Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


2003 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5004      

 

Kabul Tarihi : 19.11.2003      

 

MADDE 1. - 29.3.2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (I) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine toplam 4 521 000 000 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir.

MADDE 2. - a) 4833 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (II) sayılı cetvelde yazılı tertiplerindeki ödeneklerden toplam 6 917 510 000 000 000 lirası iptal edilmiştir.

b) 4833 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde, (1) ödenek türü altında yer alan tertiplerden 500 000 000 000 000 liraya, (2) ödenek türü altında yer alan tertiplerden 1 500 000 000 000 000 liraya kadar tutarları iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

c) Bu iptallerle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 3. - 4833 sayılı Kanuna ekli (T) işaretli cetvele, ilişik (III) sayılı cetvelde yazılı kuruluş ve taşıtlar eklenmiştir.

4833 ile 4835 sayılı kanunlara ekli (T) işaretli cetvellerde ilişik (IV) sayılı cetvelde gösterilen değişiklik yapılmıştır.

MADDE 4. - 4833 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerden, malî yıl sonu itibarıyla harcanmayacağı anlaşılan kısımları Maliye Bakanlığının (930-08-3-356-900) tertibine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.Yedek ödenek tertibinden yapılacak aktarmalar ile kurum bütçeleri içinde yapılacak aktarmalarda, 4833 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (d) bendi, 18 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri ile 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

MADDE 5. - 4833 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

f) Hizmetin gerektirdiği hallerde, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (910) ve (920) numaralı programları arasında Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 6. - 4833 sayılı Kanunun 27 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

c) Eti Holding A. Ş.’nin 2002 ve daha önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarların, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve gider kalemleri ile ilişkilendirmeksizin kuruluşun Eti Alüminyum A.Ş.’den olan alacaklarına mahsup edilmesine,

MADDE 7. - 4833 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “% 1’ini” ibaresi “% 2’sini” şeklinde; (c) bendinin ilk cümlesi “20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin, T. C. Ziraat Bankası A. Ş. ve Türkiye Halk Bankası A. Ş.’ye devredilmesine ilişkin anılan bankaların talepleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından avans olarak özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek karşılanır.Avans ödemeleri Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılacak nihaî inceleme sonuçlarına  göre  kesinleştirilir.  İnceleme   sonucunda  Hazine  aleyhine  bir  farkın  doğması

 

halinde, söz konusu fark Hazine Müsteşarlığı tarafından nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek ödenir.” şeklinde değiştirilmiş ve (c) bendinin son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan ihtisas kredilerine ödenmesi gereken destekleme primleri nedeniyle bankalara ödenmemiş, birikmiş ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca Hazinenin görev zararı borcu olarak kabul edilen borçlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. kayıtları ile sınırlı olarak herhangi bir ilave yapılmaksızın Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek ödenir.

MADDE 8. - 8.1.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak alınan yürütmeyi durdurma kararlarına binaen davacı büyük şehir belediyelerine gerekli ödemelerin yapılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 9. - 29.3.2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10.- 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna tâbi, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlarda ve 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kamu iktisadî teşebbüslerinde iş kanunlarına tâbi olarak istihdam edilen personelden; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvurarak bu maddenin yürürlük tarihi ile 31.12.2003 (bu tarih dahil) tarihi arasında kendi isteği ile işten ayrılanlara iş kanunları hükümlerine göre hesaplanacak kıdem tazminatı % 20 fazlasıyla ödenir.

1.10.2003 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihi (bu tarih dahil) arasında işverence haklı nedenle derhal fesih hali hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple iş sözleşmeleri feshedilen personel için kendi isteğiyle işten ayrılma şartı aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki personele, bu madde hükümlerinden faydalanmaları halinde, 4857 sayılı İş Kanununun 20 ve 21 inci madde hükümleri uygulanmaz.

Bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için, Kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvuruda bulunulması ve başvuru üzerine istihdam edilen kurum tarafından yapılacak işlemlerin 31.12.2003 (bu tarih dahil) tarihine kadar tamamlanması esastır.

Bu madde çerçevesinde finansman durumu yeterli olmayan kuruluşlarca yapılacak ödemeler 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar için Özelleştirme Fonundan, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kamu iktisadî teşebbüsleri için 2003 yılı bütçesinde yer alan kamu iktisadî teşebbüsleri sermaye harcama kaleminden Hazinece karşılanır. Kamu iktisadî teşebbüslerinin sermayeleri kamu iktisadî teşebbüslerine bu amaçla aktarılan kaynak kadar artırılmış sayılır.

Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tâbi tutulmaz.

Bu madde hükümlerinden faydalanan personel, hiçbir surette birinci fıkrada belirtilen kuruluşlarda yeniden istihdam edilemez.

MADDE 11. - Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesi 1.10.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 12.- Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I) SAYILI CETVEL

 

Kuruluş

Tertip No

Ödenek Tutarı

Açıklama

Başbakanlık

900-04-3-354-900

327 000 000 000 000

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Yapılacak Ödemeler

 

Hazine Müsteşarlığı

920-05-3-143-900

310 000 000 000 000

Tarımsal Destekleme Politikalarının Geliştirilmesine İlişkin Hizmetler

(Doğrudan Gelir Ödemesi)

Maliye Bakanlığı

930-08-3-351-900

576 000 000 000 000

Devlet Memurları Kanunu ile Diğer Kanunlar ve Yönetmeliklerin Gerektirdiği

Giderler ile Toplu İş Sözleşmelerinin Gerektirdiği Ek Giderler Karşılığı

Maliye Bakanlığı

930-08-3-356-900

100 000 000 000 000

Yedek Ödenek

Maliye Bakanlığı

940-01-3-402-900

255 000 000 000 000

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 146 ncı Maddesi Hükümleri Gereğince Finansman Açıkları Karşılığı T.C. Emekli Sandığına Ödemeler

Maliye Bakanlığı

950-05-3-528-900

16 000 000 000 000

2978 Sayılı Kanun Gereğince Yapılacak Ödemeler

Maliye Bakanlığı

950-06-3-531-900

200 000 000 000 000

Dahilde ve İthalde Alınan Katma Değer Vergisinden Red ve İadeler

Maliye Bakanlığı

950-06-3-537-900

470 000 000 000 000

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Diğer Vergi Gelirlerinden Red ve İadeler

Maliye Bakanlığı

950-06-3-534-900

1 145 000 000 000 000

İhracatta Katma Değer Vergisinden Red ve İadeler

Sağlık Bakanlığı

900-04-3-441-900

155 000 000 000 000

Sağlık Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması, İyileştirilmesi ve Yeşil Kart Uygulaması Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

114-01-3-406-900

61 000 000 000 000

Sosyal Sigortalar Kurumuna Yapılacak Yardımlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

114-01-3-407-900         

906 000 000 000 000

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna  (Bağ-Kur’a) Yapılacak Yardımlar

Toplam

 

4 521 000 000 000 000

 

                                                                                                                    

(II) SAYILI CETVEL

 

Kuruluş

Tertip No

Ödenek Tutarı

Açıklama

Hazine Müsteşarlığı

910-03-3-021-900

20 000 000 000 000

Devlet İştirakleri

Hazine Müsteşarlığı

920-03-3-122-900

25 000 000 000 000

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları Genel Yatırım ve

Finansman Programına Dahil Olmayan Kuruluşlara Verilen Görevler  Nedeniyle Oluşan Gelir Kaybı Ödemeleri

Hazine Müsteşarlığı

920-05-3-142-900

50 000 000 000 000

Hayvancılığı Teşvik ve Destekleme İçin Yapılacak Ödemeler

Hazine Müsteşarlığı

920-05-3-145-900

50 000 000 000 000

Yatırımları Teşvik Hizmetleri

Hazine Müsteşarlığı

930-06-3-331-900

20 000 000 000 000

Uluslararası Kuruluşlara Yapılacak Ödemeler

Hazine Müsteşarlığı

930-10-3-383-900

5 000 000 000 000

TRT Kurumuna Yapılacak Yardımlar

Hazine Müsteşarlığı

950-01-3-501-900

5 033 000 000 000 000

Devlet Tahvilleri Faizi

Hazine Müsteşarlığı

950-01-3-503-900

8 500 000 000 000

Devlet Tahvilleri Genel Giderleri

Hazine Müsteşarlığı

950-01-3-507-900

8 500 000 000 000

Hazine Bonoları Genel Giderleri

Hazine Müsteşarlığı

950-02-3-511-900

744 000 000 000 000

Dış Devlet Borçları Faizi

Hazine Müsteşarlığı

950-02-3-513-900

457 510 000 000 000

Dış Devlet Borçları Genel Giderleri

Hazine Müsteşarlığı

950-02-3-517-900

466 000 000 000 000

4749 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi Gereğince Hazine Garantileri Kapsamında Risk Hesabına Yapılacak Ödemeler

Maliye Bakanlığı

930-08-3-352-900

15 000 000 000 000

Kur Farklarını Karşılama Ödeneği

Maliye Bakanlığı

930-08-3-357-900

10 000 000 000 000

Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarının Karşılanması Ödeneği

Maliye Bakanlığı

930-08-3-359-900

5 000 000 000 000                                         

Mülteci ve Göçmen Giderleri

Toplam

 

6 917 510 000 000 000

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                       

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                            

(III) SAYILI CETVEL

 

 

Kuruluşun Adı

T Cetveli

Sıra No.

 

Taşıtın Cinsi

 

Diferansiyel

 

Adet

 

Nerede Kullanılacağı

Başbakanlık

T-4

Arazi Binek (en az 4, en çok 8 kişilik)

4 x 4

1

Başbakanlık hizmetlerinde (hibe)

 

T-5

Minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik)

4 x 2

5

Başbakanlık hizmetlerinde

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

T-9

Panel (özel donanımlı)

4 x 2

35

Akaryakıt sayaçları muayene hizmetlerinde (özel ödenekten karşılanacaktır.)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

T-9

Panel

4 x 2

5

Mera hizmetlerini geliştirmek için gezici toprak analiz laboratuvarı yapımında

 

 

(IV) SAYILI CETVEL

 

GENEL BÜTÇELİ DAİRELERCE 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA

GÖRE 2003 YILINDA SATIN ALINACAK

TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL

 

MEVCUT

Kuruluşun Adı

T. Cetveli Sıra No

Taşıtın Cinsi

Diferansiyel

Adet

Nerede Kullanılacağı

SAĞLIK BAKANLIĞI

T-15

Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)

4x2

190

Sağlık Kuruluşlarında

 

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Kuruluşun Adı

T. Cetveli Sıra No

Taşıtın Cinsi

Diferansiyel

Adet

Nerede Kullanılacağı

SAĞLIK BAKANLIĞI

T-15

Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)

4x2

140

Sağlık Kuruluşlarında

 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERCE 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA

GÖRE 2003 YILINDA SATIN ALINACAK TAŞITLARI

GÖSTERİR CETVEL

 

MEVCUT

Kuruluşun Adı

T. Cetveli Sıra No

Taşıtın Cinsi

Diferansiyel

Adet

Nerede Kullanılacağı

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

T-15

 

Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)

 

4x2

 

1

Genel Müdürlük

Hizmetlerinde

 

T-15

Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)

4x2

3

Genel Müdürlük

Hizmetlerinde (Özel Ödenekten Karşılanacaktır)

 

T-15

Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)

4x2

164

Sağlık Hizmetleri (Özel Ödenekten Karşılanacaktır)

 

 

 

 

 

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Kuruluşun Adı

T. Cetveli Sıra No

Taşıtın Cinsi

Diferansiyel

Adet

Nerede Kullanılacağı

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

T-15

 

Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)

 

4x2

 

1

Genel Müdürlük

Hizmetlerinde

 

T-15

Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)

4x2

3

Genel Müdürlük

Hizmetlerinde (Özel Ödenekten Karşılanacaktır)

 

T-15

Ambulans  (Tıbbi Donanımlı)

4x2

214

Sağlık Hizmetleri (Özel Ödenekten Karşılanacaktır)