Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

GELİR VERGİSİ KANUNU, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU VE VERGİ

USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5479

 

Kabul Tarihi : 30/3/2006      

MADDE  1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 103 - Gelir vergisine tabi gelirler;

7.000 YTL'ye kadar                                                                                                 % 15

18.000 YTL'nin 7.000 YTL'si için 1.050   YTL, fazlası                                         % 20

40.000 YTL'nin 18.000 YTL'si için 3.250 YTL, fazlası                                         % 27

40.000 YTL'den fazlasının 40.000 YTL'si için 9.190 YTL, fazlası                        % 35

oranında vergilendirilir."

MADDE 2 - 193 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE  3 - 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 69 - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 70 – 2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 4 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz." hükmü eklenmiş ve aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme tabi tutulur."

MADDE 5 - 6183 sayılı Kanunun  79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 79 - Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle yapılır.Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile; bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine teslim edebileceği ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi takdirde amme borçlusuna yapılan ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine ödemek zorunda kalacağı ve bu maddenin üç, dört ve beşinci fıkra hükümleri üçüncü şahsa bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir.

Haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı  veya haczin tebliğinden önce borcun ödendiği veya malın tüketildiği ya da kusuru olmaksızın telef olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu  gibi bir iddiada ise durumu, haciz bildirisinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üçüncü şahsın süresinde itiraz etmemesi halinde, mal elinde ve borç zimmetinde sayılır ve hakkında  bu  Kanun  hükümleri tatbik olunur.

Herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi halinde üçüncü şahıs, haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi  tespit davası açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibarıyla amme borçlusuna borçlu olmadığını veya malın elinde bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Menfi tespit davası açılması  halinde mahkemece bu Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan türden teminat karşılığında takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilir. Teminat, alacaklı tahsil dairesine verilir ve haciz varakasına dayanılarak haczedilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, takip işlemlerinin durdurulması hakkında kararı veren mahkeme tarafından çözümlenir. Davasında haksız çıkan üçüncü şahıs aleyhine, haksız çıktığı tutarın % 10'u tutarında ayrıca inkâr tazminatına hükmedilir.

Bu Kanun uyarınca kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açıp itirazında kısmen veya tamamen haksız çıkan üçüncü şahıs hakkında, menfi tespit davasının lehine sonuçlanması veya asıl amme borçlusunun takip konusu amme alacağını tamamen ödemiş olması halinde, bu Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Üçüncü şahıs, haciz bildirisi üzerine yedi gün içinde alacaklı tahsil dairesine itiraz ettiği takdirde, alacaklı amme idaresi bir yıl içinde, üçüncü şahsın yaptığı itirazın aksini genel mahkemelerde açacağı davada ispat ederek, üçüncü şahsın İcra ve İflas Kanununun 338 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasını ve borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir.

Menkul malların aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde değeri ödenir. Üçüncü şahısların genel hükümler gereğince asıl borçluya rücu hakları saklıdır."

MADDE 6 - 6183 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici  madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 79 uncu maddesine göre tebliğ edilen haciz bildirisine süresinde itiraz etmemiş olan ancak haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 79 uncu maddede düzenlenen bir yıllık dava açma süresi  geçmemiş bulunan üçüncü şahıslarca, kalan süre içinde menfi tespit davası açılabilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu Kanun uyarınca düzenlenen ödeme emrine itiraz etmiş ve kısmen veya tamamen itirazı reddolunan üçüncü şahıslardan; menfi tespit davası açma hakkı bulunmayanlar ile takip konusu amme alacağının asıl amme borçlusu tarafından ödenmiş olması nedeniyle borçlu sıfatı sona ermiş olanlardan, bu Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanmış ve tahsil edilmemiş olan haksız çıkma zammının tahsilinden vazgeçilir."

MADDE 7 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez."

MADDE  8 - a) Ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen G.T.İ.P. numaralı mallar vergi tutarları ile birlikte, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (I) sayılı listesine eklenmiştir.

b) 4760 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir." 

MADDE 9 - 4760 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - 1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.

2. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları;

a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,

b) (B) cetvelindeki mallar için perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla,

uygulanır.

3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.

4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır. 

5. (III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır.

Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir."

MADDE 10 - a) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listeler, ekli (2) ve (3) sayılı cetvellerde, (II) sayılı listedeki 87.11 G.T.İ.P. numaralı mal ve vergi oranı ise ekli (4) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

b) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,"

MADDE 11 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendinin (f) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki (C) fıkrası eklenmiştir.

"f) Fiyat endeksi (ÜFE); Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici Fiyatları Genel Endeksini,"

"C) Vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibaresi "üretici fiyatları genel endeksi" ve "TEFE" ibaresi "ÜFE" olarak uygulanır."

MADDE 12 - 213 sayılı Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir."

MADDE 13 - 213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 27 – 1/1/2006 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu tarihten sonra ortaya çıkan ve vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren fiiller için ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Bu ceza; vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verenlere üç kat, bu fiillere iştirak edenlere bir kat, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanunî süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için de yüzde elli oranında uygulanır."

MADDE 14 – 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "bu tutar 31/12/2005 tarihine kadar" ibaresi "bu tutar 30/6/2006 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Bu Kanunun;

1) 1 inci maddesi 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

2) 2, 3, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

3) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

(1) Sayılı Cetvel

 

 (A) CETVELİ

 

G.T.İ.P. No.

Mal İsmi

Vergi Tutarı (YTL)

Birimi

3824.90.99.90.54

Biodizel

0,6498

Litre

 

 

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. No.

Mal İsmi

Vergi Tutarı (YTL)

Birimi

3814.00.90

Diğerleri

0,0653

Kilogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)   Sayılı Cetvel

 

III SAYILI LİSTE

 

 

(A) CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi Oranı (%)

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(YTL)

 

 

 

 

 

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

25

-

 

 

 

 

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63.3

0,2380

 

 

22.04

 

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç)

63.3

3,2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204.10

Köpüklü şaraplar

275.6

11,2120

 

 

 

 

 

 

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

 

275.6

 

 

15,6040

 

 

 

 

 

 

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

275.6

12,1700

 

 

 

 

 

 

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları

275.6

 

 

 

 

 

 

3,2800

 

 

 

 

 

 

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

275.6

70,9260

 

 

 

 

 

 

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir(denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir(denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

275.6

 

 

 

 

70,9260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08

 

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

 

 

 

275.6

70,9260

 

 

(2208.90.91; 2208.90.99 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol hariç) (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

275.6

51,3660

 

 

 

 

 

 

2208.50

Cin ve Geneva

275.6

41,4230

 

 

 

 

 

 

 

2208.60

 

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

 

275.6

 

41,4230

 

 

 

 

 

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

275.6

70,9260

 

 

 

 

 

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

275.6

70,9260

 

 

 

 

 

 

2208.70

Likörler

275.6

56,9940

 

 

 

 

 

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

275.6

70,9260

 

 

 

 

 

 

2208.90.48.00.11

Rakı

275.6

35,8480

 

 

 

 

 

 

2208.90.71.00.11

Rakı

275.6

35,8480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SAYILI LİSTE

 

(B) CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (YTL)

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.00

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

 

58

 

0,0600

 

 

 

 

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

58

0,0600

 

 

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri

(Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

58

0,0600

 

 

 

 

 

 

2403.10

 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

58

 

 

 

0,0600

 

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

58

0,0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)   Sayılı Cetvel

 

 

IV SAYILI LİSTE

 

 

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı %

 

1604.30

Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler

20

 

 

 

3303.00

Parfümler ve tuvalet suları ( 3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)

20

 

 

 

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları

20

 

 

 

3305.20.00.00.00

 Perma ve defrize müstahzarları

20

 

 

 

3305.30.00.00.00

Saç Spreyleri

20

 

 

 

 

(Saç Losyonları, boyaları, v.b)

 

3305.90

Diğerleri

20

 

 

 

33.07

Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)

 

Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremi                                                       

 

 

 

 

20

 

6,7

 

 

 

43

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri                                                                                   (Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç)

 

 

 

20

 

 

 

49.01

Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)

 

 

 

20

 

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

 

 

 

 

49.02

Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)

 

 

 

20

 

(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)

 

 

 

 

 

(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)

 

7013.10.00.10.00

Sofra ve mutfak işleri için olanlar

20

 

 

 

 

(Kurşun kristalden el imali bardak)

 

7013.21.11.00.00

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

20

 

 

 

 

 

(Kurşun kristalden el imali bardak)

 

7013.21.19.00.00

Diğerleri

20

 

 

 

 

 

(Kurşun kristalden makine imali bardak)

 

7013.21.91.00.00

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

20

 

 

 

 

(Kurşun kristalden makine imali bardak)

 

7013.21.99.00.00

Diğerleri

20

 

 

 

 

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

 

7013.31.10.00.00

El imali olanlar

20

 

(Bardak hariç)

 

 

 

 

 

(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)

 

7013.31.90.00.00

Makine imali olanlar

20

 

(Bardak hariç)

 

 

 

 

 

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası)

 

7013.91.10.00.00

El imali olanlar

20

 

 

 

 

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane eşyası)

 

7013.91.90.00.00

Makine imali olanlar

20

 

 

 

71.01

Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

 

20

 

71.02

Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Sanayide kullanılanlar hariç)

20

 

 

 

 

 

71.03

Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın)(fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

 

 

20

 

(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)

 

 

 

7104.90.00.00.19

Diğerleri

20

 

 

 

71.05

Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

(Sanayide kullanılanlar hariç)

 

20

 

 

 

 

 

71.16

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

20

 

 

8214.20.00.00.00

Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

20

 

 

 

 

(Kaşık, çatal  vb. takım halinde)

 

8215.10.20.00.11

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

 

 

 

 

 

8215.91.00.90.11

 

(Tek kaşık, çatal vb.)

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

 

 

20

 

 

 

 

 

 

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

6.7

 

(Yalnız 8415.10.10.00.00;8415.10.90.00.00; 8415.81.00.90.19; 8415.82.00.90.19; 8415.83.00.90.19)

 

 

[(Tek bir gövde halinde (Self-contained);bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevirimini tersine değiştiren bir valf içerenler (ters çevirimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); (Bir soğutucu ünite içeren sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)]

 

 

 

 

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

 

 

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

6.7

 

 

 

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

6.7

 

 

 

 

(Katı yakıtlı)

 

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

6.7

 

 

 

 

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

 

 

 

8419.19.00.00.19

Diğerleri

6.7

 

 

 

 

(Çamaşır kurutma makinaları)

 

8421.12.00.00.11

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar

6.7

 

 

 

 

 

(Bulaşık yıkama makinaları)

 

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar

6.7

 

 

 

 

( Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

 

 

8450.11.11.00.00

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

6.7

 

 

 

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

 

 

8450.11.19.00.00

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

6.7

 

 

 

 

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

8450.11.90.00.00

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı                                                                          geçmeyenler

6.7

 

 

 

 

 

 

(Çamaşır yıkama makinası)

 

8450.12.00.00.00

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)                                                                                                                           

6.7

 

 

 

 

 

 

 

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

Elektrikli olanlar

6.7

 

 

 

 

 

 

 

(Elektrikli olmayan çamaşır  makinası)

 

8450.19.00.00.19

Diğerleri

6.7

 

 

 

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

 

8451.21.10.00.11

Evlerde kullanılanlar

6.7

 

 

 

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

 

 

 

8451.21.90.00.11

Evlerde kullanılanlar

6.7

 

 

 

 

 

 

(Elektrik süpürgesi, yer cilalama makinaları, öğütme makinaları, mikser, blender vb.)

 

85.09

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar

6.7

 

 

 

 

(Elektrikli)

 

8510.10.00.00.00

Traş makinaları

6.7

 

 

 

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (Elektrikli ütüler hariç)

 

 

 

 

6.7

 

 

 

 

 

 

8517.11

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

20

 

 

 

85.18

Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar,kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

85.19

Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan)

6.7

 

 

 

 

85.20

Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı olsun olmasın)

 

6.7

 

 

(8520.32.91.00.00, 8520.32.99.00.00, 8520.39, 8520.90 hariç)

 

(Makara tipi, makara tipi olmayan, numerik ve kaset tipi olmayanlar hariç)

 

 

 

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

6.7

 

 

 

 

 

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler)

 

8523.11.00.00.13

Kasetli video bantları

6.7

 

 

 

8523.11.00.00.14

(Manyetik.Genişliği 4 mm.yi geçmeyenler)

Diğer video bantları

6.7

 

 

 

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)

 

8523.12.00.00.13

Kasetli video bantları

6.7

 

 

 

 

(Manyetik. Genişliği 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)

 

8523.12.00.00.14

Diğer video bantları

6.7

 

 

 

 

8523.13.00.00.13

(Manyetik)

Genişliği 6.5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları

 

6.7

 

 

 

 

 

 

 

8523.13.00.00.14

(Manyetik)

Genişliği 6.5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen diğer video bantları

 

6.7

 

 

 

 

(Manyetik)

 

8523.13.00.00.23

Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları

6.7

 

 

 

 

(Manyetik)

 

8523.13.00.00.24

Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen diğer video bantları

6.7

 

 

 

 

(Manyetik)

 

8523.13.00.00.33

Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen kasetli video bantları

6.7

 

 

 

 

(Manyetik)

 

8523.13.00.00.34

Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen diğer video bantları

6.7

 

 

(Manyetik)

 

8523.13.00.00.42

Genişliği 26 mm.yi geçen video bantları

6.7

 

 

 

 

(Manyetik olmayan)

 

8523.90.10.00.11

Lazer diskler

6.7

 

 

 

 

(Manyetik olmayan)

 

8523.90.30.00.11

Lazer diskler

6.7

 

 

 

 

(Manyetik olmayan)

 

8523.90.90.00.11

Lazer diskler

6.7

 

 

 

 

(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)

 

8524.39.20.00.00

Dijital çok yönlü  diskler (DVD)

6.7

 

 

 

 

(Dijital çok yönlü olmayan diskler)

 

8524.39.80.00.00

Diğerleri

6.7

 

 

 

 

(Diğer manyetik bantlar)

 

8524.51.00.00.13

Kasetli video bantları

6.7

 

 

 

 

(Diğer manyetik bantlar)

 

8524.51.00.00.14

Diğer video bantları

6.7

 

 

 

 

(Eni 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)

 

8524.52.00.00.13

Kasetli video bantları

6.7

 

 

(Eni 4 mm.yi geçen fakat 6.5 mm.yi geçmeyenler)

 

8524.52.00.00.14

Diğer video bantları

6.7

 

 

 

 

(Eni 6.5 mm.yi geçenler)

 

8524.53.00.00.13

Kasetli video bantları

6.7

 

 

(Eni 6.5 mm.yi geçenler)

 

8524.53.00.00.14

Diğer video bantları

6.7

 

 

 

8525.10.20.90.18

Amatör telsiz telefon verici cihazlar

20

 

 

 

8525.20.20.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları

20

 

8525.20.20.00.12

Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon cihazları

20

 

8525.20.20.00.13

Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları

20

8525.20.80.90.18

Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları

20

 

 

 

8525.20.80.90.21

Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları

20

 

 

 

8525.20.80.90.24

Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları

20

 

 

 

8525.20.80.90.25

Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt'dan az olanlar)

20

 

 

 

8525.20.80.90.26

Telsiz alarm cihazları

20

 

 

 

8525.30

Televizyon kameraları

20

 

 

 

8526.92

Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

20

 

 

 

 

(Cep tipi radyo kaset çalarlar)

 

8527.12.10.00.00

Analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

 

 

 

 

 

 

8527.12.90.00.00

(Anolog ve dijital okuma sistemli olmayan cep tipi radyo kaset çalarlar)

Diğerleri

20

 

 

 

 

(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)

 

 

 

8527.13.10.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

20

 

 

 

 

 

 

(Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)

 

8527.13.91.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

 

 

 

 

(Kaset tipi olmayan ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar)

 

 

 

8527.13.99.00.00

Diğerleri

20

 

 

 

 

 

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

 

 

8527.19.00.00.00

Diğerleri

6.7

 

 

 

 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

 

8527.21.20.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

20

 

 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

8527.21.52.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

 

 

 

 

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

 

 

 

8527.21.59.00.00

Diğerleri

20

 

 

 

 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

 

8527.21.70.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

20

 

 

 

 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

8527.21.92.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

20

 

 

 

 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)

 

 

 

8527.21.98.00.00

Diğerleri

20

 

 

 

 

(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar) Diğerleri

 

 

 

8527.29.00.00.00

20

 

 

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.31.11.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6.7

 

 

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.31.19.00.00

Diğerleri

6.7

 

 

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.31.91.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

6.7

 

 

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.31.93.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

6.7

 

 

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.31.98.00.00

Diğerleri

6.7

 

 

 

8527.32.10.00.00

Çalar saatli radyolar

6.7

 

 

 

 

(Saatli radyolar)

 

8527.32.90.00.00

Diğerleri

6.7

 

 

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.39.20.00.00

İçinde amplifikatör bulunmayanlar

6.7

 

 

 

 

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.39.80.00.00

İçinde amplifikatör bulunanlar

6.7

 

 

 

8527.90.20.00.00

Şahıs aramada, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları

20

 

 

 

8527.90.80.90.21

Amatör telsiz alıcı cihazları

20

 

 

 

8543.89.97.00.15

Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)

20

 

 

 

 

85.28

 

Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın); video (görüntü) monitörler ve projektörler

 

 

6.7

 

 

 

9113.90.80.20.00

İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamül olanlar

 

20

 

 

 

 

9302.00

Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) (93.03 tarife pozisyonundaki silahlar ve diğer cihazlar ile 93.04 tarife pozisyonundaki yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları hariç)

 

 

 

 

20

 

 

 

93.03

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

 

 

 

 

20

9405.10.50.10.11

Kristal avizeler

20

 

 

 

95.04

Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları

 

 

20

96.01

İşlenmiş fil dişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)

 

 

20

 

 

 

 

 

__________________________

 NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

 

 

(4) Sayılı Cetvel

 

                                                                                                                                                       Vergi Oranı                

G.T.İ.P. No.                                                   Mal İsmi                                                                        %

­­­­_

87.11                      Motosikletler  (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan       

                               tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)   

                               Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler                                                  22

                               Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler                                                         37