Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 4848       

 

Kabul Tarihi : 16.4.2003      

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Görev

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

MADDE 2. -  Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine  ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,

c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,

d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,

f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde  kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Teşkilâtı

Teşkilât

MADDE 3. - Kültür ve Turizm Bakanlığı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

Merkez teşkilâtı

MADDE 4. - Bakanlık merkez teşkilâtı; ana hizmet birimleriyle danışma ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilâtı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bakan

MADDE 5. - Bakan; Bakanlık teşkilâtının en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma plânlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden ayrıca sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar ve müsteşar yardımcıları

MADDE 6. - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma plânlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Bakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere en çok dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana hizmet birimleri

MADDE 7. -  Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,

b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

c) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,

d) Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü,

e) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

f)  Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,

g) Tanıtma Genel Müdürlüğü,

h) Millî Kütüphane Başkanlığı,

ı) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

MADDE 8. - Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak,

b) Ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyonlarını geliştirmek,

c) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak,

d) Güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri  kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

e) Diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak,

f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

MADDE 9. -  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak,

b) Gerekli görülen yerlerde müzeler, rölöve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve konservasyon laboratuvarları kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde bunları kontrol altında bulundurmak,

c) Millî sınırlarımız dışında kalan, korunması gerekli, ata yadigarı taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almak,

d) Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarına verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve plânlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

f) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları kararlarının alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

g) Gerekli görülen yerlerde kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulları ile büro müdürlükleri kurulmasını Bakanlık makamına teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Her türlü imkân ve araçtan faydalanarak, koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak,

ı) Bakanlık makamınca  verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

MADDE 10. - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

b) Kütüphane ve kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili kural ve ilkelerle standartları belirlemek ve bunlara uygun hizmet üretimi için gerekli tedbirleri almak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili yazma eser ve belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin koleksiyonlarını zenginleştirmek,

d) Kıymetli yazma eserleri, ilgili kütüphanelerde toplayarak araştırmacı ve okuyucunun hizmetine sunmak, bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile bakım ve onarımını yapmak,

e) Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan faydalanmasını sağlamak,

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan umuma açık kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve rehberlik etmek,

g) Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluş ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,

h) Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak ve üretmek,

ı) Millî kültürümüzün yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,

j) Eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak,

k) Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve destekleyici tedbirleri almak,

l) Yayın danışma kurulları teşkil etmek,

m) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

MADDE 11. - Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yürütmek,

b) Birliklerin idari ve mali yönlerden denetimini sağlamak,

c) Eser sahipleri ve birliklerle Bakanlık arasındaki ilişkileri düzenlemek,

d) Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak,

f) Millî varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla film gösterileri ve festivaller düzenlemek veya desteklemek, belgesel filmler sağlamak, yaptırmak ve film satın almak,

g) Film, video ve benzeri konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,

h) Telif hakları konusunda milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

ı) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

MADDE 12. - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak,

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti, ilânı ve bu yerlerin plânları konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek,

d) Tarihî, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dahilinde plânlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plân yapmak, yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmak,

e) Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma  da dahil olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek,

f) Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,

g) Kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel  sektörün alt yapı ve üst yapı yatırımlarını, sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,

h) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak, 

ı) Sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına göre, her türlü teşvik aracından yararlanmak suretiyle turistik yatırım ve işletmelerin daha verimli çalışmalarının temini ile mevcutların kalitesinin yükseltilmesini sağlamak,                                                                              

j) Turizm yatırım ve işletmelerinin belgelendirme işlemlerini yürütmek,

k) Dünya turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek politika ve esaslara uygun olarak turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerini yürütmek, 

l) Turizm işletmelerinin, turizm meslek kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, denetim sonuçlarına göre, bu işletme, kuruluş ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini yürütmek,                  

m) Bu maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli idareler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli  işbirliğini sağlamak,

n) Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, bu amaçla ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek,                                                     

o) Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılar ile Bakanlık birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, restorasyon, restitüsyon, büyük onarımlar ve bunlarla ilgili proje, keşif, ihale ve kontrollük işlerini yapmak ve yaptırmak,

p) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmiş ve edilecek tesis ve alanların yönetim, işletme, kullanma, devir ve kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,

r) Kültür merkezlerinde millî kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek, okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak,

s) İl ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer mali işlerini yürütmek,

t) Genel Müdürlüğün görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek,

u) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kontrolörlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

MADDE 13. - Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Güzel sanatlar alanında bilimsel araştırma, inceleme, yayınlar yapmak, arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,

b) Halk kültürlerinin, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak,

c) Halk kültürleri arşivini kurmak,

d) Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültür varlıklarını, kültür anlaşmaları ve kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak, incelemek, derlemek ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları yayımlatmak, tanıtmak, açık hava müzelerine ve halk kültürleri arşivine kazandırmak,

e) Yabancı ülkelerde halen konuşulmakta olan Türkçe lehçe ve şiveleri ile bunlara yardımcı dilleri öğretmek ve bu konuda araştırmalar yapmak üzere mevzuat çerçevesinde enstitü kurulmasını sağlamak,

f) Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, bu amaçla eğitim merkezleri kurmak, kurslar açmak, ilgili meslek ve kamu kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak, turist rehberliği kursları açmak, rehberlerin yetiştirilmesini sağlamak,

g) Kültür ve turizm eğitimi programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dış kaynaklardan teknik yardım sağlamak,

h) Toplumda kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

ı) Kültür ve turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin kültür ve turizm konularında eğitilmesini plânlamak ve gerçekleştirmek,

j) Bakanlık personelinin ve meslek elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesini plânlamak ve gerçekleştirmek, turist rehberlerinin faaliyetlerini denetlemek,

k) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

l) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tanıtma Genel Müdürlüğü

MADDE 14. - Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Her türlü imkândan yararlanarak, ülkemizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kolokyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak, bu tür faaliyetlerin ülkemizde yapılmasını özendirmek, ödül vermek,

b) Dünya seyahat ticaretinin ülkemize yönelmesini sağlamak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki yerli ve yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, bunların  faaliyetlerine yardımcı olmak,

c) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve yabancı kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerini davet etmek ve ağırlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı tanıtma için gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak,

e) Ülkemize yönelik turizm talebinin değerlendirilmesi ve buna uygun politikaların oluşturulması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü etüt ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak, istatistik verilerini derlemek,

f) Ülkemize yönelik turizm talebini artırmak amacıyla yurt dışında basın, yayın  gibi tanıtım faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmetleri satın almak,

g) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Millî Kütüphane Başkanlığı

MADDE 15. - Millî Kütüphane Başkanlığı, Türkiye'nin millî kültür ve bilgi birikimi ile bilgi akımını sağlar ve 5632 sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

Ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan eserlerden, memleketin tarihî ve kültürü bakımından önemli olanların çoğaltılmasını ve bir nüshasının Millî Kütüphanede saklanmasını sağlar.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

MADDE 16. - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

b) Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Milletlerarası kültür ve turizm  kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,

e) Avrupa Birliğinin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,

f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve denetim birimleri

MADDE 17. - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 18. - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Kanunlarla ve  Bakan tarafından  verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 19. - Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa; Hükümet programı, kalkınma plân ve programları, Bakanlar Kurulu kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politika ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanması sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan sorunları ve aksaklıkları, Bakanlık düzeyinde veya bakanlıklar arası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek Bakanlık makamına sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü istatistik verilerini derlemek ve yayımlamak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakanlık teşkilâtının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, otomasyon sistemlerinin işletimini sağlamak,

j) Bakanlık makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 20. - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakanlık makamına sunmak,

e) Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşları tarafından hazırlanan veya Başbakanlıktan ve diğer bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek Bakanlık görüşlerini tespit etmek,

f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bakanlık müşavirleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 21. - Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlı olarak çalışır.

Bakanlıkta, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet  Birimleri

Yardımcı hizmet birimleri

MADDE 22. - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Sekreterliği,

d) Özel Kalem Müdürlüğü.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 23. - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insan gücü plânlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlarının eğitim plânlarını hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek,

d) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 24. - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Savunma Sekreterliği

MADDE 25. - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 26. - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

Taşra ve Yurt Dışı Teşkilâtları ile Bağlı Kuruluşlar

Taşra ve  yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlar

MADDE 27. - Bakanlık, 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurt dışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Yetki ve Ödül

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri

MADDE 28. - Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlarının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını yazılı olarak ve açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 29. - Bakanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıklar, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Ödül

MADDE 30. - Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara ödül verebilir. Verilecek ödülün miktarı ile verilme esas ve usulleri Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrolar ve atama

MADDE 31. - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilâtına ilişkin bulunanlar valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak ve ilk altı ay için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe, 3.10.2000 tarihli ve 24189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikle eklenen ek 1 inci madde hükümlerinin uygulanmaması kaydıyla, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

2003 yılı için 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz.

Kültür ve Turizm Uzmanlığı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı

MADDE 32. - Bakanlık, Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı istihdam eder. Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48 inci  maddesinde  sayılanlara  ek  olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, yabancı dil ve mesleki bilgiyi içeren yarışma sınavında başarılı olmak şartları aranır.

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Bakanlıkta, Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrolarında fiilen çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), aşağıda belirtilen oranlarını geçmemek koşuluyla, Kültür ve Turizm Bakanının belirleyeceği usul, esas ve miktarlar üzerinden her ay ek ödemede bulunulur. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

 

Unvanı                                      Derecesi                              Ek Ödeme Oranı

Kültür ve Turizm Uzmanı                1                                            % 90

Kültür ve Turizm Uzmanı                2                                            % 85

Kültür ve Turizm Uzmanı                3                                            % 80

Kültür ve Turizm Uzmanı                4                                            % 75

Kültür ve Turizm Uzmanı                5                                            % 70

Kültür ve Turizm Uzmanı                6                                            % 65

Kültür ve Turizm Uzmanı                7                                            % 60

Kültür ve Turizm Uzman Yrd.        -                                             % 50

 

Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

MADDE 33. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendine "Özürlüler Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları," ve "Özürlüler Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzmanlığına,",

b) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin, (i) alt bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzmanları,",

c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine "Özürlüler Uzmanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzmanları,", 

İbareleri eklenmiş,

d) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Millî Kütüphane Başkanı" ibaresinin çıkarılarak, (I) sayılı Ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (f) bölümüne” "Adli Tıp Kurumu Başkanı"ndan sonra gelmek üzere "Millî Kütüphane Başkanı" ibaresi eklenmiş, (II) sayılı Cetvelin "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan Millî Kütüphane Başkan Yardımcısı ibaresi çıkarılmış, yine (II) sayılı Cetvelin "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne  "Daire Başkanı  (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Kütüphane Başkan Yardımcısı" eklenmiş ve (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasındaki "Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilâtı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı hariç)” ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34. - 19.6.1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Döner Sermaye ayrıca, her türlü baskı, dağıtım ve reklâm işleri ile afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık kurmak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü eserin tüm mali haklarını yurt içinde ve yurt dışında satın almak, bu hakları kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek örgütlerine, mahalli idarelere, Bakanlığın amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için bedelsiz kullandırmak veya üçüncü kişilere satmak amacıyla da kullanılır.

MADDE 35. -  2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Döner sermayeden elde edilecek gelirlerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürüne fiilen görev yaptığı sürece her ay bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının % 100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir.

MADDE 36. - 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kamu tüzel kişiliğini haizdir. Döner Sermaye İşletmesi ayrıca turizm eğitim merkezleri ile bunların uygulama otellerini ve diğer tesisleri işletebilir.

MADDE 37. - 23.3.1950 tarihli ve 5632 sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  4 üncü maddesinde  yer alan "Millî Eğitim Bakanlığı" ve 7 nci maddesinde yer alan "Millî Eğitim Bakanı" ibareleri,  sırasıyla "Kültür ve Turizm Bakanlığı" ve "Kültür ve Turizm Bakanı" olarak değiştirilmiştir.

Madde 1. - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Ankara'da Millî Kütüphane kurulmuştur.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 38. – 13.12.1983 tarihli ve 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 8.6.1984 tarihli ve 216 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 24.1.1989 tarihli ve 354 sayılı, 24.1.1989 tarihli ve 355 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile bu kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan 17.3.1989 tarihli ve 364 sayılı, 13.9.1989 tarihli ve 379 sayılı, 25.3.1990 tarihli ve 411 sayılı, 13.12.1991 tarihli ve 468 sayılı kanun hükmünde kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtlarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar ve her türlü hak ve yükümlülükler ile bu bakanlıklarda çalışan personel hiç bir işleme gerek kalmaksızın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiş sayılır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2003 Mali Yılı harcamaları, 29.3.2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 18/a-8 maddesine istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının 2003 yılı bütçelerinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

24.1.1989 tarihli ve 355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan döner sermaye işletmesine ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile burada çalışan personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu ile kurulan döner sermaye işletmesine devredilir ve Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi olarak faaliyetlerine devam eder.

Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının birleştirilmesi sebebiyle teşkilât, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Kültür ve Turizm Bakanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığında; Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Millî Kütüphane Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Millî Kütüphane Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Kültür Merkezleri Daire Başkanı, Yayımlar Daire Başkanı ve Eğitim Daire Başkanı, Ataşe, Tanıtma Ataşesi, Kültür Müşaviri, Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Ataşe Yardımcısı, Tanıtma Müşaviri Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Savunma Sekreteri ile İl Kültür Müdürü, İl Kültür Müdür Yardımcısı, İl Turizm Müdürü ve İl Turizm Müdür Yardımcısı, Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi Başkanı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanı, Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü, Güzel Sanatlar Galerisi Müdür Yardımcısı, Danışma Müdürü unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Ataşe, Tanıtma Ataşesi, Kültür Müşaviri, Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Ataşe Yardımcısı, Tanıtma Müşaviri Yardımcısı kadrolarında bulunanlar üç ay içerisinde, diğerleri ise bir yıl içinde Bakanlıkta boş bulunan durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler. Söz konusu personelin (ataşe, tanıtma ataşesi, kültür müşaviri, tanıtma müşaviri, tanıtma ataşe yardımcısı, tanıtma müşaviri yardımcısı kadrolarında bulunanlar hariç) atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

 Bu Kanunun yayımı tarihinde Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığına ait kadrolarda bulunanlardan, ikinci fıkrada sayılanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenler Kültür ve Turizm Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.

GEÇİCİ MADDE 3. -  Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olanlardan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmaları kaydıyla;

a) Mesleğe yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile,

b) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda yüksek lisans yapmış olanlar,

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle  atamaya yetkili amirin onayı ile Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına naklen atanabilirler. Aynı uygulamadan bu fıkradaki şartları taşıyan Bakanlık personeli de yararlandırılır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az üç yıldır Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığında çalışmakta olan memurlardan, en geç altı ay içinde başvuranlar,  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan aldıklarını belgeledikleri takdirde, bu Kanunun 32 nci maddesine göre yapılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Bu sınavlarda başarılı olanlar Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına atanırlar.

GEÇİCİ MADDE 4. - Kültür Bakanlığı il müdürlükleri ile Turizm Bakanlığı il müdürlükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü adıyla tek birim olarak, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar faaliyete devam ederler. Bu bakanlıklara ait diğer taşra teşkilâtı hakkındaki gerekli düzenlemeler Bakanlar Kurulunca yapılır.

GEÇİCİ MADDE 5. - Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı ile Kültür Bakanlığının; Aşkabat, Almatı, Bişkek, Bakü, Duşanbe, Kahire, Kopenhag, New York, Saraybosna, Taşkent, Tunus ve Üsküp yurt dışı birimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı olarak faaliyetlerine devam eder. Kültür Bakanlığının diğer yurt dışı birimleri kapatılarak üç ay içerisinde tasfiye edilir. Bu fıkrada belirtilen birimlerin kaldırılması, birleştirilmesi veya değiştirilmesinde 13.12.1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, toplam yurt dışı birim sayısını aşmamak ve çalıştırılabilecek azami kadrolu personel sayısını geçmemek üzere, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile, yurt dışı birimlerinin bulundukları merkezler veya ülkeler değiştirilebilir.

GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Diğer mevzuatta Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığına yapılmış olan atıflar Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmış sayılır.

Mevzuatta, 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname ile 355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Bu Kanun ile kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilâtlanıncaya kadar, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtlarında değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetler, Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.

Yürürlük

MADDE 39. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

(I) SAYILI CETVEL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI

 

 

Müsteşar

Müsteşar Yardımcıları

Ana Hizmet Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Yardımcı Hizmet Birimleri

Müsteşar

1) Müsteşar Yardımcısı,

1) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,

 

1) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

1) Personel Dairesi Başkanlığı,

 

2) Müsteşar Yardımcısı,

2) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel    

     Müdürlüğü,

 

2) Araştırma, Planlama ve 

    Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

2) İdarî ve Malî İşler Dairesi

    Başkanlığı,

 

3) Müsteşar Yardımcısı,

3) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

    Müdürlüğü,

 

3) Hukuk Müşavirliği,

3) Savunma Sekreterliği,

 

4) Müsteşar Yardımcısı.

4) Telif Hakları ve Sinema Genel 

    Müdürlüğü,

 

4) Bakanlık Müşavirleri,

4) Özel Kalem Müdürlüğü.

 

 

5) Yatırım ve İşletmeler Genel

     Müdürlüğü,

 

5) Basın ve Halkla İlişkiler

     Müşavirliği.

 

 

 

6) Araştırma ve Eğitim Genel

    Müdürlüğü,

 

 

 

 

 

7) Tanıtma Genel Müdürlüğü,

 

 

 

 

 

8) Millî Kütüphane Başkanlığı,

 

 

 

 

 

9) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği

    Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

 

 

 

 

( I ) SAYILI LİSTE

KURUMU      

:  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 

 

 

 

TEŞKİLATI  

:  MERKEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

 

 

 

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULU KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

MÜSTEŞAR

1

1

 

1

GİH

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

1

4

 

4

GİH

BAKANLIK MÜŞAVİRİ

1

30

 

30

GİH

TEFTİŞ KUR.BŞK.

1

1

 

1

GİH

A.P.K. KURULU BAŞKANI

1

1

 

1

GİH

GÜZEL SANATLAR GN.MD.

1

1

 

1

GİH

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GN. MD.

1

1

 

1

GİH

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GN. MD.

1

1

 

1

GİH

TELİF HAKLARI VE SİNEMA GN. MD.

1

1

 

1

GİH

YATIRIM VE İŞLETMELER GN. MD.

1

1

 

1

GİH

TANITMA GN. MD.

1

1

 

1

GİH

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GN. MD.

1

1

 

1

GİH

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI

1

1

 

1

GİH

DIŞ İLİŞK. VE AVR. BİR. KOOR. DAİ. BŞK.

1

1

 

1

GİH

GENEL MÜDÜR YRD.

1

20

 

20

GİH

MİLLİ KÜTÜPHANE BŞK. YRD.

1

1

 

1

GİH

BASIN VE HALKLA İLİŞ.MÜŞAVİRİ

1

1

 

1

GİH

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI

1

1

 

1

GİH

İDARİ VE MALİ İŞLER D.BŞK.

1

1

 

1

GİH

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

1

1

 

1

GİH

DAİRE BAŞKANI

1

42

 

42

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

16

 

16

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

4

1

 

1

GİH

SAVUNMA SEKRETERİ

1

1

 

1

GİH

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

1

1

 

1

GİH

BAŞMÜFETTİŞ

1

27

 

27

GİH

BAŞKONTROLÖR

1

26

 

26

GİH

MÜFETTİŞ

2

1

 

1

GİH

MÜFETTİŞ

3

3

 

3

GİH

MÜFETTİŞ

5

20

 

20

GİH

MÜFETTİŞ

6

4

 

4

GİH

KONTROLÖR

1

18

 

18

GİH

KONTROLÖR

2

1

 

1

GİH

KONTROLÖR

3

4

 

4

GİH

KONTROLÖR

4

5

 

5

GİH

KONTROLÖR

5

13

 

13

GİH

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

8

24

 

24

GİH

STAJYER KONTROLÖR

8

6

 

6

GİH

STAJYER KONTROLÖR

9

10

 

10

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

194

 

194

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

2

1

 

1

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

3

7

 

7

GİH

KÜLTÜR VE TURİZM UZMANI

1

200

 

200

GİH

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YRD.

9

400

 

400

GİH

UZMAN

1

300

 

300

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

3

16

 

16

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

5

16

 

16

GİH

APK. UZMANI

1

150

 

150

GİH

EĞİTİM UZMANI

1

3

 

3

GİH

SİVİL SAVUNMA UZMANI

1

2

 

2

GİH

KÜTÜPHANECİ

1

14

 

14

GİH

KÜTÜPHANECİ

2

6

 

6

GİH

KÜTÜPHANECİ

3

10

 

10

GİH

KÜTÜPHANECİ

5

1

 

1

GİH

KÜTÜPHANECİ

6

4

 

4

GİH

KÜTÜPHANECİ

7

6

 

6

GİH

ARAŞTIRMACI

1

39

 

39

GİH

ARAŞTIRMACI

2

17

 

17

GİH

ARAŞTIRMACI

3

13

 

13

GİH

ARAŞTIRMACI

4

16

 

16

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

1

10

 

10

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

3

5

 

5

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

4

2

 

2

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

5

2

 

2

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

6

2

 

2

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

7

3

 

3

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

1

10

 

10

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

2

1

 

1

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

4

1

 

1

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

6

2

 

2

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

7

1

 

1

GİH

REHBER

5

1

 

1

GİH

REHBER

6

1

 

1

GİH

REHBER

7

1

 

1

GİH

MÜTERCİM

1

6

 

6

GİH

MÜTERCİM

2

1

 

1

GİH

MÜTERCİM

3

2

 

2

GİH

MÜTERCİM

5

3

 

3

GİH

MÜTERCİM

7

1

 

1

GİH

RAPORTÖR

6

1

 

1

GİH

RAPORTÖR

7

1

 

1

GİH

PROGRAMCI

1

6

 

6

GİH

PROGRAMCI

3

2

 

2

GİH

PROGRAMCI

4

3

 

3

GİH

PROGRAMCI

6

1

 

1

GİH

PROGRAMCI

7

3

 

3

GİH

PROGRAMCI

8

2

 

2

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ

5

1

 

1

GİH

ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)

3

18

 

18

GİH

ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)

5

1

 

1

GİH

ŞEF

3

159

 

159

GİH

ŞEF

4

14

 

14

GİH

ŞEF

5

27

 

27

GİH

ŞEF

6

7

 

7

GİH

ŞEF

7

2

 

2

GİH

AYNİYAT SAYMANI

1

12

 

12

GİH

AYNİYAT SAYMANI

3

1

 

1

GİH

MEMUR

5

225

 

225

GİH

MEMUR

6

66

 

66

GİH

MEMUR

7

42

 

42

GİH

MEMUR

8

29

 

29

GİH

MEMUR

9

20

 

20

GİH

MEMUR

10

44

 

44

GİH

MEMUR

11

1

 

1

GİH

MEMUR

12

1

 

1

GİH

ANBAR MEMURU

5

16

 

16

GİH

ANBAR MEMURU

6

4

 

4

GİH

ANBAR MEMURU

7

2

 

2

GİH

ANBAR MEMURU

8

5

 

5

GİH

ANBAR MEMURU

10

4

 

4

GİH

ANBAR MEMURU

11

1

 

1

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

6

3

 

3

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

7

4

 

4

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

8

3

 

3

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

9

3

 

3

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

10

10

 

10

GİH

MUTEMET

5

1

 

1

GİH

DAKTİLOGRAF

5

17

 

17

GİH

DAKTİLOGRAF

6

4

 

4

GİH

DAKTİLOGRAF

7

4

 

4

GİH

DAKTİLOGRAF

8

9

 

9

GİH

DAKTİLOGRAF

9

4

 

4

GİH

DAKTİLOGRAF

10

9

 

9

GİH

DAKTİLOGRAF

11

7

 

7

GİH

DAKTİLOGRAF

12

2

 

2

GİH

DAKTİLOGRAF

13

1

 

1

GİH

SEKRETER

8

3

 

3

GİH

SEKRETER

9

2

 

2

GİH

SEKRETER

10

1

 

1

GİH

SEKRETER

11

2

 

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

20

 

20

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

4

5

 

5

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

5

15

 

15

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

6

8

 

8

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

7

3

 

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

8

2

 

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

9

5

 

5

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

10

1

 

1

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

11

1

 

1

GİH

VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ

3

17

 

17

GİH

VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ

4

4

 

4

GİH

VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ

5

12

 

12

GİH

VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ

6

5

 

5

GİH

VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ

7

8

 

8

GİH

VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ

8

6

 

6

GİH

VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ

9

2

 

2

GİH

VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ

10

4

 

4

GİH

VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ

11

2

 

2

GİH

ŞOFÖR

5

15

 

15

GİH

ŞOFÖR

6

6

 

6

GİH

ŞOFÖR

7

7

 

7

GİH

ŞOFÖR

8

6

 

6

GİH

ŞOFÖR

9

4

 

4

GİH

ŞOFÖR

10

4

 

4

GİH

ŞOFÖR

11

7

 

7

GİH

ŞOFÖR

12

2

 

2

GİH

ÇOCUK EĞİTİMCİSİ

1

1

 

1

GİH

ÇOCUK EĞİTİMCİSİ

5

1

 

1

SH

DİŞ TABİBİ

1

1

 

1

SH

DAİRE TABİBİ

1

7

 

7

SH

DAİRE TABİBİ

3

1

 

1

SH

DAİRE TABİBİ

5

1

 

1

SH

DAİRE TABİBİ

6

1

 

1

SH

PSİKOLOG

1

1

 

1

SH

PSİKOLOG

3

1

 

1

SH

BİYOLOG

7

2

 

2

SH

LABORANT

7

1

 

1

SH

SAĞLIK TEKNİSYENİ

7

1

 

1

SH

HEMŞİRE

1

1

 

1

SH

HEMŞİRE

3

2

 

2

SH

HEMŞİRE

5

2

 

2

TH

ARKEOLOG

1

34

 

34

TH

ARKEOLOG

2

2

 

2

TH

ARKEOLOG

3

8

 

8

TH

ARKEOLOG

5

4

 

4

TH

ARKEOLOG

6

2

 

2

TH

ARKEOLOG

7

1

 

1

TH

ARKEOLOG

8

2

 

2

TH

MÜHENDİS

1

43

 

43

TH

MÜHENDİS

2

6

 

6

TH

MÜHENDİS

3

1

 

1

TH

MÜHENDİS

5

3

 

3

TH

MÜHENDİS

6

3

 

3

TH

MÜHENDİS

7

5

 

5

TH

MÜHENDİS

8

1

 

1

TH

MİMAR

1

34

 

34

TH

MİMAR

2

1

 

1

TH

MİMAR

3

1

 

1

TH

MİMAR

5

8

 

8

TH

MİMAR

6

8

 

8

TH

MİMAR

7

2

 

2

TH

MİMAR

8

1

 

1

TH

ŞEHİR PLANCISI

1

9

 

9

TH

ŞEHİR PLANCISI

2

1

 

1

TH

ŞEHİR PLANCISI

3

2

 

2

TH

ŞEHİR PLANCISI

4

1

 

1

TH

ŞEHİR PLANCISI

5

5

 

5

TH

ŞEHİR PLANCISI

6

9

 

9

TH

İSTATİSTİKÇİ

1

5

 

5

TH

İSTATİSTİKÇİ

2

4

 

4

TH

İSTATİSTİKÇİ

5

1

 

1

TH

EKONOMİST

1

1

 

1

TH

DEKORATÖR

1

1

 

1

TH

TEKNİKER

1

3

 

3

TH

FEN MEMURU

3

1

 

1

TH

TEKNİSYEN

3

23

 

23

TH

TEKNİSYEN

4

3

 

3

TH

TEKNİSYEN

5

6

 

6

TH

TEKNİSYEN

6

3

 

3

TH

TEKNİSYEN

7

4

 

4

TH

TEKNİSYEN

8

3

 

3

TH

TEKNİSYEN

9

1

 

1

TH

TOPOGRAF

3

1

 

1

TH

TEKNİK RESSAM

3

5

 

5

TH

TEKNİK RESSAM

5

3

 

3

TH

TEKNİK RESSAM

6

1

 

1

TH

TEKNİK RESSAM

9

1

 

1

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

5

8

 

8

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

7

3

 

3

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

9

1

 

1

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

10

1

 

1

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

12

1

 

1

YH

HİZMETLİ

5

12

 

12

YH

HİZMETLİ

6

1

 

1

YH

HİZMETLİ

7

11

 

11

YH

HİZMETLİ

8

6

 

6

YH

HİZMETLİ

9

3

 

3

YH

HİZMETLİ

10

10

 

10

YH

HİZMETLİ

11

19

 

19

YH

HİZMETLİ

12

13

 

13

YH

HİZMETLİ

13

4

 

4

YH

AŞÇI

5

3

 

3

YH

AŞÇI

7

1

 

1

YH

AŞÇI

10

1

 

1

YH

KALORİFERCİ

6

1

 

1

YH

KALORİFERCİ

10

1

 

1

YH

KALORİFERCİ

11

3

 

3

YH

KALORİFERCİ

12

2

 

2

YH

BEKÇİ

5

17

 

17

YH

BEKÇİ

6

1

 

1

YH

BEKÇİ

7

3

 

3

YH

BEKÇİ

8

1

 

1

YH

BEKÇİ

10

1

 

1

YH

BEKÇİ

11

4

 

4

YH

BEKÇİ

12

1

 

1

YH

DAĞITICI

5

6

 

6

YH

DAĞITICI

6

1

 

1

YH

DAĞITICI

7

2

 

2

YH

DAĞITICI

8

3

 

3

YH

DAĞITICI

9

1

 

1

YH

DAĞITICI

11

1

 

1

 

 

TOPLAM

3183

0

3183

 

 

( I ) SAYILI LİSTE

KURUMU      

:  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 

 

 

 

TEŞKİLATI  

:  TAŞRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULU KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

BÖL. DEV. SENF. ORK.MD.

1

1

 

1

GİH

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ

1

81

 

81

GİH

İL KÜLTÜR VE TURİZM MD. YRD.

1

100

 

100

GİH

İST. ATATÜRK KÜL.MRK. MD.

1

1

 

1

GİH

ANK. ATATÜRK KÜL.MRK.MD.

1

1

 

1

GİH

İST. ATATÜRK KÜL.MRK. MD.YRD.

1

3

 

3

GİH

ANK.ATATÜRK KÜL.MRK.MD.YRD.

1

3

 

3

GİH

ANK. RESİM HEYKEL MÜZESİ MD.

1

1

 

1

GİH

BASMA YAZI VE RES. DRL. MD.

1

1

 

1

GİH

CUMHURBAŞKANLIĞI SENF. ORK. MD.

1

1

 

1

GİH

DEV. GÜZEL SANAT.  GALERİ MD.

1

3

 

3

GİH

DEV. KLASİK TÜRK MÜZ. KOR.MD.

1

8

 

8

GİH

DEV. TÜRK MÜZ. TOP. MD.

1

4

 

4

GİH

DEV. TÜRK HALK MÜZ. KO. MD.

1

4

 

4

GİH

DEV. MOD.DANS TOP. MD.

1

1

 

1

GİH

DEV. SENF. ORK. MD.

1

4

 

4

GİH

DEV. MOD. FOLK MÜZ. TOP.MD.

1

1

 

1

GİH

TÜRK TASAVVUF MÜZ.TOP.MD.

1

1

 

1

GİH

DEV. ÇOK SES. MÜZ. KO. MD.

1

1

 

1

GİH

DEV. HALK DANS. TOP. MD.

1

1

 

1

GİH

ATATÜRK KÜL. M. AL. TES. VE İŞ. MD.

1

1

 

1

GİH

TELİF HAKLARI VE SİNEMA MD.

1

1

 

1

GİH

DEV. GELEN. TÜRK. TIY. TOP. MD.

1

1

 

1

GİH

TAR. TÜRK MÜZİĞİ TOP. MD.

1

1

 

1

GİH

DEV. TÜRK DÜN. DANS VE MÜZ. TOP. MD.

1

1

 

1

GİH

DEV. HALK OZAN. TOP. MD.

1

1

 

1

GİH

KÜTÜPHANE MÜD.

1

215

 

215

GİH

KÜTÜPHANE MÜD.

2

16

 

16

GİH

KÜTÜPHANE MÜD.

3

28

 

28

GİH

KÜTÜPHANE MÜD.

4

6

 

6

GİH

KÜTÜPHANE MÜD.

5

16

 

16

GİH

MÜZE MÜD.

1

88

 

88

GİH

MÜZE MÜD.

2

1

 

1

GİH

MÜZE MÜD.

3

6

 

6

GİH

RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GAL. MD.

1

2

 

2

GİH

REST. VE KONS. MRK. LAB. MD.

1

1

 

1

GİH

RÖLÖVE VE ANITLAR MD.

1

11

 

11

GİH

KORUMA KURULU BÜRO MÜD.

1

20

 

20

GİH

TURİZM EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ

1

12

 

12

GİH

TURİZM AŞÇ.EĞ.MER.MÜD.

1

1

 

1

GİH

BASMA YAZI VE RES. DRL. MD.YRD.

1

2

 

2

GİH

KÜTÜPHANE MÜD.YRD.

1

50

 

50

GİH

KÜTÜPHANE MÜD.YRD.

2

4

 

4

GİH

KÜTÜPHANE MÜD.YRD.

3

5

 

5

GİH

MÜZE MÜD. YRD.

1

25

 

25

GİH

RESİM HEY. MÜZESİ VE GAL. MD. YRD.

1

2

 

2

GİH

RESİM HEYKEL MÜZESİ MD. YRD.

1

2

 

2

GİH

RES. VE KON. MRK. LB. MD. YRD.

1

2

 

2

GİH

RÖLÖVE VE ANITLAR MD. YRD.

1

8

 

8

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

270

 

270

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

2

3

 

3

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

3

2

 

2

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

3

4

 

4

GİH

UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)

5

4

 

4

GİH

KÜTÜPHANECİ

1

133

 

133

GİH

KÜTÜPHANECİ

2

5

 

5

GİH

KÜTÜPHANECİ

3

62

 

62

GİH

KÜTÜPHANECİ

5

6

 

6

GİH

KÜTÜPHANECİ

6

170

 

170

GİH

KÜTÜPHANECİ

7

43

 

43

GİH

ARAŞTIRMACI

1

35

 

35

GİH

ARAŞTIRMACI

2

5

 

5

GİH

ARAŞTIRMACI

3

18

 

18

GİH

ARAŞTIRMACI

4

2

 

2

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

1

7

 

7

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

2

2

 

2

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

3

4

 

4

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

6

2

 

2

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

7

6

 

6

GİH

FOLKLOR ARAŞTIRMACISI

8

12

 

12

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

1

97

 

97

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

2

3

 

3

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

3

14

 

14

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

5

2

 

2

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

6

29

 

29

GİH

MÜZE ARAŞTIRMACISI

7

15

 

15

GİH

KİTAP PATALOĞU

7

2

 

2

GİH

KİTAP PATALOĞU

8

3

 

3

GİH

MÜTERCİM

1

1

 

1

GİH

FOTOĞRAFÇI

5

5

 

5

GİH

FOTOĞRAFÇI

6

2

 

2

GİH

ŞEF

3

292

 

292

GİH

ŞEF

4

31

 

31

GİH

ŞEF

5

57

 

57

GİH

ŞEF

6

5

 

5

GİH

ŞEF

7

6

 

6

GİH

ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)

3

32

 

32

GİH

ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)

5

26

 

26

GİH

AYNİYAT SAYMANI

1

32

 

32

GİH

AYNİYAT SAYMANI

2

15

 

15

GİH

AYNİYAT SAYMANI

3

26

 

26

GİH

AYNİYAT SAYMANI

4

18

 

18

GİH

AYNİYAT SAYMANI

5

17

 

17

GİH

AYNİYAT SAYMANI

6

15

 

15

GİH

AYNİYAT SAYMANI

7

1

 

1

GİH

AYNİYAT SAYMANI

8

1

 

1

GİH

AYNİYAT SAYMANI

9

1

 

1

GİH

AYNİYAT SAYMANI

10

2

 

2

GİH

MEMUR

5

1182

 

1182

GİH

MEMUR

6

216

 

216

GİH

MEMUR

7

152

 

152

GİH

MEMUR

8

102

 

102

GİH

MEMUR

9

84

 

84

GİH

MEMUR

10

138

 

138

GİH

MEMUR

11

24

 

24

GİH

MEMUR

12

2

 

2

GİH

ANBAR MEMURU

5

139

 

139

GİH

ANBAR MEMURU

6

13

 

13

GİH

ANBAR MEMURU

7

8

 

8

GİH

ANBAR MEMURU

8

3

 

3

GİH

ANBAR MEMURU

9

5

 

5

GİH

ANBAR MEMURU

10

12

 

12

GİH

ANBAR MEMURU

11

3

 

3

GİH

ANBAR MEMURU

12

1

 

1

GİH

ENFORMASYON MEMURU

5

89

 

89

GİH

ENFORMASYON MEMURU

6

31

 

31

GİH

ENFORMASYON MEMURU

7

24

 

24

GİH

ENFORMASYON MEMURU

8

10

 

10

GİH

ENFORMASYON MEMURU

9

13

 

13

GİH

ENFORMASYON MEMURU

10

11

 

11

GİH

ENFORMASYON MEMURU

11

2

 

2

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5

41

 

41

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

6

54

 

54

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

7

61

 

61

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

8

36

 

36

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

9

29

 

29

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

10

125

 

125

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

11

70

 

70

GİH

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

12

40

 

40

GİH

DAKTİLOGRAF

5

165

 

165

GİH

DAKTİLOGRAF

6

39

 

39

GİH

DAKTİLOGRAF

7

26

 

26

GİH

DAKTİLOGRAF

8

14

 

14

GİH

DAKTİLOGRAF

9

16

 

16

GİH

DAKTİLOGRAF

10

14

 

14

GİH

DAKTİLOGRAF

11

6

 

6

GİH

DAKTİLOGRAF

12

2

 

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

6

2

 

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

7

2

 

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

9

3

 

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

10

47

 

47

GİH

VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ

5

5

 

5

GİH

VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ

6

3

 

3

GİH

VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ

7

2

 

2

GİH

VERİ HAZ. VE KONT. İŞLETMENİ

9

1

 

1

GİH

ŞOFÖR

5

51

 

51

GİH

ŞOFÖR

6

33

 

33

GİH

ŞOFÖR

7

33

 

33

GİH

ŞOFÖR

8

16

 

16

GİH

ŞOFÖR

9

9

 

9

GİH

ŞOFÖR

10

11

 

11

GİH

ŞOFÖR

11

17

 

17

GİH

ŞOFÖR

12

5

 

5

SH

DAİRE TABİBİ

1

3

 

3

SH

HEMŞİRE

3

1

 

1

SH

HEMŞİRE

9

1

 

1

TH

HEYKELTRAŞ

1

1

 

1

TH

HEYKELTRAŞ

3

1

 

1

TH

RESTORATÖR

1

7

 

7

TH

RESTORATÖR

3

1

 

1

TH

RESTORATÖR

7

2

 

2

TH

ARKEOLOG

1

240

 

240

TH

ARKEOLOG

2

6

 

6

TH

ARKEOLOG

3

24

 

24

TH

ARKEOLOG

5

42

 

42

TH

ARKEOLOG

6

6

 

6

TH

ARKEOLOG

8

10

 

10

TH

MÜHENDİS

1

49

 

49

TH

MÜHENDİS

3

2

 

2

TH

MÜHENDİS

5

7

 

7

TH

MÜHENDİS

6

9

 

9

TH

MÜHENDİS

7

2

 

2

TH

MÜHENDİS

8

11

 

11

TH

MİMAR

1

54

 

54

TH

MİMAR

2

5

 

5

TH

MİMAR

3

1

 

1

TH

MİMAR

5

4

 

4

TH

MİMAR

6

4

 

4

TH

MİMAR

7

3

 

3

TH

MİMAR

8

26

 

26

TH

ŞEHİR PLANCISI

1

10

 

10

TH

ŞEHİR PLANCISI

5

1

 

1

TH

ŞEHİR PLANCISI

6

1

 

1

TH

ŞEHİR PLANCISI

7

1

 

1

TH

ŞEHİR PLANCISI

8

7

 

7

TH

JEOLOG

1

1

 

1

TH

JEOMORFOLOG

1

1

 

1

TH

KİMYAGER

1

1