş­ma­sı­na izin ver­me­ye­rek ka­çan ve­ya kaç­ma­ya te­şeb­büs eden her ne­vi de­niz araç­la­rı­na ulus­la­ra­ra­sı de­niz işa­ret­le­ri­ne gö­re tel­siz, fla­ma, mors ve ben­ze­ri işa­ret­ler­le dur­ma­sı ih­tar olu­nur. Bu ih­ta­ra uy­ma­yan de­niz araç­la­rı­na uya­rı ma­hi­ye­tin­de ateş edi­lir. Bu­na da uy­ma­yıp kaç­ma­ya de­vam et­ti­ği tak­dir­de dur­ma­ya zor­la­ya­cak şe­kil­de üze­ri­ne ateş edi­lir.

İk­ra­mi­ye­ler

MAD­DE 23- (1) Ka­çak zan­nı ile eş­ya ya­ka­lan­ma­sı ha­lin­de muh­bir ve el­ko­yan­la­ra aşa­ğı­da­ki esas ve usûl­le­re gö­re ik­ra­mi­ye öde­nir.

a) 10/7/1953 ta­rih­li ve 6136 sa­yı­lı Ateş­li Silâhlar ve Bı­çak­lar ile Di­ğer Alet­ler Hak­kın­da Ka­nu­nun 12 nci mad­de­si­ne ay­kı­rı­lık suç­la­rın­dan ya­ka­la­nan silâh ve mer­mi­ler ile Türk Ce­za Ka­nu­nu­nun 174 ün­cü mad­de­si­ne mu­ha­le­fet suç­la­rın­dan ya­ka­la­nan mad­de­le­rin olay ta­ri­hi­ne gö­re Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğın­ca her yıl be­lir­le­nen de­ğe­ri esas alı­na­rak, sa­hip­li ya­ka­lan­ma­sı ha­lin­de de­ğe­ri­nin yüz­de yir­mi­be­şi ka­mu da­va­sı­nın açıl­ma­sı­nı, yüz­de yet­miş­be­şi ise mahkûmi­ye­te iliş­kin hük­mün ve­ya mü­sa­de­re ka­ra­rı­nın ke­sin­leş­me­si­ni ta­kip eden üç ay için­de; sa­hip­siz ya­ka­lan­mış­sa ya­ka­la­nan eş­ya de­ğe­ri­nin yüz­de el­li­si mü­sa­de­re ka­ra­rı­nın ke­sin­leş­me­si­ni ta­kip eden üç ay için­de,

b) Uyuş­tu­ru­cu mad­de ya­ka­la­ma­la­rın­da, her tür­lü uyuş­tu­ru­cu mad­de­nin bi­rim mik­ta­rı için Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­le­cek sa­bit bir ra­ka­mın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak de­ğe­ri­nin, sa­hip­li ya­ka­lan­mış ise ya­rı­sı ka­mu da­va­sı­nın açıl­ma­sı­nı, di­ğer ya­rı­sı mahkûmi­ye­te iliş­kin hük­mün ve­ya mü­sa­de­re ka­ra­rı­nın ke­sin­leş­me­si­ni ta­kip eden üç ay için­de; sa­hip­siz ya­ka­lan­mış ise ta­ma­mı mü­sa­de­re ka­ra­rı­nın ke­sin­leş­me­si­ni ta­kip eden üç ay için­de,

c) Bu mad­de­nin (a) ve (b) bent­le­rin­de­ki du­rum­lar dı­şın­da­ki ik­ra­mi­ye öde­me­le­rin­de, çı­kış ka­ça­ğı eş­ya­nın FOB, gi­riş ka­ça­ğı eş­ya­nın CIF kıy­me­ti esas alı­nır. Sa­hip­siz ya­ka­la­nan eş­ya­nın de­ğe­ri, ma­hal­lin en bü­yük mülkî ami­ri­nin gö­rev­len­di­re­ce­ği Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı ve sa­na­yi ve ti­ca­ret oda­sı tem­sil­ci­le­rin­den olu­şan üç ki­şi­lik he­yet ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir. Ka­çak eş­ya sa­hip­li ya­ka­lan­mış­sa kıy­me­ti­nin yüz­de el­li­si, sa­hip­siz ya­ka­lan­mış­sa yüz­de yir­mi­be­şi mahkûmi­ye­te, et­kin piş­man­lık­ta ka­mu da­va­sı­nın açıl­ma­ma­sı­na, eş­ya­nın mü­sa­de­re­si­ne ya da mül­ki­ye­ti­nin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si­ne iliş­kin ka­rar­la­rın ke­sin­leş­me­si­ni ta­kip eden üç ay için­de,

el­ko­yan­la­rın bağ­lı ol­du­ğu ku­rum büt­çe­si­nin il­gi­li ter­ti­bin­den öde­nir.

 (2) Da­ğı­tı­la­cak ik­ra­mi­ye­nin yüz­de el­li­si muh­bir­le­re, yüz­de el­li­si el­ko­yan­la­ra ve­ri­lir. İh­bar­sız ya­ka­la­ma olay­la­rın­da ik­ra­mi­ye­nin ta­ma­mı el­ko­yan­la­ra öde­nir. Ka­çak­çı­lı­ğı ön­le­me, iz­le­me ve so­ruş­tur­mak­la yü­küm­lü olan­la­ra muh­bir ik­ra­mi­ye­si öden­mez. El­koy­ma ik­ra­mi­ye­si­ne, an­cak ka­çak eş­ya­nın ya­ka­lan­ma­sı ey­le­mi­ne biz­zat ve fii­len ka­tı­lan ka­çak­çı­lı­ğı ön­le­me, iz­le­me ve so­ruş­tur­mak­la gö­rev­li olan­lar hak ka­za­nır.

(3) Bu mad­de­ye gö­re öde­ne­cek ik­ra­mi­ye­ler, dam­ga ver­gi­si ha­riç ver­gi, re­sim ve har­ca tâbi tu­tul­maz.

(4) Bu mad­de ge­re­ğin­ce el­ko­yan­la­ra ve­ri­le­cek ik­ra­mi­ye­nin tu­ta­rı olay ba­şı­na (30000) gös­ter­ge ra­ka­mı­nın, ka­mu da­va­sı­nın açıl­ma­sı, mah­kû­mi­yet, mü­sa­de­re ya da mül­ki­ye­tin ka­mu­ya ge­çi­ril­me­si ka­ra­rı­nın ke­sin­leş­ti­ği ta­rih­te­ki me­mur ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak tu­ta­rı ge­çe­mez. An­cak bir yıl­da öde­ne­cek ik­ra­mi­ye (120000) gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sıy­la çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak tu­ta­rı ge­çe­mez.

(5) Müş­te­rek ope­ras­yon­lar­da ve kon­trol­lü tes­li­mat uy­gu­la­ma­la­rın­da ik­ra­mi­ye öden­me­si ve ik­ra­mi­ye öde­me­le­ri­ne esas bi­rim fi­yat­la­rın tes­pi­ti­ne iliş­kin esas ve usûl­ler ile bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin di­ğer hu­sus­lar, Ma­li­ye ve Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lık­la­rı­nın gö­rü­şü alı­na­rak, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan­lık­ça çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Kri­mi­nal la­bo­ra­tu­var

MAD­DE 24- (1) Ka­çak­çı­lık fi­il­le­ri­nin ön­len­me, iz­len­me ve araş­tı­rıl­ma­sı çer­çe­ve­sin­de gö­rev yap­mak üze­re Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğın­ca kri­mi­nal la­bo­ra­tu­var­lar ku­ru­lur. Bu la­bo­ra­tu­var­la­rın ça­lış­ma usûl ve esas­la­rı Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğın­ca çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

BE­ŞİN­Cİ BÖ­LÜM

Ge­çi­ci ve Son Hü­küm­ler

Yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan hü­küm­ler

MAD­DE 25- (1) 10/7/2003 ta­rih­li ve 4926 sa­yı­lı Ka­çak­çı­lık­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Di­ğer ka­nun­lar­da mül­ga 7/1/1932 ta­rih­li ve 1918 sa­yı­lı Ka­çak­çı­lı­ğın Men ve Ta­ki­bi­ne Da­ir Ka­nun ile bu Ka­nun­la yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan Ka­çak­çı­lık­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­na ya­pı­lan atıf­lar, bu Ka­nu­na ya­pıl­mış sa­yı­lır.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- (1) 21/12/2000 ta­rih­li ve 4616 sa­yı­lı 23 Ni­san 1999 Ta­ri­hi­ne Ka­dar İş­le­nen Suç­lar­dan Do­la­yı Şart­la Sa­lı­ve­ril­me­ye, Da­va ve Ce­za­la­rın Er­te­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun uya­rın­ca da­va­nın er­te­len­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si ha­lin­de, de­ne­me sü­re­si­nin do­lup dol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, el­ko­nu­lan eş­ya der­hal tas­fi­ye edi­lir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3- (1) Güm­rük ida­re­si, ka­çak şüp­he­siy­le el­ko­nu­lan eş­ya ile 10 un­cu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sı ge­re­ğin­ce alı­ko­nu­lan ta­şıt ve araç­la­rın mu­ha­fa­za­sı için 1/1/2009 ta­ri­hi­ne ka­dar ka­çak eş­ya de­po­la­rı ku­rar ve­ya mev­cut de­po­lar­dan ki­ra­la­mak ve­ya sa­tın al­mak yo­luy­la ya­rar­la­nır. Ka­çak eş­ya de­po­la­rı için ge­rek­li olan gi­der­le­ri kar­şı­la­mak üze­re Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı büt­çe­si­ne, ye­ter­li öde­nek ko­nu­lur.

(2) 11 in­ci mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sın­da­ki de­po ve te­sis­ler te­min edi­lin­ce­ye ka­dar, ka­çak şüp­he­siy­le el­ko­nu­lan eş­ya ile 10 un­cu mad­de­nin ikin­ci fık­ra­sı ge­re­ğin­ce alı­ko­nu­lan her tür­lü ta­şıt ve araç, en ya­kın güm­rük ida­re­si­ne ve­ya güm­rük ida­re­sin­ce izin ve­ri­len yer­le­re mik­tar, cins, mar­ka, tip, mo­del, se­ri nu­ma­ra­sı gi­bi eş­ya­nın ayı­rı­cı özel­lik­le­ri­ni gös­te­rir bir tu­ta­nak­la tes­lim edi­lir.

(3) Eş­ya­nın mik­tar ba­kı­mın­dan faz­la ol­ma­sı ve­ya sak­lan­ma­sı özel te­sis ve ter­ti­ba­tı ge­rek­tir­me­si ha­lin­de, eş­ya, özel­lik­le­ri­ne gö­re doğ­ru­dan il­gi­li ida­re­le­re, bu­nun müm­kün ol­ma­ma­sı ha­lin­de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı ile Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Tas­fi­ye İş­le­ri Dö­ner Ser­ma­ye İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce be­lir­le­ne­cek usûl ve esas­la­ra gö­re ma­hal­lin en bü­yük mülkî ami­ri­nin uy­gun gö­re­ce­ği bir ye­re ko­nu­lur.

(4) Bu Ka­nun­la yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan Ka­çak­çı­lık­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­nun 35 in­ci mad­de­si­nin (g) ben­di uya­rın­ca Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğın­ca har­can­ma­sı­nı te­mi­nen ema­net he­sa­bın­da bu­lu­nan tu­tar, 11 in­ci mad­de­de be­lir­ti­len amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da kul­la­nıl­mak üze­re bir yan­dan büt­çe­nin (B) işa­ret­li cet­ve­li­ne ge­lir, di­ğer yan­dan Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı büt­çe­si­nin il­gi­li ter­tip­le­ri­ne öde­nek ola­rak kay­de­di­lir.

(5) 31/12/2011 ta­ri­hi­ne ka­dar, bu Ka­nu­nun 23 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ve (b) bent­le­rin­de sa­yı­lan du­rum­lar dı­şın­da ka­lan ka­çak­çı­lık fi­il­le­ri­ne iliş­kin adlî ve idarî pa­ra ce­za­la­rı­nın tah­si­li­ni mü­te­akip yüz­de el­li­si; da­va­la­rın iz­len­me­si, sa­vu­nul­ma­sı ve so­ruş­tu­rul­ma­sı sı­ra­sın­da ya­pı­lan tah­lil, eks­per­tiz iş­le­ri ile Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğın­ca ku­ru­la­cak kri­mi­nal la­bo­ra­tu­var ci­haz ve sarf mal­ze­me­si­nin te­mi­ni ve  11 in­ci mad­de­de be­lir­ti­len amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da kul­la­nıl­mak üze­re  bir yan­dan büt­çe­nin (B) işa­ret­li cet­ve­li­ne ge­lir, di­ğer yan­dan Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı büt­çe­si­nin il­gi­li ter­tip­le­ri­ne öde­nek ola­rak kay­de­di­lir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- (1) Mül­ga Ka­çak­çı­lı­ğın Men ve Ta­ki­bi­ne Da­ir Ka­nun ile bu Ka­nun­la yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan Ka­çak­çı­lık­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­na gö­re ka­çak zan­nı ile el­ko­nu­lan veya Güm­rük Ka­nu­nu­na gö­re Dev­le­te in­ti­kal ede­rek ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile ma­hal­li ida­re­ler­de mu­ha­fa­za edil­mek­te olan akar­ya­kıt­lar­dan bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih iti­ba­rıy­la tas­fi­ye­si ya­pıl­ma­mış olan­lar, bun­la­rı mu­ha­fa­za eden ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile ma­hal­li ida­re­le­re be­del­siz tah­sis edil­miş sa­yı­lır. Bu şe­kil­de tah­sis edi­len akar­ya­kıt­lar­dan her­han­gi bir ver­gi ve re­sim alın­maz.

(2) Ka­çak zan­nı ile el­ko­nu­lan akar­ya­kıt­lar­dan yar­gı­la­ma so­nu­cun­da mah­ke­me­sin­ce, sa­hi­bi­ne ia­de­si­ne ka­rar ve­ri­len­le­rin be­de­li, Ha­zi­ne­den kar­şı­la­nır.

Yü­rür­lük

MAD­DE 26- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 27- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.