Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


BAZI KANUNLARDA VE BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞININ

TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMEDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 4966       

 

Kabul Tarihi : 31.7.2003      

 

MADDE 1. - 28.6.2001 tarihli ve 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve geçici 1 inci maddeleri ile aynı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2. - 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 4. - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi ve Başbakanın onayıyla belirlenen Hazineye ait arsa ve arazilerin mülkiyeti Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne veya talebi halinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir.

MADDE 3. - 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu yapılması.

MADDE 4. - 2985 sayılı Kanunun 9.4.1990 tarihli ve 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen ek 1 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (i) bendi (m) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

e) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

ı) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak,

j) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak,

k) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak,

l) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, alt yapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemek,

MADDE 5. - 2985 sayılı Kanunun 29.5.2003 tarihli ve 4864 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddesinde yer alan “Bu birimlerde Başkanlık personeli görevlendirilebilir.” cümlesi “Bu birimlerde Başkanlık teşkilâtı kadrolarındaki personel çalıştırılır; hangi kadroların bu birimlere tahsis edileceği 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki usule tâbidir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6. - 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi” ibaresi “yirmibeş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7. - Konut Müsteşarlığına ait (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış ve bu Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir. 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Konut Müsteşarlığına tahsis edilmiş olup, bu Kanun ile iptal edilerek ekli (2) sayılı listede ihdas edilen kadrolar, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda kullanılır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Konut Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığında durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Bu Kanunun yayımı tarihinde Konut Müsteşarlığına ait kadrolarda bulunanlardan, birinci fıkrada sayılanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenler, bu Kanunla ihdas edilen aynı unvan ve dereceli Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait kadrolara bu Kanunun yayımı tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Kadro unvanı değişenler durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kuruluna atanacak olan müfettişlerin, müfettişlik kıdemlerine esas hizmet süreleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulunda geçmiş sayılır.

MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

                                                                                            

(1) SAYILI LİSTE

İPTAL EDİLEN KADROLAR

 

Kurumu : Konut Müsteşarlığı

 

 

 

Teşkilâtı : Merkez

 

 

 

Serbest Kadro

 

Tutulan

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Kadro Adedi

Toplam

 

GİH

Müsteşar

1

1

–

1

 

GİH

Müsteşar Yardımcısı

1

3

–

3

 

GİH

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

–

1

 

GİH

APK Daire Başkanı

1

1

–

1

 

GİH

I. Hukuk Müşaviri

1

1

–

1

 

GİH

Daire Başkanı

1

3

–

3

 

GİH

HukukMüşaviri

1

1

–

1

 

GİH

Hukuk Müşaviri

3

4

–

4

 

GİH

Müfettiş

1

11

–

11

 

GİH

Müfettiş

3

3

–

3

 

GİH

Müfettiş

4

1

–

1

 

GİH

Müfettiş

5

2

–

2

 

GİH

Uzman

1

5

–

5

 

GİH

Uzman

2

3

–

3

 

GİH

Uzman

3

3

–

3

 

GİH

Uzman

6

3

–

3

 

GİH

Araştırmacı

1

2

–

2

 

GİH

Araştırmacı

2

1

–

1

 

GİH

Araştırmacı

3

1

–

1

 

GİH

Araştırmacı

4

1

–

1

 

GİH

Şef (Özelleştirme)

3

2

–

2

 

GİH

Ayniyat Saymanı

3

1

–

1

 

GİH

Çözümleyici

1

1

–

1

 

GİH

Programcı

3

1

–

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

1

–

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

2

–

2

 

GİH

V.H.K.İ.

5

1

–

1

 

GİH

V.H.K.İ.

7

1

–

1

 

GİH

V.H.K.İ.

8

4

–

4

 

GİH

Sekreter

5

4

–

4

 

GİH

Sekreter

7

1

–

1

 

GİH

Şoför

5

2

–

2

 

GİH

Şoför

7

2

–

2

 

GİH

Şoför

9

1

–

1

 

TH

Mühendis

1

3

–

3

 

TH

Mühendis

5

2

–

2

 

TH

Mimar

1

1

–

1

 

TH

Mimar

5

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

1

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

3

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

5

5

–

5

 

TH

İstatistikçi

1

1

–

1

 

TH

İstatistikçi

6

1

–

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

91

 

91

 

 

(2) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

Kurumu : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

 

 

 

Teşkilâtı : Merkez

 

 

 

Serbest Kadro

 

Tutulan

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Kadro Adedi

Toplam

 

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

4

–

4

 

GİH

APK Uzmanı

1

5

–

5

 

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

–

1

 

GİH

Hukuk Müşaviri

3

4

–

4

 

GİH

Başmüfettiş

1

12

–

12

 

GİH

Müfettiş

3

3

–

3

 

GİH

Müfettiş

4

1

–

1

 

GİH

Müfettiş

5

2

–

2

 

GİH

Uzman

1

5

–

5

 

GİH

Uzman

2

3

–

3

 

GİH

Uzman

3

3

–

3

 

GİH

Uzman

6

3

–

3

 

GİH

Araştırmacı

1

2

–

2

 

GİH

Araştırmacı

2

1

–

1

 

GİH

Araştırmacı

3

1

–

1

 

GİH

Araştırmacı

4

1

–

1

 

GİH

Şef (Özelleştirme)

3

2

–

2

 

GİH

Ayniyat Saymanı

3

1

–

1

 

GİH

Çözümleyici

1

1

–

1

 

GİH

Programcı

3

1

–

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

1

–

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

2

–

2

 

GİH

V.H.K.İ.

5

1

–

1

 

GİH

V.H.K.İ.

7

1

–

1

 

GİH

V.H.K.İ.

8

4

–

4

 

GİH

Sekreter

5

4

–

4

 

GİH

Sekreter

7

1

–

1

 

GİH

Şoför

5

2

–

2

 

GİH

Şoför

7

2

–

2

 

GİH

Şoför

9

1

–

1

 

TH

Mühendis

1

3

–

3

 

TH

Mühendis

5

2

–

2

 

TH

Mimar

1

1

–

1

 

TH

Mimar

5

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

1

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

3

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

5

5

–

5

 

TH

İstatistikçi

1

1

–

1

 

TH

İstatistikçi

6

1

–

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

91

 

91