Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA - HERSEK BAKANLAR KURULU

ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI İLE

ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPAN NOTALARIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5093       

 

Kabul Tarihi : 12.2.2004       

 

MADDE 1. – 21 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması” ile Anlaşmada değişiklik yapan notaların onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

BOSNA HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA

ULUSLARARASI KARAYOLU TASIMACILIĞI

ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile

Bosna Hersek Bakanlar Kurulu,

İki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden, transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

Madde 1

Bu anlaşma hükümleri, yolcu ve eşyanın, diğer Âkit Taraf ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar ile bir Âkit Taraf ülkesine veya ülkesinden ve diğer Âkit Taraf ülkesi üzerinden transit olarak karayoluyla uluslararası taşınmasına uygulanır.

I. TANIMLAMALAR

Madde 2

Bu Anlaşma’da

“Taşımacı” terimi; Âkit Tarafların kanun ve nizamlarına göre yolcu ve eşya taşımaya yetkili kılınmış gerçek ve tüzel kişiyi,

“Taşıt” terimi;

i) Şoför hariç sekizden fazla yolcu veya eşya taşımak üzere, veya bu taşıtları çekmek üzere imal edilmiş ve kendi gücüyle hareket eden bir karayolu taşıtını,

veya

ii) Yukarıdaki paragraf (i) de belirlenen taşıtlar ile yolcu veya eşya taşımak amacıyla römork veya yarı römorklardan oluşan bir taşıt kombinasyonunu,

“İzin Belgesi” terimi, Âkit Taraflardan birinde kayıtlı taşıta diğer Âkit Tarafa girip çıkabilmesi veya transit geçebilmesi için bir Âkit Tarafça verilen izin belgesi ile bu Anlaşmada öngörülen diğer izin belgelerini,

“Kota” terimi, Âkit Tarafların yetkili makamları tarafından yıllık olarak verilecek izin belgeleri sayısını,

“Düzenli Servis” terimi, belirli bir güzergahta, önceden saptanmış ulusal zaman ve ücret tarifesine göre iki Âkit Taraf ülkesi arasında yolcu taşımasını,

“Düzenli transit servisi” terimi, bir Âkit Taraf ülkesinde başlayan ve diğer Âkit Taraf ülkesini yolcu indirmeden ve bindirmeden geçen ve üçüncü bir Devlet topraklarında sona eren düzenli servisi,

“Mekik Servis” terimi, bir ve aynı kalkış noktasından, planlanmış kalma süresine göre gruplandırılmış yolcuların bir ve aynı yere taşınması ve planlanan kalma süresi sonunda her bir grubun kalkış noktasına getirilmesini (birlikte dışa seyahat eden yolcuların tümü, birlikte geri dönmek zorundadır. İlk dönüş seyahati ile en son gidiş seyahati boş olarak yapılır.)

“Kapalı Kapı Servisi” (Turist taşımacılığı) terimi, yolcu indirip bindirmeden aynı yolcu grubunun aynı taşıtla, tescil edildiği Âkit Taraf ülkesindeki bir noktadan başlayan ve bu ülkede sona eren tur taşımasını,

“Transit taşıma” terimi, kalkış ve varış noktaları bir Âkit Taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında o Âkit Taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu ve eşya taşımalarını,

İfade eder.

II. GENEL HÜKÜMLER

Madde 3

Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşma hükümlerine uymak kaydıyla, diğer Âkit Taraf yolcuları, bunların kişisel eşyaları ile ticarî eşya ve taşıtlarına her bir Âkit Tarafın yetkili makamlarınca tespit edilmiş güzergâhlardan geçiş hakkını tanıyacaktır.

Madde 4

Her Âkit Taraf, kendi millî mevzuatına göre, diğer Âkit Tarafın taşımacılarına, kendi topraklarında, karşılıklı olarak mutabık kalınan yerlerde büro açma ve/veya temsilciler atama ve/veya acentalar atama izni verecektir.

Bir taşımacı diğer Âkit Taraf ülkesinde seyahat acentası olarak faaliyet gösteremeyecektir.

Madde 5

Âkit Taraflar, toprakları üzerinden transit geçen diğer Âkit Tarafın taşıtlarından,

a) Karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücretler (paralı karayolu ve köprüler)

b) Karayolunun bakım ve korunmasını, karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderleri karşılamak için alınan ücretler,

c) Yakıtın ulusal ve uluslararası fiyatları arasındaki farkı karşılamak üzere ayrıcalık gözetmeksizin alınacak ücretler,

d) Taşıtın ağırlığı, boyutları veya yükü Âkit Tarafların millî mevzuatında belirtilen sınırları aştığı takdirde alınan ücretler,

dışındaki herhangi bir ithal veya ihraç vergisi veya resmî (gümrük vergisi dahil) almayacaklardır.

Âkit Tarafların toprakları üzerinden transit taşımalar, karşılıklılık esasına göre yukarıda (b) paragrafında belirtilen ücretlerden muaf tutulabilir.

Madde 6

Âkit Taraflardan birinin taşımacıları ve şoförleri diğer Âkit Taraf ülkesinde bulundukları sırada trafik ve taşıma nizamlarını ihlal ettikleri taktirde, bu ülke yetkili makamları diğer Tarafın yetkili idaresine bilgi verecektir.

Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen ihlallere ilişkin olarak alınan tedbirleri alan ülkenin yetkili makamları diğer Âkit Taraf yetkili makamlarına bu konuda bilgi vereceklerdir.

Madde 7

Âkit Tarafların temsilcilerinden teşkil olunan bir Karma Komisyon kurulacaktır. Karma Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Bu Anlaşmanın gereği veçhile uygulanmasına nezaret etmek,

b) İzin belgelerinin sayısı ve şekli ile belgelerin teati zamanı ve usullerini saptamak,

c) Bu Anlaşmanın 24. maddesinde belirtilen yetkili makamlar arasında doğrudan çözümlenemeyecek muhtemel meseleleri incelemek ve çözümleri için tekliflerde bulunmak,

d) Bu Anlaşma kapsamına giren diğer tüm hususları gözden geçirmek ve bu hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak,

e) Taşımacılıkla ilgili olarak üzerinde mutabık kalınacak diğer hususları incelemek.

Karma Komisyon gerektiği takdirde Âkit Tarafların birinin talebi üzerine sıra ile Türkiye ve Bosna-Hersek’de toplanacaktır.

Karma Komisyon işbu Anlaşmanın herhangi bir maddesinde değişiklik yapmayı önerebilir ve bu öneriler Âkit Tarafların yetkili makamlarının onayına sunulur.

Madde 8

Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar diğer Âkit Taraf topraklarındaki iki nokta arasında yolcu ve eşya taşıyamayacaktır.

Diğer Âkit Taraf ülkesinin yetkili makamlarından özel izin belgesi alınmadıkça bir Âkit Taraf taşımacısı diğer Âkit Taraf topraklarından üçüncü ülkelere yolcu ve eşya taşıyamayacaktır.

Madde 9

Bir Âkit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Âkit Taraf ülkesine giremeyecektir.

III. YOLCU TAŞIMALARI

Madde 10

Âkit Taraflardan birinin taşımacısı, diğer Âkit Tarafın yetkili makamından, önceden yıllık izin belgesi alarak diğer Taraf ülkesine düzenli servis veya diğer Tarafın ülkesi üzerinden düzenli transit servisi işletebilir.

Madde 11

Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıtla diğer Âkit Taraf topraklarına/topraklarından yapılacak kapalı kapı servis taşıması (turistik taşıma), dolu gidip boş dönüş ve mekik servis taşımaları izin belgesine tâbi olmayacaktır.

IV. EŞYA TAŞIMALARI

Madde 12

Aşağıda belirtilen haller dışında, Âkit Tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapılacak transit eşya taşımaları kotaya dayanan ön izin belgesine tâbi olacaktır.

a) Cenaze taşımaları (özellikle bu amaçla teçhiz edilmiş taşıtlarla),

b) Tiyatro dekor ve malzemesi taşımaları,

c) Müzik, sinema, folklor ve sirk gösterileri, spor faaliyetleri ve radyo programları düzenlenmesi, televizyon çekimleri için teçhizat ve hayvanların taşınması,

d) Sanat eserlerinin taşınması,

e) Kesim hayvanları dışındaki hayvanların taşınması,

f) Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtların taşınması,

g) Posta taşımaları,

h) Hava taşıma güzergâhlarının değiştirilmesi halinde hava limanlarından arızî olarak mal taşımaları,

i) Tabiî afetler halinde yardım malzemesi taşımaları,

j) Sergi ve fuar malzemeleri taşımaları,

k) Toplam azami ağırlıkları römork dahil 6 tonu veya toplam net yük ağırlıkları römork dahil 3.5 tonu aşmayan ticarî motorlu araçlarla yapılan taşımaları,

l) Karma Komisyon tarafından ortaklaşa kararlaştırılacak diğer haller,

Madde 13

İzin belgeleri yıllık olacak ve her yılın Kasım ayında bir sonraki yılın belgeleri teati edilecektir. Gerektiği hallerde, Âkit Tarafların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve karşılıklı mutabakat üzerine ek izin belgeleri de teati edilebilir.

İzin belgesi, Âkit Taraf ülkesi üzerine ve/veya üzerinden bir gidiş-dönüş için geçerli olacaktır.

Belge, bir taşıt ve adına düzenlenmiş taşımacı için geçerli olacak ve devredilemeyecektir.

Madde 14

Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıt, diğer Âkit Taraf ülkesine eşya taşıdıktan sonra kendi ülkesine veya üçüncü ülkelere dönüş yükü alabilir.

Madde 15

Silâh, cephane, askerî malzeme, patlayıcı maddeler ile diğer tehlikeli maddelerin iki ülke arasında veya Âkit Tarafların birinin ülkesinden transit taşınması bu amaçla alınmış özel izin belgesine bağlıdır.

İnsan, hayvan ve bitki sağlığı bakımından girişine müsaade edilmeyen maddelerin Âkit Taraf ülkelerine veya ülkelerinden taşınması yasaktır.

V. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 16

Âkit Taraflar, yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin mümkün olduğu kadar kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması için gerekli gördükleri bütün tedbirleri alabilecektir.

Madde 17

İş bu Anlaşmaya göre eşyanın karayolu ile uluslararası taşınması, TIR Karnesi Teminatında Eşyanın Uluslararası Taşınması Sözleşmesi gereklerine ve/veya tarafların ulusal kanun ve nizamlarına tâbi olacaktır.

Karayolunda uluslararası taşıma yapan bir taşıtta uluslararası gümrük belgeleri (triptik veya “carnet de passage”) ve/veya ulusal kanun ve nizamlara göre gereken belgeler bulunacaktır.

Madde 18

Taşıtların standart depolarındaki akaryakıt, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerden muaf olacaktır. Standart depo, taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur.

Madde 19

Taşıtların arıza nedeniyle değiştirilen parçaları ya ülke dışına çıkarılacak veya gümrük makamlarının gözetiminde imha edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir.

Yedek parçanın ithali, ulusal kanun ve nizamlara tâbi olacaktır.

Madde 20

a) Yolcular, bagaj ve/veya eşyanın, Âkit Tarafların toprakları arasında ve/veya üzerinden transit olarak uluslararası taşınmasında kullanılan bir taşıtla taşınması sırasında, üçüncü şahıslara verilecek zararları karşılamak üzere, her bir Âkit Tarafta yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır.

b) Yolcuların, bagaj ve/veya eşyanın taşınması sırasında uğrayacağı zararları karşılamak üzere, taşıtın tescil edildiği Âkit Taraf topraklarında yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır.

Madde 21

Âkit Taraflar arasında taşıma ve transit faaliyetlerinden doğan ödemeler Âkit Taraflarda yürürlükte bulunan, paraya ilişkin kanun, nizam ve kurallara göre, Âkit Taraf yetkili bankalarınca kabul edilen serbest döviz ile yapılacaktır.

Madde 22

Kaza, bozulma ve ülke yasalarının ihlali halinde, bu olayların ülkesi üzerinde vuku bulduğu Âkit Taraf yetkili makamları bu konudaki rapor ve araştırma sonuçları ile diğer gerekli bilgileri diğer Âkit Tarafa ileteceklerdir.

Madde 23

Âkit Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşımacılar diğer Âkit Taraf ülkesinde karayolu trafiğini düzenleyen kanun ve nizamlara uyacaklardır.

İşbu Anlaşma kapsamına girmeyen, taşımacılıkla ilgili diğer hususlar, Âkit Tarafların kanun, nizam ve kurallarına tâbi olacaktır.

Madde 24

İşbu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu yetkili makamlar :

a) Türkiye’de :

   Ulaştırma Bakanlığı

   Ankara

b) Bosna Hersek’de :

    Sivil İşler ve Haberleşme Bakanlığı

    Saraybosna

Madde 25

Bu Anlaşma Âkit Tarafların millî mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlandığını belirten notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

Bu süre sona ermeden üç ay önce Âkit Taraflardan biri anlaşmayı sona erdirmek istediğini diğer Âkit Tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, anlaşma kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilenecektir.

................. tarihinde Ankara’da iki orijinal nüsha halinde İngilizce olarak düzenlenmiştir.

 

        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                        Bosna Hersek Bakanlar Kurulu

                             Adına                                                                 Adına

                                                                                                           

Bosna-Hersek

Dışişleri Bakanlığı

 

No. : 1081-03-658-1/02

 

Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 21 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 9. maddesinde yer alması gereken “yolcu” kelimesinin maddî bir yanlışlıktan dolayı yazılmadığını bildirmekten şeref duyar.

Yukarıda bahsekonu maddenin, “yolcu” kelimesinin eklenmesiyle (italik harfle) oluşan yeni şekli aşağıdaki gibidir :

“Madde 9

Bir Âkit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Âkit Taraf ülkesine giremeyecektir.”

Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığı, “Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın yukarıda belirtilen 9 uncu maddesinin yeni şekliyle yürürlükte olacağ konusundaki mutabakatını teyit eder.

 

Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine en derin saygılarını yineler.

                                                                                       Saraybosna, 14 Ocak 2002

      Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği

                         Saraybosna

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği

 

No. : 1-1

 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu arasında 21 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 9. maddesinde yer alması gereken “yolcu” kelimesinin maddî bir yanlışlıktan dolayı yazılmadığını bildirmekten şeref duyar.

Yukarıda bahsekonu maddenin, “yolcu” kelimesinin eklenmesiyle (italik harfle) oluşan yeni şekli aşağıdaki gibidir :

“Madde 9

Bir Âkit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Âkit Taraf ülkesine giremeyecektir.”

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın yukarıda belirtilen 9 uncu maddesinin yeni şekliyle yürürlükte olacağı konusundaki mutabakatını teyit eder.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bu vesileyle Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını yineler.

                                                                                       Saraybosna, 14 Ocak 2002

       Bosna - Hersek Dışişleri Bakanlığı

                         Saraybosna