Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN VE KARADAĞ BAKANLAR KURULU ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 5240       

 

Kabul Tarihi : 20.10.2004      

 

MADDE 1. - 12 Şubat 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN VE KARADAĞ BAKANLAR

KURULU ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu, bundan sonra “Âkit Taraflar” olarak anılacaktır,

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini eşitlik ve karşılıklı yarar esası temelinde alarak daha da genişletmek isteğiyle, turizmin milletlerin ekonomik refahına bir etken ve bunun yanı sıra halkları arasındaki bağların daha geliştirilmesini sağlayan bir araç olarak önemini kabul ederek,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :

MADDE 1

Âkit Taraflar, turizm alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve teşvik etmek için; kendi ulusal mevzuatları, iş bu Anlaşma ve her iki Âkit Tarafta yürürlükte olan diğer uluslararası anlaşmalara uygun olarak ve bunun yanı sıra her iki Âkit Tarafın üye olduğu uluslararası turizm kuruluşları çerçevesinde çaba harcayacaklardır.

MADDE 2

Âkit Taraflar, turizme ilişkin aşağıdaki konularda istatistiki ve diğer bilgilerin değişimini teşvik edecekler ve destekleyeceklerdir :

a) Kendi ülkelerindeki turizm faaliyetlerini düzenleyen mevzuat ve diğer yasal uygulamalar,

b) Turizmin kültürel ve doğal kaynaklarını korumaya yönelik ulusal kanunlar,

c) Kendi ülkelerindeki turizm kaynakları,

d) Turizm alanındaki bilimsel araştırmalar,

e) Referans ve reklam materyalleri,

f) Her iki ülkede gelişen eko-turizm.

MADDE 3

Âkit Taraflar, turizm yatırımları alanında işbirliği imkânlarını araştıracaklar ve bu amaçla, ulusal mevzuatları tarafından sağlanan yatırıma yönelik teşviklerin yanı sıra her iki ülkedeki mevcut yatırım olanakları ile ilgili olarak birbirlerini bilgilendireceklerdir.

Âkit Taraflar, kendi mevzuatlarına uygun olarak ilgili turizm organizasyonları ve kurumlarını, turizm sektöründe ortak girişim ve diğer yatırım projeleri gerçekleştirmeleri için teşvik edeceklerdir.

MADDE 4

Âkit Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanmasını kontrol ve koordine etmenin yanı sıra, Anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesine yönelik teklifler hazırlayacak ve gerekli kararları alacak bir ortak turizm komitesi kurma hususunda mutabık kalmışlardır.

Âkit Taraflar, Ortak Komite toplantılarına, ilgili kamu ve özel sektöründen temsilciler ve uzmanlar davet etme haklarını saklı tutacaklardır.

Ortak Komite iki yılda bir sıra ile iki ülkeden birinde diplomatik kanallardan mutabık kalınacak bir tarihte toplanacaktır. Bununla birlikte, iki tarafın onayı ile ilâve toplantılar yapılabilecektir.

MADDE 5

Âkit Taraflar, kendi yasal prosedürlerinin tamamlandığını diplomatik yollardan birbirlerine tebliğ ettiklerinde anlaşma yürürlüğe girecektir. Anlaşma beş yıllık bir süre için yürürlükte kalacaktır ve Âkit Taraflar anlaşmanın süresinin dolmasından en az altı ay önce birbirlerine yazılı olarak anlaşmanın sona erdiğini bildirmedikçe gelecek 5 yıllık süre için otomatik olarak yenilenmiş olacaktır.

Ankara’da 12 Şubat 2004 tarihinde İngilizce dilinde iki orijinal kopya olarak imzalanmıştır.

 

        TÜRKİYE CUMHURİYETİ                SIRBİSTAN VE KARADAĞ

             HÜKÜMETİ ADINA                         BAKANLAR KURULU

                                                                                         ADINA

                  Erkan MUMCU                                  Goran SVILANOVIC

                 Kültür ve Turizm                                     Dışişleri Bakanı

                          Bakanı

                                                                                                                                                                         1