Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER

KESİNHESAP KANUNU

 

Kanun No. 5280

 

Kabul Tarihi :28.12.2004      

 

 

Gider bütçesi

MADDE 1. - Katma bütçeli idarelerin 2003 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.200.795.000.400.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

MADDE 2. - Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.849.853.968.350.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

Denge

MADDE  3. – 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 649.058.967.950.000 liralık gelir fazlası meydana gelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

MADDE  4. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 10.215.597.950.000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

MADDE 5. - 2003 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 146.890.519.700.000 liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

MADDE 6. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 534.460.656.150.000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

Kişi borçları

MADDE 7. - Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zorunlu nedenlerle takip ve tahsil imkânı kalmayan 286.275.350.000 liralık kişi borcu terkin edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.