Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

2005 MALÎ YILI KESİN HESAP

KANUNU

 

Kanun No. 5566

 

Kabul Tarihi : 26/12/2006      

Gider bütçesi

MADDE 1 - (1)  Genel bütçeli dairelerin 2005 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 143.685.760.918,84 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

MADDE 2- (1) Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 135.756.182.408,81 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

Nazım gelir ve gider

MADDE 3- (1) 13.198.137.460,60 Yeni Türk Lirası nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

Denge

MADDE 4- (1) 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 7.929.578.510,03 Yeni Türk Lirası gider fazlası meydana gelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

MADDE 5- (1)  Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 4.033.399.666,58 Yeni Türk Lirası ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

MADDE 6- (1) 2005 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 50.409.476,13 Yeni Türk Lirası özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

MADDE 7- (1) Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 19.847.283.916,54 Yeni Türk Lirası ödenek iptal edilmiştir.

Devlet borçları

MADDE 8- (1) 2005 yılında Devlet iç ve dış borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir:

a)  Kısa vadeli Devlet iç borcu 17.817.596.024,00 Yeni Türk Lirası, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu 226.964.261.125,81 Yeni Türk Lirası olmak üzere, toplam 244.781.857.149,81 Yeni Türk Lirası Devlet iç borcu,

b) 87.206.799.881,08 Yeni Türk Lirası Devlet dış borcu,

c) 8.190.364.733,19 Yeni Türk Lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S. Sayısı : 1270)