Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

AVRUPA SOSYAL ŞARTINA DEĞİŞİKLİK GETİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5546

 

Kabul Tarihi : 27/9/2006      

 

MADDE 1 - 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı’nın denetim sistemi ile ilgili hükümlerini değiştiren ve ülkemiz tarafından 6/10/2004 tarihinde imzalanan 21 Ekim 1991 tarihli “Avrupa Sosyal Şartı’na Değişiklik Getiren Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRUPA SOSYAL ŞARTINA DEĞİŞİKLİK

GETİREN PROTOKOL

(TORİNO PROTOKOLÜ)

Torino, 21.10.1991

18 Ekim 1961 tarihinde Torino’da imzaya açılan ve daha sonra “Şart” ismini alan Avrupa Sosyal Şartının işbu Protokolünü imzalayan Avrupa Konseyine üye devletler:

Şartın etkinliğini, özellikle de denetim mekanizmasının işleyişini artırmaya yönelik özel tedbirler alınması gerektiğini göz önüne alarak;

Şartın bazı hükümlerinin değiştirilmesi zamanının geldiğini göz önünde bulundurarak;

Aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlardır:

Madde 1:

Şartın 23. Maddesi aşağıdaki gibidir:

“Madde 23- Rapor ve gözlem örneklerinin gönderilmesi;

1- Taraf ülkelerden her biri, 21 inci ve 22 nci maddeler uyarınca, Genel Sekretere bir rapor sunarken bu raporun bir örneğini, 27 nci maddenin 2 nci fıkrası gereği, Hükümet Komitesi toplantılarına davet edilecek uluslararası işçi ve işveren örgütlerine üye olan kendi ulusal örgütlerine gönderecektir. Bu örgütler taraf ülkelerin raporlarına ilişkin olabilecek görüşlerini Genel Sekretere göndereceklerdir. Genel Sekreter, bu gözlemlerin birer örneğini bildirecek olan ilgili Taraf ülkelere gönderir.

2- Genel Sekreter Taraf ülkelerin raporlarının bir örneğini Avrupa Konseyinin danışmanı statüsünü taşıyan ve özellikle Şartın incelediği konularda yetkili olan hükümet dışı uluslararası örgütlere gönderir.

3- 21 inci ve 22 nci Maddeler ile işbu madde uyarınca hazırlanan rapor ve gözlemler kişilere verilebilir.”

Madde 2:

Şartın 24 üncü Maddesi aşağıdaki gibidir;

“Madde 24- Raporların Tetkiki;

1- 21 inci ve 22 nci maddeler uyarınca, Genel Sekretere sunulan raporlar, 25 inci Maddeye göre oluşturulan Bağımsız Uzmanlar Komitesince incelenir. Komite, aynı zamanda, 23 üncü Maddenin 1 inci paragrafı gereği Genel Sekretere gönderilen bütün gözlemleri elde edebilecektir. İncelemesinin ardından, Bağımsız Uzmanlar Komitesi görüşlerini içeren bir rapor hazırlayacaktır.

2- 21 inci Madde uyarınca hazırlanan raporlara ilişkin olarak, Bağımsız Uzmanlar Komitesi hukuksal açıdan düzenlemelerin, mevzuatın ve ulusal uygulamaların ilgili Taraf ülkeler için Şarttan kaynaklanan yükümlülüklerin içeriği ile uyumluluğunu belirleyecektir.

3- Bağımsız Uzmanlar Komitesi, tamamlayıcı bilgi ve açıklamalar talep etmek amacıyla bir Taraf ülkeye doğrudan başvurabilecektir. Ayrıca gerekli görürse, kendi isteği veya Taraf ülkenin talebi üzerine Taraf ülkenin temsilcileri ile bir toplantı düzenleyebilecektir. 23 üncü Maddenin 1 inci Paragrafında belirtilen örgütler bilgilendirilecektir.

4- Bağımsız Uzmanlar Komitesinin kararları kamuoyuna duyurulur ve Genel Sekreter vasıtasıyla Hükümet Komitesine, Parlamenter Meclisine ve 23 üncü Maddenin 1 inci ve 27 nci Maddenin 2 nci Paragraflarında belirtilen örgütlere gönderilir.”

Madde 3:

Şart’ın 25 inci Maddesi aşağıdaki gibidir:

“Madde 25- Bağımsız Uzmanlar Komitesi;

1- Bağımsız Uzmanlar Komitesi, Âkif Taraflarca aday gösterilen üstün karakterli ve ulusal ve uluslararası sosyal sorunlardaki ehliyeti tanınmış uzmanlar listesinden Parlamenterler Meclisi’nin oy çokluğu ile seçtiği en az dokuz üyeden oluşmaktadır. Üyelerin kesin sayısı Bakanlar Komitesince belirlenecektir.

2- Komite üyeleri altı yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar bir kez daha üyeliğe seçilebilirler.

3- Görev süresi dolmayan bir üyenin yerine geçmek üzere seçilen bir Bağımsız Uzmanlar Komitesi üyesi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadar görevde kalır.

4- Komite üyeleri toplantılara bireysel unvanlarıyla katılırlar. Bağımsız Uzmanlar Komitesi üyeleri görev sürelerince bağımsızlık ve tarafsızlıkları ile bağdaşmayan, görevlerini engelleyebilecek diğer görevler üstlenemezler.”

Madde 4:

Şart’ın 27 nci Maddesi aşağıdaki gibidir:

“Madde 27- Hükümet Komitesi;

1- 23 üncü Maddenin 1 inci ve 24 üncü Maddenin 3 üncü Paragrafları uyarınca hazırlanan Taraf ülkelerin raporları, gözlemler ve bilgiler yanında Bağımsız Uzmanlar Komitesi’nin raporları Hükümet Komitesine gönderilir.

2- Bu komite, Taraf ülkelerin her bir temsilcisinden oluşur. İki uluslararası işveren örgütünü ve iki uluslararası işçi örgütünü toplantılara danışman sıfatıyla gözlemci göndermeye davet eder. Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin danışmanı statüsünü taşıyan ve özellikle de işbu Şart’ın incelediği alanlarda birikime sahip hükümet dışı uluslararası örgüt temsilcilerini görüşlerini almak üzere davet edebilir.

3- Hükümet Komitesi özellikle, Bağımsız Uzmanlar Komitesinin ve Taraf ülkelerin raporları ışığında sosyal ve ekonomi politikası gözlemlerine dayanarak, gerekçeleriyle birlikte, Şart’ın 28 inci maddesi uyarınca, kendi görüşü olarak ilgili her Taraf ülkeyi hedefleyen tavsiye kararı konusu durumları belirler. Kamuoyuna duyurulacak bir raporu Bakanlar Komitesine sunar.

4- Hükümet Komitesi, genel olarak Şart’ın uygulamasına ilişkin gözlemlerine dayanarak Bakanlar Komitesine sosyal sorunlara ve Şart’ın güncellik kazandırabilecek maddelerine ilişkin incelemelere başlanmasını öngören tavsiyelerde bulunabilecektir.”

Madde 5:

Şart’ın 28. Maddesi aşağıdaki gibidir:

“Madde 28- Bakanlar Komitesi;

1- Bakanlar Komitesi sadece oy hakkına sahip Taraf ülkelerin kullandığı oyların üçte iki çoğunluğuyla Hükümet Komitesinin raporuna dayanarak denetim döneminin bütününü kapsayan ve ilgili Taraf ülkelere verilen bireysel tavsiyeleri içeren bir kararı kabul edebilecektir.

2- Bakanlar Komitesi, 27 nci maddenin 4 üncü paragrafı uyarınca, Hükümet Komitesinin verdiği tavsiyeleri dikkate alarak kendisinin uygun gördüğü kararları alacaktır.”

Madde 6:

Şart’ın 29. maddesi aşağıdaki gibidir:

“Madde 29.- Parlamenterler Meclisi;

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bütün üyelerin hazır bulunduğu dönem toplantılarını gözönüne alarak, Bağımsız Uzmanlar Komitesinin ve Hükümet Komitesinin raporları yanında Bakanlar Komitesinin kararlarını da Parlamenterler Meclisine gönderir.”

Madde 7:

1- İşbu Protokol aşağıdaki şekilde Şart’a Taraf Avrupa Konseyi’ne üye Devletlerin imzasına açılır:

a) onaylama, kabul etme veya uygun görme çekincesi olmadan imzalama;

veya

b) onaylama, kabul etme veya uygun görmenin ardından onaylama, kabul etme veya uygun görme çekincesi altında imzalama.

2- Onaylama, kabul etme veya uygun görme belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine gönderilir.

Madde 8:

İşbu Protokol Şart’a Taraf bütün ülkelerin 7 nci maddenin hükümleri uyarınca, kendilerini Protokol’e bağlı saydıklarını beyan ettikleri tarihten sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Madde 9:

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konseyin bütün üyelerine;

a) her imzayı;

b) her onaylama, kabul etme veya uygun görme belgesinin gönderilmesini;

c) 8 inci Madde uyarınca işbu Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihini;

d) İşbu Protokol ile ilgili her türlü bildiri veya belge gibi her türlü gelişmeyi bildirir.

Sonuç olarak, bu hususta yetkiye sahip olan aşağıda imzası bulunanlar işbu Protokol’ü imzalamışlardır.

21 Ekim 1991 tarihinde, her iki metin de aynı derecede muteber olmak kaydıyla İngilizce ve Fransızca dillerde, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek nüsha olarak imzalanmıştır. Onaylı nüshaları Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Avrupa Konseyine üye her Devlete gönderilir.