Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK BİNALARININ İNŞASI

İÇİN KARŞILIKLI ARSA TAHSİSİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5089       

 

Kabul Tarihi : 10.2.2004      

 

MADDE 1. - 5 Aralık 2001 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK

BİNALARININ İNŞASI İÇİN KARŞILIKLI ARSA

TAHSİSİNE İLİŞKİN ANLAŞMA

Aşağıda "Türk tarafı" olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, aşağıda "Kazakistan tarafı" olarak anılan Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti;

İki ülke arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek arzusu ile;

Türkiye Cumhuriyetinin Kazakistan Cumhuriyetinde ve Kazakistan Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyetinde konsüler büro ve diplomatik temsilciliklerinin ikamet ve görevlerini ifa edebilmeleri için gerekli şartları sağlamak amacıyla;

18 Nisan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesini gözönünde bulundurarak;

Aşağıdaki hususlar üzerinde görüşbirliğine varmışlardır:

Madde 1

Türk tarafı, Ankara-Oran Diplomatik Sitede Kazakistan Büyükelçiliğine, 25016/3 sayılı 4.294 m2 yüzölçümlü, 25016/4 sayılı 4.066 m2 yüzölçümlü ve 25012/6 sayılı 2.810 m2 yüzölçümlü parselleri bedelsiz olarak 49 yıl süre ile ve bu dönem sonunda aynı süre ile uzatılabilme koşulu ile tahsis eder.

Yukarıda belirtilen Ankara'daki arsalar Kazak tarafına, üzerindeki yapılar arındırılmış olarak verilecektir.

Kazak tarafı sözkonusu arsalar üzerine, Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin görevini yerine getirebilmesi için gerekli gördüğü binaları inşa edebilir.

Türk tarafı, Kazak tarafınca Kazakistan Büyükelçiliği binası inşaatı tamamlanıncaya kadar, Martı Çıkmazı, 14 Bilkent/Ankara adresindeki 260 m2 yüzölçümündeki villayı Büyükelçi konutu olarak Kazakistan Büyükelçiliğine bedelsiz tahsis eder.

Türk tarafı, Kazakistan Büyükelçiliği binası inşaatı Kazak tarafınca tamamlanıncaya kadar, Ankara'daki Kazakistan Büyükelçiliğinin yerleşik bulunduğu Ebuziya Tevfik Sokak No. : 6, Çankaya/Ankara adresindeki 652 m2 yüzölçümlü binanın kira giderini üstlenir.

Ankara'daki Kazakistan Büyükelçiliğinin, yerleşik bulunduğu binayı değiştirmek istemesi halinde, Türk tarafının yeni bina için ödeyeceği yıllık kira bedeli 60.000 ABD Dolarını aşmayacaktır. Yeni bina, Kazak tarafınca Türk tarafı ile işbirliği içinde belirlenecektir.

Türk tarafı, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna uygun bir bina tahsisi konusunda yardımcı olmaya çalışacaktır.

Madde 2

Kazakistan tarafı, Astana'da Karaötkel semtindeki 13.600 m2 ve Molodejny semtindeki 17.600 m2 yüzölçümlü iki arsayı Türkiye Büyükelçiliğine bedelsiz olarak 49 yıl süre ile ve bu dönem sonunda aynı süre ile uzatabilme koşulu ile tahsis eder.

Astana'daki anılan iki arsa Türk tarafına tamamiyle boş olarak teslim edilecektir.

Türk tarafı sözkonusu arsalar üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin görevini yerine getirebilmesi için gerekli bulduğu binaları inşa edebilir.

Kazakistan tarafı, Almatı'daki Türkiye Büyükelçiliğine, Büyükelçiliğin Kançılaryasının yerleşik bulunduğu Tole Bi 29, Almatı adresindeki binayı 465 m2 ve arsasını (1.700 m2), bu binaya bitişik arsayı (2.200 m2) bedelsiz olarak 49 yıl süre ile ve bu dönem sonunda aynı süre ile uzatılabilme koşulu ile tahsis eder.

Madde 3

Taraflar, bu Anlaşmanın 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen taşınmazları, tüm borç, yükümlülük ve üçüncü tarafların haklarından arındırılmış olarak devredeceklerdir.

Madde 4

Taraflar bu Anlaşmada belirtilen taşınmazları, bulundukları ülkenin yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara devredemeyeceklerdir.

Madde 5

Taraflar, birbirlerinin ülkelerinde yürürlükte olan imar ve şehircilik mevzuatına uymayı taahhüt ederler.

Madde 6

Bu Anlaşmanın 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen taşınmazlar her türlü ulusal ve yerel vergi, harç ve rüsumdan bağışık tutulacaktır.

Madde 7

Anlaşma konusu binaların onarım, bakım, elektrik, su, ısıtma ve haberleşme giderleri bu hizmetlerden yararlanan Büyükelçilikçe karşılanacaktır.

Madde 8

Bu anlaşmanın uygulama ve yorumundan dolayı çıkabilecek uyuşmazlıklar taraflar arasında yapılacak karşılıklı görüşme ve danışmalar yolu ile çözümlenecektir.

Madde 9

Taraflar, karşılıklı rıza ile bu Anlaşmada, Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecek bir ek protokol yolu ile değişiklik yapabilirler.

Madde 10

Bu protokolün, Tarafların yetkili makamlarınca onaylanmasından ve onay işlemlerinin tamamlandığının diplomatik yollarla bildirilmesinden başlayarak yürürlüğe girecektir.

Bu protokol, 5 Aralık 2001 tarihinde Ankara'da Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça dillerinde, her dört metinde de aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer kopya olarak düzenlenmiştir. Yorum farklılığı halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

                 Türkiye Cumhuriyeti                                    Kazakistan Cumhuriyeti

                    Hükümeti Adına                                               Hükümeti Adına

                      Erkan GEZER                                                Kairat SARYBAY

                   Dışişleri Bakanlığı                                       Kazakistan Cumhuriyeti

           Konsolosluk Genel Müdürü                                   Ankara Büyükelçisi