Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ

 HÜKÜMETİ ARASINDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU

MADDE KAÇAKÇILIĞI, ULUSLARARASI TERÖRİZM VE

DİĞER CİDDİ SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5246

 

Kabul Tarihi : 20.10.2004      

 

MADDE 1. - 8 Nisan 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddi Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI,

ULUSLARARASI TERÖRİZM VE DİĞER CİDDİ SUÇLARLA MÜCADELEDE

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti, bundan böyle, Âkit Taraflar diye adlandırılacaklardır,

İkili ilişkilerin gelişimine katkıda bulunma, suçla, özellikle de örgütlü suç, uyuşturucu madde kaçakçılığı, uluslararası terörizm ve diğer ciddi suçlarla mücadelede işbirliğinde bulunma,

Uluslararası terörizm ve uyuşturucu suiistimalinin önlenmesindeki ortak çabalarını artırma,

Uluslararası örgütlü suçlara karşı ortak eylemlerini uyumlaştırma arzusuyla aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır;

MADDE l

1) Âkit Taraflar, ulusal mevzuatlarına uygun olarak, uluslararası terörizmi, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve örgütlü suçları önlemede, bu tür suçları tespit etme, bastırma ve yargılamada, aynı zamanda diğer ciddi suçların da engellenmesi, tespiti, bastırılması ve yargılanmasında işbirliği yapacaklardır.

2) Âkit Taraflar, özellikle, bir suçun veya bu suçun hazırlanışının Taraflardan birinin topraklarında cereyan ettiği ve aynı suçun veya hazırlanışının diğer Âkit Tarafın toprağında da  cereyan edebileceği bilgisinin yer aldığı durumlarda işbirliği yapacaklardır.

MADDE 2

Âkit Taraflar, suçun, özellikle de örgütlü suçun tespiti ve bastırılmasında işbirliğinde bulunacaklar ve;

a) Örgütlü suça karışan kişiler ve bunların bağlantıları hakkında tüm bilgileri; suç örgütleri ve grupları; faillerin ve grupların tipik davranışları; suçların zamanı, yeri ve modüs operandilerine özel odakla olayları; saldırıya maruz kalanları; özel şartları ve ihlal edilen ceza kanunu hükümlerini ve ciddi suçları önlemek için eğer belli durumlarda bu gerekiyorsa alınan tedbirleri birbirlerine bildireceklerdir;

b) Talep üzerine, talep edilen Âkit Tarafın ulusal hukukuna uygun olarak belli bazı polisiye faaliyetleri gerçekleştireceklerdir;

c) Personel, teknik ekipman ve yapılanmada karşılıklı yardımlaşma dahil koordineli polisiye tedbirler vasıtasıyla işbu Anlaşma ve ulusal hukuklarına uygun olarak tahkikatlarda işbirliğinde bulunacaklardır;

d) Uluslararası örgütlü suçlarda kullanılan yeni şekiller ve metodlarla ilgili bilgi ve deneyimi mübadele edeceklerdir;

e) Adlî ve kriminalistik tahkikatların ve uzmanlığın, kriminolojik ve diğer suç çalışmalarının sonuçlarını mübadele edecekler ve çalışma metodları ve vasıtalarının yanısıra tahkikat uygulamaları hakkında birbirlerini haberdar edeceklerdir;

f) Talep üzerine suçların ifasında kullanılan veya onlardan ortaya çıkan yazılı materyallerin, resmi belge ve objelerin örneklerini mübadele edeceklerdir;

g) İş kalitesinin yükseltilmesi ve örgütlü suçla mücadele için mesleki bilginin daha üst derecesini elde edebilmek amacıyla daha fazla eğitime imkan tanımak için uzman mübadelesinde bulunacaklardır;

h) gerekli tedbirlerin hazırlanması ve uygulanmasını tartışmak üzere çalışma toplantıları tertipleyeceklerdir.

MADDE 3

Uyuşturucuların, psikotrop maddelerin ve bunların hammaddelerinin ( bundan böyle uyuşturucular olarak adlandırılacaktır) yasadışı ekimi, üretimi, ihracı, ithali ve transit geçişinin ve bu tür maddelerin kaçakçılığının önlenmesi için Âkit Taraflar, ulusal hukuklarına uygun olarak;

a) Yasadışı uyuşturucu ekimi, üretimi ve kaçakçılığına karışmış kişilerle, uyuşturucu gizlemeleriyle, nakil vasıtaları ve modüs operandileriyle, uyuşturucuların menşei ve gideceği yerlerle ilgili bilgileri ve eğer suç önleme veya belli bazı durumlarda diğer ağır suçların önlenmesi için gerekliyse suçlara ilişkin diğer muayyen detayları ileteceklerdir;

b) Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının alışılmış ve yeni yolları ve rotaları ile ilgili bilgileri ve ilgili diğer tüm bilgileri teati edeceklerdir;

c) Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu suiistimaliyle ilgili adli ve kriminalistik tahkikatlarının sonuçlarını mübadele edeceklerdir;

d) Yeni uyuşturucuların örneklerini mübadele edeceklerdir;

e) Bu tür maddelerin kaçakçılığıyla mücadele imkanları açısından yasal uyuşturucu   ticaretinin    denetimiyle ilgili deneyimlerini mübadele edeceklerdir;

f) Ulusal hukuklarına göre polis faaliyetlerini koordine edeceklerdir;

g) Uyuşturucuların kontrollü teslimatı için önceden yapılacak düzenlemeler çerçevesinde yetkili kurumları arasında eşgüdümü temin edeceklerdir.

MADDE 4

1) Taraflar, kendi ülkelerinde diğer Tarafın güvenliğine ve vatandaşlarına yönelik terörist faaliyetlerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmesini önlemek amacıyla etkili tedbirler alacaklardır.

2) Uluslararası terörizmi önlemek ve onunla mücadele etmek için Âkit Taraflar, ulusal hukuklarına uygun olarak ve iş bu Anlaşmaya tabi olarak;

a) Planlanmış veya gerçekleştirilmiş terör eylemleri, bunlara karışan kişi ve gruplar, bu tür olaylarda kullanılan teknik vasıtalar ve eylem şekilleriyle ilgili bilgileri teati edeceklerdir;

b) Taraflardan birisinin topraklarında onun zararına ve onun menfaatleri aleyhine eylemlerini planlayan, ifa eden veya ifa etmiş olan terör grupları, liderleri ve üyeleri hakkındaki bilgilerle terörizmin ve 27 Ocak 1977 tarihinde Strazburg'da imzalanan Terörizmin Bastırılması Avrupa Sözleşmesinde belirtilen diğer şiddet suçlarının önlenmesi için faydalı olabilecek bilgileri mübadele edeceklerdir.

3) Taraflar, ulusal mevzuatları doğrultusunda, uluslararası terörizmin tüm çeşitleri ve yöntemleriyle mücadelede ve özellikle aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır:

a) Uluslararası terörizm yoluyla bir ülkenin siyasal, anayasal, iktisadi ve sosyal yapılarının yok edilmesi veya istikrarsızlaştırılması,

b) Terör faaliyetlerinin finansmanının önlenmesi ve bastırılması,

c) Uluslararası terörizm ve uluslararası örgütlü suç arasındaki bağlantı, yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılığı, para aklama, yasadışı silah kaçakçılığı, nükleer, kimyasal, biyolojik ve diğer potansiyel ölümcül maddelerin yasadışı taşınması,

d) Yasadışı silah kaçakçılığı, patlayıcılar ve duyarlı maddeler, iletişim teknolojilerinin terör grupları tarafından kullanımı ve terörist grupların kitle imha silahlarına sahip olmasının yol açtığı tehdit,

e) Terör faaliyetlerini kolaylaştırmayı veya bu faaliyetlere katılmayı planlayan kişilere mülteci statüsünün verilmemesi.

MADDE 5

Ulusal hukuklarına ve işbu Anlaşmaya uygun olarak, Âkit Taraflar para aklama dahil diğer ciddi suçların önlenmesi, tespiti ve bastırılmasında da işbirliğinde bulunacaklardır.

MADDE 6

1) Âkit Taraflar arasındaki işbirliği şunları da içerecektir;

a) Bu Anlaşmaya göre işbirliğinin konusu olan suçlarla mücadeleyle ilgili yasalara ilişkin bilgilerin mübadelesi,

b) Suçlardan elde edilen menfaatlerle ilgili bilgi mübadelesi,

c) İnsan kaçakçılığı konusunda Âkit Taraflardan birisi için önem arz eden herhangi bir bilginin ve yabancılarla veya göçle ilgili deneyimin ve mevzuatın mübadelesi.

2) Bu Anlaşma kapsamındaki işbirliği, irtibat görevlileri aracılığıyla da yürütülebilir.

MADDE 7

1) İşbu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması amacıyla Âkit Taraflar, diplomatik kanallardan belirlenebilecek yetkilerine uygun olarak doğrudan ve operatif bir biçimde işbirliğinde bulunmak üzere yetkili makamlarını belirleyecek ve uygun şekilde yetkilendireceklerdir.

2) Yetkili makamlar arasındaki bilgi mübadelesi aksine anlaşma olmadıkça İngilizce dilinde yapılacaktır.

MADDE 8

Âkit Tarafların yetkili makamları, ulusal hukuklarına uygun olarak ve Kişisel Bilgilerin Otomatik İşlenmesi Açısından Şahısların Korunması Sözleşmesi (Strazburg, 28 Ocak 1981) ile polis sektöründe şahsi bilgilerin (verilerin) korunmasını düzenleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulunun Üye Ülkelere R87-(15) nolu Kararını (Strazburg, 17 Eylül 1987) gözönünde bulundurarak, işbirliği kapsamında mübadele edilen şahsi bilgilerin korunması için aşağıdaki kayıt ve koşulları uygulayacaklardır;

a) Bu tür bilgileri elde eden yetkili makamlar, bunları yalnızca gönderen yetkili makamların belirlediği şartlar altında ve amaçlar için işleyebilirler.

b) Gönderen yetkili makamın talebi üzerine, alan makam bu tür bilgilerin işlenmesi ve sonuçları hakkında diğerini bilgi sahibi edecektir.

c) Şahsi bilgiler yalnızca suçun önlenmesi, terörizm ve uyuşturucuyla ilgili suçlarla ve örgütlü suçlarla mücadeleden sorumlu makamlara veya kurumlara verilebilir. Bu tür veriler, gönderen tarafın önceden yazılı rızası üzerine diğer makamlara transfer edilebilecektir.

d) Talep edilen verileri gönderen yetkili makamın, verilerin doğru olduğundan ve verilmesinin kesinlikle gerekli olduğundan ve bu vermenin amaca uygun olduğundan emin olması gerekmektedir. Doğru olmayan veya ifşa edilmemesi gereken bilgilerin verilmiş olduğu ortaya çıktığı durumlarda, elde eden yetkili makam bu durumdan derhal haberdar edilecek ve yanlışlıkla veya izinsiz olarak teslim edilmiş herhangi bir veriyi derhal yok edecek veya doğru olmayan veriyi düzeltecektir.

e) Yetkili bir kimsenin talebi üzerine onun hakkındaki mevcut tüm veriler ve bununla ilgili   yapılacak işlem bu kişiye açıklanacaktır. Şahsi verilerle ilgili bilgileri verme açısından, bilgiyi sağlayan yetkili makamın ülkesinde yürürlükte bulunan kanunlar geçerli olacaktır.

f) Ulusal yasalarına uygun olarak veri sağlayan yetkili makam, bu tür verilerin silinmesi için gerekli şartları teslim ederken saptayacaktır. Buna bakılmaksızın bir kişi ile ilgili tüm bilgiler onlara artık ihtiyaç duyulmadığında silinmelidir. Gönderen yetkili makam silmeden ve bunun sebeplerinden haberdar edilmelidir. Elde edilen tüm şahsi veriler, işbu Anlaşmanın sona ermesinden sonra yok edilecektir.

g) Yetkili makamlar, şahsi bilgilerin verilmesi, alınması ve silinmesi ile ilgili kayıtları tutmak zorundadırlar.

h) Yetkili makamlar, yetkisiz insanların bu tür bilgilere ulaşmasını önlemek için şahsi bilgilerin etkin korunmasını sağlayacaklardır; bunları değiştirmeye ve yayınlamaya yetkili değildirler.

MADDE 9

1) Âkit Taraflar, Âkit Taraflardan herhangi biri tarafından ulusal hukuklarına uygun olarak gizli olarak tanımlanan tüm bilgilerin gizliliğini garanti ederler.

2) İşbu Anlaşmaya uygun olarak üçüncü bir ülkeye materyallerin, verilerin ve teknik ekipmanın gönderilmesi, ancak gönderen Âkit Tarafın yetkili makamının yazılı rızası üzerine mümkün olacaktır.

MADDE 10

1) Âkit Taraflar, bu Anlaşmaya göre işbirliğinin uygulanması ve değerlendirilmesi için bir Ortak Komisyon oluşturacaklardır. Âkit Taraflar, her bir Akit Tarafın en az üç üyesinden oluşacak olan Ortak Komisyonun oluşumunu birbirlerine diplomatik kanallardan bildireceklerdir.

2) Ortak Komisyon ihtiyaç duyulduğunda toplanacaktır. Âkit Taraflardan herhangi birisi   gerektiğinde Ortak Komisyon Toplantısı önerebilir. Ortak Komisyon, toplantılarını münavebeli    olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Slovenya Cumhuriyeti'nde veya önceden mutabakat sağlanmak şartıyla başka bir ülkede yapacaktır.

MADDE 11

1) Âkit Taraflardan her biri, eğer işbirliği ulusal yasalarınca sınırlandırılıyorsa, devletin güvenliğini veya diğer temel menfaatlerini tehlikeye atıyorsa veya ulusal yasalarına ters düşüyorsa, bunu kısmen veya tamamen reddedebilir veya belli şartlara bağlayabilir.

2) Âkit Tarafların yetkili makamları, bu tür bir işbirliği reddini yazılı olarak derhal birbirlerine iletecektir.

MADDE 12

Bu Anlaşmanın hükümleri, Âkit Tarafların taraf olduğu herhangi bir ikili ve çok taraflı anlaşmayı etkilemeyecektir.

MADDE 13

1) İşbu Anlaşma, Âkit Tarafların birbirlerine bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki gereklerin yerine getirilmesini bildirdikleri son bildirimin ele geçtiği tarihte yürürlüğe girecektir.

2) İşbu Anlaşma süresiz olarak yapılmaktadır. Taraflardan herhangi biri diplomatik kanallarla bu Anlaşmayı sona erdirebilir. Sona erme, sona erdirme bildiriminin ele geçtiği tarihi takiben altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

Bu Anlaşma, 8 Nisan 2004 tarihinde Ankara’da, her biri birbirine eşit olmak üzere, Türkçe, Slovence ve İngilizce dillerinde iki orijinal suret halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

       TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                           SLOVENYA CUMHURİYETİ

             HÜKÜMETİ ADINA                                                        HÜKÜMETİ ADINA

                          (İmza)                                                                                  (İmza)