Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

KA­MU SER­MA­YE­Lİ BAN­KA­LAR TA­RA­FIN­DAN YÜ­RÜ­TÜ­LEN FA­İZ DES­TEK­Lİ KRE­Dİ KUL­LAN­DI­RIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5570

 

Kabul Tarihi : 27/12/2006      

 

MAD­DE 1- (1) Ta­rım­sal üre­ti­min, es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın des­tek­len­me­si ama­cıy­la, ka­mu ser­ma­ye­li ban­ka­lar ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len fa­iz des­tek­li kre­di kul­lan­dı­rıl­ma­sı uy­gu­la­ma­la­rı­na, ban­ka­la­rın ser­ma­ye­le­rin­de­ki ka­mu pa­yı­nın % 50’nin al­tı­na düş­me­si ha­lin­de de de­vam edilebilir. Bu du­rum­da uy­gu­la­ma­nın sü­re­si­ni, usûl ve esas­la­rı­nı, de­ne­ti­mi­ni ve uy­gu­la­ma­yı yö­ne­te­cek olan ban­ka­yı ve/ve­ya ban­ka­la­rı be­lir­le­me­ye Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­li­dir.

(2) Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca be­lir­le­ne­cek özel ve/ve­ya ka­mu ser­ma­ye­li ban­ka ve­ya ban­ka­la­rın fa­iz des­tek­li kre­di uy­gu­la­ma­la­rın­dan do­la­yı do­ğa­cak ge­lir ka­yıp­la­rı; bu amaç­la il­gi­li yıl Merke­zî Yö­ne­tim Büt­çe­sin­de ön­gö­rü­le­cek öde­nek­le sı­nır­lı ol­mak üze­re, Ha­zi­ne­ce avans olarak öde­nir.

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.