Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

GE­NEL KAD­RO VE USU­LÜ HAK­KIN­DA KA­NUN HÜK­MÜN­DE KA­RAR­NA­ME­NİN EKİ CET­VEL­LE­RİN EM­Nİ­YET GE­NEL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ­NE AİT BÖ­LÜ­MÜN­DE DEĞİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5596

 

Kabul Tarihi : 7/3/2007      

MAD­DE 1- Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün taş­ra teş­ki­lâtın­da kul­la­nıl­mak üze­re ek­li listede yer alan kad­ro­lar ih­das edi­le­rek 190 sa­yı­lı Ge­nel Kad­ro ve Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin eki (I) sa­yı­lı cet­ve­lin il­gi­li bö­lü­mü­ne ek­len­miş­tir.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMU      : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI    : TAŞRA

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

 

                                                                           SERBEST                 TUTULAN

SINIFI        UNVANI           DERECESİ     KADRO ADEDİ      KADRO ADEDİ       TOPLAM

EMH           Polis Memuru              9                     20.000                       -                           20.000

                                                                                                                                                     

                  TOPLAM                                             20.000                       -                           20.000