Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ İLE ETİ­YOP­YA FE­DE­RAL DEMOKRATİK CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜKÜME­Tİ ARA­SIN­DA GE­LİR ÜZE­RİN­DEN ALI­NAN VER­Gİ­LER­DE ÇİF­TE  VER­Gİ­LEN­DİR­ME­Yİ ÖNLEME  AN­LAŞ­MA­SI­NIN  VE  EKİ  PRO­TO­KO­LÜN  ONAY­LAN­MA­SI­NIN UY­GUN BU­LUN­DU­ĞU­NA DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5599

 

Kabul Tarihi : 13/3/2007      

 

MAD­DE 1- 2 Mart 2005 ta­ri­hin­de Ad­dis Aba­ba’da im­za­la­nan “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hükü­me­ti ile Eti­yop­ya Fe­de­ral De­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ge­lir Üze­rin­den Alı­nan Ver­gi­ler­de Çif­te Ver­gi­len­dir­me­yi Ön­le­me An­laş­ma­sı”nın ve eki “Pro­to­kol”ün onaylan­ma­sı­ uy­gun bu­lun­muş­tur.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

 

 

 

 

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ İLE

ETİ­YOP­YA FE­DE­RAL DE­MOK­RA­TİK CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ

ARA­SIN­DA GE­LİR ÜZE­RİN­DEN ALI­NAN VER­Gİ­LER­DE

ÇİF­TE VER­Gİ­LEN­DİR­ME­Yİ ÖN­LE­ME AN­LAŞ­MA­SI

 

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ

VE

ETİ­YOP­YA FE­DE­RAL DE­MOK­RA­TİK

CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ

 

Ge­lir üze­rin­den alı­nan ver­gi­ler­de çif­te ver­gi­len­dir­me­yi ön­le­yen bir An­laş­ma yap­mak is­te­ğiy­le

AŞA­ĞI­DA­Kİ ŞE­KİL­DE AN­LAŞ­MIŞ­LAR­DIR

Mad­de 1

KAP­SA­NAN Kİ­Şİ­LER

Bu An­laş­ma, Âkit Dev­let­ler­den bi­ri­nin ve­ya her iki­si­nin mu­ki­mi olan ki­şi­le­re uy­gu­la­na­cak­tır.

Mad­de 2

KAV­RA­NAN VER­Gİ­LER

1. Bu An­laş­ma, ne şe­kil­de alın­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, bir Âkit Dev­let ve­ya po­li­tik alt bö­lüm­le­ri ya da ma­hallî ida­re­le­ri ta­ra­fın­dan ge­lir üze­rin­den alı­nan ver­gi­le­re uy­gu­la­na­cak­tır.

2. Men­kul ve­ya gay­ri­men­kul var­lık­la­rın dev­rin­den do­ğan ka­zanç­la­ra uy­gu­la­nan ver­gi­ler ile te­şeb­büs­ler ta­ra­fın­dan öde­nen üc­ret ve­ya ma­aş­la­rın top­lam tu­tar­la­rı üze­ri­ne uy­gu­la­nan ver­gi­ler da­hil ol­mak üze­re, top­lam ge­lir ve­ya ge­lir un­sur­la­rı üze­rin­den alı­nan tüm ver­gi­ler, ge­lir­den alı­nan ver­gi­ler ola­rak ka­bul edi­le­cek­tir.

3. An­laş­ma­nın uy­gu­la­na­ca­ğı şu an­da ge­çer­li olan ver­gi­ler özel­lik­le:

a) Tür­ki­ye'de:

i) ge­lir ver­gi­si

ii) ku­rum­lar ver­gi­si;

iii) ge­lir ver­gi­si ve ku­rum­lar ver­gi­si üze­rin­den alı­nan fon pa­yı;

(Bun­dan böy­le "Türk ver­gi­si" ola­rak bah­se­di­le­cek­tir);

b) Eti­yop­ya'da:

i) hiz­met ve bu­na bağ­lı üc­ret­ler­den el­de edi­len ge­lir üze­rin­den alı­nan ver­gi;

ii) zi­raî fa­ali­yet­ler­den el­de edi­len ge­lir ile gay­ri­men­kul ki­ra ge­lir­le­ri üze­rin­den alı­nan ver­gi­ler da­hil ol­mak üze­re, tü­zel ki­şi­li­ği ha­iz olan ve ol­ma­yan iş­let­me­ler­den el­de edi­len ge­lir­ler üze­rin­den alı­nan ver­gi;

iii) yurt­dı­şın­da ic­ra edi­len hiz­met­ler­den el­de edi­len ge­lir­ler üze­rin­den alı­nan ver­gi­ler;

iv) te­met­tü, gay­ri­maddî hak be­de­li ve şans oyun­la­rın­dan alı­nan ver­gi;

v) de­ğer ar­tış ka­zanç­la­rı ver­gi­si.

(Bun­dan böy­le "Eti­yop­ya ver­gi­si" ola­rak bah­se­di­le­cek­tir);

4. An­laş­ma ay­nı za­man­da, An­laş­ma­nın im­za ta­ri­hin­den son­ra mev­cut ver­gi­le­re ila­ve ola­rak ve­ya on­la­rın ye­ri­ne alı­nan ve mev­cut ver­gi­ler­le ay­nı ni­te­lik­te olan ve­ya on­la­ra önem­li öl­çü­de ben­ze­yen ver­gi­le­re de uy­gu­la­na­cak­tır. Âkit Dev­let­le­rin yet­ki­li ma­kam­la­rı, il­gi­li ver­gi mev­zu­at­la­rın­da ya­pı­lan önem­li de­gi­şik­lik­le­ri bir­bir­le­ri­ne bil­di­re­cek­ler­dir.

Mad­de 3

GE­NEL TA­NIM­LAR

1. Bu An­laş­ma­nın amaç­la­rı ba­kı­mın­dan, me­tin ak­si­ni ön­gör­me­dik­çe:

a) i) "Tür­ki­ye" te­ri­mi, ka­ra­su­la­rı ve üze­rin­de­ki ha­va sa­ha­sı da­hil ol­mak üze­re Tür­ki­ye'nin ege­men­lik ala­nı­nı, bu­nun ya­nı sı­ra ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka uy­gun ola­rak do­ğal kay­nak­la­rın aran­ma­sı, iş­le­til­me­si ve ko­run­ma­sı ama­cıy­la yar­gı yet­ki­si ve­ya ege­men­lik hak­la­rı­nın kul­la­nıl­dı­ğı de­niz alan­la­rı­nı ifa­de eder;

ii) "Eti­yop­ya" te­ri­mi, Eti­yop­ya Fe­de­ral De­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti'ni ve coğ­ra­fi an­lam­da kul­la­nıl­dı­ğın­da, ulu­sal ül­ke top­rak­la­rı ve ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka uy­gun ola­rak be­lir­le­nen ya da be­lir­le­ne­bi­len Eti­yop­ya'nın ege­men­lik hak­kı ve­ya yar­gı yet­ki­si­ni kul­lan­dı­ğı di­ğer alan­la­rı ifa­de eder;

b) "Bir Âkit Dev­let" ve "di­ğer Âkit Dev­let" te­rim­le­ri, met­nin ge­re­ği­ne gö­re, Tür­ki­ye ve­ya Eti­yop­ya an­la­mı­na ge­lir;

c) "Ver­gi" te­ri­mi, bu An­laş­ma­nın 2 nci mad­de­sin­de kav­ra­nan her­han­gi bir ver­gi an­la­mı­na ge­lir;

d) "Ki­şi" te­ri­mi, bir ger­çek ki­şi, bir şir­ket ve ki­şi­le­rin oluş­tur­du­ğu di­ğer her­han­gi bir ku­ru­lu­şu kap­sar;

e) "Şir­ket" te­ri­mi, her­han­gi bir ku­rum ve­ya ver­gi­le­me yö­nün­den ku­rum ola­rak iş­lem gö­ren her­han­gi bir ku­ru­luş an­la­mı­na ge­lir;

f) "Va­tan­daş" te­ri­mi:

i) bir Âkit Dev­le­tin va­tan­daş­lı­ğı­na sa­hip her­han­gi bir ger­çek ki­şi­yi;

ii) bir Âkit Dev­let­te yü­rür­lük­te olan mev­zu­ata gö­re sta­tü ka­za­nan her­han­gi bir tü­zel ki­şi­li­ği, or­tak­lı­ğı ve­ya der­ne­ği

ifa­de eder;

g) "Bir Âkit Dev­le­tin te­şeb­bü­sü" ve "di­ğer Âkit Dev­le­tin te­şeb­bü­sü" te­rim­le­ri sı­ra­sıy­la, bir Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len bir te­şeb­büs ve di­ğer Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi' ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len bir te­şeb­büs an­la­mı­na ge­lir;

h) "Yet­ki­li ma­kam" te­ri­mi:

i) Tür­ki­ye'de, Ma­li­ye Ba­ka­nı­nı ve­ya yet­ki­li tem­sil­ci­si­ni; ve

ii) Eti­yop­ya'da, Ma­li­ye Ba­ka­nı­nı ve­ya yet­ki­li tem­sil­ci­si­ni

ifa­de eder;

i) "Ulus­la­ra­ra­sı tra­fik" te­ri­mi, yal­nız­ca di­ğer Âkit Dev­let sı­nır­la­rı için­de ger­çek­leş­ti­ri­len ge­mi ve­ya uçak iş­let­me­ci­li­ği ha­riç ol­mak üze­re, et­kin yö­ne­tim mer­ke­zi bir Âkit Dev­let­te bu­lu­nan bir te­şeb­büs ta­ra­fın­dan ge­mi ve­ya uçak iş­le­ti­le­rek ya­pı­lan her tür­lü ta­şı­ma­cı­lı­ğı ifa­de eder.

2. An­laş­ma­nın bir Âkit Dev­let ta­ra­fın­dan her­han­gi bir ta­rih­te uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin ola­rak, An­laş­ma­da ta­nım­lan­ma­mış her­han­gi bir te­rim, me­tin ak­si­ni ön­gör­me­dik­çe, An­laş­ma­nın uy­gu­la­na­ca­ğı ver­gi­le­rin amaç­la­rı ba­kı­mın­dan, o ta­rih­te bu Dev­le­tin mev­zu­atın­da ön­gö­rü­len an­la­mı ta­şı­ya­cak ve bu Dev­le­tin yü­rür­lük­te­ki ver­gi mev­zu­atın­da yer alan bir an­lam, bu Dev­le­tin di­ğer mev­zu­atın­da bu te­ri­me ve­ri­len an­la­ma gö­re üs­tün­lük ta­şı­ya­cak­tır.

Mad­de 4

MU­KİM

1. Bu An­laş­ma­nın amaç­la­rı ba­kı­mın­dan, "bir Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi" te­ri­mi, bu Dev­let, her­han­gi bir po­li­tik alt bö­lü­mü ve­ya ma­hal­li ida­re­si de da­hil ol­mak üze­re, o Dev­le­tin mev­zu­atı ge­re­ğin­ce ev, ika­met­gah, yö­ne­tim ye­ri ve­ya ben­zer ya­pı­da di­ğer her­han­gi bir kri­ter ne­de­niy­le ver­gi mü­kel­le­fi­ye­ti al­tı­na gi­ren ki­şi an­la­mı­na ge­lir. Bu­nun­la bir­lik­te bu te­rim, yal­nız­ca o Dev­let­te­ki kay­nak­lar­dan el­de edi­len ge­lir ne­de­niy­le o Dev­let­te ver­gi­ye ta­bi tu­tu­lan her­han­gi bir ki­şi­yi kap­sa­maz.

2. 1 in­ci fık­ra hü­küm­le­ri do­la­yı­sıy­la bir ger­çek ki­şi her iki Âkit Dev­le­tin de mu­ki­mi ol­du­ğun­da, bu ki­şi­nin du­ru­mu aşa­ğı­da­ki şe­kil­de be­lir­le­ne­cek­tir:

a) Bu ki­şi, yal­nız­ca da­imi ola­rak ka­la­bi­le­ce­ği bir evin bu­lun­du­ğu Dev­le­tin mu­ki­mi ka­bul edi­le­cek­tir. Eğer bu ki­şi­nin her iki Dev­let­te de da­imi ola­rak ka­la­bi­le­ce­ği bir evi var­sa, bu ki­şi, ki­şi­sel ve eko­no­mik iliş­ki­le­ri­nin da­ha ya­kın ol­du­ğu Dev­le­tin mu­ki­mi ola­rak ka­bul edi­le­cek­tir (ha­ya­ti men­fa­at­le­rin mer­ke­zi);

b) Eğer ki­şi­nin ha­ya­ti men­fa­at­le­ri­nin mer­ke­zi­nin yer al­dı­ğı Dev­let be­lir­le­ne­mez­se, ve­ya ki­şi­nin her iki Dev­let­te de da­imi ola­rak ka­la­bi­le­ce­ği bir evi yok­sa, bu ki­şi yal­nız­ca kal­ma­yı âdet edin­di­ği evin bu­lun­du­ğu Dev­le­tin mu­ki­mi ka­bul edi­le­cek­tir;

c) Eğer ki­şi­nin her iki Dev­let­te de kal­ma­yı âdet edin­di­ği bir ev var­sa ve­ya her iki Dev­let­te de böy­le bir ev söz­ko­nu­su de­ğil­se, bu ki­şi yal­nız­ca va­tan­da­şı ol­du­ğu Dev­le­tin mu­ki­mi ka­bul edi­le­cek­tir;

d) Eğer ki­şi her iki Dev­le­tin de va­tan­da­şı ise ve­ya her iki Dev­le­tin de va­tan­da­şı de­ğil­se, Âkit Dev­let­le­rin yet­ki­li ma­kam­la­rı so­ru­nu kar­şı­lık­lı an­laş­may­la çö­ze­cek­ler­dir.

3. Ger­çek ki­şi dı­şın­da­ki bir ki­şi, 1 in­ci fık­ra hü­küm­le­ri do­la­yı­sıy­la her iki Âkit Dev­le­tin de mu­ki­mi ol­du­ğun­da, Âkit Dev­let­le­rin yet­ki­li ma­kam­la­rı, so­ru­nu kar­şı­lık­lı an­laş­may­la çö­ze­cek ve An­laş­ma­nın bu ki­şi­ye ne şe­kil­de uy­gu­la­na­ca­ğı­nı be­lir­le­ye­cek­tir.

Mad­de 5

İŞ­YE­Rİ

1. Bu An­laş­ma­nın amaç­la­rı ba­kı­mın­dan "iş­ye­ri" te­ri­mi, bir te­şeb­bü­sün işi­nin ta­ma­men ve­ya kıs­men yü­rü­tül­dü­ğü işe iliş­kin sa­bit bir yer an­la­mı­na ge­lir.

2. "iş­ye­ri" te­ri­mi özel­lik­le şun­la­rı kap­sa­mı­na alır:

a) Yö­ne­tim ye­ri;

b) Şu­be;

c) Bü­ro;

d) Fab­ri­ka;

e) Atel­ye; ve

f) Ma­den oca­ğı, pet­rol ve­ya do­ğal gaz ku­yu­su, taş oca­ğı ve­ya do­ğal kay­nak­la­rın çı­ka­rıl­dı­ğı di­ğer her­han­gi bir yer;

3. 12 ayı aşan bir sü­re de­vam eden bir in­şa­at şan­ti­ye­si, ya­pım ve­ya kur­ma pro­je­si bir iş­ye­ri oluş­tu­rur.

4. Bu mad­de­nin da­ha ön­ce­ki hü­küm­le­ri ile bağ­lı ka­lın­mak­sı­zın, "iş­ye­ri" te­ri­mi­nin aşa­ğı­da­ki hu­sus­la­rı kap­sa­ma­dı­ğı ka­bul edi­le­cek­tir:

a) Te­şeb­bü­se ait te­sis­le­rin, te­şeb­bü­sün mal­la­rı­nın ve­ya ti­ca­ri eş­ya­sı­nın yal­nız­ca de­po­lan­ma­sı, teş­hi­ri ve­ya tes­li­mi ama­cıy­la kul­la­nıl­ma­sı;

b) Te­şeb­bü­se ait bir mal ve­ya ti­ca­ri eş­ya sto­ğu­nun yal­nız­ca de­po­la­ma, teş­hir ve­ya tes­lim ama­cıy­la el­de tu­tul­ma­sı;

c) Te­şeb­bü­se ait bir mal ve­ya ti­ca­ri eş­ya sto­ğu­nun, yal­nız­ca bir baş­ka te­şeb­bü­se iş­let­ti­ril­me­si ama­cıy­la el­de tu­tul­ma­sı;

d) İşe iliş­kin sa­bit bir ye­rin yal­nız­ca te­şeb­bü­se mal ve­ya ti­ca­ri eş­ya sa­tın al­ma ve­ya bil­gi top­la­ma ama­cıy­la el­de tu­tul­ma­sı;

e) İşe iliş­kin sa­bit bir ye­rin te­şeb­büs için yal­nız­ca ha­zır­la­yı­cı ve­ya yar­dım­cı ka­rak­ter ta­şı­yan di­ğer her­han­gi bir işin yü­rü­tül­me­si ama­cıy­la el­de tu­tul­ma­sı;

f) İşe iliş­kin sa­bit bir ye­rin, yal­nız­ca (a) ila (e) bent­le­rin­de bah­se­di­len fa­ali­yet­le­rin bir­ka­çı­nı bir ara­da yü­rüt­mek için el­de tu­tul­ma­sı; an­cak işe iliş­kin sa­bit yer­de­ki bü­tün bu fa­ali­yet­le­rin bir ara­da yü­rü­tül­me­si so­nu­cun­da olu­şan fa­ali­ye­tin ha­zır­la­yı­cı ve­ya yar­dım­cı ni­te­lik­te ol­ma­sı şart­tır.

5. 1 in­ci ve 2 nci fık­ra­la­rın hü­küm­le­ri ile bağ­lı ka­lın­mak­sı­zın, bir ki­şi -6 ncı fık­ra­nın uy­gu­la­na­ca­ğı ba­ğım­sız ni­te­lik­te­ki bir acen­te dı­şın­da- bir Âkit Dev­let­te, bir te­şeb­büs adı­na ha­re­ket eder ve bu te­şeb­büs adı­na mu­ka­ve­le ak­det­me yet­ki­si­ne sa­hip olup bu yet­ki­si­ni mu­ta­den kul­la­nır­sa, bu ki­şi­nin fa­ali­yet­le­ri, 4 ün­cü fık­ra­da be­lir­ti­len ve işe iliş­kin sa­bit bir yer­den ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da bu fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re bu ye­ri iş­ye­ri ha­li­ne ge­tir­me­yen ni­te­lik­te­ki fa­ali­yet­ler­le sı­nır­lı ol­ma­dık­ça, bu te­şeb­büs, bu Dev­let­te, bu ki­şi­nin te­şeb­büs için ger­çek­leş­tir­di­ği her tür­lü fa­ali­yet do­la­yı­sıy­la bir iş­ye­ri­ne sa­hip ka­bul edi­le­cek­tir.

6. Bir Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü, di­ğer Âkit Dev­let­te, iş­le­ri­ni yal­nız­ca ken­di iş­le­ri­ne ola­ğan şe­kil­de de­vam eden bir sim­sar, ge­nel ko­mis­yon acen­te­si ve­ya ba­ğım­sız sta­tü­de di­ğer her­han­gi bir acen­te va­sı­ta­sıy­la yü­rüt­tü­ğü için bu di­ğer Dev­let­te bir iş­ye­ri­ne sa­hip ka­bul olun­ma­ya­cak­tır. Bu­nun­la be­ra­ber, söz ko­nu­su acen­te­nin fa­ali­yet­le­ri­nin ta­ma­mı ve­ya ta­ma­mı­na ya­kın bir kıs­mı bu te­şeb­bü­se has­re­dil­di­ğin­de ve te­şeb­büs ile acen­te ara­sın­da­ki ti­ca­ri ve­ya ma­li iliş­ki­ler­de olu­şan ve­ya oluş­tu­ru­lan ko­şul­lar, ba­ğım­sız te­şeb­büs­ler ara­sın­da oluş­ma­sı ge­re­ken ko­şul­lar­dan fark­lı­laş­tı­ğın­da, bu ki­şi, bu fık­ra­da be­lir­ti­len an­lam­da ba­ğım­sız sta­tü­de bir acen­te ola­rak ka­bul edil­me­ye­cek­tir.

7. Bir Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi olan bir şir­ket, di­ğer Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi olan ve­ya bu di­ğer Dev­let­te ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nan (bir iş­ye­ri va­sı­ta­sıy­la ve­ya di­ğer bir şe­kil­de) bir şir­ke­ti kon­trol eder ya da onun ta­ra­fın­dan kon­trol edi­lir­se, şir­ket­ler­den her bi­ri di­ğe­ri için bir iş­ye­ri oluş­tur­ma­ya­cak­tır.

Mad­de 6

GAY­Rİ­MEN­KUL VAR­LIK­LAR­DAN EL­DE EDİ­LEN GE­LİR

1. Bir Âkit Dev­let mu­ki­mi­nin di­ğer Âkit Dev­let­te bu­lu­nan gay­ri­men­kul var­lık­lar­dan el­de et­ti­ği ge­lir (ta­rım ve­ya or­man­cı­lık­tan el­de edi­len ge­lir da­hil),' bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. "Gay­ri­men­kul var­lık" te­ri­mi, söz­ko­nu­su var­lı­ğın bu­lun­du­ğu Âkit Dev­le­tin mev­zu­atı­na gö­re ta­nım­la­na­cak­tır. Te­rim her ha­lü­kar­da, gay­ri­men­kul var­lı­ğa mü­te­fer­ri var­lık­la­rı, ta­rım (ba­lık üre­ti­mi ve­ya ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği da­hil) ve or­man­cı­lık­ta kul­la­nı­lan araç­la­rı ve hay­van­la­rı, özel hu­kuk hü­küm­le­ri­nin uy­gu­la­na­ca­ğı gay­ri­men­kul mül­ki­ye­ti­ne iliş­kin hak­la­rı, gay­ri­men­kul in­ti­fa hak­la­rı­nı ve ma­den ocak­la­rı­nın, kay­nak­la­rın ve di­ğer do­ğal kay­nak­la­rın iş­le­til­me­si ve­ya iş­let­me hak­kı kar­şı­lı­ğın­da do­ğan sa­bit ya da de­ğiş­ken öde­me­ler üze­rin­de­ki hak­la­rı kap­sa­ya­cak­tır; ge­mi­ler, va­pur­lar ve uçak­lar gay­ri­men­kul var­lık ola­rak ka­bul edil­me­ye­cek­tir.

3. 1 in­ci fık­ra hü­küm­le­ri, gay­ri­men­kul var­lı­ğın doğ­ru­dan kul­la­nı­mın­dan, ki­ra­lan­ma­sın­dan ve­ya di­ğer her­han­gi bir şe­kil­de kul­la­nı­mın­dan el­de edi­len ge­li­re uy­gu­la­na­cak­tır.

4. 1 in­ci ve 3 ün­cü fık­ra hü­küm­le­ri ay­nı za­man­da, bir te­şeb­bü­sün gay­ri­men­kul var­lık­lar­dan el­de et­ti­ği ge­lir ile ser­best mes­lek fa­ali­yet­le­ri­nin ic­ra­sın­da kul­la­nı­lan gay­ri­men­kul var­lık­lar­dan el­de edi­len ge­li­re de uy­gu­la­na­cak­tır.

Mad­de 7

Tİ­CA­Rİ KA­ZANÇ­LAR

1. Bir Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü­ne ait ka­zanç söz­ko­nu­su te­şeb­büs di­ğer Âkit Dev­let­te yer alan bir iş­ye­ri va­sı­ta­sıy­la ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lun­ma­dık­ça, yal­nız­ca bu Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir. Eğer te­şeb­büs yu­ka­rı­da bah­se­di­len şe­kil­de ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nur­sa, te­şeb­bü­sün ka­zan­cı yal­nız­ca iş­ye­ri­ne at­fe­di­le­bi­len mik­tar­la sı­nır­lı ol­mak üze­re bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. 3 ün­cü fık­ra hü­küm­le­ri sak­lı kal­mak üze­re, bir Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü di­ğer Âkit Dev­let­te yer alan bir iş­ye­ri va­sı­ta­sıy­la ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lun­du­ğun­da, her iki Âkit Dev­let­te de bu iş­ye­ri­ne at­fe­di­le­cek ka­zanç, bu iş­ye­ri ay­nı ve­ya ben­zer ko­şul­lar al­tın­da ay­nı ve­ya ben­zer fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan, ay­rı ve ba­ğım­sız bir te­şeb­büs ol­say­dı ve iş­ye­ri­ni oluş­tur­du­ğu te­şeb­büs­ten ta­ma­men ba­ğım­sız bir ni­te­lik ka­zan­say­dı ne ka­zanç el­de ede­cek ise ay­nı mik­tar­da bir ka­zanç ola­cak­tır.

3. Bir iş­ye­ri­nin ka­zan­cı be­lir­le­nir­ken, iş­ye­ri­nin bu­lun­du­ğu Dev­let­te ve­ya baş­ka yer­de ya­pı­lan, yö­ne­tim ve ge­nel ida­re gi­der­le­ri de da­hil ol­mak üze­re iş­ye­ri­nin amaç­la­rı­na uy­gun olan gi­der­le­rin in­di­ril­me­si­ne mü­sa­ade edi­le­cek­tir.

4. İş­ye­ri­ne, bu iş­ye­ri ta­ra­fın­dan te­şeb­büs adı­na yal­nız­ca mal ve­ya ti­ca­ri eş­ya sa­tın alın­ma­sı do­la­yı­sıy­la hiç bir ka­zanç at­fe­dil­me­ye­cek­tir.

5. Ka­zanç, bu An­laş­ma­nın di­ğer mad­de­le­rin­de ay­rı ola­rak dü­zen­le­nen ge­lir un­sur­la­rı­nı da kap­sa­mı­na al­dı­ğın­da, o mad­de­le­rin hü­küm­le­ri bu mad­de hü­küm­le­rin­den et­ki­len­me­ye­cek­tir.

Mad­de 8

DE­NİZ VE HA­VA TA­ŞI­MA­CI­LI­ĞI

1. Ulus­la­ra­ra­sı tra­fik­te ge­mi ve­ya uçak iş­let­me­ci­li­ğin­den el­de edi­len ka­zanç­lar, yal­nız­ca te­şeb­bü­sün et­kin yö­ne­tim ye­ri­nin bu­lun­du­ğu Âkit Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

2. Bir ge­mi­ci­lik te­şeb­bü­sü­nün et­kin yö­ne­tim mer­ke­zi ge­mi­nin bor­da­sı ise, bu te­şeb­bü­sün, ge­mi­nin ka­yıt­lı ol­du­ğu li­ma­nın bu­lun­du­ğu Âkit Dev­let­te, eğer ge­mi­nin ka­yıt­lı ol­du­ğu böy­le bir li­man yok­sa, ge­mi­yi iş­le­te­nin mu­kim ol­du­ğu Âkit Dev­let­te yer­le­şik ol­du­ğu ka­bul edi­le­cek­tir.

3. Bu mad­de­nin amaç­la­rı ba­kı­mın­dan, bir Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü­nün ulus­la­ra­ra­sı tra­fik­te ge­mi ve­ya uçak iş­let­me­ci­li­ğin­den el­de et­ti­ği ka­zanç­lar, 1 in­ci fık­ra hü­küm­le­ri­nin uy­gu­la­na­ca­ğı ka­zanç­la­rın ya­nı­sı­ra arı­zi ola­rak el­de edil­me­si ko­şu­lu ile kon­tey­ner­le­rin kul­la­nı­mın­dan ve­ya ki­ra­lan­ma­sın­dan el­de edi­len ka­zanç­la­rı da kap­sa­ya­cak­tır.

4. Bu mad­de­nin 1 in­ci fık­ra hü­küm­le­ri ay­nı za­man­da, bir or­tak­lı­ğa, bir or­tak te­şeb­bü­se ve­ya ulus­la­ra­ra­sı fa­ali­yet gös­te­ren bir acen­te­ye iş­ti­rak do­la­yı­sıy­la el­de edi­len ka­zanç­la­ra da uy­gu­la­na­cak­tır.

Mad­de 9

BA­ĞIM­LI TE­ŞEB­BÜS­LER

1. a) Bir Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak di­ğer Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü­nün yö­ne­tim, kon­trol ve­ya ser­ma­ye­si­ne ka­tıl­dı­ğın­da, ve­ya

b) Ay­nı ki­şi­ler doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak bir Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü­nün ve di­ğer Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü­nün yö­ne­tim, kon­trol ve­ya ser­ma­ye­si­ne ka­tıl­dı­ğın­da,

ve her iki hal­de de, iki te­şeb­büs ara­sın­da­ki ti­ca­ri ve­ya ma­li iliş­ki­ler­de olu­şan ve­ya oluş­tu­ru­lan ko­şul­lar, ba­ğım­sız te­şeb­büs­ler ara­sın­da oluş­ma­sı ge­re­ken ko­şul­lar­dan fark­lı­laş­tı­ğın­da, ol­ma­sı ge­re­ken, fa­kat olu­şan ve­ya oluş­tu­ru­lan ko­şul­lar ne­de­niy­le te­şeb­büs­ler­den bi­rin­de ken­di­ni gös­ter­me­yen ka­zanç, o te­şeb­bü­sün ka­zan­cı­na ek­le­nir ve bu­na gö­re ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. Bir Âkit Dev­le­tin ken­di te­şeb­bü­sü­nün ka­zan­cı­na da­hil edip ver­gi­len­dir­di­ği ka­zanç, di­ğer Âkit Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­len di­ğer Dev­le­tin te­şeb­bü­sü­nün ka­zan­cı­nı içer­me­si ve ay­nı za­man­da ilk bah­se­di­len Dev­le­tin kav­ra­dı­ğı ka­zanç, iki te­şeb­büs ara­sın­da ol­ma­sı ge­re­ken ko­şul­lar göz önün­de tu­tu­la­rak son­ra­dan ilk bah­se­di­len Dev­let­çe ya­pı­lan he­sap­la­ma­lar so­nu­cun­da be­lir­le­nen ka­zanç ol­ma­sı du­ru­mun­da, di­ğer Dev­let bu be­lir­le­me­nin ye­rin­de ol­du­ğu ka­na­ati­ne va­rır­sa söz­ko­nu­su ka­zanç üze­rin­den al­dı­ğı ver­gi­nin mik­ta­rın­da ge­rek­li dü­zelt­me­le­ri ya­pa­cak­tır. Bu dü­zelt­me ya­pı­lır­ken, bu An­laş­ma­nın di­ğer hü­küm­le­ri göz önün­de tu­tu­la­cak ve ge­rek­ti­ğin­de Âkit Dev­let­le­rin yet­ki­li ma­kam­la­rı bir­bir­le­ri­ne da­nı­şa­cak­lar­dır.

Mad­de 10

TE­MET­TÜ­LER

1. Bir Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi olan bir şir­ket ta­ra­fın­dan di­ğer Âkit Dev­le­tin bir mu­ki­mi­ne öde­nen te­met­tü­ler, bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. Bu­nun­la be­ra­ber söz­ko­nu­su te­met­tü­ler, ay­nı za­man­da te­met­tü öde­me­si­ni ya­pan şir­ke­tin mu­kim ol­du­ğu Âkit Dev­let­te ve bu Dev­le­tin mev­zu­atı­na gö­re de ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir; an­cak, te­met­tü­nün ger­çek leh­da­rı di­ğer Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi ise, bu şe­kil­de alı­na­cak ver­gi gay­ri­sa­fi te­met­tü tu­ta­rı­nın yüz­de 10’unu aş­ma­ya­cak­tır.

3. Bu mad­de­de kul­la­nı­lan “te­met­tü” te­ri­mi, his­se se­net­le­rin­den, in­ti­fa se­net­le­rin­den ve­ya in­ti­fa hak­la­rın­dan, ku­ru­cu his­se se­net­le­rin­den ve­ya ala­cak ni­te­li­ğin­de ol­ma­yıp ka­zan­ca ka­tıl­ma­yı sağ­la­yan di­ğer hak­lar­dan el­de edi­len ge­lir­ler ile da­ğı­tı­mı ya­pan şir­ke­tin mu­kim ol­du­ğu dev­le­tin mev­zu­atı­na gö­re ver­gi­le­me yö­nün­den his­se se­net­le­rin­den el­de edi­len ge­lir­le ay­nı mu­ame­le­yi gö­ren di­ğer şir­ket hak­la­rın­dan el­de edi­len ge­lir­le­ri ifa­de eder.

4. Di­ğer Âkit Dev­let­te yer alan bir iş­ye­ri va­sı­ta­sıy­la ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nan bir Âkit Dev­let şir­ke­ti­nin ka­zan­cı, 7 nci mad­de­ye gö­re ver­gi­len­di­ril­dik­ten son­ra, ka­lan kı­sım üze­rin­den iş­ye­ri­nin bu­lun­du­ğu Âkit Dev­let­te bu mad­de­nin 2 nci fık­ra­sı­na uy­gun ola­rak ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

5. Bir Âkit Dev­let mu­ki­mi olan te­met­tü­nün ger­çek leh­da­rı, te­met­tü­yü öde­yen şir­ke­tin mu­kim ol­du­ğu di­ğer Âkit Dev­let­te yer alan sa­bit bir iş­ye­ri va­sı­ta­sıy­la ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nur­sa ve­ya bu di­ğer dev­let­te yer alan sabit bir yer va­sı­ta­sıy­la ser­best mes­lek fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nur­sa ve söz­ko­nu­su te­met­tü el­de ediş ola­yı ile bu iş­ye­ri ve­ya sa­bit yer ara­sın­da önem­li bir bağ bu­lun­mak­tay­sa, 1 in­ci ve 2 nci fık­ra hü­küm­le­ri uy­gu­la­na­ma­ya­cak­tır. Bu du­rum­da, ola­yı­na gö­re 7 nci ve­ya 14 ün­cü mad­de hü­küm­le­ri uy­gu­lan­cak­tır.

Mad­de 11

FA­İZ

1. Bir Âkit Dev­let­te do­ğan ve di­ğer Âkit Dev­le­tin bir mu­ki­mi­ne öde­nen fa­iz, bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. Bu­nun­la be­ra­ber bu fa­iz, el­de edil­di­ği Âkit Dev­let­te ve o Dev­le­tin mev­zu­atı­na gö­re de ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir; an­cak, fai­zin ger­çek leh­da­rı di­ğer Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi ise, bu şe­kil­de alı­na­cak ver­gi, fai­zin gay­ri­sa­fi tu­ta­rı­nın yüz­de 10 unu aş­ma­ya­cak­tır.

3. 2 nci fık­ra hü­küm­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın:

a) Eti­yop­ya’da do­ğan ve Tür­ki­ye Hü­kü­me­ti’ne ve­ya Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet Mer­kez Ban­ka­sı’na öde­nen fa­iz­ler Eti­yop­ya ver­gi­sin­den mu­af tu­tu­la­cak­tır;

b) Tür­ki­ye’de do­ğan ve Eti­yop­ya Hü­kü­me­ti’ne ve­ya Eti­yop­ya Ulu­sal Ban­ka­sı’na öde­nen fa­iz­ler Türk ver­gi­sin­den mu­af tu­tu­la­cak­tır.

4. Bu mad­de­de kul­la­nı­lan “fa­iz” te­ri­mi, ipo­tek ga­ran­ti­si­ne bağ­lı ol­sun ol­ma­sın ve­ya borç­lu­nun ka­zan­cı­na ka­tıl­ma hak­kı ta­nı­sın ta­nı­ma­sın, her ne­vi ala­cak­tan do­ğan ge­li­ri ve özel­lik­le ka­mu men­kul kıy­met­le­ri ile tah­vil ve­ya borç se­net­le­rin­den el­de edi­len ge­lir­le­ri ifa­de eder.

5. Bir Âkit Dev­let mu­ki­mi olan fai­zin ger­çek leh­da­rı, fai­zin el­de edil­di­ği di­ğer Âkit Dev­let­te yer alan bir iş­ye­ri va­sı­ta­sıy­la ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nur­sa ve­ya bu di­ğer Dev­let­te yer alan sa­bit bir yer va­sı­ta­sıy­la ser­best mes­lek fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nur­sa ve söz­ko­nu­su fai­zin öden­di­ği ala­cak ile bu iş­ye­ri ve­ya sa­bit yer ara­sın­da et­kin bir bağ bu­lun­mak­tay­sa, 1 in­ci ve 2 nci fık­ra hü­küm­le­ri uy­gu­lan­ma­ya­cak­tır. Bu du­rum­da, ola­yı­na gö­re 7 nci ve­ya 14 ün­cü mad­de hü­küm­le­ri uy­gu­la­na­cak­tır.

6. Bir Âkit Dev­le­tin ken­di­si, bir po­li­tik alt bö­lü­mü, bir ma­hal­li ida­re­si ve­ya bu Dev­le­tin bir mu­ki­mi ta­ra­fın­dan öde­nen fai­zin, o Dev­let­te el­de edil­di­ği ka­bul olu­na­cak­tır. Bu­nun­la be­ra­ber, fa­iz öde­yen ki­şi, bir Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi ol­sun ve­ya ol­ma­sın, bir Âkit Dev­let­te fa­iz öde­me­ye ne­den olan borç-ala­cak iliş­ki­siy­le bağ­lan­tı­lı bir iş­ye­ri­ne ve­ya sa­bit bir ye­re sa­hip ol­du­ğun­da ve fa­iz bu iş­ye­ri ve­ya sa­bit yer­den kay­nak­lan­dı­ğın­da, söz­ko­nu­su fai­zin, iş­ye­ri­nin ve­ya sa­bit ye­rin bu­lun­du­ğu Dev­let­te el­de edil­di­ği ka­bul olu­na­cak­tır.

7. Ala­cak kar­şı­lı­ğın­da öde­nen fai­zin mik­ta­rı, öde­yi­ci ile ger­çek leh­dar ara­sın­da ve­ya her iki­si ile bir baş­ka ki­şi ara­sın­da var olan özel iliş­ki ne­de­niy­le, böy­le bir iliş­ki­nin ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da öde­yi­ci ile leh­dar ara­sın­da ka­rar­laş­tı­rı­la­cak mik­ta­rı aş­tı­ğın­da, bu mad­de hü­küm­le­ri yal­nız­ca en son bah­se­di­len mik­ta­ra uy­gu­la­na­cak­tır. Bu du­rum­da ila­ve öde­me kıs­mı, bu An­laş­ma­nın di­ğer hü­küm­le­ri de dik­ka­te alı­na­rak, her bir Âkit Dev­le­tin mev­zu­atı­na gö­re ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

Mad­de 12

GAY­Rİ­MAD­Dİ HAK BE­DEL­LE­Rİ

1. Bir Âkit Dev­let­te do­ğan ve di­ğer Âkit Dev­le­tin bir mu­ki­mi­ne öde­nen gay­ri­mad­de hak be­del­le­ri, bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. Bu­nun­la be­ra­ber söz­ko­nu­su gay­ri­mad­di hak be­del­le­ri, el­de edil­dik­le­ri Âkit Dev­let­te ve o Dev­le­tin mev­zu­atı­na gö­re de ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir; an­cak, gay­ri­mad­di hak be­de­li­nin ger­çek leh­da­rı di­ğer Âkit Dev­le­tin bir mu­ki­mi ise, bu şe­kil­de alı­na­cak ver­gi gay­ri­mad­di hak be­de­li­nin gay­ri­sa­fi tu­ta­rı­nın yüz­de 10 unu aş­ma­ya­cak­tır.

3. Bu mad­de­de kul­la­nı­lan “gay­ri­mad­di hak be­del­le­ri” te­ri­mi, si­ne­ma film­le­ri ile rad­yo ve te­le­viz­yon ka­yıt­la­rı da­hil ol­mak üze­re ede­bi, sa­nat­sal ve­ya bi­lim­sel her ne­vi te­lif hak­kı­nın, her ne­vi pa­ten­tin, ala­me­ti fa­ri­ka­nın, de­sen ve­ya mo­de­lin, pla­nın, giz­li for­mül ve­ya üre­tim yön­te­mi­nin kul­la­nı­mı ve­ya kul­la­nım hak­kı kar­şı­lı­ğın­da ve­ya sı­nai, ti­ca­ri ve­ya bi­lim­sel tec­rü­be­ye da­ya­lı bil­gi bi­ri­ki­mi kar­şı­lı­ğın­da ya­pı­lan her tür­lü öde­me­yi ifa­de eder.

4. Bir Âkit Dev­let mu­ki­mi olan gay­ri­mad­di hak be­de­li­nin ger­çek leh­da­rı, söz­ko­nu­su be­de­lin el­de edil­di­ği di­ğer Âkit Dev­let­te yer alan bir iş­ye­ri va­sı­ta­sıy­la ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nur­sa ve­ya bu di­ğer Dev­let­te yer alan sa­bit bir yer va­sı­ta­sıy­la ser­best mes­lek fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nur­sa ve söz­ko­nu­su be­de­lin öden­di­ği hak ve­ya var­lık ile bu iş­ye­ri ve­ya sa­bit yer ara­sın­da et­kin bir bağ bu­lun­mak­tay­sa, 1 in­ci ve 2 nci fık­ra hü­küm­le­ri uy­gu­lan­ma­ya­cak­tır. Bu du­rum­da, ola­yı­na gö­re 7 nci ve­ya 14 ün­cü mad­de hü­küm­le­ri uy­gu­la­na­cak­tır.

5. Bir Dev­le­tin ken­di­si, bir po­li­tik alt bö­lü­mü, bir ma­hal­li ida­re­si ve­ya bu Dev­le­tin bir mu­ki­mi ta­ra­fın­dan öde­nen gay­ri­mad­di hak be­de­li­nin, o Dev­let­te el­de edil­di­ği ka­bul olu­na­cak­tır. Bu­nun­la be­ra­ber, gay­ri­mad­di hak be­de­li­ni öde­yen ki­şi, bir Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi ol­sun ve­ya ol­ma­sın, bir Âkit Dev­let­te gay­ri­mad­di hak be­de­li­ni öde­me­ye ne­den olan yü­küm­lü­lük ile bağ­lan­tı­lı bir iş­ye­ri­ne ve­ya sa­bit ye­re sa­hip ol­du­ğun­da ve gay­ri­mad­di hak be­de­li bu iş­ye­ri ve­ya sa­bit yer­den kay­nak­lan­dı­ğın­da, söz­ko­nu­su gay­ri­mad­di hak be­de­li­nin, iş­ye­ri­nin ve­ya sa­bit ye­rin bu­lun­du­ğu Dev­let­te el­de edil­di­ği ka­bul olu­na­cak­tır.

6. Kul­la­nım, hak ve­ya bil­gi kar­şı­lı­ğın­da öde­nen gay­ri­mad­di hak be­de­li­nin mik­ta­rı, öde­yi­ci ile ger­çek leh­dar ara­sın­da ve­ya her iki­si ile bir baş­ka ki­şi ara­sın­da var olan özel iliş­ki ne­de­niy­le, böy­le bir iliş­ki­nin ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da öde­yi­ci ile ger­çek leh­dar ara­sın­da ka­rar­laş­tı­rı­la­cak mik­ta­rı aş­tı­ğın­da, bu mad­de hü­küm­le­ri yal­nız­ca en son bah­se­di­len mik­ta­ra uy­gu­la­na­cak­tır. Bu du­rum­da ila­ve öde­me kıs­mı, bu An­laş­ma­nın di­ğer hü­küm­le­ri de dik­ka­te alı­na­rak, her bir Âkit Dev­le­tin mev­zu­atı­na gö­re ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

Mad­de 13

SER­MA­YE DE­ĞER AR­TIŞ KA­ZANÇ­LA­RI

1. Bir Âkit Dev­let mu­ki­min­ce, di­ğer Âkit Dev­let­te yer alan ve 6 ncı mad­de­de be­lir­ti­len gay­ri­men­kul var­lık­la­rın el­den çı­ka­rıl­ma­sın­dan sağ­la­nan ka­zanç­lar, bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. Bir Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü­nün di­ğer Âkit Dev­let­te sa­hip ol­du­ğu bir iş­ye­ri­nin ti­ca­ri var­lı­ğı­na da­hil men­kul var­lık­la­rın ve­ya bir Âkit Dev­let mu­ki­mi­nin di­ğer Âkit Dev­let­te ser­best mes­lek fa­ali­ye­ti ic­ra et­mek üze­re kul­lan­dı­ğı sa­bit bir ye­re ait men­kul var­lık­la­rın el­den çı­ka­rıl­ma­sın­dan do­ğan ka­zanç­lar, bu iş­ye­ri­nin (yal­nız ve­ya tüm te­şeb­büs­le bir­lik­te) ve­ya sa­bit ye­rin el­den çı­ka­rıl­ma­sın­dan do­ğan ka­zanç da da­hil ol­mak üze­re, bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

3. Ulus­la­ra­ra­sı tra­fik­te iş­le­ti­len ge­mi ve­ya uçak­la­rın ve­ya söz­ko­nu­su ge­mi ve­ya uçak­la­rın iş­le­til­me­siy­le il­gi­li men­kul var­lık­la­rın el­den çı­ka­rıl­ma­sın­dan sağ­la­nan ka­zanç­lar, yal­nız­ca te­şeb­bü­sün et­kin yö­ne­tim ye­ri­nin bu­lun­du­ğu Âkit Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

4. 1, 2 ve 3 ün­cü fık­ra­lar­da be­lir­ti­len­le­rin dı­şın­da ka­lan var­lık­la­rın el­den çı­ka­rıl­ma­sın­dan sağ­la­nan ka­zanç­lar, yal­nız­ca el­den çı­ka­ra­nın mu­kim ol­du­ğu Âkit Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

5. 1, 2 ve 4 ün­cü fık­ra hü­küm­le­ri, Âkit Dev­let­ler­den bi­ri­nin, di­ğer Dev­le­tin bir mu­ki­mi­nin, ilk bah­se­di­len Dev­le­tin bir mu­ki­mi ta­ra­fın­dan ih­raç edi­len tah­vil ve his­se­le­ri­ni el­den çı­kar­ma­sın­dan sağ­la­dı­ğı ka­zanç­la­rı, ik­ti­sap ve el­den çı­kar­ma ara­sın­da­ki sü­re bir yı­lı aş­ma­dı­ğı tak­dir­de, ken­di mev­zu­atı­na gö­re ver­gi­len­dir­me hak­kı­nı et­ki­le­me­ye­cek­tir.

Mad­de 14

SER­BEST MES­LEK FA­ALİ­YET­LE­Rİ

1. Bir Âkit Dev­let mu­ki­mi­nin ser­best mes­lek hiz­met­le­ri ve­ya ba­ğım­sız ni­te­lik­te­ki di­ğer fa­ali­yet­le­ri do­la­yı­sıy­la el­de et­ti­ği ge­lir, bu ki­şi di­ğer Âkit Dev­let­te fa­ali­yet­le­ri­ni sü­rek­li ola­rak ic­ra ede­bi­le­ce­ği sa­bit bir ye­re sa­hip ol­ma­dı­ğı sü­re­ce yal­nız­ca bu Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir. Ki­şi­nin böy­le bir sa­bit ye­re sa­hip ol­ma­sı du­ru­mun­da ge­lir, yal­nız­ca söz ko­nu­su sa­bit ye­re at­fe­di­le­bi­len mik­tar­la sı­nır­lı ol­mak üze­re bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. “Ser­best mes­lek hiz­met­le­ri” te­ri­mi, özel­lik­le ba­ğım­sız ola­rak yü­rü­tü­len bi­lim­sel, ede­bi, sa­nat­sal, eği­ti­ci ve­ya öğ­re­ti­ci fa­ali­yet­le­ri, bu­nun ya­nı­sı­ra dok­tor­la­rın, avu­kat­la­rın, mü­hen­dis­le­rin, mi­mar­la­rın, diş­çi­le­rin ve mu­ha­se­be­ci­le­rin ba­ğım­sız fa­ali­yet­le­ri­ni kap­sa­mı­na alır.

Mad­de 15

BA­ĞIM­LI FA­ALİ­YET­LER

1. 16, 18, 19, 20 ve 21 in­ci mad­de­le­rin hü­küm­le­ri sak­lı kal­mak üze­re, bir Âkit Dev­let mu­ki­mi­nin bir hiz­met do­la­yı­sıy­la el­de et­ti­ği üc­ret, ma­aş ve di­ğer ben­ze­ri ge­lir­ler, bu hiz­met di­ğer Âkit Dev­let­te ifa edil­me­dik­çe, yal­nız­ca bu Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir. Hiz­met di­ğer Dev­let­te ifa edi­lir­se, bu­ra­dan el­de edi­len ge­lir bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. 1 in­ci fık­ra hü­küm­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın, bir Âkit Dev­let mu­ki­mi­nin di­ğer Âkit Dev­let­te ifa et­ti­ği bir hiz­met do­la­yı­sıy­la el­de et­ti­ği ge­lir, eğer:

a) Ge­lir el­de eden ki­şi, di­ğer Dev­let­te il­gi­li tak­vim yı­lı için­de baş­la­yan ve­ya bi­ten her­han­gi bir on iki ay­lık dö­nem­de bir ve­ya bir­kaç se­fer­de top­lam 183 gü­nü aş­ma­mak üze­re ka­lır­sa, ve

b) Öde­me, di­ğer Dev­le­tin mu­ki­mi ol­ma­yan bir iş­ve­ren ta­ra­fın­dan ve­ya böy­le bir iş­ve­ren adı­na ya­pı­lır­sa, ve

c) Öde­me, iş­ve­re­nin di­ğer Dev­let­te sa­hip ol­du­ğu bir iş­ye­rin­den ve­ya sa­bit yer­den kay­nak­lan­maz­sa

yal­nız­ca ilk bah­se­di­len Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

3. Bu mad­de­nin bun­dan ön­ce­ki hü­küm­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın, ulus­la­ra­ra­sı tra­fik­te iş­le­ti­len bir ge­mi ve­ya uçak­ta ifa edi­len bir hiz­met do­la­yı­sıy­la el­de edi­len üc­ret, ma­aş ve di­ğer ben­ze­ri ge­lir­ler, te­şeb­bü­sün et­kin yö­ne­tim ye­ri­nin bu­lun­du­ğu Âkit Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

Mad­de 16

MÜ­DÜR­LE­RE YA­PI­LAN ÖDE­ME­LER

Bir Âkit Dev­let mu­ki­mi­nin, di­ğer Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi olan bir şir­ke­tin yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la el­de et­ti­ği üc­ret ve di­ğer ben­ze­ri öde­me­ler, bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

Mad­de 17

SA­NAT­ÇI VE SPOR­CU­LAR

1. 14 ve 15 in­ci mad­de­le­rin hü­küm­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın, bir Âkit Dev­let mu­ki­mi olan ti­yat­ro, si­ne­ma, rad­yo ve­ya te­le­viz­yon sa­nat­çı­sı gi­bi bir sa­nat­çı­nın, bir mü­zis­ye­nin ve­ya bir spor­cu­nun di­ğer Âkit Dev­let­te ic­ra et­ti­ği şah­si fa­ali­yet­le­ri do­la­yı­sıy­la el­de et­ti­ği ge­lir­ler, bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

2. Bir sa­nat­çı­nın ya da spor­cu­nun ic­ra et­ti­ği şah­si fa­ali­yet­ler­den do­ğan ge­lir, sa­nat­çı­nın ve­ya spor­cu­nun ken­di­si­ne de­ğil de bir baş­ka­sı­na yö­ne­lir­se, bu ge­lir 7, 14 ve 15 in­ci mad­de­le­rin hü­küm­le­riy­le bağ­lı ka­lın­mak­sı­zın,sa­nat­çı ya da spor­cu­nun fa­ali­yet­le­ri­nin ic­ra edil­di­ği Âkit Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir.

3. Bir sa­nat­çı ve­ya spor­cu­nun bir Âkit Dev­let­te ic­ra et­ti­ği fa­ali­yet­ler­den el­de et­ti­ği ge­lir, bu Dev­le­te ya­pı­lan söz­ko­nu­su zi­ya­re­tin ta­ma­men ve­ya önem­li öl­çü­de di­ğer Âkit Dev­le­tin, bir po­li­tik alt bö­lü­mü­nün ve­ya bir ma­hal­li ida­re­si­nin ka­mu­sal fon­la­rın­dan kar­şı­lan­ma­sı ha­lin­de, bu Dev­let­te ver­gi­den is­tis­na edi­le­cek­tir.

Mad­de 18

EMEK­Lİ MA­AŞ­LA­RI

1. 19 un­cu mad­de­nin 2 nci fık­ra­sı hü­küm­le­ri sak­lı kal­mak üze­re, bir Âkit Dev­let mu­ki­mi­ne geç­miş ça­lış­ma­la­rı­nın kar­şı­lı­ğın­da öde­nen emek­li ma­aş­la­rı ve di­ğer ben­ze­ri ge­lir­ler yal­nız­ca bu Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir. Bu hü­küm ay­nı za­man­da, bir Âkit Dev­let mu­ki­mi­ne ömür bo­yu sağ­la­nan dü­zen­li öde­me­le­re de uy­gu­la­na­cak­tır.

2. Uğ­ra­nı­lan şah­si za­rar­la­rı taz­min et­mek ama­cıy­la bir Âkit Dev­let ve­ya po­li­tik alt bö­lüm­le­rin­den bi­ri ta­ra­fın­dan öde­nen emek­li ma­aş­la­rı ve ömür bo­yu sağ­la­nan dü­zen­li öde­me­ler ile di­ğer de­vam­lı ve­ya arı­zi öde­me­ler yal­nız­ca bu Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

3. "Dü­zen­li öde­me" te­ri­mi, pa­ra ve­ya pa­ra ile öl­çü­le­bi­lir bir men­fa­at kar­şı­lı­ğın­da tam ve ye­ter­li öde­me­de bu­lun­ma yü­küm­lü­lü­ğü­ne bağ­lı ola­rak, ömür bo­yu ve­ya be­lir­li ya da be­lir­le­ne­bi­lir bir sü­re, be­lir­li za­man­lar­da, dü­zen­li ola­rak öde­ne­cek top­lam meb­la­ğı ifa­de eder.

Mad­de 19

KA­MU HİZ­ME­Tİ

1. a) Bir Âkit Dev­le­tin ken­di­si­ne, bir po­li­tik alt bö­lü­mü­ne ve­ya bir ma­hal­li ida­re­si­ne bir ger­çek ki­şi ta­ra­fın­dan ve­ri­len hiz­met­ler kar­şı­lı­ğın­da bu Dev­let, alt bö­lüm ve­ya ida­re ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ve emek­li ma­aşı dı­şın­da ka­lan üc­ret, ma­aş ve di­ğer ben­ze­ri öde­me­ler, yal­nız­ca bu Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

b) Bu­nun­la be­ra­ber, hiz­met di­ğer Âkit Dev­let­te ifa edil­di­ğin­de ve ger­çek ki­şi o Dev­le­tin bir mu­ki­mi ol­du­ğun­da, söz ko­nu­su üc­ret, ma­aş ve di­ğer ben­ze­ri öde­me­ler yal­nız­ca bu di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir. An­cak bu ki­şi­nin:

i) bu Dev­le­tin va­tan­da­şı ol­ma­sı; ve­ya

ii) yal­nız­ca bu hiz­me­ti ifa et­mek için bu Dev­le­tin mu­ki­mi du­ru­mu­na geç­me­miş ol­ma­sı

zo­run­lu­dur.

2. a) Bir Âkit Dev­le­tin ken­di­si, bir po­li­tik alt bö­lü­mü ve­ya bir ma­hal­li ida­re­si ta­ra­fın­dan ya da bun­lar­ca oluş­tu­ru­lan fon­lar­dan bu Dev­le­te, alt bö­lü­me ve­ya ida­re­ye ya­pı­lan hiz­met­ler kar­şı­lı­ğın­da bir ger­çek ki­şi­ye öde­nen emek­li ma­aş­la­rı yal­nız­ca bu Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

 b) Bu­nun­la be­ra­ber, ger­çek ki­şi­nin di­ğer Âkit Dev­le­tin bir mu­ki­mi ve va­tan­da­şı ol­ma­sı ha­lin­de, söz ko­nu­su emek­li ma­aşı yal­nız­ca bu di­ğer Âkit Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

3. Bir Âkit Dev­le­tin ken­di­si, bir po­li­tik alt bö­lü­mü ve­ya bir ma­hal­li ida­re­si ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ti­ca­ri fa­ali­yet­ler­le bağ­lan­tı­lı hiz­met­ler kar­şı­lı­ğın­da ya­pı­lan üc­ret, ma­aş ve di­ğer ben­ze­ri öde­me­ler ile emek­li ma­aş­la­rı­na 15, 16, 17 ve 18 in­ci mad­de­le­rin hü­küm­le­ri uy­gu­la­na­cak­tır.

Mad­de 20

ÖG­REN­Cİ­LER VE STAJ­YER­LER

1. Bir Âkit Dev­le­ti zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ve­ya he­men ön­ce­sin­de di­ğer Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi olan ve ilk bah­se­di­len Dev­let­te yal­nız­ca öğ­re­nim ve­ya mes­le­ki eği­tim ama­cıy­la bu­lu­nan bir öğ­ren­ci ve­ya staj­ye­re, ge­çim, öğ­re­nim ve­ya mes­le­ki eği­tim mas­raf­la­rı için ilk bah­se­di­len Dev­le­tin dı­şın­da ika­met eden ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan öde­me­ler, ilk bah­se­di­len Dev­let­te ver­gi­den is­tis­na edi­le­cek­tir.

2. Bir Âkit Dev­le­ti zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ve­ya he­men ön­ce­sin­de di­ğer Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi olan ve ilk bah­se­di­len Dev­let­te öğ­re­ni­mi ve­ya for­mas­yo­nu ile il­gi­li uy­gu­la­ma alış­kan­lık­la­rı ka­zan­mak üze­re, bir yı­lı aş­ma­ya­cak sü­re ve­ya sü­re­ler için­de hiz­met ifa eden bir öğ­ren­ci ve­ya staj­ye­rin el­de et­ti­ği üc­ret­ler, ilk bah­se­di­len Dev­let­te ver­gi­len­di­ril­me­ye­cek­tir.

Mad­de 21

ÖĞ­RET­MEN­LER

Bir Âkit Dev­le­ti, bu Dev­let­te­ki bir üni­ver­si­te, yük­sek okul, okul ve­ya di­ğer ka­bul gör­müş bir eği­tim ku­ru­mun­da öğ­re­tim ve­ya araş­tır­ma yap­mak ama­cıy­la iki yı­lı aş­ma­yan bir sü­re için zi­ya­ret eden ve bu zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ve­ya he­men ön­ce­sin­de di­ğer Âkit Dev­le­tin mu­ki­mi olan bir pro­fe­sör ve­ya öğ­ret­me­nin, söz ko­nu­su öğ­re­tim ve­ya araş­tır­ma kar­şı­lı­ğın­da el­de et­ti­ği, bu di­ğer Âkit Dev­let­te ver­gi­ye ta­bi olan ge­lir­ler, söz­ko­nu­su ge­lir­le­rin ilk bah­se­di­len Dev­le­tin dı­şın­da­ki kay­nak­lar­dan el­de edil­me­si ko­şu­lu ile ilk bah­se­di­len Dev­let­te ver­gi­den is­tis­na edi­le­cek­tir.

Mad­de 22

Dİ­ĞER GE­LİR­LER

1. Bir Âkit Dev­let mu­ki­mi­nin, ne­re­de do­ğar­sa doğ­sun, bu An­laş­ma­nın da­ha ön­ce­ki mad­de­le­rin­de be­lir­til­me­yen ge­lir un­sur­la­rı, yal­nız­ca bu Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­cek­tir.

2. 6 ncı mad­de­nin 2 nci fık­ra­sın­da ta­nım­la­nan gay­ri­men­kul var­lık­lar­dan el­de edi­len ge­lir ha­riç ol­mak üze­re, bir Âkit Dev­let mu­ki­mi olan söz­ko­nu­su ge­li­rin leh­da­rı, di­ğer Âkit Dev­let­te yer alan bir iş­ye­ri va­sı­ta­sıy­la ti­ca­ri fa­ali­yet­te ve­ya bu di­ğer Dev­let­te yer alan sa­bit bir yer va­sı­ta­sıy­la ser­best mes­lek fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nur­sa ve ge­li­rin öden­di­ği hak ve­ya var­lık ile bu iş­ye­ri ve­ya sa­bit yer ara­sın­da et­kin bir bağ bu­lun­mak­ta ise, bu ge­li­re 1 in­ci fık­ra hü­küm­le­ri uy­gu­lan­ma­ya­cak­tır. Bu du­rum­da, ola­yı­na gö­re 7 nci ve­ya 14 ün­cü mad­de hü­küm­le­ri uy­gu­la­na­cak­tır.

Mad­de 23

ÇİF­TE VER­Gİ­LEN­DİR­ME­NİN ÖN­LEN­ME­Sİ

1. Bir Âkit Dev­let mu­ki­mi, bu An­laş­ma hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak di­ğer Âkit Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­len bir ge­lir el­de et­ti­ğin­de, ilk bah­se­di­len Dev­let, bu mu­ki­min ge­li­ri­ne isa­bet eden ver­gi­den, di­ğer Dev­let­te ge­lir üze­rin­den öde­di­ği ver­gi­ye eşit bir tu­ta­rın mah­su­bu­na mü­sa­ade ede­cek­tir.

Bu­nun­la bir­lik­te söz­ko­nu­su mah­sup, di­ğer Dev­let­te ver­gi­len­di­ri­le­bi­lir ge­li­re at­fe­di­le­bi­len, mah­sup­tan ön­ce he­sap­la­nan ge­lir üze­rin­den alı­nan ver­gi mik­ta­rı­nı aş­ma­ya­cak­tır.

2. Bu mad­de­nin 1 in­ci fık­ra­sı­nın amaç­la­rı ba­kı­mın­dan, bir Âkit Dev­let­te do­ğan ti­ca­ri ka­zanç üze­rin­de­ki ver­gi, bu Dev­le­tin mev­zu­atı uya­rın­ca, sı­nır­lı bir sü­re için in­di­ri­me ve­ya is­tis­na­ya ta­bi tu­tul­du­ğun­da, söz­ko­nu­su ver­gi­nin, 7 nci mad­de­de bah­se­di­len ger­çek ki­şi­le­rin ti­ca­ri ka­zanç­la­rı­nın % 35'ini, şir­ket­le­rin ti­ca­ri ka­zanç­la­rı­nın ise % 30'unu aş­ma­ya­cak tu­tar­da öden­di­ği ka­bul edi­le­cek­tir. Bu fık­ra hü­küm­le­ri, yal­nız­ca An­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten son­ra­ki 10 yıl­lık sü­re için uy­gu­la­na­cak­tır.

3. An­laş­ma hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak, bir Âkit Dev­let mu­ki­mi ta­ra­fın­dan el­de edi­len ge­lir bu Dev­let­te ver­gi­den mu­af tu­tu­lur­sa, bu Dev­let, bu mu­ki­min ge­ri­ye ka­lan ge­li­ri­nin ver­gi­si­ni he­sap­lar­ken, mu­af tu­tu­lan ge­li­ri de dik­ka­te ala­bi­lir.

Mad­de 24

AY­RIM YA­PIL­MA­MA­SI

1. Bir Âkit Dev­le­tin va­tan­daş­la­rı, di­ğer Âkit Dev­let­te, bu di­ğer Dev­le­tin ay­nı ko­şul­lar­da­ki va­tan­daş­la­rı­nın, özel­lik­le mu­kim­lik yö­nün­den, kar­şı kar­şı­ya kal­dık­la­rı ve­ya ka­la­bi­le­cek­le­ri ver­gi­le­me­den ve bu­na bağ­lı mü­kel­le­fi­yet­ler­den de­ği­şik ve­ya da­ha ağır bir ver­gi­le­me­ye ve­ya bu­na bağ­lı mü­kel­le­fi­yet­le­re ta­bi tu­tul­ma­ya­cak­lar­dır.

2. 10 un­cu mad­de­nin 4 ün­cü fık­ra­sı hü­küm­le­ri sak­lı kal­mak üze­re, bir Âkit Dev­let te­şeb­bü­sü­nün di­ğer Âkit Dev­let­te sa­hip ol­du­ğu bir iş­ye­ri, di­ğer Dev­let­te, bu di­ğer Dev­le­tin ay­nı fa­ali­yet­le­ri yü­rü­ten te­şeb­büs­le­ri­ne gö­re da­ha az le­he bir ver­gi­le­me ile kar­şı kar­şı­ya kal­ma­ya­cak­tır.

3. Bir Âkit Dev­le­tin, di­ğer Âkit Dev­le­tin bir ve­ya bir kaç mu­ki­mi ta­ra­fın­dan, doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak, kıs­men ve­ya ta­ma­men ser­ma­ye­si­ne sa­hip olu­nan ve­ya ser­ma­ye­si kon­trol edi­len te­şeb­büs­le­ri, ilk bah­se­di­len Dev­let­te, bu Dev­le­tin ben­ze­ri te­şeb­büs­le­ri­nin ta­bi ol­duk­la­rı ve­ya ola­bi­le­cek­le­ri ver­gi­le­me­den ve bu­na bağ­lı mü­kel­le­fi­yet­ler­den de­ği­şik ve­ya da­ha ağır ver­gi­le­me­ye ve­ya bu­na bağ­lı mü­kel­le­fi­yet­le­re ta­bi tu­tul­ma­ya­cak­lar­dır.

4. Bu hü­küm­ler, bir Âkit Dev­le­tin ken­di mu­kim­le­ri­ne şah­si ve­ya ai­le­vi du­rum­la­rı do­la­yı­sıy­la uy­gu­la­dı­ğı şah­si in­di­rim­le­ri, ver­gi ve mat­rah in­di­rim­le­ri­ni di­ğer Âkit Dev­le­tin mu­kim­le­ri­ne de uy­gu­la­mak zo­run­da ol­du­ğu yö­nün­de an­la­şıl­ma­ya­cak­tır.

Mad­de 25

KAR­ŞI­LIK­LI AN­LAŞ­MA USU­LÜ

1. Bir Âkit Dev­let mu­ki­mi, Âkit Dev­let­ler­den bi­ri­nin ve­ya her iki­si­nin iş­lem­le­ri­nin ken­di­si için bu An­laş­ma­nın hü­küm­le­ri­ne uy­gun düş­me­yen bir ver­gi­le­me ya­rat­tı­ğı ve­ya ya­ra­ta­ca­ğı ka­na­ati­ne var­dı­ğın­da, bu Dev­let­le­rin iç mev­zu­at­la­rın­da ön­gö­rü­len mü­ra­ca­at usul­le­riy­le bağ­lı kal­mak­sı­zın, ola­yı mu­ki­mi ol­du­ğu Âkit Dev­le­tin yet­ki­li ma­ka­mı­na ve­ya du­ru­mu 24 ün­cü mad­de­nin 1 in­ci fık­ra­sı­na uy­gun dü­şer­se, va­tan­da­şı ol­du­ğu Âkit Dev­le­tin yet­ki­li ma­ka­mı­na arz ede­bi­lir. Söz­ko­nu­su mü­ra­ca­at, An­laş­ma hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı dü­şen bir ver­gi­le­mey­le so­nuç­la­nan ey­le­min ilk bil­di­ri­min­den iti­ba­ren üç yıl içe­ri­sin­de ya­pıl­ma­lı­dır.

2. Söz­ko­nu­su yet­ki­li ma­kam iti­ra­zı hak­lı bu­lur ve ken­di­si tat­min­kar bir çö­zü­me ula­şa­maz ise, An­laş­ma­ya ters dü­şen bir ver­gi­le­me­yi ön­le­mek ama­cıy­la, di­ğer Âkit Dev­le­tin yet­ki­li ma­ka­mıy­la kar­şı­lık­lı an­laş­ma­ya gay­ret sar­fe­de­cek­tir.

3. Âkit Dev­let­le­rin yet­ki­li ma­kam­la­rı, An­laş­ma­nın yo­ru­mun­dan ve­ya uy­gu­lan­ma­sın­dan kay­nak­la­nan her tür­lü güç­lü­ğü ve­ya te­red­dü­tü kar­şı­lık­lı an­laş­may­la çöz­mek için gay­ret gös­te­re­cek­ler­dir. Yet­ki­li ma­kam­lar ay­nı za­man­da, An­laş­ma­da ele alın­ma­yan du­rum­lar­dan kay­nak­la­nan çif­te ver­gi­len­dir­me­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için de bir­bir­le­ri­ne da­nı­şa­bi­lir­ler.

4. Âkit Dev­let­le­rin yet­ki­li ma­kam­la­rı, bun­dan ön­ce­ki fık­ra­lar­da be­lir­ti­len hu­sus­lar­da an­laş­ma­ya va­ra­bil­mek için bir­bir­le­riy­le doğ­ru­dan doğ­ru­ya ya da ken­di­le­ri ve­ya tem­sil­ci­le­rin­den olu­şan bir ko­mis­yon va­sı­ta­sıy­la ha­ber­le­şe­bi­lir­ler.

Mad­de 26

BİL­Gİ DE­Gİ­Şİ­Mİ

1. Âkit Dev­let­le­rin yet­ki­li ma­kam­la­rı, bu An­laş­ma hü­küm­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si için ge­rek­li olan bil­gi­le­ri ve­ya An­laş­ma ile uyum­suz­luk gös­ter­me­di­ği sü­re­ce, An­laş­ma kap­sa­mı­na gi­ren ver­gi­ler ile il­gi­li iç mev­zu­at hü­küm­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si için ge­rek­li olan bil­gi­le­ri de­ği­şi­me ta­bi tu­ta­cak­lar­dır. Bir Âkit Dev­let ta­ra­fın­dan alı­nan her tür­lü bil­gi, o Dev­le­tin ken­di iç mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de el­de et­ti­ği bil­gi­ler gi­bi giz­li tu­tu­la­cak ve yal­nız­ca bu An­laş­ma­da be­lir­ti­len ver­gi­le­rin ta­hak­kuk ve­ya tah­sil­le­ri ve­ya ceb­ri ic­ra ya da ce­za­sıy­la ve bu hu­sus­lar­da­ki şi­ka­yet ve iti­raz­la­ra bak­mak­la gö­rev­li ki­şi ve­ya ma­kam­la­ra (ad­li ma­kam­lar ve ida­ri ku­ru­luş­lar da­hil) ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ki­şi ve­ya ma­kam­lar söz­ko­nu­su bil­gi­le­ri yal­nız­ca bu amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da kul­la­na­cak­lar­dır. Bu ki­şi ve­ya ma­kam­lar söz­ko­nu­su bil­gi­le­ri mah­ke­me du­ruş­ma­la­rın­da ve­ya ad­li ka­rar­lar alı­nır­ken açık­la­ya­bi­lir­ler.

2. 1 in­ci fık­ra hü­küm­le­ri, hiç­bir su­ret­te bir Âkit Dev­le­ti:

a) Ken­di­si­nin ve­ya di­ğer Âkit Dev­le­tin mev­zu­atı­na ve­ya ida­ri uy­gu­la­ma­la­rı­na uy­ma­ya­cak ida­ri ön­lem­ler al­ma;

b) Ken­di­si­nin ve­ya di­ğer Âkit Dev­le­tin mev­zu­atı ve­ya nor­mal ida­ri iş­lem­le­ri çer­çe­ve­sin­de el­de edi­le­me­yen bil­gi­le­ri sun­ma;

c) Her­han­gi bir ti­ca­ri, sı­nai, mes­le­ki sır­rı ve­ya ti­ca­ri iş­le­mi ale­ni ha­le ge­ti­ren bil­gi­le­ri ve­ya ale­ni­ye­ti ka­mu dü­ze­ni­ne ay­kı­rı dü­şen bil­gi­le­ri ver­me

yü­küm­lü­lü­ğü al­tı­na so­ka­cak şe­kil­de yo­rum­la­na­maz.

Mad­de 27

DİP­LO­MAT HÜ­Vİ­YE­TİN­DE­Kİ ME­MUR­LAR

VE KON­SO­LOS­LUK ME­MUR­LA­RI

Bu An­laş­ma hü­küm­le­ri, dip­lo­mat hü­vi­ye­tin­de­ki me­mur­la­rın ve­ya kon­so­los­luk me­mur­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ge­nel ku­ral­la­rı ve­ya özel an­laş­ma hü­küm­le­ri uya­rın­ca ya­rar­lan­dık­la­rı ma­li ay­rı­ca­lık­la­rı et­ki­le­me­ye­cek­tir.

Mad­de 28

YÜ­RÜR­LÜ­ĞE GİR­ME

1. Âkit Dev­let­ler­den her bi­ri, bu An­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğe gir­me­si için ken­di iç mev­zu­atın­da ön­gö­rü­len iş­lem­le­rin ta­mam­lan­dı­ğı­nı di­ğer Âkit Dev­le­te bil­di­re­cek­tir. Bu An­laş­ma, bu bil­di­rim­ler­den so­nun­cu­su­nun ya­pıl­dı­ğı ta­rih­te yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­tir.

2. Bu An­laş­ma­nın hü­küm­le­ri:

a) Kay­nak­ta tev­kif edi­len ver­gi­ler yö­nün­den, An­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­hi iz­le­yen Ocak ayı­nın bi­rin­ci gü­nü ve­ya da­ha son­ra öde­nen ve­ya borç­la­nı­lan mik­tar­lar için; ve

b) Di­ğer ver­gi­ler yö­nün­den, An­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­hi iz­le­yen Ocak ayı­nın bi­rin­ci gü­nü ve­ya da­ha son­ra baş­la­yan ver­gi­len­dir­me yıl­la­rı için

uy­gu­la­na­cak­tır.

Mad­de 29

YÜ­RÜR­LÜK­TEN KALK­MA

1. Bu An­laş­ma, bir Âkit Dev­let ta­ra­fın­dan fes­he­di­lin­ce­ye ka­dar yü­rür­lük­te ka­la­cak­tır. Âkit Dev­let­ler­den her bi­ri, An­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren beş yıl­lık bir sü­re­den son­ra­ki her­han­gi bir  tak­vim yı­lı­nın bi­ti­min­den en az al­tı ay ön­ce dip­lo­ma­tik yol­lar­dan fe­sih ih­bar­na­me­si ver­mek su­re­tiy­le An­laş­ma­yı fes­he­de­bi­lir. Bu du­rum­da An­laş­ma:

a) Kay­nak­ta tev­kif edi­len ver­gi­ler yö­nün­den, fe­sih ih­bar­na­me­si­nin ve­ril­di­ği tak­vim yı­lı­nın bi­ti­min­den son­ra öde­nen ve­ya borç­la­nı­lan mik­tar­lar için; ve

b) Di­ğer ver­gi­ler yö­nün­den, fe­sih ih­bar­na­me­si­nin ve­ril­di­ği tak­vim yı­lı­nın   bi­ti­min­den son­ra baş­la­yan ver­gi­len­dir­me yıl­la­rı için

hü­küm ifa­de et­me­ye­cek­tir.

BU HU­SUS­LA­RI TE­Yİ­DEN, aşa­ğı­da im­za­la­rı bu­lu­nan tam yet­ki­li tem­sil­ci­ler, bu An­laş­ma­yı im­za­la­dı­lar.

İn­gi­liz di­lin­de, 2 Mart 2005 ta­ri­hin­de, Ad­dis Aba­ba'da dü­zen­len­miş­tir.

      TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ                           ETİ­YOP­YA FE­DE­RAL DE­MOK­RA­TİK

           HÜ­KÜ­ME­Tİ ADI­NA                                  CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ ADI­NA

                       (İmza)                                                                        (İmza)

PRO­TO­KOL

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eti­yop­ya Fe­de­ral De­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ge­lir Üze­rin­den Alı­nan Ver­gi­ler­de Çif­te Ver­gi­len­dir­me­yi Ön­le­me An­laş­ma­sı­nı im­za­la­yan tam yet­ki­li tem­sil­ci­ler, aşa­ğı­da­ki hü­küm­le­rin An­laş­ma­nın ay­rıl­maz bir bö­lü­mü­nü oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da an­laş­mış­lar­dır.

1. 7 nci Mad­de­ye İla­ve:

7 nci Mad­de­nin 1 in­ci fık­ra­sı yö­nün­den, bir iş­ye­ri va­sı­ta­sıy­la ya­pı­lan mal ve­ya ti­ca­ri eş­ya sa­tı­şı­nın ay­nı­sı­nın ve­ya ben­ze­ri­nin ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den ve­ya di­ğer ti­ca­ri fa­ali­yet­le­rin ay­nı­sı­nın ve­ya ben­ze­ri­nin ic­ra edil­me­sin­den el­de edi­len ka­zanç, bu iş­le­min, iş­ye­ri­nin bu­lun­du­ğu Dev­let­te ver­gi­den ka­çın­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­nin ka­nıt­lan­ma­sı ha­lin­de, bu iş­ye­ri­ne at­fe­di­le­bi­lir.

2. 10 un­cu Mad­de­ye İla­ve:

"Te­met­tü­ler" te­ri­mi­nin, Tür­ki­ye yö­nün­den ya­tı­rım fo­nu ve ya­tı­rım or­tak­lı­ğın­dan el­de edi­len ge­lir­le­ri de kap­sa­ya­ca­ğı hu­su­sun­da an­la­şıl­mış­tır.

BU HU­SUS­LA­RI TE­Yİ­DEN, aşa­ğı­da im­za­la­rı bu­lu­nan tam yet­ki­li tem­sil­ci­ler, bu Pro­to­ko­lü im­za­la­dı­lar.

İn­gi­liz di­lin­de, 2 Mart 2005 ta­ri­hin­de, Ad­dis Aba­ba'da dü­zen­len­miş­tir.

 

      TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ                           ETİ­YOP­YA FE­DE­RAL DE­MOK­RA­TİK

           HÜ­KÜ­ME­Tİ ADI­NA                                  CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ ADI­NA

                       (İmza)                                                                        (İmza)