Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

MA­LÎ TA­TİL İH­DAS EDİL­ME­Sİ HAK­KIN­DA KA­NUN

 

Kanun No. 5604

 

Kabul Tarihi : 15/3/2007      

 

MAD­DE 1- (1) Her yıl tem­muz ayı­nın bi­rin­den yir­mi­si­ne ka­dar (yir­mi­si da­hil) ma­lî ta­til uy­gu­la­nır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk gününü takip eden günden başlar.

(2) Son gü­nü ma­lî ta­ti­le rast­la­yan aşa­ğı­da be­lir­ti­len sü­re­ler, ta­ti­lin son gü­nü­nü iz­le­yen ta­rih­ten iti­ba­ren ye­di gün uza­mış sa­yı­lır:

a) Be­ya­na da­ya­lı tar­hi­yat­ta, ka­nu­ni sü­re­sin­de ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan­na­me­le­rin ve­ril­me sü­re­le­ri.

b) İk­ma­len, re’sen ve­ya ida­re­ce ya­pı­lan tar­hi­yat­ta, va­de­si ma­lî ta­ti­le rast­la­yan ver­gi, re­sim ve harç­lar ile ver­gi ce­za­la­rı ve ge­cik­me fa­iz­le­ri­nin öde­me sü­re­si.

c) Tarh edi­len ver­gi­le­re ve/ve­ya ke­si­len ce­za­la­ra kar­şı uz­laş­ma ta­lep et­me ve­ya ce­za­da in­di­rim hü­küm­le­rin­den ya­rar­lan­mak ama­cıy­la ya­pı­la­cak baş­vu­ru­la­ra iliş­kin sü­re­ler.

d) De­vam­lı bil­gi ver­me hü­küm­le­ri kap­sa­mın­da ve­ril­me­si ge­re­ken bil­gi­le­rin ve­ril­me­si­ne iliş­kin sü­re­ler.

(3) Ver­gi Usul Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re be­lir­li sü­re­ler­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken mu­ha­se­be ka­yıt sü­re­le­ri, bil­di­rim sü­re­le­ri ve ver­giy­le il­gi­li iş­lem­le­re iliş­kin da­va aç­ma sü­re­le­ri ma­lî ta­til sü­re­sin­ce iş­le­mez. Be­lir­ti­len sü­re­ler ma­lî ta­ti­lin bi­ti­min­den iti­ba­ren tek­rar iş­le­me­ye baş­lar.

(4) Mah­ke­me ka­ra­rı ve­ya Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı­nın ta­le­bi üze­ri­ne ya da Ver­gi Usul Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ya­pı­lan ara­ma­lı in­ce­le­me­ler ha­riç ol­mak üze­re, ma­lî ta­til sü­re­sin­ce in­ce­le­me ama­cıy­la def­ter ve bel­ge­le­rin ib­ra­zı ta­lep edi­le­mez, mü­kel­le­fin iş­ye­rin­de in­ce­le­me­ye baş­la­nıl­maz.

(5) Ta­til sü­re­sin­ce, ver­gi ve ce­za ih­bar­na­me­le­ri ile mah­sup ta­lep­le­ri­ne yö­ne­lik olan­lar ha­riç, bil­gi is­te­me ta­lep­le­ri mü­kel­lef­le­re, ver­gi ve ce­za so­rum­lu­la­rı­na bil­di­ril­mez. An­cak ta­til sü­re­si için­de ger­çek­le­şen teb­li­gat iş­lem­le­rin­de sü­re, ma­lî ta­ti­lin son gü­nün­den iti­ba­ren iş­le­me­ye baş­lar.

(6) Ma­lî ta­ti­lin so­na er­di­ği gü­nü iz­le­yen ye­di gün için­de bi­ten bu mad­de kap­sa­mın­da­ki ka­nu­ni ve ida­ri sü­re­ler, ma­lî ta­ti­lin son gü­nü­nü iz­le­yen ta­rih­ten iti­ba­ren ye­din­ci gü­nün me­sai sa­ati bi­ti­min­de so­na er­miş sa­yı­lır.

(7) Güm­rük ida­re­le­ri, il özel ida­re­le­ri ve be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan tarh ve/ve­ya tah­sil edi­len ver­gi, re­sim ve harç­lar­la il­gi­li ola­rak ma­lî ta­til uy­gu­lan­maz.

(8) Be­ya­na da­ya­nan ve be­yan­na­me ver­me sü­re­si ma­lî ta­til ne­de­niy­le uza­mış olan ver­gi­ler­de öde­me sü­re­si (ay­nı ay içe­ri­sin­de kal­mak kay­dıy­la), uza­yan be­yan­na­me ver­me sü­re­si­nin son gü­nün­den iti­ba­ren üçün­cü gü­nün me­sai sa­ati bi­ti­mi­ne ka­dar uza­mış sa­yı­lır.

(9) Ma­li­ye Ba­ka­nı, ma­lî ta­til uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le sü­re ve­ri­le­cek iş ve iş­lem­le­rin kap­sa­mı ile ma­lî ta­til uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­la­rı be­lir­le­me­ye yet­ki­li­dir.

MAD­DE 2-  (1) Ma­lî ta­til ilan edi­len dö­ne­me rast­la­yan ta­rih­ler­de 5/5/1983 ta­rih­li ve 2821 sa­yı­lı Sen­di­ka­lar Ka­nu­nu, 25/8/1999 ta­rih­li ve 4447 sa­yı­lı İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu ve  22/5/2003 ta­rih­li ve 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nu­na  gö­re işverenlerce ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan  be­yan, bil­di­rim ve öde­me­ler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sos­yal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler,  1 in­ci mad­de­de be­lir­ti­len sü­re­ler kadar er­te­le­nir.

(2) Bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­la­rı dü­zen­le­me­ye Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­dir. Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­sin­de Ma­li­ye Ba­ka­nı­na ta­nı­nan yet­ki bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sın­da Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lır.

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nun yayımı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 4- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.