Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 5268

 

Kabul Tarihi : 2.12.2004      

 

MADDE 1. - 20 Ocak 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır),

Ülkeleri arasında, sağlık ve tıp alanlarında işbirliğini geliştirmeye olan isteklerini ifadeyle,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1

Taraflar, eşitlik, karşılıklılık ve iki taraflı fayda temeline dayalı olarak, sağlık ve tıp alanında işbirliğini teşvik edeceklerdir. Özel işbirliği alanları her iki tarafın çıkarları dikkate alınarak, karşılıklı muvafakat ile belirlenecektir.

Madde 2

Taraflar karşılıklı muvafakat ile belirlenen alanlarda aşağıdaki yöntemlerle işbirliği yapacaklardır :

a) Bilgi değişimi.

b) Kısa süreli eğitim, staj, bilgi-görgü artırma ve danışma hizmetlerini gerçekleştirmek üzere uzman değişimi.

c) İlgili kurum, kuruluş ve organizasyonlar arasında doğrudan temasların sağlanması.

d) Tıp ve halk sağlığı alanlarında karşılıklı olarak anlaşmaya varılacak diğer şekillerde işbirliği.

Madde 3

Taraflar, kendi ülkelerinde yapılacak olan, sağlık ve tıp sorunlarıyla ilgili, uluslararası kongreler ve sempozyumlar hakkında bilgi değişiminde bulunacaklardır ve bu tür etkinliklerde, taraflardan birinin talebi halinde, diğeri konuyla ilgili kendi materyallerini gönderecektir.

Madde 4

Taraflar ilaç ve eczacılık hizmetleri kapsamına giren konularda ilişkilerin geliştirilmesini ve ticari ilişkilerin tesisini destekleyeceklerdir.

Madde 5

İşbu Anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin uzmanlarının ve diğer personelinin olası ziyaretlerinde;

a) Gönderen taraf karşı ülkeye gidiş-dönüş bilet ücretini karşılayacaktır.

b) Ev sahibi ülke ziyaretin iaşe ve ibate giderleri ile (gerekli olduğu takdirde) ülke içi      yolculuk giderlerini karşılayacaktır. Bu süre 2 haftayı geçmeyecektir.

Madde 6

İşbu Anlaşma'nın yürütülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı görevlendirileceklerdir.

İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliğinin uygulama alanları ve şartları taraflarca gerekli görülecek dönemlerde ve sayılarda hazırlanacak faaliyet planları ve uygulama programlarında belirlenecektir.

Madde 7

İşbu Anlaşma, tarafların iç hukuklarında  geçerli olan usul ve kurallara göre onaylanacaktır.

İşbu Anlaşma, Taraflarca onaylandığının diplomatik yoldan nota teatisi ile bildiriminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve bundan sonra beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır.

Âkit Taraflardan biri, yürürlülük süresi bitiminden 6 ay önce, Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.

İşbu Anlaşma, Ankara'da, 20 Ocak 2004 tarihinde İngilizce iki orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlilikte olmak üzere imzalanmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına        Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Adına

         Prof. Dr. Recep AKDAĞ                                            Shaukat AZİZ

                     Sağlık Bakanı                                                 Ticaret Bakanı