Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE

TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5492

 

Kabul Tarihi : 27/4/2006      

 

MADDE 1 - Ekli (1) sayılı listede yer alan  kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2 - 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 9 uncu maddesine aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü alt yapı ve üst yapı inşaatlarıyla ilgili olarak, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 6 ncı maddesinde yer alan bina inşaat harcı ve 84 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan çeşitli harçlar, Kanundaki tarifesinde belirtilen en az tutarlar üzerinden alınır. Bu harçların dışında her ne ad altında olursa olsun hizmet karşılığı olsa dahi başkaca bir ücret veya bedel alınamaz. Belediyeler, bu yapılarla ilgili yapı kullanma izin belgesi müracaatları üzerine, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından geçici kabulün yapılmış olması kaydıyla başkaca belge aranmaksızın 15 gün içinde yapı kullanma izin belgesi vermek zorundadır. İstenen diğer belgeler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından daha sonra tamamlanır."

MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  SAYILI LİSTE

 

KURUM ADI       : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KURUM KODU : 285

TEŞKİLÂTI          : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADRONUN

 

                                                                                       SERBEST           TUTULAN

                                                              KADRO           KADRO              KADRO

SINIFI          UNVANI                      DERECESİ           ADEDİ                ADEDİ          TOPLAM

                                                                                                                                                 

 GİH                Başkan Yardımcısı           1                         1                            _                       1

 GİH                Daire Başkanı                   1                         3                            _                       3

 GİH                Uzman                               1                         5                            _                       5

 GİH                Uzman                               2                         5                            _                       5

 GİH                Uzman Yardımcısı            7                         2                            _                       2

 THS               Uzman                               1                         6                            _                       6

 THS               Uzman                               2                         4                            _                       4

 THS               Uzman                               3                         4                            _                       4

 THS               Uzman                               4                         4                            _                       4

 THS               Uzman Yardımcısı            7                         2                            _                      2

 AHS              Müşavir Avukat              1                         2                            _                       2

 AHS              Müşavir Avukat              3                         2                            _                       2

                                                                              ­­­­­­­­­­­­­                                                                   

                        TOPLAM                                                  40                                                   40