Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE FİLİPİNLER CUMHURİYETİ ARASINDA

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

 

Kanun No. 4976       

 

Kabul Tarihi : 2.10.2003      

 

 

MADDE 1. - 22 Şubat 1999 tarihinde Manila’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

VE

FİLİPİNLER CUMHURİYETİ ARASINDA

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

ANLAŞMA

 

Bundan sonra “Âkit Taraflar” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti;

Özellikle bir Âkit Taraf yatırımcılarının, diğer Âkit Tarafın ülkesinde yapacakları yatırımlarla ilgili olmak üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile,

Bu gibi yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasının her iki Âkit Tarafın ekonomik refahını destekleyeceğini kabul ederek;

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

MADDE I

Tanımlar

İşbu Anlaşmada :

1. “Yatırımcı” terimi :

(i) Filipinler Cumhuriyeti ile ilgili olarak; Anayasasına göre Filipinler vatandaşı olan bireyler,

(ii) Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak; yürürlükteki hukukuna göre Türkiye vatandaşı  sayılan gerçek kişileri,

(iii) Her iki ülke ile ilgili olarak, kanunlarına göre bu Âkit Tarafın ülkesinde yönetim merkezi bulunan, kâr amaçlı iş girişimlerinde bulunmak üzere kurulmuş, her koşul altında uygun olarak örgütlenmiş şirketler, şirket ortaklıkları, ticarî ortaklıklar ve diğer örgütlenmeler olarak isimlendirilebilecek yasal varlıkları ifade eder.

2. “Yatırım” terimi, her bir Âkit Tarafın ilgili kanun ve nizamlara uygun olarak kurulmuş veya edinilmiş her türlü malvarlığını, ve özellikle bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıdakileri kapsar.

(a) hisse senetleri, sermaye hisseleri ya da şirketlere iştirakin diğer şekilleri;

(b) yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları veya bir yatırımla ilgili malî değeri olan yasal ifaya yönelik diğer haklar;

(c) taşınır ve taşınmaz mallar, ipotek, tedbir, rehin, intifa hakkı ve diğer benzer haklar gibi diğer haklar;

(d) telif hakları, patentler, lisanslar, sınaî tasarımlar, teknik prosesler, ticarî markalar, peştemaliye, know-how ve diğer benzer haklar gibi sınaî ve fikrî mülkiyet hakları;

(e) doğal kaynakların aranması, geliştirilmesi, çıkarılması veya işletilmesi ile ilgili imtiyazları da  içerecek şekilde, kanun veya sözleşme ile verilmiş iş imtiyazları

3. “Gelirler” terimi, bir yatırımdan elde edilen, bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; özellikle kâr, faiz ve temettüleri ifade eder.

4. “Ülke” terimi;

(a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak, karasularını, aynı zamanda uluslararası hukuka uygun olarak üzerinde doğal kaynakların keşfedilmesi, işletilmesi ve korunması amaçları için yargılama ve egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder.

(b) Filipinler Cumhuriyeti ile ilgili olarak; bütün adaları ve çevreleyen suları ile Filipin takımadalarını içeren ulusal ülkesini ve Filipinlerin üzerinde egemenlik veya yargılama hakkına sahip olduğu karasularını, deniz yatağını, toprak altını, sahanlıklarını ve diğer sualtı alanları dahil olmak üzere, deniz ve hava alanlarını içeren diğer bölgeleri ifade eder. Takımadaların çevresindeki, arasındaki veya bunları bağlayan sular, genişlikleri ve boyutlarına bakılmaksızın, Filipinlerin iç sularının parçasını oluştururlar.

MADDE II

Yatırımların Teşviki ve Korunması

1. Her bir Âkit Taraf bir Âkit Tarafın yatırımcılarının ülkesindeki yatırımlarını mümkün olduğunca teşvik edecek ve bu yatırımları Anayasasına, kanunlarına ve mevzuatına uygun olarak, herhangi bir üçüncü ülke yatırımlarına benzer durumlarda tanınandan daha az elverişli olmayacak şekilde kabul edecektir. Bu gibi yatırımlara adil ve makul bir muamele tanınacaktır.

2. Her bir Âkit Taraf diğer Âkit Tarafın yatırımcılarınca kanun ve nizamlarına uygun olarak ülkesinde yapılan yatırımları koruyacak ve bu gibi yatırımların yönetimini, sürdürülmesini, kullanımını, faydalanılmasını, genişletilmesini, satışını ve nakde çevrilmesini makul olmayan veya ayrımcı yollarla engellemeyecektir.

3. Âkit Tarafların ülkelerine yabancıların girmesi, kalması ve istihdam edilmesi ile ilgili kanun ve nizamlarına uygun olarak;

(a) Âkit Taraflardan her biri, kendi ülkesindeki bir yatırımın faaliyete geçmesi ile ilgili olarak önemli düzeyde sermaye ve diğer şekillerde kaynak aktarmayı taahhüt eden ve taahhüt etme aşamasında olan diğer Âkit Taraf vatandaşları veya onların istihdam ettikleri kişilerin; kuruluş, geliştirme, idare ve danışmanlık maksadıyla, ülkesine girmelerine ve ikamet etmelerine izin verecektir.

(b) Âkit Taraflardan birinin yürürlükteki kanun ve nizamları çerçevesinde yasal olarak kurulan ve diğer Âkit Tarafın yatırımcılarının yatırımı olan şirketlerin, kendi seçtikleri üst düzey idarî ve teknik personeli, milliyetleri ne olursa olsun istihdam etmelerine izin verilecektir.

4. İşbu Maddenin hükümlerinin, Âkit Taraflardan herhangi birinin yapmış olduğu aşağıda belirtilen anlaşmalar üzerinde hiç bir etkisi olmayacaktır:

(a) Âkit Tarafların herbirinin üyesi olduğu veya olabileceği, halihazırda yapılmış ya da gelecekte yapılacak gümrük birliği, ortak pazar, serbest ticaret bölgesi, bölgesel ekonomik örgütlenme ya da benzer nitelikte uluslararası anlaşmalar, veya

(b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeye ilişkin olanlar.

 

MADDE III

Yatırımlara Uygulanacak Muamele

1. Her bir Âkit Taraf diğer Âkit Tarafın yatırımcılarınca ülkesinde yapılan yatırımlara adil ve eşit muameleyi garanti edecek ve bu şekilde tanınan hakkın tatbikini uygulamada engellemeyeceğine güvence verecektir.

2. Her bir Âkit Taraf ülkesindeki bir Âkit Tarafın yatırımcılarının kurulmuş bulunan yatırımlarına, hangisi elverişli ise, kendi yatırımcılarına veya herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarınca yapılan yatırımlara uyguladığından daha az elverişli olmayan bir muamele tanıyacaktır.

MADDE IV

Kamulaştırma ve Tazminat

1. Aşağıda sayılan şartlara uyulmadıkça; hiç bir Âkit Taraf doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Tarafın bir yatırımcısını yatırımından mahrum edecek herhangi bir tedbir almayacaktır:

a) hukuka uygun olarak ve kamu yararına alınan tedbirler;

b) ayrımcı olmayan tedbirler; ve

c) alınan tedbirlere hızlı, yeterli ve etkin tazminat ödenmesi için hükümlerin eşlik etmesi.

2. Tazminat, etkilenen yatırımın söz konusu tedbirin kamuoyu tarafından öğrenilmesinden hemen önceki piyasa değerine dayanacaktır. Tazminat ödemesinin gecikmesi halinde, tazminat kamulaştırma tarihinden ödeme tarihine kadar geçerli bir oran üzerinden faiz içerecek ve Madde IV paragraf 2’de gösterildiği gibi serbest transfer edilebilir olacaktır.

3. Kamulaştırmadan etkilenen yatırımcı, kamulaştırmayı gerçekleştiren Âkit Tarafın hukukuna göre, bu Âkit Tarafın adlî makamlarına tazminatın miktarının ve bu gibi herhangi bir kamulaştırmanın veya benzer tedbirlerin yasallığının gözden geçirilmesi amacıyla başvurma hakkına sahip olacaktır.

MADDE V

Kayıplar

Âkit Yatırımları; savaş, ayaklanma, iç karışıklıklar veya diğer benzer olaylar nedeniyle diğer Âkit Tarafın ülkesinde zarara uğrayan Âkit Taraflardan birinin yatırımcıları, diğer Âkit Tarafça, söz konusu zararların karşılanması bakımından kendi yatırımcılarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarına gösterdiği muameleden daha az elverişli olmamak kaydıyla, hangisi daha elverişli ise o muameleye tâbi tutulacaktır.

MADDE VI

Ülkesine İade ve Transfer

1. Her bir Âkit Taraf, bir yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeriye ve dışarıya serbestçe ve gecikme olmaksızın yapılmasına iyi niyetle izin verecektir. Bu gibi transferler aşağıdakileri içerir:

(a) faizler, kâr hisseleri, kârlar, kredilerden ve yatırımlarla ilgili diğer benzer gelirlerden kaynaklanan geri ödemeler,

(b) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen meblağlar,

(c) Madde III çerçevesinde ödenecek tazminatlar,

(d) diğer Âkit Tarafın ülkesinde, bir yatırımla ilgili uygun çalışma izinlerini almış olan bir Âkit Tarafın vatandaşlarının aldıkları maaş, ücret ve diğer gelirleri,

(e) bir yatırım uyuşmazlığından kaynaklanan ödemeler.

2. Transferler, konvertibl bir para birimiyle transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden ve yatırımı kabul eden Âkit Tarafın kanun ve mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.

MADDE VII

Halefiyet

1. Eğer bir Âkit Taraf yatırımcısının yatırımı, ticarî olmayan risklere karşı kanunî bir sistem dahilinde sigorta edilmişse, sigortalayanın ilgili sigorta anlaşmasının şartlarından kaynaklanan her türlü halefiyeti diğer Âkit Tarafca tanınacaktır.

2. Sigortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkili olabileceği haklar dışında hiç bir hakkı kullanmaya yetkili olmayacaktır.

3. Bir Âkit Taraf ile sigortalayan arasındaki uyuşmazlıklar, işbu Anlaşmanın VIII. Maddesi hükümleri uyarınca çözümlenecektir.

MADDE VIII

Bir Âkit Taraf ile Diğer Âkit Tarafın Yatırımcıları Arasındaki

Uyuşmazlıkların Çözümü

1. Bir Âkit Taraf ile diğer Âkit Tarafın bir yatırımcısı arasında işbu Anlaşmanın hükümlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların dostça çözümü maksadıyla, ilgili Âkit Taraflar arasında görüşmeler yapılacaktır.

2. Eğer bu görüşmeler çözüm talebi tarihinden itibaren üç ay içinde bir çözüme ulaşmazsa yatırımcı uyuşmazlığı aşağıdaki mercilere sunulabilir:

(a) ülkesinde yatırım yapılmış bulunan Âkit Tarafın yetkili tahkim heyetine; veya

(b) Washington D.C.’de 18 Mart 1965 tarihinde imzaya açılan Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile kurulmuş olan Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkezi’nin (ICSID) uluslararası tahkimine,

3. Yatırımcı uyuşmazlığı ülkesinde yatırım yapılmış bulunan Âkit Tarafın yetkili tahkim heyetine veya uluslararası tahkime sunduğunda, bu seçim nihaî olacaktır.

4. Tahkim kararı her iki taraf üzerinde kesin ve bağlayıcı olacak ve ülkesinde yatırım yapılmış bulunan Âkit Tarafın kanunlarına uygun olacak uygulanacaktır.

5. Bir uyuşmazlık yetkili tahkim heyetine ve uluslararası tahkime işbu Maddeye uygun olarak sunulduğunda, hiç bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafın sözü edilen yetkili uluslararası veya yerel tahkim heyetince alınmış herhangi bir hükme, karara, talimata veya diğer saptamaya uymaması veya yerine getirmemesi halinde uyuşmazlığı diplomatik kanallar vasıtasıyla izlemeyecektir.

MADDE IX

Âkit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü

1. Âkit Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması ile ilgili her türlü uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil çözüm arayacaklardır. Bu bakımdan, Âkit Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak için doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Âkit Taraflar, aralarında uyuşmazlığın başladığı tarihten itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık herhangi bir Âkit Tarafın talebi üzerine, bir tahkim heyetine götürülebilir.

2. Her bir Âkit Taraf talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, birer hakem tayin edecektir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Âkit Taraflardan biri iki aylık belirlenen süre içinde bir hakem tayin edemezse, diğer Âkit Taraf, Uluslararası Adalet Divanı’nın Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir.

3. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde her iki Âkit Taraf ile diplomatik ilişkileri bulunan üçüncü bir ülkenin vatandaşı olan Heyet Başkanının seçimi konusunda anlaşma sağlayamazlarsa; Heyet Başkanı, Âkit Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir.

4. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu Maddenin (2) nci ve (3) üncü paragraflarında belirtilen hallerde görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Âkit Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Âkit Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Âkit Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından yapılacaktır.

5. Tahkim Heyeti, Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın diğer maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları üzerinde anlaşmaya varacaktır. Böyle bir anlaşmanın olmaması halinde, Tahkim Heyeti, uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak usul kurallarını tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edecektir.

6. Tahkim Heyeti kararlarını, işbu Anlaşmanın hükümlerini, uluslararası hukukun bu konudaki ilkelerini ve Âkit Taraflarça kabul edilen hukukun genel ilkelerini dikkate alarak verecektir. Tahkim heyeti kararlarını oy çokluğu ile alacak ve kendi usulünü kararlaştıracaktır.

7. Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde, bütün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkim Heyeti, hangisi daha sonra gerçekleşirse, son beyanlardan veya duruşmaların bittiği tarihten sonra iki ay içinde karara varacaktır. Tahkim Heyeti, nihaî ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğu ile alacaktır.

8. Başkan ve diğer hakemler tarafından yapılan harcamalar, dava ile ilgili diğer masraflar Âkit Taraflarca eşit olarak ödenecektir. Bununla beraber, Tahkim heyeti re’sen giderlerin daha büyük bir kısmının iki Âkit Taraftan birince karşılanmasına karar verebilir.

9. Eğer bir uyuşmazlık, bu Anlaşmanın VIII inci Maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmuş ve hâlâ orada çözüm beklemekte ise, aynı uyuşmazlık işbu Madde hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmayacaktır. Bu, her iki Âkit Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektir.

MADDE X

Yürürlüğe Girme

1. İşbu Anlaşma, onay belgelerinin değişiminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin 2 nci paragrafına göre sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinde mevcut olan yatırımlar yanında yürürlüğe giriş tarihinden sonra yapılan veya gerçekleşen yatırımlara da uygulanacaktır.

2. Âkit Taraflardan her biri yazılı olarak diğer Âkit Tarafa bir yıl öncesinden feshi ihbarda bulunarak, Anlaşmayı ilk on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona erdirilebilir.

3. İşbu Anlaşma Âkit Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, Âkit Taraflardan her birinin diğer Âkit Tarafa değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir.

4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve bu Anlaşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer bütün Maddelerinin hükümleri, söz konusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır.

Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır.

Manila’da, 22.2.1999 tarihinde İngilizce dilinde imzalanmıştır.

 

               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                        FİLİPİNLER CUMHURİYETİ

                               ADINA                                                           ADINA

                                         (İmza)                                                               (İmza)