Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

VİYANA VE PARİS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ORTAK PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No.  5422

 

Kabul Tarihi : 28.10.2005      

 

MADDE 1.- Ülkemiz tarafından 21 Eylül 1988 tarihinde imzalanan nükleer enerji alanında üçüncü taraf sorumluluğuna dair “Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokol”un onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİYANA VE PARİS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

ORTAK PROTOKOL

 

Âkit Taraflar,

Nükleer Hasara İlişkin Hukuki Sorumluluk Hakkındaki 21 Mayıs 1963 tarihli Viyana Sözleşmesiyle ilgili olarak;

28 Ocak 1964 tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 tarihli Protokol tarafından değiştirildiği şekliyle, Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair 29 Temmuz 1960 tarihli Paris Sözleşmesiyle ilgili olarak;

Viyana Sözleşmesi ile Paris Sözleşmesinin esas bakımından benzer olduklarını ve halihazırda her iki Sözleşmeye de taraf olan herhangi bir Devlet bulunmadığını gözönünde bulundurarak;

Sözleşmelerden birine diğer Sözleşme taraflarının katılmasının, bir nükleer kazaya iki Sözleşmenin de aynı anda uygulanmasından doğacak zorluklara yol açacağından emin olarak ve

Her iki Sözleşmenin kapsamında ortaya konulan nükleer hasarla ilgili hukuki sorumluluk hakkındaki özel rejimin yararlarını karşılıklı olarak genişleterek Viyana Sözleşmesi ile Paris Sözleşmesi arasında bir bağ kurmayı ve bir nükleer kazada her iki Sözleşmenin eşzamanlı olarak uygulanmasından kaynaklanacak ihtilafları ortadan kaldırmayı isteyerek;

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde I

Bu Protokolde:

a) “Viyana Sözleşmesi”, 21 Mayıs 1963 tarihli Nükleer Hasara İlişkin Hukuki Sorumluluk Hakkında Viyana Sözleşmesi ve Viyana Sözleşmesinde, işbu Protokolün tarafı olan bir Âkit Taraf için yürürlükte olan herhangi bir değişikliği ifade eder;

b) “Paris Sözleşmesi”, 29 Temmuz 1960 tarihli Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Paris Sözleşmesi ve Paris Sözleşmesinde, işbu Protokolün Tarafı olan bir Âkit Taraf için yürürlükte olan herhangi bir değişikliği ifade eder.

Madde II

Bu Protokolün amaçları doğrultusunda;

a) Viyana Sözleşmesine Taraf olan bir ülkede bulunan bir nükleer tesis işleteni, Paris Sözleşmesi ve işbu Protokolün ikisine birden Taraf olan ülkede meydana gelen nükleer hasardan, Viyana Sözleşmesine göre sorumludur.

b) Paris Sözleşmesine Taraf olan bir ülkede bulunan bir nükleer tesis işleteni, Viyana Sözleşmesi ve işbu Protokolün ikisine birden Taraf olan ülkede meydana gelen nükleer hasardan, Paris Sözleşmesine göre sorumludur.

Madde III

1. Viyana Sözleşmesi veya Paris Sözleşmesinden herhangi birisi, bir nükleer kazaya diğerini hariç bırakacak şekilde uygulanır.

2. Bir nükleer tesiste nükleer bir kaza meydana gelmesi halinde uygulanacak Sözleşme, nükleer tesisin topraklarında bulunduğu Devletin taraf olduğu Sözleşmedir.

3. Bir nükleer tesisin dışında bir nükleer maddenin taşınması sırasında meydana gelen bir nükleer kazada uygulanacak Sözleşme, işletenin, ya Viyana Sözleşmesinin II. maddesinin (b) ve (c) fıkrası ya da Paris Sözleşmesinin 4. maddesinin (a) ve (b) fıkralarına göre sorumlu olacağı nükleer tesisin topraklarında bulunduğu Devletin taraf olduğu Sözleşmedir.

Madde IV

1. Viyana Sözleşmesinin I’den XV’e kadar olan maddeleri, Paris Sözleşmesine taraf olan işbu Protokolun Âkit Tarafları ile ilgili olarak, aynen Viyana Sözleşmesinin tarafları arasında uygulandığı şekilde uygulanacaktır.

2. Paris Sözleşmesinin 1’den 14’e kadar olan maddeleri, Viyana Sözleşmesine taraf olan işbu Protokolun Âkit Tarafları ile ilgili olarak, aynen Paris Sözleşmesi tarafları arasında uygulandığı şekilde uygulanacaktır.

Madde V

Bu Protokol, 21 Eylül 1988 tarihinden itibaren yürürlüğe girme tarihine kadar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Merkezinde, Viyana Sözleşmesi veya Paris Sözleşmesinden herhangi birini imzalamış, onaylamış veya katılmış olan tüm Devletlerin, imzasına açık tutulacaktır.

Madde VI

1. Bu Protokol, onaylamaya, kabule, uygun bulmaya veya katılıma tâbidir. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri yalnızca Viyana Sözleşmesi veya ParisSözleşmesinden herhangi birinin tarafı olan Devletlerden kabul edilecektir. Bu Protokolu imzalamamış olan herhangi bir Devlet bu Protokole katılabilir.

2. Onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma belgeleri, bu maddede tevdi makamı olarak tayin edilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürüne tevdi edilecektir.

Madde VII

1. Bu Protokol, Viyana Sözleşmesine taraf olan en az beş Devlet ile Paris Sözleşmesine taraf olan en az beş Devlet tarafından onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma belgeleri tevdi edildikten üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Yukarıda sözü edilen belgeler tevdi edildikten sonra bu Protokolu onaylayan, kabul eden, uygun bulan veya katılan her Devlet için, bu Protokolu onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma belgeleri tevdi edildikten üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

2. Bu Protokol, Viyana Sözleşmesi ile Paris Sözleşmesinin her ikisi de yürürlükte olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde VIII

1. Âkit Taraflardan herhangi biri, tevdi makamına yazılı bildirimde bulunarak bu Protokolu feshedebilir.

2. Protokolun feshi, bildirimin tevdi makamı tarafından alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe girecektir.

Madde IX

1. Viyana Sözleşmesine veya Paris Sözleşmesine taraf olmayı sonlandıran Âkit Taraf, bu Sözleşmenin uygulanmasına son verdiğini ve çekilmenin etki doğuracağı tarihi tevdi makamına bildirir.

2. İşbu Protokolun uygulanması Paris Sözleşmesinin veya Viyana Sözleşmesinin uygulanmasına son veren Âkit Taraf için, çekilmenin etki doğurduğu tarihte sona erer.

Madde X

Tevdi makamı, Âkit Taraflar ile Paris Sözleşmesi ve Viyana Sözleşmesi arasındaki ilişki hakkındaki Konferansa davetli Devletlerin yanı sıra, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreterini, aşağıdaki konularla ilgili olarak derhal bilgilendirecektir:

a) Bu Protokoldeki her bir imza;

b) Bu Protokolle ilgili bir onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdi edilmesi;

c) Bu Protokolun yürürlüğe girmesi;

d) Herhangi bir fesih ve

e) Madde IX’la ilgili olarak alınan herhangi bir bilgi.

Madde XI

Arapça, Çinçe, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca orjinal metinleri eşit derecede geçerli olan işbu Protokolun aslı, onaylanmış suretlerini Âkit Taraflar ile ParisSözleşmesi ve Viyana Sözleşmesi arasındaki ilişki hakkındaki Konferansa davetli Devletlerin yanı sıra, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreterine gönderecek olan tevdi makamına tevdi edilecektir.

Yukarıdaki hükümler muvacehesinde Hükümetleri tarafından yetkilendirilmiş aşağıda imzası bulunanlar işbu Protokolu imzalamışlardır.

Viyana’da yirmi bir Eylül bin dokuz yüz seksen sekiz tarihinde yapılmıştır.