Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5559

 

Kabul Tarihi : 29/11/2006      

 

MADDE 1-  13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Satınalma Komisyonu Başkanlığı", üçüncü fıkrasının (B) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "(e) Bütçe-Maliye Müdürlüğü" ile "(f) Mal Saymanlığı", ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Satınalma Komisyonu Başkanı,” ve “Mal Saymanı,” ibareleri çıkarılmış; 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (A) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Genel Evrak ve Basın-Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı” ibaresi “İletişim Daire Başkanlığı” şeklinde, aynı fıkranın (B) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "(d) Saymanlık Müdürlüğü" ibaresi, "(d) Muhasebe Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasında yer alan "Hukuk Müşavirliği" ibaresinden sonra gelmek üzere "Satınalma Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü", üçüncü fıkrasının (A) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "f) Basımevi Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "g) Araştırma Merkezi Müdürlüğü", aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan "c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "d) Televizyon Müdürlüğü", (C) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "c) Bilgi İşlem Müdürlüğü", aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan "(a) İdari Şube Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "(b) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, (c) Tanıtım ve Tahsisler Şube Müdürlüğü" ibareleri eklenmiş, takip eden (b) ve (c) satır işaretleri (d) ve (e) olarak teselsül ettirilmiştir.

MADDE 2- 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

"Özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzman Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzmanlığına atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır."

MADDE 3- 2919 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Malî yönetim

MADDE 8- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını izler, gözetir ve denetler.

Genel Sekreter, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin stratejik planı ve bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur.”

MADDE 4- 2919 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14- Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının iç denetimi, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Maliye Bakanlığınca verilecek iç denetim eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde uzman unvanlı çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesinde yer alan niteliklere sahip denetim elemanları arasından atanır. İç denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporları Genel Sekretere sunulur. Bu denetim raporları, İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının dış denetimi, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli meslekî niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından, hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili malî yılı dönemi bütçe gerçekleşmelerine ilişkin belgeler muhasebe yetkilisi tarafından takip eden yılın mart ayı başından itibaren dış denetim yapmakla sorumlu komisyona teslim edilir. Komisyon tarafından belgeler üzerinden malî yıl dönemi hesapları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinhesap cetvellerinde yer alan rakamlar karşılaştırılır. Komisyon, karşılaştırmalar sonucu tespit ettiği hususlara dış denetim raporunda yer verebilir. Dış denetim sonucu hazırlanacak raporlar, eylül ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Başkanlıkça, bu raporlar Başkanlık Divanına havale edilir ve bir örneği üst yöneticiye gönderilir. Başkanlık Divanı, otuz gün içinde üst yöneticinin cevaplarını da dikkate alarak, raporlara ilişkin inceleme sonuçlarını Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere Başkanlığa gönderir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinhesap cetvelleri muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır ve bir örneği kesinhesap kanun tasarısına ilave edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi malî yönetim ve kontrol sisteminin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca belirlenir."

MADDE 5- Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2919 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bağlı cetvellerden çıkarılmış ve ekli (II) sayılı listede  sınıf, unvan, derece ve sayısı gösterilen kadrolar ihdas edilerek bağlı cetvellere eklenmiştir. İhdas edilen kadroların malî hakları ile intibak ve diğer özlük haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (F) bendi hükümlerine tâbidir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en geç bir yıl içinde derece ve kademelerine uygun kadrolara atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını bu süre içerisinde yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle almaya devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 2- Mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan ve yönetmeliklerine göre yapılan yeterlik sınavında başarı gösterip uzman kadrolarına atanarak halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışanlara hiçbir işleme gerek kalmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ilave bir derece yükselmesi uygulanır.

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

(I) SAYILI LİSTE

 

KURUMU   : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

 

 

 

İPTAL EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

Satınalma Komisyonu Başkanı

1

1

GİH

Mal Saymanı

1

1

GİH

Raportör

2

1

GİH

Tercüman

1

6

GİH

Tercüman

2

3

GİH

Bilgi Giriş Operatörü

2

1

GİH

Sekreter-Daktilo

1

1

GİH

Sekreter-Daktilo

2

2

GİH

Sekreter-Daktilo

3

2

GİH

Daktilo

3

1

GİH

Matbaa Makinisti

9

1

GİH

Dizgi Operatörü

9

1

GİH

Ofsetçi

1

1

GİH

Ofsetçi

3

1

GİH

Ofsetçi

8

2

GİH

Ciltçi

1

1

GİH

Ciltçi

9

3

GİH

Oto Tamir Ustası

10

1

GİH

Oto Boyacısı

10

1

GİH

Şoför

2

1

GİH

Şoför

3

1

GİH

Şoför

5

2

GİH

Usta

11

2

GİH

Marangoz

10

1

GİH

Boyacı-Badanacı

10

1

GİH

Kazancı

2

1

GİH

Kazancı

3

1

GİH

Döşemeci

11

1

GİH

Tenekeci

11

1

GİH

Terzi

3

1

GİH

Yangın Söndürme Onb.

3

1

GİH

Yangın Söndürme Eri

1

1

GİH

Yangın Söndürme Eri

6

1

THS

Teknisyen

2

5

THS

Teknisyen

3

2

THS

Teknisyen

4

2

THS

Teknisyen

10

3

YHS

Aşçıbaşı

2

1

YHS

Aşçıbaşı

3

2

YHS

Aşçı

6

1

YHS

Şef Garson

3

4

YHS

Çayocakçı ve Garson

3

2

YHS

Çayocakçı ve Garson

4

2

YHS

Pastacı

3

1

YHS

Bahçıvan

4

5

YHS

Teknisyen Yrd.

5

1

YHS

Hizmetli

3

2

YHS

Hizmetli

4

3

YHS

Hizmetli

6

1

 

MERKEZ TOPLAM

 

84

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

(I) SAYILI LİSTE

 

KURUMU   : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TEŞKİLÂTI: TAŞRA

 

 

İPTAL EDİLEN KADRONUN (MİLLÎ SARAYLAR)

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

Satınalma Komisyonu Başkanı

1

1

GİH

Mal Saymanı

1

1

GİH

Kalemkâr

1

1

GİH

Koruma Amir Yardımcısı

3

1

GİH

Şoför

1

1

GİH

Şoför

8

1

YHS

Aşçı

4

1

YHS

Aşçı

5

1

YHS

Bahçıvan

4

3

 

TOPLAM

 

11

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İPTAL EDİLEN KADRONUN (YILDIZ)

GİH

Muhasebe Müdürü

1

1

GİH

Şef

1

2

GİH

Memur

2

2

GİH

Sekreter Daktilo

2

1

GİH

Dekorcu

5

1

GİH

Usta

4

1

GİH

Usta

5

4

GİH

Usta

6

10

GİH

Usta

7

7

GİH

Usta

8

4

GİH

Usta

9

6

GİH

Usta

10

3

GİH

Usta

11

3

GİH

Usta

12

3

GİH

Usta

13

4

THS

Başteknisyen

1

1

 

TOPLAM

 

53

                                                                                             

 

İPTAL EDİLEN KADRONUN (HEREKE)

GİH

El Halı İşletme Müdürü

1

1

GİH

Fabrika Müdür Yardımcısı

1

2

GİH

Şef

1

1

GİH

Memur

2

1

GİH

Tezgâh Ayarlayıcısı

7

1

GİH

Usta

5

3

GİH

Usta

6

3

GİH

Usta

7

4

GİH

Usta

8

2

GİH

Usta

9

1

GİH

Usta

10

1

GİH

Usta

11

2

 

TOPLAM

 

22

 

MERKEZ-TAŞRA TOPLAMI

 

170

                                                                                                

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II) SAYILI LİSTE

 

KURUMU   : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TEŞKİLÂTI: MERKEZ

 

 

İHDAS EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

İç Denetçi

3

1

GİH

İç Denetçi

5

1

GİH

İç Denetçi

7

1

GİH

Yönetmen

5

1

GİH

Muhabir

5

1

GİH

Muhabir

6

1

GİH

Muhabir

7

1

GİH

Spiker

6

1

THS

Teknik Yönetmen

5

1

GİH

İşitme Engelliler Çevirmeni

8

1

GİH

Resim Seçici

6

1

GİH

Resim Seçici

7

1

GİH

Resim Kayıt Elemanı

7

1

GİH

Resim Kayıt Elemanı

8

1

GİH

Sesçi

7

1

GİH

Sesçi

8

1

GİH

Işıkçı

8

1

GİH

Montajcı

6

1

GİH

Montajcı

7

1

GİH

Altyazıcı

8

1

GİH

Görsel Tasarımcı

7

1

GİH

Arşivci

6

1

 

Makyajcı

8

1

 

TOPLAM

 

23