Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU

 

Kanun No. 4752      

 

Kabul Tarihi : 11.4.2002      

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay meslek yüksek okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencileriyle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. – Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin astsubay meslek yüksek okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunda geçen deyimlerden;

a) Astsubay meslek yüksek okulu : Bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, askerî değerleri haiz, muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yüksek öğretim kurumunu,

b) Bölüm: Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarına uygun olarak personel yetiştirilmek üzere kurulan eğitim ve öğretim birimini,

c) Bölüm başkanı: Bölümde görevli rütbe ve kıdemce en büyük asker öğretim elemanını,

d) Program: Bu Kanunda belirtilen özelliklere sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla, içeriği Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, branş veya ihtisasa yönelik eğitim konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,

e) Diğer kavram ve terimler : 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

MADDE 4. – Astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları; ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanır.

Kuvvet komutanlıklarına bağlı  astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığınca; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca onaylanır.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi bünyesinde kurulacak sağlık astsubay meslek yüksek okulunun kadro ve kuruluşuna ilişkin esaslar, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

 Ana ilkeler

MADDE 5. - Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim ve öğretim plân ve programları; çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sürekli olarak geliştirilen bu plân ve programların koordinasyonu, Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

d) Astsubay meslek yüksek okullarının verimliliklerinin artırılması, genişletilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir.

Görev

MADDE 6. – Astsubay meslek yüksek okullarının görevleri; bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluklarına uygun olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, ilerideki safhalarda meslek gelişim programlarında belirtilen eğitimleri takip edebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiştirmektir.   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevler

Organlar

MADDE 7. – Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim ve yönetim işleri, aşağıda belirtilen organlar tarafından yürütülür:

a) Meslek yüksek okulu komutanı.

b) Yüksek okul kurulu.

c)Öğretim başkanı.

d) Bilimsel denetleme kurulu.

e) Öğrenci alay veya tabur komutanı.

f) Yüksek disiplin kurulu.

Astsubay meslek yüksek okulu komutanı

MADDE 8. – Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, astsubay meslek yüksek okulu ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir.

Yüksek okul kurulu

MADDE 9. - Yüksek okul kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve bölüm  başkanlarından oluşur. Astsubay meslek yüksek okulu komutanının bulunmadığı hâllerde en kıdemli üye, kurula başkanlık eder. Yüksek okul kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu komutanı, gerekli gördüğü hâllerde de yüksek okul kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yüksek okul kurulu; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen temel esaslar doğrultusunda astsubay meslek yüksek okulunun eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında kararlar alan, astsubay meslek yüksek okullarının bütününü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip bağlı olduğu komutanlığa görüş bildiren, yıllık eğitim ve öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim ve öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

Öğretim başkanı

MADDE 10. – Öğretim başkanı, astsubay meslek yüksek okullarındaki ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretimin yürütülmesinden sorumlu asker kişidir.

Bilimsel denetleme kurulu

MADDE 11. – Astsubay  meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesini sağlamak üzere ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bilimsel denetleme kurulu oluşturulur.

Öğrenci alay veya tabur komutanı

MADDE 12. – Öğrenci alay veya tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumlu asker kişidir.

Yüksek disiplin kurulu

MADDE 13. – Yüksek disiplin kurulu, astsubay meslek yüksek okulu komutanının başkanlığında; öğretim başkanı, öğrenci alay veya tabur komutanı ve disiplin subayından oluşur.

Yüksek disiplin kurulu; kurula sevk edilen öğrencilerin disiplini ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar; ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı yahut yetki verecekleri makamların onayı ile yürürlüğe girer. Sağlık astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim elemanlarının görevleri

MADDE 14. – Öğretim elemanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir :

a) Astsubay meslek yüksek okullarında, bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.

b) Projeleri yürütmek.

c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayın yapmak.

d) Akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.

e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.     

Yardımcı doçentliğe atanma

MADDE 15. – Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık yardımcı doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Yardımcı doçentliğe yükselme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa aykırı olmamak üzere, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı; sağlık astsubay meslek yüksek okulu için Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütülür. Yardımcı  doçentliğe   önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde, ilk üç yılı müteakip, birer yıllık sürelerle uzatılmak kaydıyla en fazla altı yıla kadar bu kadrolarda kalabilirler.

Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İlgili bilim dalında doktora yapmış olmak.

b) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak.

c) Merkezî sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüz üzerinden altmış veya daha yukarısında not almış olmak.

 Doçentliğe atanma

MADDE 16. - Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir.

Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık doçentlik kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Anılan komutanlıklarca adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı başkanlığında, ilgili bölüm başkanı ile okul içinden veya dışından ilgili ana bilim veya yan bilim dalından üç profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, bu kuruldan adayların her biri hakkında yazılı mütalâa ister ve kendi görüşünü de belirterek atanmanın sağlanması için ilgili kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına; sağlık astsubay meslek yüksek okulu için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Genelkurmay Başkanlığı tarafından da atanması uygun bulunanların atanmaları, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Doçentlik kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

Profesörlüğe yükselme ve atanma

MADDE 17. - Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir.

Astsubay meslek yüksek okulları komutanlıklarınca tespit edilen açık profesörlük kadroları, isteklileri tespit etmek amacıyla her yıl; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilân edilir. Anılan komutanlıklarca adaylığı uygun görülen istekliler, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığına bildirilir. Astsubay  meslek yüksek  okulu  komutanı ile  beş profesörden oluşan bir kurul teşkil edilir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, oy hakkı bulunmaksızın bu kurula başkanlık eder. Profesörlerden üçü, üniversitelerden; ikisi ise, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesindeki yüksek öğretim kurumlarından ilgili komutanlıklarca seçilir.  Üniversitelerden seçilen profesörlerden birinin profesör kadrosunun açık olduğu bölümden, diğerinin o bölümün dışından, üçüncüsünün ise ilgili bilim dalından olması şartı aranır.

Bu kurulun değerlendirme neticesi, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görüşü alınmak üzere, Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir. Atama; Yüksek Öğretim Kurulunun olumlu görüş bildirdiği ve Genelkurmay Başkanlığının da uygun bulduğu adaylar arasından, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır. Profesörlük kadrosuna önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir.

 Emeklilik yaş haddi

MADDE 18. – Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen rütbelerin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen yaş haddidir.

Öğretim elemanlarının astsubay meslek yüksek okulu dışına atanmaları ve görevlendirilmeleri

MADDE 19. - Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın, disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk veya diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifi üzerine veya doğrudan, astsubay meslek yüksek okulları dışındaki kıt'a, karargâh ve kurumlara atanabilirler.

Astsubay meslek yüksek okulu dışına atanan asker öğretim üyeleri için, bu Kanunun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca özlük hakları saklı kalmak kaydıyla astsubay meslek yüksek okulları dışında da görevlendirilebilirler.

Öğretim görevlileri

MADDE 20. - Astsubay meslek yüksek okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri tayinle veya geçici  görevle, sivil öğretim  görevlileri ise atanacakları ilgili  bölüm başkanlıklarının  görüşü alınarak, astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Okutmanlar

MADDE 21. -  Askerî okutmanlar tayinle veya geçici görevle, sivil okutmanlar ise süreli veya sürekli olarak atanacakları ilgili bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil okutmanların atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür. 

Öğretim yardımcıları

MADDE 22. -  Astsubay meslek yüksek okullarının, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim plânlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker olanlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, çalışacakları bölüm başkanlıklarının görüşü alınarak astsubay meslek yüksek okulu komutanının önerisi üzerine; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile en çok üç yıl süre ile atanırlar. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 23. - Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman personel temin ve yetiştirme plânları esaslarına göre yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim

Çalışma esasları

MADDE 24. – Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü, en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer çalışmalarının, ne ölçüde ders yükünden sayılacağı,  yönetmelikte   gösterilir.  Astsubay  meslek  yüksek  okullarında  kadrolu  öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü, on iki saatten az olamaz. Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Öğretim başkanı ile astsubay meslek yüksek okulundaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Kamu kuruluşlarında görevlendirme

MADDE 25. – İlgili kurumların isteği, astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının izni ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları, diğer yüksek öğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.  

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 26. - Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde
kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, astsubay meslek yüksek okulu komutanının teklifine ve ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamın onayına tâbidir. Sağlık astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

Yurt dışında yapılacak benzer çalışmalara katılma ve görevlendirme ile ilgili onay yetkisi, Genelkurmay Başkanlığına aittir.

Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler genel hükümler çerçevesinde ödenir.

Kurumlararası yardımlaşma

MADDE 27. - Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; bağlı olduğu yüksek öğretim kurumu komutanlığının olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamların onayı ile Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait diğer yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilebilirler.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları, talep halinde; astsubay meslek yüksek okulu komutanlığının olumlu görüşü ve ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamların onayı ile diğer astsubay meslek yüksek okullarında, harp okullarında veya yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

Astsubay meslek yüksek okulları; ihtiyacı olan öğretim elemanlarını ilgili yüksek öğretim kurumlarından, bir kurumda çalışmayanları ise  kendileri  ile  koordine  ederek  talep  edebilir. Yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilâve öğretim elemanı talepleri; ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamlar kanalı ile yapılır.

Astsubay meslek yüksek okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri; ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya yetki verecekleri makamlar tarafından onaylanır. Sağlık astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı veya yetki vereceği makamdır.

Astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yüksek öğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır. Yüksek öğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.

Denetim

MADDE 28. - Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerinin denetimi; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi; yönetmelikte gösterilecek esaslara göre, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından oluşturulacak bilimsel denetleme kurulu tarafından yapılır.

Sağlık astsubay meslek yüksek okulunun bilimsel yönden denetlenmesi; doğrudan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu esaslarına göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

Kaynak ve giriş şartları

MADDE 29. - Astsubay meslek yüksek okullarının öğrenci kaynakları; astsubay hazırlama okulları mezunları ile astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise ve dengi okullar mezunlarıdır.

Yabancı ülke öğrencilerinin astsubay meslek yüksek okullarına kabul edilmeleri, yapılacak anlaşmalar veya Bakanlar Kurulu kararına göre yürütülür.

Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşulları, yabancı ülke öğrencilerinin seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.  

Ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim

MADDE 30. - Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretim, parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından  karşılanır. Astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretim süresi iki yıldır. Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri eğitim ve öğrenimi, sağlık nedenleri hariç olmak üzere üç yılda, sağlık nedenleri de dahil olmak üzere azamî dört yılda tamamlamak zorundadırlar. Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenciler askerî eğitim, beden eğitimi gibi tatbikî dersler dahil bütün derslere devam etmek zorundadır.

b) Savaş ve olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığı tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretimin süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

c) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf astsubay çavuş olarak nasbedilirler.

Disiplin ve okuldan çıkarılma

MADDE 31. - Astsubay meslek yüksek okullarına alınan her öğrenciye bir disiplin notu verilir. Disiplin notundan hangi cezalar için ne kadar not düşüleceği yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.

Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar:

a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelik gereğince verilen disiplin notunu kaybedenler.

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca hakkında karar verilenler.

c) Bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar.

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak, sağlık yetenekleri bakımından astsubay meslek yüksek okulu öğrenimine devam imkânı kalmayanlar.

f) Giriş koşullarını taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu niteliklerini kaybedenler.

Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç olmak üzere diğer nedenlerle okuldan çıkarılanlara, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödetilir.

Bu öğrencilerin kimlikleri, bütün askerî yüksek öğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.   

Astsubay meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilerden, bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir şekilde diğer askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmaz ve 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu, 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklı olmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Özlük hakları

MADDE 32. -  Astsubay meslek yüksek okullarında görevli askerî öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

Asker öğretim elemanlarına, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesine göre ödenen Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri, 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu komutanına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, meslek yüksek okulu müdürlerine ödenecek miktar kadardır.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

Haftalık okutulması mecburî ders yükü saati dışında, astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanlarına; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

Asker kişilerin ataması

MADDE 33. - Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, öğretim başkanı ile öğrenci alay veya tabur komutanının ataması, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Yönetmelik

MADDE 34. - Bu Kanunda esasları belirtilen ve aşağıda yazılı diğer hususlar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, altı ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

a) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, öğretim elemanlarının yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek ders ile ilgili hususlar.

b) Ders kitaplarının teminine ilişkin esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar.

c) Bilimsel denetleme kurulunun teşkili, görevleri ve çalışma esasları.

d) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayınlarla ilgili usul ve esaslar.

e) Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşulları, yabancı ülke öğrencilerinin seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar.

f) Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacakları ve öğrenci niteliğinin kaybedilmesine ilişkin esaslar.

g) Astsubay meslek yüksek okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları ve astsubay meslek yüksek okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim ve öğretim ve buna dayalı olarak verilecek ön lisans diplomaları ile ilgili esaslar.

h) Astsubay meslek yüksek okullarında savaş ve olağanüstü hallerde öğrenime ara verilmesine, kısaltılmasına, aday öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ve bu durumda verilecek olan diplomalara ilişkin hususlar.

ı) Astsubay meslek yüksek okullarının Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar.

i) Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde uygulanacak usul ve esaslar.

j) Disiplin esasları ile ilgili öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık gibi diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar.

k) Astsubay meslek yüksek okullarında bölümlere bağlı olarak açılacak programlar.

l) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.

GEÇİCİ MADDE 1. - Astsubay meslek yüksek okulu kadrolarında öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, astsubay meslek yüksek okullarına ihtiyaç duyulacak doçent ve profesörler, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla Yüksek Öğretim Kurulundan temin edilir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında astsubay meslek yüksek okulu kuruluncaya kadar, bu Kanunla Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen yetkiler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılır.   

Yürürlük

MADDE 35. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.