Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


2004 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU

 

Kanun No. 5438

 

Kabul Tarihi : 27.12.2005      

Gider bütçesi

MADDE 1.- Genel bütçeli dairelerin 2004 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 139.224.734.493.840.000.-  lira olarak gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

MADDE 2.- Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 108.940.173.550.800.000.- lira olarak gerçekleşmiştir.

Nazım gelir ve gider

MADDE 3.- 10.964.688.946.350.000.- lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

Denge

MADDE 4.- 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 30.284.560.943.040.000.- liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

MADDE 5.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 2.291.362.777.050.000.- liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

MADDE 6.- 2004 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 67.671.207.350.000.- liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

MADDE 7.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda  kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 17.972.371.571.100.000.- liralık ödenek iptal edilmiştir.

Devlet borçları

MADDE 8.- 2004 yılında Devlet iç ve dış borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir:

a- Kısa vadeli Devlet iç borcu 30.272.222.553.100.000.- lira, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu 194.210.700.368.900.000.- lira olmak üzere, toplam 224.482.922.922.000.000.- lira Devlet iç borcu,

b- 92.479.065.993.000.000.- lira Devlet dış borcu,

c- 9.161.762.744.850.000.- lira Hazine garantili borç,

mevcuttur.

Yürürlük

MADDE 9.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.