Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

FUT­BOL MÜ­SA­BA­KA­LA­RIN­DA MÜŞ­TEREK BA­HİS­LER TER­Tİ­Bİ

HAK­KIN­DA KANUN İLE BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK

YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

Kanun No. 5583

 

Kabul Tarihi : 22/2/2007      

MAD­DE 1- 29/4/1959 ta­rih­li ve 7258 sa­yı­lı Fut­bol Mü­sa­ba­ka­la­rın­da Müş­te­rek Ba­his­ler Ter­ti­bi Hak­kın­da Ka­nu­nun adı “Fut­bol ve Di­ğer Spor Mü­sa­ba­ka­la­rın­da Ba­his ve Şans Oyunla­rı Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nun” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş ve ay­nı Ka­nu­nun 1 in­ci madde­si ise aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MAD­DE 1- Fut­bol ve di­ğer spor mü­sa­ba­ka­la­rı üze­ri­ne sa­bit ih­ti­mal­li ve müş­te­rek bahisler ile şans oyun­la­rı­nı dü­zen­le­me hak ve yet­ki­si Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne aittir. 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bu kuruluşlara verilen müşterek bahis ile şans oyunları oynatma hak ve yetkileri saklıdır.”

MAD­DE 2- 7258 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Genç­lik ve Spor Ge­nel  Mü­dür­lü­ğü fut­bol ve di­ğer spor mü­sa­ba­ka­la­rı­na dayalı ola­rak sa­bit ih­ti­mal­li ve müş­te­rek ba­his­ler ile şans oyun­la­rı­nı dü­zen­le­me hak ve yetkisini, ken­di­si­ne bağ­lı, Spor To­to Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı eliy­le kul­la­nır ve yü­rü­tür. Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı söz ko­nu­su yetkisi­ni biz­zat kul­la­na­bi­le­ce­ği gi­bi kıs­men ve­ya ta­ma­men özel hu­kuk tü­zel ki­şi­le­ri­ne devrede­bi­lir veya mal ve hizmet sa­tın al­ma yo­lu­na gidebilir.

Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı­nın mer­kez teş­ki­la­tı; Teş­ki­lat Baş­ka­nı, Baş­kan Yar­dım­cı­sı, Teş­ki­lat Mü­dü­rü, Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile ana hiz­met, da­nış­ma ve yar­dım­cı hiz­met bi­rim­le­rin­den olu­şur.

Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı­nın ana hiz­met bi­rim­le­ri; Teş­ki­lat Mü­dür­lü­ğü, Or­ga­ni­zas­yon ve Reklam Şu­be Mü­dür­lü­ğü, Ba­yi­lik Şu­be Mü­dür­lü­ğü, Mu­ha­se­be Şu­be Mü­dür­lü­ğü ve Bil­gi İşlem Şu­be Mü­dür­lü­ğün­den; da­nış­ma bi­rim­le­ri; Hu­kuk Mü­şa­vir­li­ği ve Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı Baş­mü­şa­virler ile Müşavirlerden; yar­dım­cı hiz­met bi­rim­le­ri ise İn­san Kay­nak­la­rı Şu­be Müdür­lü­ğü, Des­tek Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dür­lü­ğü, Ba­yi Kon­tro­lör­lü­ğü Şu­be Mü­dür­lü­ğü, Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler Şu­be Mü­dür­lü­ğü ile Mat­baa Şu­be Mü­dür­lü­ğün­den mey­da­na ge­lir.

1) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine yurt içinde ve yurt

dışında spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlemek, denetim ve gözetimi altında düzenletmek, bunlara ilişkin her türlü izni vermek ve sözleşmeyi yapmak.

     b) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak.

     c) Fikrî ve sınaî mülkiyet konusu her türlü eser ve hakkı edinmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak, paylaşmak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmak.

     ç) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak.

d) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili kuruluşlara üye olmak, katkı ve katılım payları ödemek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

      e) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.

      f) Spor kulübü kurmak ve mevcut spor kulüplerini satın veya devralmak.

      g) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri Genel Müdürlüğe önermek.

Teşkilat Başkanlığı spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi ve düzenletilmesinde tek yetkilidir. Genel Müdürlüğün izin veya onayıyla spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi, denetim ve gözetimi altında düzenletilmesi, oynatılması, gerekli altyapı ve organizasyonun sağlanması ve yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapabilir.

2)      Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararları almak.

b)     Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak kararlar almak, bu konuda çalışma programları hazırlamak.

c)      Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek.

ç) Bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek.

      d) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tespit etmek.

e) Başbayi ve bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek.

      f) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan Yönetim Kurulu kararı ile atanacakları tespit etmek.

g) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak.

      ğ) Uygun görülecek yerlerde temsilcilikler kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek.

h) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek.

ı) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak.

i) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek düşüncesini bildirmek.

     j) Genel Müdürlükçe veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında karar vermek veya düşüncesini bildirmek.

    3) Teşkilat Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun amaç ve hedefler belirlemek, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda uygulamayı izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek.

b) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu  kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Teşkilat Başkanlığının yönetim, hizmet ve faaliyetleriyle ve performansla ilgili bilgi ve verileri istatistik teknik yöntemlerini de kullanarak toplamak, geliştirmek, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmelerini yapmak, yorumlamak, ileriye dönük tahminlerde bulunmak, elde edilen sonuçları Teşkilat Başkanına sunmak.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

      d) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

      e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Teşkilat Müdürü yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı doğrudan Teşkilat Başkanına karşı sorumludur.

     4) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

     a) Teşkilat Başkanlığının organizasyon ve reklam faaliyetlerini yürütmek.

     b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

     5) Bayilik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

      a) Bayi müracaatlarını değerlendirerek uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak ve ruhsatlarını düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayılarındaki değişiklikleri takip ve tespit etmek.

      b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

      6) Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

      a) Teşkilat Başkanlığının tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yapmak ve muhasebesini yürütmek.

      b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek  veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

      7) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

      a) Teşkilat Başkanlığının ve bayilik teşkilatının bilgi işlem altyapısını tasarlamak, kurmak ve işler halde tutmak.

       b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

8) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

   a) Genel Müdürlük leh veya aleyhine açılmış olan davalardan Teşkilat Başkanlığı ile ilgili olanları takip etmek.

      b) Teşkilat Başkanlığınca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini takip ve koordine etmek.

      c) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

         9) Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirliği ve Müşavirliği görevleri şunlardır:

      a) Teşkilat Başkanı tarafından istenen konuları inceleyerek rapor ve görüş hazırlamak ve Teşkilat Başkanına danışmanlık yapmak.

         b) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 10) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

11) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin gereksinim duyduğu ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek destek hizmetlerini ve diğer görevleri yürütmektir.

12) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün görevi, bayilik teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmaktır.

13) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının basın ve halkla ilişkiler konularındaki görevleri ile yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

14) Matbaa Şube Müdürlüğünün görevi, Teşkilat Başkanlığının her türlü baskı işleri ile matbaa hizmetlerini yürütmek ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarına iştirak edeceklerin ehliyet şartları ve iştirak oranları yönetmelikle belirlenir.”

MAD­DE 3- 7258 sa­yı­lı Ka­nu­nun 5 in­ci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“MADDE 5-  Sa­bit ih­ti­mal­li ve müş­te­rek ba­his­ler  ile şans oyun­la­rı­nın yurt­dı­şın­da düzenlen­miş ve­ya oy­na­tıl­mış olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, mev­zu­at uya­rın­ca ve­ril­miş sa­bit ih­ti­mal­li ve müş­te­rek ba­his­ler  ile şans oyu­nu­nu dü­zen­le­me ve­ya oy­nat­ma yet­ki­si bulunmaksızın ve­ya mev­zu­at­ta ön­gö­rü­len usûl ve esas­lar dı­şın­da bu oyun­la­rı in­ter­net, di­ğer di­ji­tal or­tam­lar ile her ne şe­kil­de olur­sa ol­sun  dü­zen­le­yen ve­ya oy­na­tan­la­rın fa­ali­yet­le­ri mahal­lin en bü­yük mül­kî­ ami­ri ta­ra­fın­dan dur­du­ru­lur. Hak­la­rın­da tu­tu­la­cak tu­ta­nak ile bir­lik­te Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na sevk  olu­nur­lar. Bun­lar hak­kın­da iki  se­ne­den beş se­ne­ye ka­dar ha­pis ve on­bin  gü­ne ka­dar ad­lî  pa­ra ce­za­sı  ve­ri­lir. Ad­lî  pa­ra ce­za­sı­nın  mik­ta­rı  suç­tan  el­de edilen men­fa­atin üç ka­tın­dan az ola­maz ve su­çun iş­len­me­sin­de kul­la­nı­lan her tür­lü araç, gereç, mal­ze­me ile el­de edi­len ge­lir mü­sa­de­re edi­lir.

Bi­rin­ci fık­ra­da ön­gö­rü­len fi­il­le­rin söz ko­nu­su ol­du­ğu hal­ler­de sa­bit ih­ti­mal­li ve müş­te­rek ba­his­ler  ile şans oyun­la­rı­na ka­tı­lı­mı sağ­la­yan bil­gi ve­ya bel­ge­le­ri, bun­la­rın oy­nan­ma­sı­na yardım­cı olan bil­gi­le­ri, il­gi­li ilan ve rek­lam­la­rı ve­ya bu oyun­lar ile il­gi­li ola­rak pa­ra, kre­di veya ma­li de­ğe­ri olan bir men­fa­ati sağ­la­yan yet­ki­len­dir­me­yi her­han­gi bir ile­ti­şim ara­cı kullana­rak ile­ten­ler ile bu hal­le­ri bil­me­si­ne ve­ya bil­me­si ge­rek­me­si­ne rağ­men, mas­raf niteliğin­de ol­sa da­hi ge­lir el­de edip et­me­dik­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın sa­bit ih­ti­mal­li ve müş­te­rek ba­his­ler  ile şans oyun­la­rıy­la il­gi­li ola­rak her ne şe­kil­de olur­sa ol­sun  ma­li ola­nak sağ­la­yan veya her tür­lü elek­tro­nik or­tam­da pa­ra, fon ve­ya kre­di trans­fe­ri ola­na­ğı sağ­la­yan­lar ve­ya temsil eden bel­ge­le­ri dü­zen­le­yen­ler ve­ya sa­yı­lan­lar da­hi­lin­de öde­me ve­ya öde­me ni­te­li­ğin­de iş­lem ya­pan­lar ile bu fi­il­le­ri iş­le­me­mek­le be­ra­ber, bun­lar­dan ge­lir el­de eden­ler ay­nı şe­kil­de ce­za­lan­dı­rı­lır.”

MAD­DE 4- 7258 sa­yı­lı Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­si yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

MAD­DE 5- 7258 sa­yı­lı Ka­nu­nun Ek 1 in­ci mad­de­si aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

“EK MADDE 1- Fut­bol ve di­ğer spor mü­sa­ba­ka­la­rı üze­rin­de sa­bit ih­ti­mal­li ve müş­te­rek ba­his­ler ile şans oyun­la­rı ter­tip ve uy­gu­la­ma­sın­dan do­ğa­cak ik­ra­mi­ye­ye iliş­kin da­va hak­kı, sabit ih­ti­mal­li ve müş­te­rek ba­his­ler ile şans oyun­la­rı­nın ter­tip edil­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl geç­mek­le dü­şer.

Bi­let­le­rin ku­rum­da ka­lan ku­pon­la­rı ter­tip ta­ri­hin­den iti­ba­ren on­se­kiz ay geç­tik­ten son­ra mu­ha­fa­za edil­mez. An­cak açıl­mış bu­lu­nan da­va­lar­la il­gi­li ku­pon­lar bu da­va­lar so­nuç­la­nın­ca­ya ka­dar sak­la­nır.”

MAD­DE 6- 7258 sa­yı­lı Ka­nu­na  aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3- Spor-To­to-Lo­to Teş­ki­lat Mü­dür­lü­ğün­de Teş­ki­lat Mü­dü­rü, Teş­ki­lat Mü­dür Yar­dım­cı­sı, şu­be mü­dü­rü ve şef un­van­la­rıy­la gö­rev ya­pan­la­rın un­van­la­rı, bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de so­na erer. Ye­ni­den ata­ma ya­pı­lın­ca­ya ka­dar söz ko­nu­su ki­şi­le­rin gö­rev­le­ri de­vam eder. Un­van­la­rı so­na eren­le­rin ay­nı ve­ya baş­ka un­van­la atan­ma­sı müm­kün­dür.”

MAD­DE 7-  21/5/1986 ta­rih­li ve 3289 sa­yı­lı Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün Teşkilat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin (i) ben­di aşa­ğı­da­ki şe­kil­de değiştiril­miş­tir.

“i) Fut­bol ve di­ğer spor mü­sa­ba­ka­la­rı üze­ri­ne sa­bit ih­ti­mal­li ve müş­te­rek ba­his­ler ile şans oyun­la­rı­nı dü­zen­le­mek, dü­zen­let­mek ve yö­net­mek,”

MAD­DE 8- 3289 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­sin­de “Bağ­lı Bi­rim­ler” al­tın­da yer alan “Spor-To­to-Lo­to Teş­ki­lat Mü­dür­lü­ğü” iba­re­si “Spor To­to Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı” ola­rak değiştiril­miş­tir. 

MAD­DE 9- 4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin birin­ci fık­ra­sı­na aşa­ğı­da­ki bent ek­len­miş­tir. 

“k) Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile özerk spor fe­de­ras­yon­la­rı­nın ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,”

GEÇİCİ MADDE 1- 1/3/2008 tarihine kadar, uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren ve ihalesi de ivedi olarak yapılması zorunlu  bulunan “Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetim Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesi İşi”nin kısmen veya tamamen devri ve bu işe ilişkin mal ve hizmet alımı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usûlü dairesinde özel hukuk tüzel kişilerine gelir/hasılat paylaşımı esasına göre en fazla bir yıl süreli sözleşme ile yaptırılabilir.

Birinci fıkra hükmüne göre yapılacak ihaleden sonra gerçekleştirilecek ihale de gelir/hasılat esasına göre yapılır ve ihale konusu işin sözleşme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde başlatılması zorunludur.

MAD­DE 10- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 11- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.