Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

GE­LİR VER­Gİ­Sİ KA­NU­N­U VE BAZI KANUNLARDA

DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

Kanun No. 5588

 

Kabul Tarihi : 1/3/2007      

 

MAD­DE 1-  31/12/1960 ta­rih­li ve 193 sa­yı­lı Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun 9 un­cu  mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (6) nu­ma­ra­lı ben­di ile mül­ga ikin­ci fık­ra­sın­dan son­ra ge­len üçün­cü fık­ra­sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Ev­ler­de kul­la­nı­lan di­kiş, na­kış, mut­fak ro­bo­tu, ütü ve ben­ze­ri ma­ki­ne ve alet­ler ha­riç ol­mak üze­re, mu­har­rik kuv­vet kul­lan­ma­mak ve dı­şa­rı­dan iş­çi al­ma­mak şar­tıy­la; otur­duk­la­rı ev­ler­de imal et­tik­le­ri hav­lu, ör­tü, çar­şaf, ço­rap, ha­lı, ki­lim, do­ku­ma ma­mûl­le­ri, kır­pın­tı deriden üre­ti­len ma­mûl­ler, ör­gü, dan­tel, her ne­vi na­kış iş­le­ri ve tu­ris­tik eş­ya, ha­sır, se­pet, süpür­ge, pas­pas, fır­ça, yap­ma çi­çek, pul, pa­yet, bon­cuk iş­le­me, tığ ör­gü iş­le­ri, ip ve ur­gan­la­rı, tar­ha­na, eriş­te, man­tı gi­bi ürün­le­ri iş­ye­ri aç­mak­sı­zın sa­tan­lar. Bu ürün­le­rin, pa­zar ta­ki­bi suretiy­le sa­tıl­ma­sı ile ti­ca­rî, zi­raî ve­ya mes­le­kî fa­ali­yet­le­ri do­la­yı­sıy­la ge­lir ve ku­rum­lar vergisi mü­kel­le­fi olan­la­rın dü­zen­le­dik­le­ri ha­riç ol­mak üze­re; dü­zen­le­nen ker­mes, fes­ti­val, pana­yır ile ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­ca ge­çi­ci ola­rak be­lir­le­nen yer­ler­de sa­tıl­ma­sı muaflıktan fay­da­lan­ma­ya en­gel de­ğil­dir.”

“Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.”

MAD­DE 2- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun mül­ga 32 nci mad­de­si baş­lı­ğıy­la bir­lik­te aşa­ğı­da­ki şe­kil­de ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.

“As­garî ge­çim in­di­ri­mi

MADDE 32- Üc­re­tin ger­çek usûlde ver­gi­len­di­ril­me­sin­de as­garî ge­çim in­di­ri­mi uy­gu­la­nır.

As­garî ge­çim in­di­ri­mi; üc­re­tin el­de edil­di­ği tak­vim yı­lı ba­şın­da ge­çer­li olan ve sa­na­yi kesi­min­de ça­lı­şan 16 ya­şın­dan bü­yük iş­çi­ler için uy­gu­la­nan as­garî üc­re­tin yıl­lık brüt tu­ta­rı­nın; mü­kel­le­fin ken­di­si için % 50’si, ça­lış­ma­yan ve her­han­gi bir ge­li­ri ol­ma­yan eşi için % 10’u, ço­cuk­la­rın her bi­ri için ay­rı ay­rı ol­mak üze­re; ilk iki ço­cuk için % 7,5 di­ğer ço­cuk­lar için % 5’idir. Ge­li­rin kısmî dö­ne­me ait ol­ma­sı ha­lin­de, ay ke­sir­le­ri tam ay sa­yıl­mak su­re­tiy­le bu süreye isa­bet eden in­di­rim tu­tar­la­rı esas alı­nır. As­garî ge­çim in­di­ri­mi, bu fık­ra­ya gö­re belirlenen tu­tar ile 103 ün­cü mad­de­de­ki ge­lir ver­gi­si ta­ri­fe­si­nin bi­rin­ci ge­lir di­li­mi­ne uygulanan ora­nın çar­pıl­ma­sıy­la bu­lu­nan tu­ta­rın, he­sap­la­nan ver­gi­den mah­sup edil­me­si suretiy­le uy­gu­la­nır. Mah­sup edi­le­cek kıs­mın faz­la ol­ma­sı ha­lin­de ia­de ya­pıl­maz.

İn­di­ri­min uy­gu­la­ma­sın­da “ço­cuk” ta­bi­ri, mü­kel­lef­le bir­lik­te otu­ran ve­ya mü­kel­lef tarafından ba­kı­lan (na­fa­ka ve­ri­len­ler, ev­lat edi­ni­len­ler ile ana ve­ya ba­ba­sı­nı kay­bet­miş torunlar­dan mü­kel­lef­le bir­lik­te otu­ran­lar dâhil) 18 ya­şı­nı ve­ya tah­sil­de olup 25 ya­şı­nı doldurma­mış ço­cuk­la­rı, “eş” ta­bi­ri ise, ara­la­rın­da ya­sal ev­li­lik ba­ğı bu­lu­nan ki­şi­le­ri ifa­de eder.

İn­di­rim tu­ta­rı­nın tes­pi­tin­de mü­kel­le­fin, ge­li­rin el­de edil­di­ği ta­rih­te­ki me­denî ha­li ve ai­le du­ru­mu esas alı­nır. İn­di­rim, yu­ka­rı­da­ki oran­la­ra gö­re he­sap­la­nan tu­tar­la­rı aş­ma­mak kay­dıy­la, üc­ret ge­li­ri el­de eden ai­le fert­le­rin­den her bi­ri için ay­rı ay­rı, ço­cuk­lar için eş­ler­den yal­nız­ca biri­si­nin ge­li­ri­ne uy­gu­la­nır. Bo­şa­nan­lar için in­di­rim tu­ta­rı­nın he­sa­bın­da, na­fa­ka­sı­nı sağladıkları ço­cuk sa­yı­sı dik­ka­te alı­nır.

Ba­kan­lar Ku­ru­lu, in­di­rim ko­nu­su ya­pı­la­cak top­lam tu­ta­rın as­ga­rî üc­re­tin yıl­lık brüt tu­ta­rı­nı aş­ma­ma­sı şar­tıy­la ikin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len as­garî ge­çim in­di­ri­mi oran­la­rı­nı ar­tır­ma­ya ve­ya kanu­nî ora­nı­na ka­dar in­dir­me­ye yet­ki­li­dir.

As­garî ge­çim in­di­ri­mi­nin uy­gu­la­ma dö­nem­le­ri ve mah­sup şek­li ile di­ğer hu­sus­la­ra iliş­kin usûl ve esas­lar Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nir.”

MAD­DE 3- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun 41 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­na (4) nu­ma­ra­lı bent­ten son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki (5) nu­ma­ra­lı bent ek­len­miş ve di­ğer bent­ler bu­na gö­re te­sel­sül et­ti­ril­miş­tir.

“5. Bu fık­ra­nın 1 ilâ 4 nu­ma­ra­lı bent­le­rin­de ya­zı­lı olan iş­lem­ler ha­riç ol­mak üze­re, teşebbüs sa­hi­bi­nin, iliş­ki­li ki­şi­ler­le em­sal­le­re uy­gun­luk il­ke­si­ne ay­kı­rı ola­rak tes­pit edi­len bedel ve­ya fi­yat­lar üze­rin­den mal ve­ya hiz­met alım ya da sa­tı­mın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de, emsal­le­re uy­gun be­del ve­ya fi­yat­lar ile te­şeb­büs sa­hi­bin­ce uy­gu­lan­mış be­del ve­ya fi­yat arasında­ki iş­let­me aley­hi­ne olu­şan fark­lar iş­let­me­den çe­kil­miş sa­yı­lır.

Te­şeb­büs sa­hi­bi­nin eşi, üst­soy ve alt­so­yu, üçün­cü de­re­ce da­hil yan­soy ve ka­yın hı­sım­la­rı ile doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı or­ta­ğı bu­lun­du­ğu şir­ket­ler, bu şir­ket­le­rin or­tak­la­rı, bu şir­ket­le­rin ida­re­si, de­ne­ti­mi ve­ya ser­ma­ye­si ba­kı­mın­dan kon­tro­lü al­tın­da bu­lu­nan di­ğer şir­ket­ler iliş­ki­li ki­şi sa­yı­lır.

Bu bent uy­gu­la­ma­sın­da, ima­lat ve in­şa­at, ki­ra­la­ma ve ki­ra­ya ver­me, ödünç pa­ra alın­ma­sı ve­ya ve­ril­me­si, üc­ret, ik­ra­mi­ye ve ben­ze­ri öde­me­le­ri ge­rek­ti­ren iş­lem­ler, her hâl ve şart­ta mal ve­ya hiz­met alım ya da sa­tı­mı ola­rak de­ğer­len­di­ri­lir.

İş­let­me­den çe­kil­miş sa­yı­lan fark­lar, iliş­ki­li ki­şi ta­ra­fın­dan be­yan edil­miş ge­lir ve­ya kurumlar ver­gi­si mat­ra­hı­nın he­sa­bın­da dik­ka­te alın­mış ise iliş­ki­li ki­şi­nin ver­gi­len­dir­me işlem­le­ri bu­na gö­re dü­zel­ti­lir. İliş­ki­li ki­şi­ler ve bu ki­şi­ler­le ya­pı­lan iş­lem­ler hak­kın­da bu madde­de yer al­ma­yan hu­sus­lar ba­kı­mın­dan, 5520 sa­yı­lı Ku­rum­lar Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun 13 üncü mad­de­si hük­mü uy­gu­la­nır.”

MAD­DE 4- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun 75 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın (2) nu­ma­ra­lı ben­di­ne, bi­rin­ci pa­rag­raf­tan son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki pa­rag­raf ek­len­miş­tir.

“5520 sa­yı­lı Ku­rum­lar Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun 7 nci mad­de­sin­de­ki şart­la­rın bir­lik­te gerçekleşme­si ha­lin­de; Tür­ki­ye’de yer­le­şik ger­çek ki­şi­le­rin doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak ay­rı ay­rı ya da bir­lik­te ser­ma­ye­si­nin, kâr pa­yı­nın ve­ya oy kul­lan­ma hak­kı­nın en az % 50’si­ne sa­hip ol­mak su­re­tiy­le kon­trol et­tik­le­ri yurt dı­şı iş­ti­rak­le­ri­nin ka­zanç­la­rı da­ğı­tıl­sın ve­ya dağıtılmasın, iş­ti­ra­kin he­sap dö­ne­mi­nin ka­pan­dı­ğı ayı içe­ren yıl iti­ba­rıy­la da­ğı­tı­lan kâr pa­yı sa­yı­lır. Tür­ki­ye’de ver­gi­len­di­ril­miş ka­zan­cın iş­ti­rak ta­ra­fın­dan son­ra­dan da­ğı­tıl­ma­sı durumunda, el­de edi­len kâr pay­la­rı­nın ver­gi­len­di­ril­miş kıs­mı bu tu­tar­dan in­di­ri­lir.”

MAD­DE 5- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun mü­ker­rer 80 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (6) numara­lı ben­din­de yer alan “dört yıl için­de” iba­re­si “beş yıl için­de” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 6- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun 94 ün­cü mad­de­si­ne bi­rin­ci fık­ra­dan son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Ver­gi­len­dir­me re­ji­mi­nin, Türk ver­gi sis­te­mi­nin sa­hip ol­du­ğu ver­gi­len­dir­me ka­pa­si­te­si ile en az ay­nı dü­zey­de bir ver­gi­len­dir­me im­kânı sağ­la­yıp sağ­la­ma­dı­ğı ve bil­gi de­ği­şi­min­de bulunup bu­lun­ma­dı­ğı hu­su­su da göz önün­de bu­lun­du­rul­mak su­re­tiy­le, Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca ilan edi­le­cek ül­ke­ler­de yer­le­şik ve­ya fa­ali­yet­te bu­lu­nan­la­ra (Tür­ki­ye’de yer­le­şik olan­la­rın bu ül­ke­ler­de bu­lu­nan iş­yer­le­ri da­hil) nak­den ve­ya he­sa­ben ya­pı­lan ve­ya ta­hak­kuk et­ti­ri­len her tür­lü öde­me­ler üze­rin­den, bu öde­me­le­rin ver­gi­nin ko­nu­su­na gi­rip gir­me­di­ği­ne ve­ya öde­me yapı­la­nın mü­kel­lef olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın % 30 ora­nın­da ver­gi ke­sin­ti­si ya­pı­lır. Emsa­li­ne uy­gun fi­yat­lar­la sa­tın alı­nan mal ve iş­ti­rak his­se­le­ri için ya­pı­lan öde­me­ler, em­sa­li­ne uy­gun fi­yat­lar­la, de­niz ve ha­va ulaş­tır­ma araç­la­rı­nın ki­ra­lan­ma­sı için ya­pı­lan öde­me­ler ile yapı­lan işin ta­mam­la­na­bil­me­si ba­kı­mın­dan zo­run­lu­luk arz eden ge­çiş üc­re­ti, li­man üc­re­ti gi­bi öde­me­ler üze­rin­den ya­pı­la­cak ke­sin­ti ora­nı­nı; her bir öde­me tü­rü, fa­ali­yet ko­nu­su ya da sek­tör iti­ba­rıy­la ay­rı ay­rı be­lir­le­me­ye, sı­fı­ra ka­dar in­dir­me­ye ve­ya ka­nu­nî se­vi­ye­si­ne ka­dar ge­tir­me­ye Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­li­dir. Yurt dı­şın­da­ki fi­nans ku­ru­luş­la­rın­dan te­min edi­len borç­lan­ma­la­ra iliş­kin ana­pa­ra, fa­iz ve kâr pa­yı öde­me­le­ri ile si­gor­ta ve re­asü­rans öde­me­le­ri üze­rin­den bu fıkra uya­rın­ca ver­gi ke­sin­ti­si ya­pıl­maz.”

MAD­DE 7- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun 99 un­cu mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 99- Muh­ta­sar be­yan­na­me­nin şe­kil, içe­rik ve ek­le­ri­ni be­lir­le­me­ye ve tev­ki­fat konu­la­rı iti­ba­rıy­la ay­rı ay­rı be­yan­na­me ver­me mec­bu­ri­ye­ti ge­tir­me­ye Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı yetkili­dir.”

MAD­DE 8- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun 121 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Kon­trol edi­len ya­ban­cı ku­rum­la­ra ya­pı­lan öde­me­ler üze­rin­den 94 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı uya­rın­ca ke­si­len ver­gi­ler, Tür­ki­ye’de yıl­lık be­yan­na­mey­le bil­di­ri­len kon­trol edi­len yaban­cı ku­rum kârı üze­rin­den he­sap­la­na­cak ge­lir ver­gi­sin­den mah­sup edi­le­bi­lir. Mah­sup edile­cek ver­gi, kon­trol edi­len ya­ban­cı ku­ru­mun bu öde­me­ler­den kay­nak­la­nan ka­zan­cı­na isabet eden ge­lir ver­gi­sin­den faz­la ola­maz.”

MAD­DE 9- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun 123 ün­cü mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Kon­trol edi­len ya­ban­cı ku­rum­la­ra iliş­kin hü­küm­le­rin uy­gu­lan­dı­ğı du­rum­lar­da, yurt dı­şı iş­ti­ra­kin top­lam ver­gi yü­kü­nün he­sa­bın­da esas alı­nan ver­gi­ler, öden­miş ol­ma­la­rı şar­tıy­la, Türki­ye’de ver­gi­len­di­ri­le­cek kon­trol edi­len ya­ban­cı ku­rum kârla­rı üze­rin­den he­sap­la­nan ge­lir ver­gi­sin­den mah­sup edi­le­bi­lir.”

MAD­DE 10- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun 92 nci mad­de­sin­de yer alan “Mart ayı­nın on­be­şin­ci gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar,”  iba­re­si “Mart ayı­nın ba­şın­dan  yir­mi­be­şin­ci gü­nü ak­şa­mı­na  ka­dar,” ola­rak, “Şu­bat ayı­nın on­be­şin­ci gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar,” iba­re­si “Şu­bat ayı­nın ba­şın­dan yir­mi­be­şin­ci gü­nü ak­şa­mı­na  ka­dar,” ola­rak,  98 in­ci mad­de­sin­de yer alan “er­te­si ayın yir­min­ci gü­nü akşamı­na ka­dar,” iba­re­si “er­te­si ayın yir­mi­üçün­cü gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar,” ola­rak,  “Ocak, Nisan, Tem­muz ve Ekim ay­la­rı­nın yir­min­ci gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar” iba­re­si “Ocak, Ni­san, Tem­muz ve Ekim ay­la­rı­nın yir­mi­üçün­cü gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar” ola­rak, mü­ker­rer 120 nci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan “ge­çi­ci ver­gi­nin be­yan sü­re­si­ni üç ay­lık dö­ne­mi iz­le­yen ikin­ci ayın onun­cu,” iba­re­si “ge­çi­ci ver­gi­nin be­yan sü­re­si­ni üç ay­lık dö­ne­mi iz­le­yen ikin­ci ayın on­dör­dün­cü,” ve üçüncü fıkrasında yer alan “dö­ne­mi iz­le­yen ikin­ci ayın onun­cu gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar” iba­re­si “dö­ne­mi iz­le­yen ikin­ci ayın on­dör­dün­cü gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar” olarak, ge­çi­ci 67 nci mad­de­si­nin (1) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın ye­din­ci pa­rag­ra­fın­da­ki “dö­ne­mi­ni izle­yen ayın yir­min­ci gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar” iba­re­si “dö­ne­mi­ni iz­le­yen ayın yir­mi­üçün­cü gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar”, (14) nu­ma­ra­lı fık­ra­sın­da yer alan “2006 yı­lın­da” iba­re­si “31/12/2008 tarihine ka­dar” ola­rak;  ay­rı­ca, 25/10/1984 ta­rih­li ve 3065 sa­yı­lı Kat­ma De­ğer Ver­gi­si  Kanunu­nun 41 in­ci mad­de­sin­de yer alan “yir­min­ci gü­nü” iba­re­si “yir­mi­dör­dün­cü gü­nü” olarak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 11- 193 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki mad­de ek­len­miş­tir.

“GEÇİCİ MADDE 71- Bu Ka­nu­nun mü­ker­rer 80 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (6) numa­ra­lı ben­di­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin ola­rak, 70 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (1), (2), (4) ve (7) nu­ma­ra­lı bent­le­rin­de sa­yı­lan ve 1/1/2007 ta­ri­hin­den ön­ce ik­ti­sap edil­miş olan mal (ger­çek usûl­de ver­gi­len­di­ri­len çift­çi­le­rin zi­raî is­tih­sal­de kul­lan­dık­la­rı gay­ri­men­kul­ler da­hil) ve hak­la­rın el­den çı­ka­rıl­ma­sın­dan do­ğan ka­zanç­la­rın ver­gi­len­di­ril­me­sin­de dört yıl­lık sü­re esas alı­nır.”

MAD­DE 12- 25/10/1984 ta­rih­li ve 3065 sa­yı­lı Kat­ma De­ğer Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun 13 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın  (c) ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“c) Al­tın, gü­müş, pla­tin ara­ma, iş­let­me, zen­gin­leş­tir­me, ra­fi­naj ve Türk Pet­rol Ka­nu­nu hüküm­le­ri­ne gö­re pet­rol ara­ma fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin ol­mak üze­re, bu fa­ali­yet­le­ri yü­rü­ten­le­re ya­pı­lan tes­lim ve hiz­met­ler ile ay­nı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re bo­ru hat­tıy­la ta­şı­ma­cı­lık yapanla­ra bu hat­la­rın in­şa ve mo­der­ni­zas­yo­nu­na iliş­kin ya­pı­lan tes­lim ve hiz­met­ler,”

MAD­DE 13- 3065 sa­yı­lı Ka­nu­nun 17 nci mad­de­si­nin (2) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın (b) ben­din­de yer alan “Üni­ver­si­te ve yük­se­ko­kul­lar ile 8.6.1965 ta­rih­li ve 625 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne tâbi özel okul­lar ta­ra­fın­dan il­gi­li dö­nem­de­ki ka­pa­si­te­le­ri­nin % 10 unu” iba­re­si “8/2/2007 tarih­li ve 5580 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne tâbi özel okul­lar ta­ra­fın­dan il­gi­li dö­nem­de­ki kapasite­le­ri­nin % 10’unu, üni­ver­si­te ve yük­se­ko­kul­lar­da ise % 50’si­ni” şek­lin­de; (4) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın (o) bendinde yer alan “işlemlerine konu mallar”  ibaresinin “işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar” şeklinde; aynı fıkranın (r) ben­di aşağıda­ki şe­kil­de; 29 un­cu mad­de­si­nin (2) numaralı fık­ra­sın­da­ki “iş­let­me­ler­den” iba­re­si ise “iş­let­me­ler ile or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­rin­den” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

 “r) Ku­rum­la­rın ak­ti­fin­de ve­ya be­le­di­ye­ler ile il özel ida­re­le­ri­nin mül­ki­ye­tin­de, en az iki tam yıl sü­rey­le bu­lu­nan iş­ti­rak his­se­le­ri ile gay­ri­men­kul­le­rin sa­tı­şı su­re­tiy­le ger­çek­le­şen de­vir ve tes­lim­ler ile ban­ka­la­ra borç­lu olan­la­rın ve ke­fil­le­ri­nin borç­la­rı­na kar­şı­lık gay­ri­men­kul ve iş­ti­rak his­se­le­ri­nin (mü­za­ye­de ma­hal­le­rin­de ya­pı­lan sa­tış­lar da­hil) ban­ka­la­ra de­vir ve teslimleri.

İs­tis­na kap­sa­mın­da­ki kıy­met­le­rin ti­ca­re­ti­ni ya­pan ku­rum­la­rın, bu amaç­la ak­tif­le­rin­de bulun­dur­duk­la­rı gay­ri­men­kul ve iş­ti­rak his­se­le­ri­nin tes­lim­le­ri is­tis­na kap­sa­mı dı­şın­da­dır.

İs­tis­na kap­sa­mın­da tes­lim edi­len kıy­met­le­rin ik­ti­sa­bın­da yük­le­ni­len ve tes­li­min ya­pıl­dı­ğı dö­ne­me ka­dar in­di­rim yo­luy­la gi­de­ri­le­me­yen kat­ma de­ğer ver­gi­si, tes­li­min ya­pıl­dı­ğı he­sap dö­ne­mi­ne iliş­kin ge­lir ve­ya ku­rum­lar ver­gi­si mat­ra­hı­nın tes­pi­tin­de gi­der ola­rak dik­ka­te alınır.”

MAD­DE  14- 6/6/2002 ta­rih­li ve 4760 sa­yı­lı Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si Ka­nu­nu­na ek­li (II) sayı­lı lis­te­nin 87.03 G.T.İ.P. nu­ma­ra­sın­da yer alan “- Di­ğer­le­ri” iba­re­sin­den ön­ce, ver­gi ora­nı % 10 ol­mak üze­re “- Mo­tor si­lin­dir hac­mi 3200 cm³’ü geç­me­yen sü­rü­cü da­hil 9 ki­şi­lik otur­ma ye­ri olan­lar” iba­re­si ek­len­miş­ ve (III) sayılı listenin (B) cetvelinin “Asgari Maktu Vergi Tutarı” sütununda yer alan “0,0600” tutarları “0,0700” olarak değiştirilmiştir.

MAD­DE 15- 1/7/1964 ta­rih­li ve 488 sa­yı­lı Dam­ga Ver­gi­si  Ka­nu­nu­na ek­li (1) sa­yı­lı tablonun “I. Akit­ler­le il­gi­li ka­ğıt­lar” baş­lık­lı bö­lü­mü­nün  (A) fık­ra­sı­na aşa­ğı­da­ki (6) nu­ma­ra­lı bent ile (2) sa­yı­lı tab­lo­nun “III-İş­çi­ler, çift­çi­ler ve göç­men­ler­le il­gi­li ka­ğıt­lar” baş­lık­lı bölümüne aşa­ğı­da­ki (9) nu­ma­ra­lı fıkra eklenmiştir.

“6. İkin­ci el araç sa­tış söz­leş­me­le­ri (Bin­de 1,5)”

“9. 3285 sa­yı­lı Hay­van Sağ­lı­ğı ve Za­bı­ta­sı Ka­nu­nu uya­rın­ca dü­zen­le­nen men­şe şahadetname­le­ri.”

MAD­DE 16 - 2/7/1964 ta­rih­li ve 492 sa­yı­lı Harç­lar Ka­nu­nu­nun 123 ün­cü mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­na “nev’i de­ği­şik­lik­le­ri ne­de­niy­le ya­pı­la­cak iş­lem­ler ile” iba­re­sin­den son­ra gelmek üze­re “Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri (Bu ko­ope­ra­tif­ler­ ile  Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak kre­di­ler için ve­ri­le­cek ke­fa­let­ler da­hil)” iba­re­si ek­len­miş, Ka­nu­na ek­li (4) sayı­lı ta­ri­fe­nin “I- Ta­pu İş­lem­le­ri” bö­lü­mü­nün (20) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın (d) ben­din­de­ki parantez içi hü­küm “(Bu be­del, üze­rin­de hak te­sis edi­len gay­ri­men­ku­lun em­lak ver­gi­si değerinin ya­rı­sın­dan az, iki ka­tın­dan çok ola­maz)” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş, ek­li (8) sa­yı­lı tarifenin "XI- Fi­nan­sal Fa­ali­yet Harç­la­rı" baş­lık­lı bö­lü­mü­nün (7) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın (a) ve (b) bent­le­rin­de yer alan tu­tar­lar aşa­ğı­da­ki şe­kil­de ye­ni­den be­lir­len­miş­tir.

“a) Yet­ki­li mü­es­se­se­ler (dö­viz bü­fe­le­ri) ku­ru­luş izin bel­ge­le­ri (her yıl için) (11.220.-YTL)

  b) Yet­ki­li mü­es­se­se­le­rin (dö­viz bü­fe­le­ri) aça­cak­la­rı şu­be­ler için dü­zen­le­nen bel­ge­ler (5.610.-YTL)”

MAD­DE 17- 13/07/1956 ta­rih­li ve 6802 sa­yı­lı Gi­der Ver­gi­le­ri Ka­nu­nu­nun 29 un­cu madde­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di­ne “ik­ra­mi­ye­le­ri” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “ile Mer­kez Ban­ka­sın­ca ih­raç edi­len li­ki­di­te se­net­le­rin­den el­de edi­len fa­iz ge­lir­le­ri,” iba­re­si eklenmiş, 31 in­ci mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve mad­de­nin sonu­na aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş; 33 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan “ban­ka­lar arası kam­bi­yo mu­ame­le­le­rin­de” iba­re­si “kam­bi­yo mu­ame­le­le­rin­de” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“Si­gor­ta şir­ket­le­ri, ip­tal et­tik­le­ri si­gor­ta mu­ame­le­le­ri­ne iliş­kin ver­gi­le­ri (yal­nız­ca ip­tal tarihin­den son­ra­ki dö­ne­me ait olan kıs­mı), ip­ta­lin ger­çek­leş­ti­ği dö­nem­de he­sap­la­nan ban­ka ve si­gor­ta mu­ame­le­le­ri ver­gi­sin­den in­di­re­bi­lir­ler. Bu dö­nem­de in­di­ri­le­me­yen ver­gi­ler, son­ra­ki dö­nem be­yan­na­me­le­rin­de in­di­rim ko­nu­su ya­pı­la­bi­lir.” 

“Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­la­rı be­lir­le­me­ye yetkili­dir.”

MAD­DE 18- 5/5/2005 ta­rih­li ve 5345 sa­yı­lı Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Görev­le­ri Hak­kın­da Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (g) ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de, 24 ün­cü maddesi­nin ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan “bu iş­lem­le­re iliş­kin ola­rak ya­ra­tı­lan ih­ti­laf­lar­la il­gi­li yar­gı mer­ci­le­ri nez­din­de ta­lep ve sa­vun­ma­lar­da bu­lun­mak” iba­re­si “bu iş­lem­ler ile di­ğer işlem­le­rin­den do­la­yı ida­rî yar­gı mer­ci­le­ri nez­din­de ya­ra­tı­lan ih­ti­laf­lar­la il­gi­li ola­rak bu merciler nez­din­de ta­lep ve sa­vun­ma­lar­da bu­lun­mak” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş ve 33 ün­cü maddesi­ne “Baş­kan­lı­ğın gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “Mali­ye Ba­kan­lı­ğı­na ya­pıl­mış olan atıf­lar Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­na” iba­re­si ek­len­miş­tir.

“g) İş­lem ve ey­lem­le­rin­den do­la­yı ida­rî yar­gı mer­ci­le­rin­de ya­ra­tı­lan ih­ti­laf­lar­la il­gi­li olarak bu mer­ci­ler nez­din­de ta­lep ve sa­vun­ma­lar­da bu­lun­mak, ge­rek­ti­ğin­de iti­raz, tem­yiz ve tas­hi­hi ka­rar yo­lu­na git­mek; tem­yiz yo­lu­na gi­di­lip gi­dil­me­ye­ce­ği hu­su­sun­da taş­ra teş­ki­lâtı­na mu­va­fa­kat ver­mek; şi­kâ­yet baş­vu­ru­la­rı­nı ka­ra­ra bağ­la­mak; uy­gu­la­ma­da or­ta­ya çı­kan ihtilafların en aza in­di­ril­me­si­ne ve uy­gu­la­ma bir­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ted­bir­le­ri almak.”

MAD­DE 19- 4/1/1961 ta­rih­li ve 213 sa­yı­lı Ver­gi Usul Ka­nu­nu­na 28 in­ci mad­de­sin­den son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki mad­de ek­len­miş­tir.

“Be­yan­na­me ver­me ve öde­me sü­re­le­rin­de yet­ki

MÜKERRER MADDE 28- Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, be­yan­na­me­le­rin ve­ril­me ve öde­me sü­re­le­ri­nin son gü­nü­nü, ka­nu­nî sü­re­sin­den iti­ba­ren bir ayı geç­me­ye­cek şekil­de ye­ni­den be­lir­le­me­ye yet­ki­li­dir.”

MAD­DE 20- 213 sa­yı­lı Ka­nu­nun 120 nci mad­de­si­nin so­nu­na aşa­ğı­da­ki fık­ra, 353 ün­cü mad­de­si­nin (3) nu­ma­ra­lı ben­di­nin ikin­ci cüm­le­sin­den son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki cüm­le eklen­miş; 367 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da yer alan “def­ter­dar­lı­ğın ve­ya ge­lir­ler böl­ge mü­dür­lü­ğü­nün” iba­re­si “ver­gi da­ire­si baş­kan­lı­ğı­nın ve­ya def­ter­dar­lı­ğın” şek­lin­de, 377 nci mad­de­si­nin dör­dün­cü ve be­şin­ci fık­ra­la­rı ise aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

 “Bu Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­sin­de ya­zı­lı ver­gi da­ire­si­nin gö­rev ve yet­ki­le­ri­ni ha­iz ola­rak fa­ali­ye­te ge­çen ver­gi da­ire­si baş­kan­lık­la­rın­da dü­zelt­me yet­ki­si ver­gi da­ire­si baş­ka­nı­na ait olup, baş­kan bu yet­ki­si­ni il­gi­li grup mü­dür­le­ri­ne ve/ve­ya mü­dür­le­re dev­re­de­bi­lir.”

“Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, söz ko­nu­su tes­pi­ti ver­gi in­ce­le­me­si­ne yet­ki­li olma­yan­la­ra da yap­tır­ma­ya yet­ki­li­dir.”  

“Ver­gi da­ire­si baş­kan­lık­la­rı ile ver­gi da­ire­le­ri, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ge­lir İda­re­si Başkanlığınca be­lir­le­nen tu­tar­la­rı aşan da­va­lar­da Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın (İl özel ida­re­le­ri ile be­le­di­ye­ler, va­li­le­rin) mu­va­fa­ka­tı­nı al­ma­dan ver­gi mah­ke­me­si ka­rar­la­rı aley­hi­ne tem­yiz yo­lu­na gi­de­mez­ler.

Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, tes­pit ede­ce­ği had­ler­le sı­nır­lı ol­mak şar­tıy­la, mu­va­fa­kat ver­me yet­ki­si­ni ver­gi da­ire­si mü­dür­lük­le­ri­nin ta­raf bu­lun­du­ğu da­va­lar için ver­gi da­ire­si başkanlıkları­na ve/ve­ya def­ter­dar­lık­la­ra dev­re­de­bi­lir.”

MAD­DE 21- 21/7/1953 ta­rih­li ve 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nu­nun 17 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da yer alan “ver­gi da­ire­si mü­dü­rü­nün ya­zı­lı is­te­ği üze­ri­ne def­ter­dar,” iba­re­si “ver­gi da­ire­si mü­dü­rü­nün (5345 sa­yı­lı Ka­nun uya­rın­ca ver­gi dairesi yet­ki­si­ni ha­iz ola­rak ku­ru­lan ve fa­ali­ye­te ge­çen ver­gi da­ire­si baş­kan­lık­la­rın­da, il­gi­li grup mü­dü­rü­nün ve/ve­ya mü­dü­rün) ya­zı­lı ta­le­bi üze­ri­ne def­ter­dar ve/ve­ya ver­gi da­ire­si başkanı,” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş, ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan “mü­dü­rü” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re fık­ra­ya “(5345 sa­yı­lı Ka­nun uya­rın­ca ver­gi da­ire­si yet­ki­si­ni ha­iz ola­rak ku­ru­lan ve faaliye­te ge­çen ver­gi da­ire­si baş­kan­lık­la­rın­da, il­gi­li grup mü­dü­rü ve/ve­ya mü­dür)” iba­re­si eklen­miş, 90 ın­cı mad­de­sin­de yer alan “gay­ri­men­ku­lün bu­lun­du­ğu yer ta­pu si­cil mu­ha­fı­zın­dan te­şek­kül eder.” iba­re­si “gay­ri­men­ku­lün bu­lun­du­ğu yer ta­pu si­cil mu­ha­fı­zı ve­ya tev­kil ede­ce­ği zat­tan te­şek­kül eder” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 22- Bü­yük Mü­kel­lef­ler Ver­gi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı mü­kel­lef­le­rin­den tah­sil edi­len ge­lir­ler­den, 10/7/2004 ta­rih­li ve 5216 sa­yı­lı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­nu­nu­nun 23 ün­cü madde­si­nin (b) ben­di ge­re­ğin­ce bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri­ne ay­rıl­ma­sı ge­re­ken pa­yın hesaplanma­sın­da ye­ni bir dü­zen­le­me ya­pı­lın­ca­ya ka­dar; bu mü­kel­lef­le­rin, ka­nu­nî ve­ya iş merkez­le­ri­nin bu­lun­du­ğu bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si, şu­be­le­ri ne­de­niy­le mü­kel­le­fi­ye­ti bulunanlarda, şu­be ta­ra­fın­dan be­yan edi­len ve şu­be adı­na öde­me­si ya­pı­lan ver­gi ge­lir­le­ri­ni kap­sa­mak şar­tıy­la, şu­be­nin mü­kel­le­fi­ye­ti­nin bu­lun­du­ğu bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si esas alı­nır. Gelir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın ku­ru­lu­şu­na iliş­kin 5/5/2005 ta­rih­li ve 5345 sa­yı­lı Ka­nu­nun 23 üncü mad­de­si uya­rın­ca şu­be mü­kel­le­fi­ye­ti­nin de­ğiş­ti­ril­me­si ha­lin­de de bu mad­de hük­mü­ne gö­re iş­lem ya­pı­lır. Bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­la­rı be­lir­le­me­ye Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­dir.

MAD­DE 23- 4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­nun 10 un­cu mad­de­si­nin so­nu­na aşa­ğı­da­ki fık­ralar ek­len­miş­tir.

“Kurum, dör­dün­cü fık­ra­nın; (c) ben­di ile il­gi­li ola­rak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.”

MAD­DE 24- 29/1/2004 ta­rih­li ve 5084 sa­yı­lı Ya­tı­rım­la­rın ve İs­tih­da­mın Teş­vi­ki ile Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun;

A) 3 ün­cü ve 4 ün­cü mad­de­le­ri­nin bi­rin­ci fık­ra­la­rı­nın (a) bent­le­rin­de ge­çen “otuz” ibareleri “on” ola­rak, (b) bent­le­ri ise “1.4.2005 ta­ri­hin­den ön­ce işe baş­la­mış olan ge­lir ve kurum­lar ver­gi­si mü­kel­lef­le­ri­nden asgarî on işçi çalıştıranların iş yer­le­rin­de fii­len çalışan işçile­rin,” şek­lin­de,

B) 5 in­ci mad­de­si “Bu Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b) ben­din­de be­lir­ti­len il­ler­de en az on ki­şi­lik is­tih­dam ön­gö­ren ya­tı­rım­la­ra gi­ri­şen ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler le­hi­ne; Ha­zi­ne­ye, özel büt­çe­li ku­ru­luş­la­ra, il özel ida­re­le­ri­ne ve­ya be­le­di­ye­le­re ait ara­zi ve­ya ar­sa­la­rın üze­rin­de kırkdo­kuz yıl sü­re­li ba­ğım­sız ve sü­rek­li ni­te­lik­li be­del­siz ir­ti­fak hak­kı te­sis edilebilir. Bu ta­şın­maz­lar üze­rin­de­ki ka­mu­ya ait ve ih­ti­yaç dı­şı bi­na ve müş­te­mi­lat ile üzerinde he­nüz fa­ali­ye­te geç­me­miş ya­tı­rım bu­lu­nan ara­zi ve­ya ar­sa­lar da bu kap­sam­da değerlen­di­ri­lir. An­cak, ta­lep edi­len ta­şın­ma­zın bu­lun­du­ğu il­çe­nin mül­kî sı­nır­la­rı için­de organi­ze sa­na­yi ve­ya en­düs­tri böl­ge­si bu­lun­ma­sı ha­lin­de, bu böl­ge­ler­de yer ala­bi­le­cek yatırım­lar için tah­sis edi­le­cek boş par­sel bu­lun­ma­ma­sı şar­tı ara­nır.

31/8/1956 ta­rih­li ve 6831 sa­yı­lı Or­man Ka­nu­nu­na tâbi alan­lar ha­riç ol­mak üze­re, Dev­le­tin hü­küm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le ir­ti­fak hak­kı te­sis edi­le­me­yen ta­şın­maz­lar üze­rin­de ise kırk do­kuz yıl sü­re­li be­del­siz kul­lan­ma iz­ni ve­ri­le­bi­lir. Bu Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi  kapsamı dışında kalan kalkınmada öncelikli yörelerdeki diğer illerde (Gökçeada, Bozcaada hariç) bedelsiz yatırım yeri tahsisine ilişkin olarak, 5 inci maddenin 31/12/2006 tarihinde yürürlükte olan hükümleri uygulanır.

İr­ti­fak hak­kı te­sis edi­le­cek ve­ya kul­lan­ma iz­ni ve­ri­le­cek ta­şın­maz­lar­dan imar pla­nı bulunma­yan­la­rın plan­la­rı ile uy­gu­la­ma pro­je­le­ri, be­del­siz ola­rak ve­ri­len ön izin sü­re­si için­de ya­pı­lır.

İs­tih­dam edi­le­cek iş­çi sa­yı­sı­na, ya­tı­rım ko­nu­su iş­let­me­nin fa­ali­ye­te geç­ti­ği ta­rih­ten itibaren beş yıl sü­rey­le uyul­ma­sı zo­run­lu­dur.

Ya­tı­rım­cı ta­ra­fın­dan, müc­bir se­bep­ler ha­riç ön­gö­rü­len sü­re­de ya­tı­rı­mın en az yüz­de ellisinin  ta­mam­lan­ma­dı­ğı­nın ve­ya ta­şın­ma­zın üze­ri­ne ya­tı­rı­ma baş­la­ma ta­ri­hin­den iti­ba­ren bir yıl için­de her­han­gi bir ya­tı­rım ya­pıl­ma­dı­ğı­nın ya da iş­let­me­ye geç­tik­ten son­ra fa­ali­ye­tin so­na er­di­ril­di­ği­nin tes­pi­ti, ir­ti­fak hak­kı ve kul­lan­ma iz­ni söz­leş­me­si­nin ağır şe­kil­de ih­la­li sa­yı­lır ve bu du­rum­da her­han­gi bir yar­gı ka­ra­rı aran­mak­sı­zın ir­ti­fak hak­kı ve­ya kul­lan­ma iz­ni ip­tal edile­rek ta­şın­maz üze­rin­de­ki muh­de­sat, ze­min ma­li­ki ida­re­ye in­ti­kal eder. Bu du­rum­da il­gi­li ida­re­nin ta­le­bi üze­ri­ne ir­ti­fak hak­kı ta­pu ida­re­le­rin­ce re’sen ter­kin edi­lir ve ta­şın­ma­zın ca­rî yıl pro­je ma­li­yet be­de­li­nin yüz­de bi­ri ora­nın­da taz­mi­nat alı­nır.

Ya­tı­rım­cı ta­ra­fın­dan, müc­bir se­bep­ler ha­riç ön­gö­rü­len sü­re­de ya­tı­rı­mın en az yüz­de ellisinin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ne rağ­men ya­tı­rı­mın ta­mam­lan­ma­ma­sı ve­ya ön­gö­rü­len is­tih­dam sayı­sı­na yüz­de onu aşan oran­da uyul­ma­ma­sı ha­lin­de ise be­del­siz ola­rak te­sis edil­miş ir­ti­fak hak­kı ve­ya ve­ri­len kul­lan­ma iz­ni, be­del­li­ye dö­nüş­tü­rü­lür. Bu du­rum­da yıl­lık ir­ti­fak hak­kı ve­ya kul­lan­ma iz­ni be­de­li, ya­tı­rı­mın ca­rî yıl pro­je ma­li­yet be­de­li­nin bin­de be­şi­dir.

Be­del­siz ir­ti­fak hak­kı ve­ya kul­lan­ma iz­ni­ne ko­nu ta­şın­maz­la­rın üze­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ya­tı­rı­mın top­lam tu­ta­rı, bu ta­şın­maz­la­rın ma­li­ki ida­re­ler­ce tak­dir edi­le­cek ra­yiç de­ğe­ri­nin üç ka­tın­dan az ola­maz.

Bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­lar Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nir.” şeklin­de,

C) 6 ncı mad­de­si­nin bi­rin­ci ve ikin­ci fık­ra­la­rı bir­leş­ti­ri­le­rek, “31.12.2008 ta­ri­hi­ne ka­dar uy­gu­lan­mak üze­re 2 nci mad­de­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da­ki il­ler­de, 1.4.2005 ta­ri­hin­den itibaren fa­ali­ye­te ge­çen ve as­ga­rî on iş­çi ça­lış­tı­ran iş­let­me­ler ile 1.4.2005 ta­ri­hin­den ön­ce faali­ye­te geç­miş ve asgarî on işçi çalıştıran iş­let­me­ler­den; fii­len ve sü­rek­li ola­rak hay­van­cı­lık (su ürün­le­ri ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve ta­vuk­çu­luk da­hil), organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompostu, se­ra­cı­lık, ser­ti­fi­ka­lı to­hum­cu­luk ve so­ğuk ha­va depo­su ile imalât sa­na­yi, ma­den­ci­lik, tu­rizm ko­nak­la­ma te­si­si, eği­tim ve­ya sağ­lık alan­la­rın­da fa­ali­yet­te bu­lu­nan­la­rın elek­trik ener­ji­si gi­der­le­ri­nin yüz­de yir­mi­si Ha­zi­ne­ce kar­şı­la­nır. Bu orana; 1.4.2005 ta­ri­hin­den son­ra fa­ali­ye­te ge­çen iş­let­me­ler­de as­ga­rî sa­yı­dan son­ra­ki her bir işçi için, 1.4.2005 ta­ri­hin­den ön­ce fa­ali­ye­te geç­miş iş­let­me­ler­de ise bu ta­rih­ten son­ra işe başla­yan ve asgarî işçi sayısından  sonraki  her  bir  iş­çi için  0,5 pu­an ek­le­nir. Ha­zi­ne­ce kar­şı­la­na­cak oran, or­ga­ni­ze sa­na­yi ve­ya en­düs­tri böl­ge­le­rin­de fa­ali­yet­te bu­lu­nan iş­let­me­ler için yüz­de el­li­yi, diğer alan­lar­da fa­ali­yet­te bu­lu­nan iş­let­me­ler için yüz­de kır­kı ge­çe­mez.” şek­lin­de,

de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

D) 5084 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşviklerden, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle, bu maddelerdeki şartları taşımaları kaydıyla Gökçeada ve Bozcaada’daki işletmeler de yararlanır.”  

MAD­DE 25- 29/6/1956 ta­rih­li ve 6762 sa­yı­lı Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu­nun 26 ncı mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı  aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

 “492 sa­yı­lı Harç­lar Ka­nu­nu hü­küm­le­ri uya­rın­ca tah­sil edi­len ti­ca­ret si­ci­li harç­la­rı­nın red ve ia­de­ler dü­şül­dük­ten son­ra ka­lan tu­ta­rı­nın yüz­de 25’i il­gi­li oda­ya ge­lir kay­de­dil­mek üze­re ak­ta­rı­lır.”

MAD­DE 26- 19/3/1969 ta­rih­li ve 1136 sa­yı­lı Avu­kat­lık Ka­nu­nu­nun 180 in­ci mad­de­si­nin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “yüzde üçü”  ibareleri “yüzde ikisi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Maliye Bakanlığınca iki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen toplam tutarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde biri ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde biri; her yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği adına açılan hesaba aktarılır ve zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili carî giderler bu hesaptan ödenir. Bu hesap, münhasıran zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili carî giderler için kullanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır. Bu paraların barolar arasındaki dağıtımı, harcanması ve bu hizmet için çalıştırılacak personele ilişkin hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MAD­DE 27- 15/11/2000 ta­rih­li ve 4603 sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı, Türki­ye Halk Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti ve Tür­ki­ye Em­lak Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti Hak­kın­da Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı A.Ş.’nin öden­miş ser­ma­ye­si­ni oluş­tu­ran hisse­le­rin 9/12/2004 ta­rihli ve 5274 sa­yı­lı Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun kap­sa­mın­da Ye­ni Türk Li­ra­sı­na in­ti­ba­kı­nı sağ­la­mak üze­re; öden­miş ser­ma­ye içeri­sin­de Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı dı­şın­da­ki his­se­dar­la­ra ait 100 TL iti­ba­rî de­ğer­li hisse se­net­le­ri; 1 YTL iti­ba­rî de­ğer­li 1 adet, 500 TL iti­ba­rî de­ğer­li his­se se­net­le­ri; 1 YTL itibarî de­ğer­li 5 adet ve 1 .000 TL iti­ba­rî de­ğer­li his­se se­net­le­ri;  1 YTL iti­ba­rî de­ğer­li 10 adet his­se se­ne­di­ne ta­mam­la­nır. Bu ta­mam­la­ma iş­le­mi, Ban­ka ser­ma­ye­si ar­tı­rıl­mak­sı­zın, Özelleştir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın his­se­le­ri­nin ye­te­ri mik­tar­da dev­ri yo­luy­la be­del­siz ola­rak ya­pı­lır. Ay­rı­ca, Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın fark­lı iti­ba­rî de­ğer­ler­de­ki his­se­le­ri 1 YTL iti­ba­rî  de­ğer­li  his­se­le­re  çev­ri­lir. Bu  şe­kil­de  ya­pı­la­cak ta­mam­la­ma iş­lem­le­ri, Ban­ka­nın his­se senet­le­ri Pay Def­te­ri­ne iş­le­nir. Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu­nun na­ma ya­zı­lı his­se de­vir­le­ri­ne iliş­kin hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz.

Söz ko­nu­su iş­lem­le­re iliş­kin ola­rak ya­pı­la­cak ana söz­leş­me de­ği­şik­li­ğin­de 9/12/2004 tarihli ve 5274 sa­yı­lı Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır ve anı­lan de­ği­şik­li­ğin Ti­ca­ret Si­ci­li­ne tes­cil et­ti­ril­me­si­ni ta­ki­ben es­ki his­se se­net­le­ri hü­küm ifa­de et­mez. Bu mad­de­nin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren aza­mî iki ay içe­ri­sin­de, bu mad­de kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak ana söz­leş­me de­ği­şik­li­ği mev­cut mev­zu­at uya­rın­ca gerçekleş­ti­ri­lir.”

 MAD­DE 28- 3/1/2002 ta­rih­li ve 4733 sa­yı­lı Tü­tün, Tü­tün Ma­mul­le­ri, Tuz ve Al­kol İşletme­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ile Tü­tün ve Tü­tün Ma­mul­le­ri­nin Üre­ti­mi­ne, İç ve Dış Alım ve Sa­tı­mı­na, 4046 sa­yı­lı Ka­nun­da ve 233 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nu­nun 8 in­ci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de değiştiril­miş­tir.

 “MADDE 8-  A) Kurumdan tesis kurma iz­ni al­ma­dan tü­tün işlemek ve tütün  ma­mûl­le­ri ile al­kol ve alkol­lü iç­ki­ler üret­mek üze­re fab­ri­ka, te­sis ve­ya ima­lat­ha­ne ku­ranlara, Kurumdan üretim izni almaksızın iş­yer­le­ri ve­ya ika­metgâhla­rın­da söz ko­nu­su mad­de­le­ri işleyen ve üreten­le­re bir yıl­dan üç yı­la ka­dar ha­pis ve onbin gü­ne ka­dar ad­lî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. An­cak, işleme ve üretim için hükmolunacak ad­lî pa­ra ce­za­sı­nın mik­ta­rı işlenmiş tütün veya üretil­miş tü­tün ma­mûl­le­ri ile al­kol ve al­kol­lü iç­ki­le­rin pi­ya­sa satış fiyatının  on ka­tı tutarın­dan az olamaz. Bu hü­küm 6 ncı mad­de­nin ikin­ci ve üçün­cü fık­ra­sı­na ay­kı­rı ha­re­ket eden­ler hak­kın­da da uy­gu­la­nır.

Tü­tün ma­mûl­le­ri, al­kol ve al­kol­lü iç­ki­lerin ambalajlarına uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taklit eden, bunların taklit olduğunu bilerek kullanan, nakleden, bulunduranlarla, bunların taklit olmayanlarını ilgili mevzuatta belirlenen şekilde temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak başkalarına verenler, bu işaretleri alma ve kullanma hakkı olmadığı halde sahte belgelerle veya herhangi bir şekilde ilgili kurum veya kuruluşları yanıltarak temin edenler ve piyasaya bu işaretleri taşımayan ürünleri arz eden ya da satmak amacıyla elinde bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Dağıtım ve satış belgesi almadan satış yapanların ellerindeki ürünlere el konulmakla birlikte, toptan satış ve dağıtım yapanlara beşyüz güne kadar, perakende satış yapanlara ikiyüz güne kadar adlî para cezası verilir. Ancak, verilecek adlî para cezasının miktarı el konulan ürünlerin  piyasa satış fiyatının on katından az olamaz. El konulan ürünlerle ilgili yapılacak işlemlerin usûl ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

B) Bu Kanun hükümleri ile Kurumun genel ve düzenleyici işlem ve kararlarına, ilgili diğer mevzuatla belirlenen idarî ve teknik düzenlemelere aykılığın saptanması halinde Kurulca;

a) Tütün, tütüm mamûlleri, alkol ve alkollü içkiler piyasasında mal ve­ya hiz­met üre­ten, ithal eden, pazar­la­yan, sa­tan ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler­le, bun­la­rın her tür­lü bir­lik­le­ri­nin, Kurumun gö­rev alanı ile il­gi­li ko­nu­lar­da gö­rev­len­di­ri­len Ku­rum yet­ki­li­le­ri­nin ta­lep et­tik­le­ri her tür­lü bil­gi ve bel­ge­yi ve nu­mu­ne­le­ri be­lir­le­nen sü­re içe­ri­sin­de tam ve doğ­ru ola­rak vermeme­le­ri, ge­rek­li tesis ve yer­le­ri in­ce­le­me­ye aç­ma­ma­la­rı ve du­ru­mu tes­pit eden tu­ta­nak­la­rı im­za­la­ma­ma­la­rı halin­de beş­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­nır.

b) Sar­ma­lık kı­yıl­mış tü­tün ma­mû­lü­nü  bi­rim am­ba­la­jı içe­ri­sin­de, tü­tün mik­ta­rı ile oran­tı­lı mik­tar­da yap­rak si­ga­ra kâ­ğı­dı ve­ya ma­ka­ron bu­lun­du­rul­ma­dan ve Ku­rum­ca be­lir­le­nen usûl ve esas­la­ra uyul­ma­dan pi­ya­sa­ya arz eden­le­re iki­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

c) Tü­tün pi­ya­sa­sın­da il­gi­li mev­zu­ata uy­ma­ya­rak pi­ya­sa­yı bo­zu­cu fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan­lar ile ya­zı­lı söz­leş­me esa­sı ve­ya açık ar­tır­ma yön­te­mi ile yapılan alım-sa­tım kap­sa­mındaki yükümlü­lük­le­ri­ni sü­re­si için­de ye­ri­ne ge­tir­me­yenlere her bir ey­lem için beşbin Ye­ni Türk Lira­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

d) Tü­tün ma­mûl­le­ri pi­ya­sa­sın­da fa­ali­yet gös­te­ren üre­ti­ci ve it­ha­lat­çı fir­ma­la­rın, Ku­rum­ca be­lir­le­nen usûl ve esas­la­ra uy­ma­dan ve­ya  izin al­ma­dan ve/ve­ya gün­cel­le­me yap­ma­dan ürettik­le­ri ve­ya it­hal et­tik­le­ri ürün­le­rin stan­dar­dı­na et­ki­si ola­bi­le­cek gir­di­ler­de ve pi­ya­sa­ya arz am­ba­la­jı­na iliş­kin her­han­gi bir de­ği­şik­lik yap­ma­la­rı ve ürün­le­ri piya­sa­ya arz et­me­le­ri ha­lin­de on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

e) Tü­tün, tü­tün ma­mûl­le­ri, al­kol ve al­kol­lü iç­ki­ler pi­ya­sa­sın­da fa­ali­yet gös­te­ren üre­ti­ci ve it­ha­lat­çı fir­ma­la­rın, Ku­rum­ca ta­lep edil­di­ği hal­de ti­ca­rî fa­ali­ye­ti­ni gös­te­rir sa­tış ve fa­ali­yet rapor­la­rı­nı ver­me­me­le­ri ha­lin­de, on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­nır.

f) İşleyici ve üre­ti­ci fir­ma­la­rın, Ku­ruma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeden faaliyetlerini sona erdirmesi halinde yirmibin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.

g) Ku­rum­dan izin alın­mak­sı­zın işleme ve üre­tim te­sis­le­ri­nin ku­ru­luş ye­ri­nin değişti­ril­me­si, ku­ru­lu ma­ki­ne­le­ri­nin ül­ke içe­ri­sin­de kıs­men ve­ya ta­ma­men ay­nı fir­ma tarafından ku­ru­la­cak ye­ni ve­ya es­ki bir fab­ri­ka­ya nak­li, baş­ka bir fir­ma­ya dev­ri ve­ya ül­ke dışına çı­ka­rıl­ma­sı ha­lin­de yirmibin Yeni Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı uygulanır.

h) Ku­rum­dan pro­je ta­di­lat iz­ni alın­mak­sı­zın işleme veya üre­tim te­si­sin­de de­ği­şik­lik yapılması ha­lin­de on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı uygulanır.

ı) Top­tan ve pe­ra­ken­de tütün mamûlü, alkol ve alkollü içki dağıtıcı ve satı­cı­la­rı ile açık içki satıcılarının ka­çak ve­ya sah­te ürün bulundurma­la­rı, ürün­le­ri Ku­rum­dan ve/veya il özel idarelerinden izin ve yet­ki al­ma­mış ki­şi­ler­den al­ma­la­rı ve­ya bu ki­şi­le­re sat­ma­la­rı veya yetkilendirme belgesinde belirtilen işyeri veya dağıtım alanları dışında dağıtım ve satış yapmaları ha­lin­de her bir ey­lem için bin Ye­ni Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. 

i) Pe­ra­ken­de sa­tı­cı­la­rın, yet­ki­li ol­ma­dı­ğı hal­de açık ola­rak iç­ki sa­tı­şı ve­ya su­nu­mu yapmala­rı veya piyasaya arz ambalajında satışa sunulan tütün mamûlleri ile alkol ve alkollü içkileri ambalajını bozarak veya bölerek satmaları ha­lin­de beş­yüz Ye­ni Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. 

j) 18 ya­şını doldurmamış kimselere tü­tün ma­mûl­le­ri ve alkollü içki sattıkları  tes­pit edilenle­re bin Ye­ni Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

k) Üretici, ithalatçı, dağıtıcı, toptan ve perakende satıcılardan, tütün mamûlleri ve alkollü içkilerin satış yerlerinde raf, stand ve benzeri teşhir ünitelerinde haksız rekabet yaratmayacak, reklam ve tanıtıma ilişkin mevzuata aykırı olmayacak şekilde aynı konumda ve aynı ambalaj kategorisinde yerleştirilmesini teminen Kurumca yapılan düzenlemelere uymadığı tespit edilenlere ve otomatik satış makinesi ile satış yapanlara bin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir.

l) Yu­ka­rı­da sa­yı­lan hal­ler dı­şın­da bu Ka­nun kap­sa­mın­da ve­ri­len yetkilendirme belgelerinde be­lir­ti­len şart­la­ra uyul­ma­dan fa­ali­yet gös­te­ril­di­ği­nin veya Kurumca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde, il­gi­li ger­çek ve tüzel ki­şi­ler uyarılmak­la bir­lik­te ay­kı­rı­lı­ğın gi­de­ril­me­si için altı aya kadar süre verilir. Ve­ri­len sü­re sonunda ay­kı­rı­lı­ğın de­va­m etmesi veya süre verilse dahi aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, fiilin niteliğine göre bin Yeni Türk Lirasından beşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası uygulanır.

İdarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarlanması hallerinde para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Ancak bu maddenin (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılan ihlaller nedeniyle verilecek para cezası Kuruma bildirilen son satış raporunda belirtilen ürün miktarının piyasa satış fiyatından az olamaz; (a), (c), (i), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan ihlallerin tekrarı halinde ise fiilin ağırlığına göre idarî para cezası uygulanmaksızın yetkilendirme belgelerinin iptaline, (d) bendinde sayılan ihlallerde bir yıla kadar faaliyetin durdurulmasına karar verilebilir. Satış belgesi iptal edilen satıcıların kendileri adına ya da aynı işyerinde aynı ticaret unvanı ile faaliyette bulunulması veya işyerinin aynı gerçek veya tüzel kişilerce işletilmesi halinde, söz konusu işyerinde satıcılık yapmak üzere başkaları adına iki yıl süreyle yeni belge başvurusunda bulunulamaz.

İdarî para cezaları, bu Kanuna aykırı hareket eden tarafların herbirine ayrı ayrı uygulanır. Bu Kanun gereğince para cezasını gerektiren fiillerin Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmü içeren diğer kanunlarda suç sayılması, söz konusu para cezalarının ve diğer idarî yaptırımların uygulanmasına engel olmaz.

Bu Kanundaki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde ve aralarında bağlantı olması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası; bağlantı bulunmaması halinde ise herbirinin cezası ayrı ayrı uygulanır.

3/1/2002 ta­rih­li ve 4733 sa­yı­lı, 8/6/1942 ta­rih­li ve 4250 sa­yı­lı,  10/7/2003 ta­rih­li ve 4926 sa­yı­lı ka­nun­la­ra kar­şı gel­mek­ten mah­kû­mi­ye­ti olan­lar ile ko­nu­ya iliş­kin mev­zu­atın ih­la­li nede­ni ile iki de­fa­dan faz­la ay­nı suç­tan do­la­yı ön öde­me­de bu­lu­na­rak, hak­la­rın­da iki de­fa­dan faz­la ön öde­me kap­sa­mın­da  ka­rar ve­ril­miş olan­la­ra bir da­ha sa­tış ve/ve­ya uy­gun­luk bel­ge­si ve­ril­mez.

Bu mad­de­de perakende satıcılar hakkında yer alan ida­rî pa­ra ce­za­la­rı ve diğer yaptırımlar Kurumca belirlenen usûl ve esaslar dahilinde il özel idarelerince uygulanır.

İdarî para cezalarının takip ve tahsilinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”

MAD­DE 29- 17/9/2004 ta­rih­li ve 5234 sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Kararname­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nu­nun ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fıkrası­nın son cüm­le­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“Ay­lık gay­ri­sa­fî ha­sı­lat­tan irat kay­de­di­le­cek ora­nı, dö­ner ser­ma­ye­ler iti­ba­riy­le %1’e ka­dar in­dir­me­ye Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.”

MAD­DE 30- 7/6/2005 ta­rih­li ve 5362 sa­yı­lı Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Kanu­nu­nun 69 un­cu mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın ikin­ci cüm­le­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de değiştirilmiş­tir.

“Alı­nan bu har­cın red ve ia­de­ler dü­şül­dük­ten son­ra ka­lan tu­ta­rı­nın yüz­de 25’i il­gi­li bir­li­ğe ge­lir kay­de­dil­mek üze­re ak­ta­rı­lır.”

MAD­DE 31- 2/9/1983 ta­rih­li ve 78 sa­yı­lı Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Öğ­re­tim Elemanlarının Kad­ro­la­rı Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de  Ka­rar­na­me­nin ek 8 in­ci mad­de­si­ne birin­ci cüm­le­den son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki cüm­le­ler ek­len­miş­tir.

“Mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı­nın Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek uz­man­lık alanla­rı­na açık­tan ya da nak­len ata­na­cak öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri mer­ke­zi sı­nav­dan mu­af­tır. Bu statü­de mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı­na ata­nan­lar, mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı­nın uz­man­lık alan­la­rı dışında­ki üni­ver­si­te­le­rin ya da yük­sek tek­no­lo­ji ens­ti­tü­le­ri­nin bir bi­ri­mi­ne gö­rev­len­di­ri­le­mez ve ata­na­maz­lar.”

MAD­DE 32- 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun mü­ker­rer 121 in­ci mad­de­si yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- 23/3/2005 ta­rih­li ve 5320 sa­yı­lı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­nun Yürür­lük ve Uy­gu­la­ma Şek­li Hak­kın­da Ka­nu­nun 6/12/2006 ta­rih­li ve 5560 sa­yı­lı Ka­nu­nun 30 un­cu mad­de­si ile de­ğiş­me­den ön­ce­ki 13 ün­cü mad­de­si­ne gö­re, 19/12/2006 ta­ri­hi­ne ka­dar Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu ge­re­ğin­ce Ba­ro ta­ra­fın­dan mü­da­fi ve ve­kil ola­rak gö­rev­len­di­ri­len avukat­la­ra öden­me­si ge­re­ken üc­ret kar­şı­lı­ğı tu­ta­rın ka­lan kıs­mı, il­gi­li­le­re öden­mek üze­re Adalet Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­ne ak­ta­rı­la­cak öde­nek­ten ta­hak­kuk et­ti­ril­mek su­re­tiy­le öde­nir. Ödeme­le­re iliş­kin usûl ve esas­lar Ada­let ve Ma­li­ye Ba­kan­lık­la­rı ile Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ğin­ce bir­lik­te be­lir­le­nir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- Üc­ret­li­le­rin  2006 yı­lı­na iliş­kin ola­rak 2007 yı­lın­da öde­ye­cek­le­ri gelir ver­gi­sin­den mah­sup edi­le­cek ver­gi in­di­ri­miy­le il­gi­li iş­lem­ler, 193 sa­yı­lı Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun bu Ka­nun­la yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan mü­ker­rer 121 in­ci mad­de­si hü­küm­le­ri­ne gö­re so­nuç­lan­dı­rı­lır.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3- 16/5/2006 ta­rih­li ve 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nu ile Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­na dev­re­di­len Emek­li San­dı­ğı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Sos­yal Sigortalar Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı ve Bağ-Kur Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile 18/6/1992 ta­rih­li ve 3816 sayı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da bu­lu­nan­lar için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı tüm sağ­lık ku­rum ve kuruluş­la­rın­dan 31/12/2006 ta­ri­hi­ne ka­dar alı­nan te­da­vi hiz­met­le­ri kar­şı­lı­ğı tu­tar­lar ile 2006 yı­lın­da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı dö­ner ser­ma­ye iş­let­me­le­ri­nin ay­lık gay­ri­sa­fî ha­sı­la­tın­dan genel büt­çe­ye öden­me­si ge­re­ken tu­tar­la­ra iliş­kin ola­rak mah­sup­laş­ma­ya, ala­cak­tan vazgeçmeye ve ge­rek­ti­ğin­de ter­kin su­re­tiy­le uz­laş­ma­ya Ma­li­ye Ba­ka­nı, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı ve Sağ­lık Ba­ka­nı müş­te­re­ken yet­ki­li­dir. Bu ko­nu­da ge­rek­li her tür­lü düzenle­yi­ci iş­lem­le­ri yap­ma­ya Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

Üniversite hastanelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen kurumlara 31/12/2006 tarihine kadar verilen tedavi hizmetleri karşılığı düzenledikleri fatura bedellerinden mahsuben yapılan ödemelerden sonra kalan tutarın % 80’i, incelemesi devam eden veya incelemesi tamamlanmış ancak mutabakatı sağlanamamış fatura bedellerinin % 6’sı ve varsa yapılan diğer ödemeler düşüldükten sonra kalan tutarın tamamı ödenir. Bu ödemeler yapıldıktan sonra kalan tutarlar terkin edilir ve terkin edilen kısım için herhangi bir alacak ve hak talebinde bulunulamaz. Bu konuda gerekli her türlü düzenleyici işlemleri yapmaya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilidir.

Yu­ka­rı­da sa­yı­lan ku­rum­lar ile 3816 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da bu­lu­nan­la­ra iliş­kin ola­rak üniversiteler ile Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı tüm sağ­lık ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­ca 31/12/2006 tarihine kadar alınan tedavi hizmetleri karşılığı düzenle­nen fa­tu­ra­lar ve ek­le­ri, bi­rin­ci fıkradaki usû­le gö­re uz­laş­ma ger­çek­leş­tik­ten son­ra kontrol edi­lip edil­me­di­ği­ne ba­kıl­mak­sı­zın im­ha edi­lir.

MAD­DE 33- Bu Ka­nu­nun;

a) 3, 4, 5, 8 ve 9 un­cu mad­de­le­ri; 10 un­cu mad­de­si­nin, 193 sa­yı­lı Ka­nu­nun  ge­çi­ci 67 nci mad­de­si­nin (14) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­na iliş­kin de­ği­şik­lik hük­mü, 11, 25, 26, 29, 30, 31 ve 32 nci mad­de­le­ri ile ge­çi­ci 2 nci ve ge­çi­ci 3 ün­cü mad­de­le­ri 1/1/2007 ta­ri­hin­den ge­çer­li ol­mak üze­re ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

b) 2 nci mad­de­si, 1/1/2008 ta­ri­hin­den iti­ba­ren el­de edi­le­cek ge­lir­le­re uy­gu­lan­mak üze­re ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

c) 13 ün­cü mad­de­si ile 3065 sa­yı­lı Ka­nu­nun 17 nci mad­de­si­nin (2) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­nın (b) ben­din­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik hük­mü, 17 nci mad­de­si­nin 6802 sa­yı­lı Ka­nu­nun 31 in­ci maddesin­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin hü­küm­le­ri ve 24 ün­cü mad­de­si ya­yı­mı­nı iz­le­yen ay­ba­şın­da,

ç) 16 ncı mad­de­si ile 492 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (8) sa­yı­lı ta­ri­fe­nin “XI-Fi­nan­sal Fa­ali­yet Harç­la­rı” baş­lık­lı bö­lü­mü­nün (7) nu­ma­ra­lı fık­ra­sı­na iliş­kin hü­küm­le­ri  1/1/2008 ta­ri­hin­de,

d) Di­ğer mad­de­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 34- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.