Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

2004 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU

 

Kanun No. 5439

 

Kabul Tarihi : 27.12.2005      

Gider bütçesi

MADDE 1.- Katma bütçeli idarelerin 2004 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 13.714.755.940.430.000.- lira olarak gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

MADDE 2.- Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B)işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 13.850.786.775.200.000.- lira olarak gerçekleşmiştir.

Denge

MADDE 3.- 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 136.030.834.770.000.- lira gelir fazlası meydana gelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

MADDE 4.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 109.949.246.180.000.- liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

MADDE 5.- 2004 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 121.275.880.550.000.- liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

MADDE 6.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 647.889.319.590.000.- liralık ödenek iptal edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.