Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CEZAYİR DEMOKRATİK

HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ İŞBİRLİĞİ

(ÇERÇEVE) ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5169        

 

Kabul Tarihi : 5.5.2004      

 

MADDE 1. - 2 Ekim 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği (Çerçeve) Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

ASKERİ İŞBİRLİĞİ (ÇERÇEVE) ANLAŞMASI

Aşağıda “taraflar” olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti,

Birleşmiş Milletler Antlaşması tarafından öngörülen prensip ve hükümlere uygun olarak,

Tarafların egemenlik ve eşitlik ilkelerini esas alan çeşitli askeri alanlarda iş birliğinin, iki devletin ortak menfaatlerine ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını dikkate alarak,

İki devlet arasındaki dostane ilişkilerin uluslararası kurallar ve anlaşmalara uygun olarak geliştirilmesi ihtiyacını ve savunma sanayii alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi isteğini vurgulayarak,

Tarafların uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme gerekliliğini kabul ederek,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

MADDE I

AMAÇ

Taraflar, ulusal mevzuatlarına ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, dostluk ve karşılıklı anlayış ruhu çerçevesinde, iki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliğini destekleyecek, teşvik edecek ve geliştireceklerdir.

MADDE II

TANIMLAR

Bu Anlaşmada belirtilen terimlerin anlamları aşağıdadır :

1. “Gönderen Taraf” : bu anlaşmanın amaçları için Kabul Eden Tarafa personel, malzeme ve teçhizat gönderen tarafı ifade eder.

2. “Kabul Eden Taraf” : bu anlaşmanın uygulanması amacıyla Gönderen Tarafın personel, malzeme ve/veya teçhizatını ülkesinde bulunduran taraf anlamındadır.

3. “Personel” : tarafların, bu anlaşmanın amaçları için karşı taraf ülkesinde bulundurdukları askeri/sivil şahısları içerir.

4. “Aile üyeleri” : Görevli Personelin kendi mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu ve Kabul Eden Taraf topraklarında kendisine refakat eden eş ve çocuklarını ifade eder.

5. “Kıdemli Askeri/Sivil Personel” : bu anlaşma kapsamında gönderilen Askeri/Sivil grubun faaliyetlerine nezaret etmeye yetkili, Gönderen Tarafın kendi mevzuatına uygun olarak atanmış, görevli personel arasındaki en kıdemli personel anlamındadır.

6. “Amir/Komutan” : askeri personelin bulunduğu kurum/kuruluşun amiri ya da birlik/kıtanın Komutanı anlamındadır.

7. “İşbirliği” : bu anlaşma çerçevesinde, her iki tarafın kendi mevzuatlarına uygun olarak belirlenmiş hususlar paralelinde mütekabiliyet esaslarına dayalı faaliyetleri ifade eder.

MADDE III

KAPSAM VE İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Bu anlaşma personel eğitimini, heyet, bilgi, tecrübe mübadelesini ve askeri malzeme ve teçhizat alımını kapsamaktadır.

Taraflar, bu anlaşma çerçevesinde aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacak ve geliştireceklerdir.

- silah, askeri teçhizat ve silah sistemleri alımı ve bunların kullanımı, bakımı ve tamiri için gerekli yedek parça ve mühimmatın sağlanması,

- askeri alanda bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesi,

- savunma teçhizatının yapımı, tamiri ve yenilenmesine yönelik teknoloji transferi,

- teçhizat, silah ve benzer malzemenin en ileri teknolojik düzeye ulaştırılması için yapılabilecek değişimler ve yenileştirmelere ilişkin bilgi değişimi,

- savunma sanayii alanında yürütülen araştırma ve mühendislik faaliyetlerine destek verilmesi ve katkıda bulunulması,

- Jandarma Genel Komutanlığı mensupları dahil olmak üzere, personelin askeri birlikler ve uzman eğitim kuruluşlar nezdinde eğitimi, geliştirilmesi  ya da meslek içi eğitimden geçirilmesi,

- askeri tarih, askeri arşiv, askeri yayın ve müzecilik,

- ortak tatbikatların düzenlenmesi ve ulusal tatbikatlara askeri gözlemcilerin davet edilmesi,

- savunma alanında iki tarafın yararına olan bilgi ve tecrübelerin kendi yetki alanları dahilinde değişimi,

- askeri eğitim kurumları arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi, eğitim konularında danışmalarda bulunulması ve tecrübe değişimi,

- karşılıklı askeri heyet ziyaretleri düzenlenmesi ve askeri konularda düzenlenecek bilimsel konferans ve seminerlere karşılıklı davet,

- iki tarafın yetki alanları ve imkânları dahilinde, gemi ve uçakları diğer tarafın liman ve havalimanlarını ziyareti,

Ayrıca, askeri iş birliği taraflarca ortaklaşa olarak tanımlanacak her alanı kapsayabilir.

MADDE IV

YETKİLİ MAKAMLAR

Bu anlaşmanın uygulanması için yetkili makamlar :

- Türkiye tarafında : Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı,

- Cezayir tarafında : Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığıdır.

MADDE V

UYGULAMA ESASLARI

İşbu Anlaşmanın III. Maddesinde yer alan iş birliği alanlarının uygulanma esasları, taraflar tarafından belirlenecek yetkili temsilcilerce akdedilecek protokoller, konvansiyonlar, sözleşmeler ya da mektup teatisiyle belirlenecektir.

MADDE VI

ANLAŞMANIN TAKİBİ

Taraflar, işbu anlaşmanın uygulanması için işbirliği konularını takip edecek karma bir komitenin oluşturulmasını kararlaştırmışlardır. Karma komite tarafların temsilcilerinden oluşmaktadır.

Söz konusu komite dönüşümlü olarak Türkiye ve Cezayir’de, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere toplanacaktır :

- bu anlaşmanın hükümlerine, buna bağlı olarak ileride yapılacak protokol ve konvansiyonlara riayet edilmesi, taraflar arasındaki iş birliği etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi,

- bu anlaşmada öngörülmeyen iş birliği alanlarının tespit edilmesi ve tanımlanması,

- bu anlaşma hükümlerinin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak tüm anlaşmazlıkların dostane bir biçimde çözülmesi.

Anılan komite, tarafların kabul edeceği iç tüzüğe uygun olarak belirlenecek ilkeler temelinde faaliyet gösterecektir.

MADDE VII

GİZLİLİK DERECELİ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ

Taraflar, ulusal mevzuatlarına uygun olarak, bu anlaşmanın uygulanması ya da ortak faaliyetler kapsamında mübadele edilecek bilgi, doküman, malzeme ve teçhizata ait tüm bilgilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt ederler. Bu çerçevede, aynı derecede gizlilik derecesi taşıyan kendi bilgilerine uygulanan önlemleri yerine getirirler.

Mübadele edilen bilginin gizlilik derecesi değiştirilemez.

Taraflardan biri, diğer tarafın yazılı mutabakatı olmadan, bu anlaşma kapsamındaki iş birliği alanlarının hayata geçirilmesi sırasında elde edilen ya da satın alınan silah, malzeme ve teçhizatı, bunların üretimi ile ilgili teknik belgeleri ya da diğer bilgi ve belgeleri üçüncü bir ülkeye ya da gerçek ya da tüzel kişilere satmayacak ve devretmeyecektir.

Bu anlaşmanın hükümlerinin uygulanması sırasında elde edilen bilgi tarafların çıkarları aleyhine kullanılamaz.

İşbu anlaşmanın uygulanması kapsamında mübadele edilen bilgilerin rastlantı sonucu açığa çıkmasını veya sızmasını tespit eden taraf, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar eder.

MADDE VIII

ANLAŞMANIN DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARA UYGUNLUĞU

Bu anlaşmanın hükümleri tarafların biri ve/veya diğeri tarafından yapılan diğer uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

MADDE IX

MALİ HÜKÜMLER

Bu anlaşmada öngörülen işbirliği alanlarının hayata geçirilmesi için taraflar farklı finansman çeşitleri kullanacaklardır.

Finansman koşulları, tarafların ilgili Bakanlıkları arasında imzalanacak bir protokolle belirlenecektir.

MADDE X

PERSONELE İLİŞKİN MALİ VE SAĞLIKLA İLGİLİ HUSUSLAR

Bu anlaşmada öngörülen işbirliğinin hayata geçirilmesine bağlı personel değişimi, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılacaktır;

1. Kursiyer olmayan askeri personelin ve aile üyelerinin her türlü mali ve özlük hakları, Gönderen Devlet tarafından sağlanacaktır.

2. Kursiyer askeri personelin, Kabul Eden Devlete gidiş ve dönüş ulaşım masrafları, Gönderen Devlet tarafından karşılanır.

3. Kursiyer ve burslu öğrencilerin masrafları, iaşe ve ibateleri taraflar arasında yapılacak protokol, konvansiyon ve sözleşmelerle belirlenecektir.

4. Kabul Eden Devlet, konuk personelin ve aile üyelerinin resmi görevleri sırasında ihtiyaç duyabilecekleri acil tıbbi yardımı sağlayacaktır. Taraflar kendi hasta, yaralı veya cenazelerinin ülkeye geri getirilmesinden sorumludur ve bunların masraflarını karşılar.

MADDE XI

ZARAR VE TAZMİNATLAR

Askeri personelin görevini yerine getirirken yol açtığı zararlar, üçüncü şahıslara verilen zararlar dahil olmak üzere Gönderen Devlet tarafından tazmin edilecektir.

Gönderen Taraf, kendi personelinin bu anlaşma kapsamındaki faaliyetlerinin icrası esnasında yaralanması veya ölümü halinde tazminat talep etmeyecektir.

Üçüncü şahısların uğradığı maddi zarar ve ziyan dahil olmak üzere, Kabul Eden Tarafın uğradığı maddi zarar ve ziyan konusunda personelin sorumluluğu ve uygulanacak tazminat miktarı ve bunların ödeme usulleri, VI ncı Maddede öngörülen Karma Komite tarafından belirlenecektir.

MADDE XII

ÖZEL HÜKÜMLER

Personelin statüsü, uygulanacak idari hükümler ve personelin genel konaklama şartları bu anlaşma çerçevesinde kabul edilecek konvansiyon, protokol ve kontratlarla belirlenecektir.

MADDE XIII

HUKUKİ HUSUSLAR

Personel ve aile üyeleri giriş, çıkış ve ikamet dahil, Kabul Eden Devlet ülkesinde bulundukları sürece Kabul Eden Devletin yasalarına ve yürürlükteki mevzuatına tabi olacaktır.

Kabul Eden Ülke mahkemeleri, bu maddenin ilk bendinde ifade edilen personel tarafından ülkelerinde suç işlemiş olanları tahkikat ve yargılama yetkisine sahiptirler.

Bu anlaşmaya dahil edilen personel ve aile üyeleri, kalışları sırasındaki giriş çıkışlarında, Kabul Eden Tarafın yasal normlarına ve gümrük yasalarına bağlı olacaklardır.

MADDE XIV

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu anlaşmanın uygulanmasından ya da hükümlerinin yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıklar, VI. Maddede öngörülen Karma Komite çerçevesinde taraflar arasında yapılacak müzakerelerle çözümlenecektir.

Çözüm için bir uluslararası mahkemeye veya üçüncü tarafa

başvurulmayacaktır.

MADDE XV

TADİLAT VE GÖZDEN GEÇİRME

İki tarafın tadilat ve/ya da gözden geçirme taleplerini müştereken kabul ettiklerini gösteren mektupların 30 gün içerisinde diplomatik yollarla teati edilmesi sonrasında, bu anlaşma her zaman tadil edilebilir ve/ya da gözden geçirilebilir.

Tadilat ya da gözden geçirme tarafların her birinin kendine özgü yasal süreci tamamladığını teyid eden Notanın alınmasından sonra derhal yürürlüğe girer.

MADDE XVI

YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME

Bu anlaşmanın yürürlük süresi (10) yıldır ve taraflardan birinin diğerini geçerlilik süresi sona ermeden (6) ay önce yazılı olarak sona erdirme talebinde bulunmaması durumunda, (1) er yıllık sürelerle otomatik olarak uzatılır.

Bu anlaşma, taraflardan birinin asgari 180 gün içinde talebini yazılı olarak bildirmesi durumunda sona erdirebilir.

Bu anlaşmanın sona erdirilmesi, tarafların ikisi farklı bir karar almadıkları takdirde, anlaşma uyarınca yapılan protokol, konvansiyon ve kontratları etkilemeyecektir.

Bu anlaşmanın sona ermesi ya da erdirilmesi durumunda, VII. Maddenin hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE XVII

ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Bu anlaşma, iki tarafın mevzuatı uyarınca kendi hukuki usullerine uygun olarak onaylandığını bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

MADDE XVIII

METİN VE İMZA (NİHAİ HÜKÜMLER)

Bu anlaşma, 2 Ekim 2003 tarihinde Ankara’da, Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde, her biri aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Uyuşmazlık durumunda Fransızca metin kullanılacaktır.

 

   TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ     CEZAYİR DEMOKRATİK HALK

                          ADINA                                       CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA

   İMZA     :                                                          İMZA      :

   İSİM        :  Hilmi ÖZKÖK                                 İSİM         :    Mohamed LAMARİ

   RÜTBESİ  :                                                        Orgeneral RÜTBESİ       :               Korgeneral

   UNVANI :  Genelkurmay Başkanı                     UNVANI :    Cezayir Milli Halk Ordusu

                                                                                                     Genelkurmay Başkanı