Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

ŞANS OYUN­LA­RI HA­SI­LA­TIN­DAN ALI­NAN VER­Gİ, FON VE

PAY­LA­RIN DÜZEN­LEN­ME­Sİ HAK­KIN­DA KA­NUN

Kanun No. 5602

 

Kabul Tarihi : 14/3/2007      

Amaç

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun ama­cı; 6132 sa­yı­lı At Ya­rış­la­rı Hak­kın­da Ka­nun ve 7258 sayı­lı Fut­bol ve Diğer Spor Mü­sa­ba­ka­la­rın­da Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sa­yı­lı Mil­li Pi­yan­go İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ku­ru­luş ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Kararna­me uya­rın­ca ter­tip edi­len şans oyun­la­rın­dan el­de edi­len ha­sı­la­tın tâbi tu­tu­la­ca­ğı esasla­rı dü­zen­le­mek­tir.

Kap­sam

MAD­DE 2-  (1) Bu Ka­nun, 1 in­ci mad­de­de be­lir­ti­len mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de ter­tip edi­len şans oyun­la­rı ile bun­la­rı ter­tip et­me hak ve yet­ki­si­ne sa­hip ku­rum­la­rı, bu hak ve yet­ki­nin dev­ri ha­lin­de ise dev­ra­lan ku­rum, ku­ru­luş ve özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri­ni kap­sar.

Ta­nım­lar

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da;

a) Ba­kan: Ma­li­ye Ba­ka­nı­nı,

b) Ba­kan­lık: Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nı,

c) Ha­sı­lat: Şans oyun­la­rı­nın oy­na­tıl­ma­sı kar­şı­lı­ğı iş­ti­rak­çi­ler­den tah­sil edi­len tu­tar­dan Katma De­ğer Ver­gi­si dü­şül­dük­ten son­ra ka­lan tu­ta­rı,

ç) İl­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş: İl­gi­li mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de şans oyu­nu ter­tip et­me hak ve yetki­si­ne sa­hip ku­rum­lar ile bu hak ve yet­ki­nin dev­re­dil­di­ği ku­rum, ku­ru­luş ve özel hu­kuk tüzel ki­şi­le­ri­ni, 

d) İl­gi­li mev­zu­at: 10/7/1953 ta­rih­li ve 6132 sa­yı­lı Ka­nun, 29/4/1959 ta­rih­li ve 7258 sa­yı­lı Ka­nun ile 4/4/1988 ta­rih­li ve 320 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me ile bun­la­ra da­ya­nı­la­rak çı­ka­rı­lan tü­zük ve yö­net­me­lik­le­ri,

e) Ka­mu pa­yı: İl­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın net ha­sı­la­tı ile her ne ad al­tın­da olur­sa ol­sun elde et­tik­le­ri di­ğer ge­lir­ler top­la­mın­dan; her tür­lü ya­tı­rım ve iş­let­me gi­der­le­ri dü­şül­dük­ten son­ra ka­lan tu­ta­rı,

f) Müş­te­rek ba­his: So­nu­cun kıs­men iş­ti­rak­çi­nin be­ce­ri­si­ne kıs­men de te­sa­dü­fe bağ­lı olduğu yurt için­de ve yurt dı­şın­da ter­tip­le­nen her çe­şit ya­rış­ma, mü­sa­ba­ka, spor oyun­la­rı ile her­han­gi bir olay ve­ya du­rum üze­ri­ne, so­nu­cun tah­min edil­me­si esa­sı­na gö­re oy­na­tı­lan ve iştirak eden­ler ara­sın­dan doğ­ru tah­min eden­le­re ön­ce­den be­lir­le­nen adet, tu­tar, oran ve­ya mis­lî ola­rak ik­ra­mi­ye ka­zan­dı­ran oyun­la­rı,

g) Net ha­sı­lat: Ha­sı­lat­tan şans oyun­la­rı ver­gi­si ve eğlence vergisi ile oyun plan­la­rı­na gö­re he­sap­la­nan ödenecek ik­ra­mi­ye­ler dü­şül­dük­ten son­ra ka­lan tu­ta­rı,

ğ) Şans oyun­la­rı: İl­gi­li mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de yet­ki ve­ri­len ku­rum ve ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan ter­tip edi­len ve so­nu­cu te­sa­dü­fe da­ya­lı ola­rak be­lir­le­nen her tür­lü oyun­lar ile müş­te­rek bahisle­ri,

ifa­de eder.

İş­ti­rak­çi­le­re öde­ne­bi­le­cek ik­ra­mi­ye tu­ta­rı

MAD­DE 4- (1) Şans oyun­la­rın­da öde­ne­cek olan ik­ra­mi­ye­ler, oyun plan­la­rı ile be­lir­le­nir.

(2) Her bir ku­rum ve ku­ru­lu­şun ter­tip et­ti­ği tüm şans oyun­la­rı için bir tak­vim yı­lı için­de öde­ye­ce­ği ik­ra­mi­ye­le­rin top­la­mı, ay­nı dö­nem­de­ki ha­sı­la­tı­nın % 40’ın­dan az  % 59’un­dan fazla ola­maz. İl­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar, yıl­lık ik­ra­mi­ye or­ta­la­ma­la­rı bu sı­nır­lar içe­ri­sin­de kalmak kay­dıy­la, ter­tip et­tik­le­ri her bir şans oyu­nu için fark­lı ik­ra­mi­ye oran­la­rı belirleyebilirler.

(3) Ha­sı­la­tı ön­ce­den ön­gö­rü­len oyun­la­rın, oyun plan­la­rın­da öde­ne­cek ik­ra­mi­ye­ler tu­tar ola­rak; ha­sı­la­tı ön­ce­den bel­li ol­ma­yan oyun­la­rın plan­la­rın­da ise öde­ne­cek ik­ra­mi­ye­ler oran ola­rak be­lir­le­nir.

(4) İl­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan oyun plan­la­rı, yu­ka­rı­da be­lir­ti­len esas­la­ra gö­re ha­zır­la­nır.

Ya­tı­rım ve iş­let­me gi­der­le­ri­ne iliş­kin sı­nır­la­ma

MAD­DE 5- (1) İl­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın bir tak­vim yı­lı için­de­ki her tür­lü ya­tı­rım ve işlet­me gi­der­le­ri­nin top­la­mı, ay­nı dö­nem­de el­de et­tik­le­ri ha­sı­lat ve di­ğer ge­lir­ler top­la­mı­nın % 20’si­ni ge­çe­mez. Şans oyun­la­rı­nın li­sans ve­ya iş­le­tim hak­kı­nın dev­ri ha­lin­de, li­sans ve­ya işletim hak­kı sa­hi­bi ku­ru­lu­şa öde­ne­cek pay­lar ile at ya­rış­la­rı ha­sı­la­tın­dan yarış müessesesine ak­ta­rı­lan mü­es­se­se pa­yı ve Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı em­ri­ne açı­lan özel he­sa­ba ak­ta­rı­lan tu­tar­lar ve Spor To­to Teş­ki­lat Başkanlığınca oy­na­tı­lan şans oyun­la­rı ha­sı­la­tın­dan Fut­bol Federas­yo­nu­na, Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ve spor ku­lüp­le­ri­ne ak­ta­rı­lan tutar­lar bu ora­na da­hil­dir.

(2) Ba­kan­lar Ku­ru­lu; il­gi­li ba­kan­lı­ğın ta­le­bi ve Ba­kan­lı­ğın tek­li­fi üze­ri­ne, bu ora­nı her bir ku­rum ve ku­ru­luş iti­ba­rıy­la ay­rı ay­rı ve­ya top­lu­ca bir ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya ve­ya ya­rı­sı­na kadar in­dir­me­ye ya da tek­rar ka­nu­nî se­vi­ye­si­ne ge­tir­me­ye yet­ki­li­dir.

(3) İl­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar, her tür­lü ya­tı­rım ve iş­let­me gi­der­le­ri top­la­mı­nın bi­rin­ci fıkra­da be­lir­le­nen ora­nı aş­ma­ma­sı için ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak ve uy­gu­la­mak­la yü­küm­lü­dür.

(4) İl­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar büt­çe­le­ri­ni bu esas­la­ra gö­re ha­zır­lar.

Şans oyun­la­rı ver­gi­si

MAD­DE 6- (1) Her tür­lü şans oyun­la­rı fa­ali­ye­tin­den el­de edi­len ha­sı­lat, şans oyun­la­rı vergi­si­ne tâbi­dir.

(2) Ver­gi­nin mat­ra­hı, şans oyun­la­rın­dan el­de edi­len ha­sı­lat tu­ta­rı­dır.

(3) Ver­gi­nin mü­kel­le­fi, ken­di­si­ne şans oyun­la­rı ter­tip et­me hak ve yet­ki­si ve­ril­miş kurumlar­dır. Bu hak ve yet­ki­nin dev­ri ha­lin­de ise mü­kel­lef, dev­ra­lan ku­rum, ku­ru­luş ve­ya özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri­dir.

(4) Ver­gi­nin ora­nı; spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na da­ya­lı müş­te­rek ba­his­ler­de % 5, at ya­rış­la­rın­da % 7 ve di­ğer şans oyun­la­rın­da % 10’dur. Ba­kan­lar Ku­ru­lu bu oran­la­rı bir ka­tı­na ka­dar artırmaya ve­ya ya­rı­sı­na ka­dar in­dir­me­ye ya da tek­rar ka­nu­nî se­vi­ye­si­ne ge­tir­me­ye yet­ki­li­dir.

(5) Ver­gi­len­dir­me dö­ne­mi, fa­ali­yet gös­te­ri­len tak­vim yı­lı­nın bi­rer ay­lık dö­nem­le­ri­dir. Ancak Ba­kan­lık, ver­gi­len­dir­me dö­nem­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­ye, ye­ni ver­gi­len­dir­me dö­nem­le­ri belir­le­me­ye yet­ki­li­dir.

(6) Şans oyun­la­rı ver­gi­si, il­gi­li ver­gi­len­dir­me dö­nem­le­ri­ni iz­le­yen ayın 20 nci gü­nü me­sai bi­ti­mi­ne ka­dar, mü­kel­lef­ler ta­ra­fın­dan bir be­yan­na­me ile bağ­lı bu­lu­nu­lan ver­gi da­ire­si­ne beyan edi­lir ve he­sap­la­nan ver­gi ay­nı sü­re içe­ri­sin­de öde­nir.

(7) Şans oyun­la­rı ver­gi­si, ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­si uy­gu­la­ma­sın­da gi­der ola­rak ka­bul edilmez ve hiç­bir ver­gi­den mah­sup edil­mez.

(8) Bu ver­gi­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­lar ile ve­ril­me­si ge­re­ken beyannamelerin şe­kil, içe­rik ve ek­le­ri­ni be­lir­le­me­ye Ba­kan­lık yet­ki­li­dir.

Ka­mu pa­yı­nın da­ğı­tı­mı

MAD­DE 7- (1) İl­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar­ca bir tak­vim yı­lı­nın üçer ay­lık dö­nem­le­ri itibarıy­la he­sap­la­nan ka­mu pay­la­rı, iz­le­yen ikin­ci ayın 15 in­ci gü­nü me­sai bi­ti­mi­ne ka­dar Bakan­lık mer­kez mu­ha­se­be bi­ri­mi he­sa­bı­na ya­tı­rı­la­rak ge­nel büt­çe­ye ge­lir kay­de­di­lir.

(2) Yıl­lık ka­mu pa­yı tah­mi­ni dik­ka­te alın­mak su­re­tiy­le Sa­vun­ma Sa­na­yii Des­tek­le­me Fonu, Ta­nıt­ma Fo­nu, Olim­pi­yat Oyun­la­rı Ha­zır­lık ve Dü­zen­le­me Ku­ru­lu ile Yük­sek Öğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu­na ak­ta­rıl­mak üze­re Ba­kan­lık büt­çe­si­ne öde­nek ko­nu­lur; Sos­yal Hizmet­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu­nun yı­lı büt­çe­si­ne öde­nek ay­rı­lır­ken bu pay­lar dik­ka­te alı­nır. 

(3) Şans oyun­la­rı ha­sı­la­tın­dan ya­pı­la­cak her tür­lü ke­sin­ti ve ay­rı­la­cak pay­lar an­cak, bu Kanu­na hü­küm ek­len­me­si ve­ya bu Ka­nun­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ile müm­kün­dür.

Mu­ta­ba­kat iş­lem­le­ri

MAD­DE 8- (1) İl­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın, bir ön­ce­ki tak­vim yı­lı­na ait ke­sin he­sap ve ma­lî tab­lo­la­rı, her tak­vim yı­lı­nın so­nun­dan iti­ba­ren aza­mî üç ay içe­ri­sin­de çı­ka­rı­la­rak ödenme­si ge­re­ken ka­mu pay­la­rı bu­na gö­re he­sap­la­nır ve he­sap­la­nan bu tu­tar­lar, yıl için­de öde­nen tu­tar­lar­la kar­şı­laş­tı­rı­lır.

(2) Bu kar­şı­laş­tır­ma so­nu­cun­da var­sa; ek­sik he­sap­la­nan ka­mu pay­la­rı, Ni­san ayı­nın so­nu­na ka­dar Ba­kan­lık mer­kez say­man­lı­ğı­na ya­tı­rı­lır. Faz­la he­sap­la­nan tu­tar­lar ise, ta­kip eden döneme iliş­kin ka­mu pa­yın­dan mah­sup edi­lir.

So­rum­lu­luk

MAD­DE 9- (1) İl­gi­li ku­rum ve­ya ku­ru­luş­lar, bu Ka­nu­na gö­re yü­küm­lü ol­duk­la­rı ver­gi­ler ile ka­mu pay­la­rı­nın, tam ve sü­re­si içe­ri­sin­de öden­me­sin­den so­rum­lu­dur.

(2) Sü­re­si içe­ri­sin­de öden­me­yen ver­gi ve/ve­ya ka­mu pay­la­rı, 6183 sa­yı­lı Am­me Alacakları­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nu­na gö­re ge­cik­me zam­mı da uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le ta­kip ve tah­sil edi­lir.

De­ğiş­ti­ri­len hü­küm­ler

MAD­DE 10- (1) 25/8/1971 ta­rih­li ve 1473 sa­yı­lı Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­nin Güçlendirilmesi ve Mil­li Ha­va Sa­na­yi­mi­zin Ku­rul­ma­sı Ama­ciy­le Ka­tıl­ma Pa­yı İh­da­sı ve Mil­li Pi­yan­go Ha­sı­la­tı­nın Bu Ga­ye­ye Sar­fı Hak­kın­da Ka­nu­nun;

a) 1 in­ci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 1- Be­le­di­ye hu­dut­la­rı için­de­ki her tür­lü si­ne­ma, ti­yat­ro, kon­ser, sirk, fu­ar ve pana­yır gi­riş bi­let­le­ri, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si­ne ka­tıl­ma pa­yı­na tâbi­dir.”

b) 2 nci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 2- Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si­ne ka­tıl­ma pa­yı­nın mü­kel­le­fi, 1 inci mad­de­de ya­zı­lı yer­ler­de gi­riş bi­le­ti sa­tın alan­lar, so­rum­lu­su ise bi­let sa­tan­lar­dır.”

c) 3 ün­cü mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

 “MAD­DE 3- Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si­ne ka­tıl­ma pa­yı, 1 in­ci mad­de­de  ya­zı­lı yer­le­re gi­riş bi­let­le­rin­de bi­let ba­şı­na 5 Ye­ni Ku­ruş­tur. Ka­tıl­ma pa­yı tu­ta­rı, bi­let­ler üzerin­de, be­del­den ay­rı bir ka­lem ha­lin­de gös­te­ri­lir.”

(2) 24/5/1983 ta­rih­li ve 2828 sa­yı­lı Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu Kanunu­nun 18 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

 “Yu­ka­rı­da sa­yı­lan ge­lir­ler­den (k) ben­din­de be­lir­ti­len­ler, ha­sı­la­tın el­de edil­me­si­ni ta­kip eden ayın son gü­nü­ne ka­dar Ku­ru­ma öden­mek zo­run­da­dır. Bu sü­re­ler için­de öde­me­le­rin yapıl­ma­sın­dan il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın yet­ki­li amir­le­ri ile mu­ha­se­be yet­ki­li­le­ri or­tak­la­şa so­rum­lu olup, öde­me­le­rin ge­cik­ti­ril­me­si ha­lin­de öden­me­si ge­re­ken mik­tar­lar % 5 ce­zaî fa­iz­le bir­lik­te ken­di­le­rin­den tah­sil olu­nur.”

(3) 7/11/1985 ta­rih­li ve 3238 sa­yı­lı Ka­nu­nun;

a) 12 nci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın (e) ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“e) 25/8/1971 ta­rih­li ve 1473 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re ay­rı­lan pa­yın ta­ma­mı,”

b) 13 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“2. 25/8/1971 ta­rih­li ve 1473 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re ay­rı­lan pa­yın ta­ma­mı, bi­let be­de­liy­le birlik­te tah­sil edi­lir. Tah­si­la­tı mü­te­akip Fo­na ait meb­lağ il­gi­li ayın Kat­ma De­ğer Ver­gi­si beyan­na­me­si ile bir­lik­te Kat­ma De­ğer Ver­gi­si yö­nün­den bağ­lı bu­lu­nu­lan ver­gi da­ire­si­ne ay­nı sü­re için­de be­yan edi­le­rek öde­nir. Bu meb­la­ğın be­ya­nı­na ait usûl ve esas­la­rı be­lir­le­me­ye Mali­ye Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­dir.”

(4) 30/4/1992 ta­rih­li ve 3796 sa­yı­lı İs­tan­bul Ken­tin­de Ya­pı­la­cak Olim­pi­yat Oyun­la­rı Kanu­nu­nun 11 in­ci mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“Bi­rin­ci fık­ra­nın (e) ben­din­de sa­yı­lan ge­lir­ler ta­kip eden yı­lın ilk ayın­da, di­ğer­le­ri ise tahsi­li­ni ta­kip eden ayın 15'ine ka­dar il­gi­li ku­ru­luş­lar­ca Olim­pi­yat Oyun­la­rı Ha­zır­lık ve Düzen­le­me Ku­ru­lu he­sa­bı­na ya­tı­rı­lır.”

(5) 25/10/1984 ta­rih­li ve 3065 sa­yı­lı Kat­ma De­ğer Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun;

a) 1 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (3) nu­ma­ra­lı ben­di­nin (b) alt ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“b) Her tür­lü şans ve ta­lih oyun­la­rı­nın ter­tip­len­me­si ve oy­nan­ma­sı,”

b) 8 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (e) ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“e) Her tür­lü şans ve ta­lih oyun­la­rı­nı ter­tip eden­ler,”

c) 17 nci mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı­nın (f) ben­di  aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“f) Darp­ha­ne ve Dam­ga Mat­ba­ası ta­ra­fın­dan ya­pı­lan tes­lim ve hiz­met­ler,”

(6) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun;

a) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması.”

b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutar.”

c) 21 inci maddesinin (II) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“II- Müşterek Bahislerde:                                               5” 

Yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan hü­küm­ler

MAD­DE 11- (1) a) 13/7/1956 ta­rih­li ve 6802 sa­yı­lı Gi­der Ver­gi­le­ri Ka­nu­nu­nun 40 ın­cı mad­de­si,

b) 16/8/1961 ta­rih­li ve 351 sa­yı­lı Yük­sek Öğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu Ka­nu­nu­nun 28 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ve (ç) bent­le­ri ile 29 un­cu mad­de­si,

c) 24/5/1983 ta­rih­li ve 2828 sa­yı­lı Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu Kanununun 18 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (h) ben­di,

ç) 25/10/1984 ta­rih­li ve 3065 sa­yı­lı Kat­ma De­ğer Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun 8 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (f) ben­di,

d) 10/6/1985 ta­rih­li ve 3230 sa­yı­lı Ta­nıt­ma Fo­nu Teş­ki­li ile 11/7/1939 ta­rih­li ve 3670 sayılı Mil­li Pi­yan­go Teş­ki­li­ne Da­ir Ka­nu­nun 4 ün­cü Mad­de­si­ne Bir Bent Ek­len­me­si Hak­kın­da Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin (a) ve (b) bent­le­ri,

e) 7/11/1985 ta­rih­li ve 3238 sa­yı­lı Ka­nu­nun 12 nci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın (d) ben­di,

f)  4/4/1988 ta­rih­li ve 320 sa­yı­lı Mil­li Pi­yan­go İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ku­ru­luş ve Görev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 48 in­ci mad­de­si,

g) 30/4/1992 ta­rih­li ve 3796 sa­yı­lı İs­tan­bul Ken­tin­de Ya­pı­la­cak Olim­pi­yat Oyun­la­rı Kanunu­nun 11 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a), (b) ve (f) bent­le­ri,

ğ) 16/7/2004 ta­rih­li ve 5228 sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun­lar­da ve 178 Sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Karar­na­me­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun 61 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (8) nu­ma­ra­lı ben­di,

yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

(2) Di­ğer ka­nun ve ka­nun hük­mün­de ka­rar­na­me­ler ile bun­la­ra da­ya­nı­la­rak çı­ka­rı­lan mevzu­atın bu Ka­nu­na ay­kı­rı hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten 31/12/2008 ta­ri­hi­ne kadar, Ka­nu­nun 5 in­ci mad­de­sin­de ön­gö­rü­len ya­tı­rım ve iş­let­me gi­der­le­ri­ne iliş­kin aza­mî oran; 6132 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re ter­tip edi­len şans oyun­la­rı için % 26, 7258 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re ter­tip edi­len şans oyun­la­rı için % 38 ve 320 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me uya­rın­ca tertip edi­len şans oyun­la­rı için % 18 ola­rak uy­gu­la­nır.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten ön­ce dü­zen­len­miş futbola da­ya­lı müş­te­rek ba­his sis­te­mi­nin ve risk yö­ne­tim mer­ke­zi­nin kur­du­rul­ma­sı ve işlettiril­me­si ile il­gi­li söz­leş­me­le­re da­ya­nı­la­rak öde­nen pay­lar, 5 in­ci mad­de­de be­lir­ti­len giderle­rin sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin ora­na da­hil­dir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nu­nun 7 nci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da sa­yı­lan kurumlara 2007 yı­lın­da ya­pı­la­cak öde­me­ler, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin “12.01.32.00-01.6.0.08-1-05.8” ter­ti­bin­de yer alan öde­nek­ten kar­şı­la­nır.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- (1) Ba­kan­lar Ku­ru­lu, Ba­kan­lı­ğın tek­li­fi üze­ri­ne; ül­ke­nin ta­nı­tı­mı­na, ulus­larara­sı or­ga­ni­zas­yon­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ne, spor ve kül­tü­rel fa­ali­yet­le­rin yaygınlaştırılıp ge­liş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak be­de­li Mil­li Pi­yan­go İda­re­sin­ce kar­şı­lan­mak üze­re, İda­re­nin un­van ve lo­go­su­nu ta­şı­yan te­sis­ler yap­tı­rıl­ma­sı­na, te­sis­le­rin ya­pı­la­ca­ğı yer ve iş­le­til­me­si ile iha­le­ye iliş­kin usûl ve esas­la­rı be­lir­le­me­ye yet­ki­li­dir.

(2) Bi­rin­ci fık­ra kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak iş ve iş­lem­ler­le il­gi­li iha­le­ler 4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­nun 18 in­ci mad­de­sin­de­ki usûl­ler­den bi­riy­le ya­pı­lır ve söz konu­su te­sis­ler için ya­pı­la­cak har­ca­ma­lar ile Mil­li Pi­yan­go İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün bu Ka­nu­nun yü­rür­lük ta­ri­hin­den iti­ba­ren 3 yıl için­de ya­pa­ca­ğı oto­mas­yon ve oyun sis­te­mi­ne ilişkin ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı bu Ka­nun­da yer alan ya­tı­rım ve iş­let­me gi­der­le­ri­ne iliş­kin sınırlama­nın he­sa­bın­da dik­ka­te alın­maz.

Yü­rür­lük

MAD­DE 12- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hi­ni iz­le­yen ay ba­şın­da yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 13- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.