Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA PETROL, GAZ VE MADEN KAYNAKLARI

ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5241       

 

Kabul Tarihi : 20.10.2004      

 

MADDE 1. - 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA PETROL, GAZ VE MADEN KAYNAKLARI ALANINDA

İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle birlikte “Taraflar”, tek başına “Taraf” olarak tanımlanacaklardır),

İki ülke arasındaki ikili ekonomik ve ticarî ilişkilerin artan önemini vurgulayarak;

Petrol, gaz ve maden kaynakları alanlarında ikili işbirliğinin, Türkiye’ye ve Suriye’ye ekonomik yönden karşılıklı fayda sağlanmasında yeni fırsatlar yaratacağı düşüncesinden hareketle;

Bu açıdan, doğal gaz ve petrol sektörlerinde işbirliği projelerinin yürütülmesinin önemini göz önünde bulundurarak;

Bu tür projelerin özel sektör tarafından geliştirilmesinin ve yürütülmesinin hayati önem taşıdığını doğrulayarak,

Yabancı yatırımlar için uygun kurumsal çerçevenin gerekliliğini hatırlatarak,

Bu tür işbirliğinin bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesine katkıda bulunacağına inanarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1:

Türk Tarafı, Türk Şirketlerinin, Suriye’deki petrol, gaz ve maden kaynakları alanındaki projelerin gerçekleşmesine katılmaya hazır ve istekli olduklarını belirtmiştir.

Suriye Tarafı, Türk Şirketlerinin, Suriye tarafından açılacak olan ve boru hatlarını da içeren petrol ve gazla ilgili ihalelere katılımını memnuniyetle karşılamıştır.

MADDE 2:

Taraflar, petrol, doğal gaz ve maden kaynakları alanlarındaki planlama, arama, geliştirme, üretim ve taşıma projelerinde birbirlerine teknik yardımda bulunma ile kısa veya uzun dönemli eğitimi sağlamak üzere deneyim ve uzman değişimi hususlarında anlaşmışlardır.

Taraflar, petrol ve gaz endüstrisinde arama, sondaj ve üretim işlemleri için gerekli ekipman ile ilgili karşılıklı bilgi değişimi hususunda anlaşmışlardır.

MADDE 3:

Taraflar, Suriye’deki doğal gaz rezervlerini, coğrafî yakınlık göz önünde bulundurularak, Türk doğal gaz pazarının Doğal Gaz Piyasası Kanununa uygun olarak genişlemesi için pratik ve güvenli bir arz kaynağı olarak kabul etmişlerdir. Bu nedenle, bu işlemler için yapılacak çalışmalar desteklenecektir.

MADDE 4:

Taraflar, doğal gaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının önemini kabul etmektedirler.

MADDE 5:

Taraflar, Türkiye-Suriye sınırında yer alan petrol ve gaz havzalarında birlikte yapılan saha ve diğer verilerin değerlendirmesini sürdürmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Suriye Petrol Şirketinin (SPC) destekleyeceklerdir ve gerektiğinde ortak girişimlerde bulunabilirler.

MADDE 6:

Taraflar, Türkiye Petrolleri Uluslararası Şirketinin (TPIC), petrol alanında hizmet sağlanması için Suriye’de açılacak ihalelere katılımını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişlerdir.Suriye Tarafı, TPIC’in katılımını memnuniyetle karşılamıştır ve ilgili şirketler aracılığıyla bilgi temin etme konusunda mutabık kalmıştır.

MADDE 7:

Taraflar;

Karşılıklı uzmanlık ve bilgi değişimi ile, jeolojik araştırmalar, jeolojik haritaların hazırlanması ve basılması, deprem çalışmaları, maden kaynaklarının aranması, doğal afet çalışmalarının saha ve laboratuvar uygulamaları, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri (GIS) konularında özel uzmanlık alanı gerektiren elde edilmiş deneyimlerden karşılıklı faydalanılması,

Maden kaynaklarının aranması için yatırım projeleri geliştirilmesi alanında ortak işbirliği,

Hususlarında anlaşmışlardır.

MADDE 8:

Bu Protokol, her bir Taraf diğerine, Protokolun yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal prosedürlerin tamamlandığını diplomatik kanallar vasıtasıyla bildirdiği tarihte yürürlüğe girecek ve üç (3) yıl yürürlükte kalacaktır.

Ankara’da, 29 Temmuz 2003 tarihinde, her biri eşit derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde ve İngilizce dilinde imzalanmıştır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına       Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Adına

              Dr.Hilmi GÜLER                                        Dr. İbrahim HADDAD

  Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı                 Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı