Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

2003 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU

 

 

Kanun No. 5278

 

Kabul Tarihi : 28.12.2004      

 

 

Gider bütçesi

MADDE 1. - Genel bütçeli dairelerin 2003 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 139.488.824.423.050.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

MADDE 2. - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 98.558.732.547.000.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

Nazım gelir ve gider

MADDE 3. - 7.439.236.303.850.000 lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

Denge

MADDE 4. – 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 40.930.091.876.050.000 liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

MADDE 5. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 865.920.910.950.000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

MADDE 6. - 2003 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 198.387.870.050.000 liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

MADDE 7. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 6.736.533.822.300.000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

Devlet borçları

MADDE 8. - İç ve dış Devlet borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları, bağlı kesinhesap cetvellerinde gösterildiği üzere;

a) 2003   yılında  168.973.626.065.150.000 lira orta ve uzun vadeli, 25.413.074.165.200.000 lira kısa vadeli olmak üzere, toplam 194.386.700.230.350.000 lira iç borç,

b) Konsolide bütçeye dahil kuruluşların yeniden yapılan borç stok tespitinde 1995 yılında 1.983.690.387.470.000 lira, 1996 yılında 3.490.062.245.700.000 lira, 1997 yılında 6.468.582.666.840.000 lira, 1998 yılında 10.154.444.167.570.000 lira, 1999 yılında 18.735.798.351.780.000 lira, 2000 yılında 27.286.553.700.010.000 lira, 2001 yılında 55.970.462.117.860.000 lira, 2002 yılında 93.203.291.886.760.000 lira ve 2003 yılında da 88.824.843.000.650.000 lira dış borç,

c) 10.095.397.822.550.000 lira Hazine garantili borç,

Mevcuttur.

Yürürlük

MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.