Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE YUNANİSTAN

CUMHURİYETİ KAMU DÜZENİ BAKANLIĞI SUÇ İLE, ÖZELLİKLE

TERÖRİZM, ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI

VE YASADIŞI GÖÇ İLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 4654     

 

Kabul Tarihi : 26.4.2001      

 

 

MADDE 1. – 20 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE YUNANİSTAN

CUMHURİYETİ KAMU DÜZENİ BAKANLIĞI SUÇ İLE, ÖZELLİKLE

TERÖRİZM, ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE

KAÇAKÇILIĞI VE YASADIŞI GÖÇ İLE MÜCADELEDE

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti, (Bundan böyle “Taraflar” olarak tanımlanacaktır);

Terörizm ve örgütlü suçlar arasındaki bağlantıyı ve örgütlü suçlar arasında, uyuşturucu ve psikotrop madde ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve yasadışı göç faaliyetlerinin dünyada kaygı verici boyutlara ulaştığını dikkate alarak,

Organize suçlar, yasadışı göç, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve terörizmle mücadele etmek üzere yakın işbirliğinde bulunmak hususundaki ortak iradelerinden hareket ederek,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır :

MADDE 1

Taraflar, ülkelerinde yürürlükte bulunan mevzuata ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, aşağıda belirtilen suçlarla mücadelede işbirliğinde bulunmayı taahhüt ederler :

a) Bireyler veya gruplar tarafından gerçekleştirilen terörist eylemler ve faaliyetler,

b) Uyuşturucu, psikotrop madde ve bunların imalinde kullanılan kimyasal maddelerin yasadışı ekimi, üretimi, ticareti, nakli ve kullanımı,

c) Diğer örgütlü suçlar (insan kaçakçılığı ve benzeri),

d) Biyolojik, kimyasal ve radyoaktif silahlar da dahil olmak üzere silah kaçakçılığı, mühimmat, patlayıcı, nükleer, radyoaktif ve zehirli madde kaçakçılığı,

e) Pasaport, vize ve diğer resmî belge sahtekârlığı,

f) Sınır ötesi suçlar ve suçlular,

g) Yasadışı göç,

h) Kültürel ve tarihî eserler ile sanat eserleri kaçakçılığı,

i) Kara para aklama,

j) Diğer suçların yanısıra, yukarıda sayılan faaliyetlerin biri veya daha fazlası ile ilgili kara paranın aklanması.

MADDE 2

Taraflar işbu Anlaşmanın birinci maddesinde belirtilen alanlarda işbirliğini, ulusal mevzuatlarına uygun olarak, aşağıdaki yollarla gerçekleştireceklerdir:

a) İki ülkeyi ilgilendiren alanlarda bilgi ve tecrübe değişimi,

b) Kriminal araştırma metot ve araçlarının yanısıra, kriminal teknolojisinden yararlanma konusunda tecrübe değişimi,

c) Sahte seyahat belgelerinin tespiti ve yasadışı giriş ve göçün önlenmesi amacıyla sınır kontrolleri alanında bilgi ve tecrübe değişimi,

d) Genel olarak örgütlü suçların yanısıra, terörist faaliyet ve suçların önlenmesine yardımcı olacak bilgi değişimi,

e) 1972 yılında Değişiklik Protokolü ile değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve 1988 tarihli Yasadışı Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine uygun olarak, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretiminde, uluslararası kaçakçılığının yapılmasında, saklanmasında ve dağıtımında kullanılan yeni metotlar konusunda bilgi, tecrübe ve yardım değişimi.

f) İki ülkeyi ilgilendiren önlemlerin planlanması ve alınması amacıyla, işbu anlaşma kapsamındaki alanlarda broşür, yayın ve bilimsel araştırma sonuçlarının değişimi.

MADDE 3

Taraflar, ülkelerinde yürürlükte bulunan mevzuata ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla terörizmle mücadelede işbirliğinde bulunmayı taahhüt ederler:

a) Ülkelerinde diğer tarafın güvenliğine yönelik terörist faaliyetleri ve suçları önlemek amacıyla etkin tedbirlerin alınması,

b) Taraflardan birinin talebi üzerine veya kendi iradesiyle, terörist bireyler veya gruplar, bunların faaliyetleri ve kullandıkları teknikler hakkında bilgi ve veri teatisinde bulunulması,

c) Ortaya çıkan yeni terörist tehditlerin müştereken değerlendirilmesi,

d) Kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımının güvenliği hakkında ve aynı zamanda havaalanları, limanlar ve demiryolu istasyonlarında uygulanmakta olan güvenlik standartlarını artırmak ve bunları sürekli olarak terör tehdidine göre ayarlamak amacıyla, periyodik olarak tecrübe ve teknolojik bilgi mübadelesi gerçekleştirilmesi.

MADDE 4

Taraflar, ulusal mevzuatlarına uygun olarak, diğer tarafın talebi veya kendi girişimleri üzerine, uyuşturucu, psikotrop madde ve bunların imalinde kullanılan kimyasal maddelerin kaçakçılığı ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan örgütlere karşı mücadeleye katkı sağlayacak bütün bilgi, ayrıntı ve verileri sağlayacaklardır.

Bu işbirliği özellikle aşağıdaki hususları içerecektir:

a) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ile genellikle bunların imalatında kullanılan maddelerin kaçakçılığına karşı mücadelede kullanılan metotlar hakkında bilgi teatisinde bulunulması,

b) İlgili alanlarda özel soruşturma ve operasyon teknikleri hakkında ortak eğitim kurslarının planlanması ve uzman mübadelesinin gerçekleştirilmesi.

MADDE 5

Taraflar, kendi ulusal mevzuatları ve uluslararası taahhütlerine uygun olarak, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile bunların imalinde kullanılan katkı maddelerinin kontrollü teslimatının gerçekleştirilmesini teminen gerekli koşulları hazırlayacaklardır.

MADDE 6

Örgütlü suçlarla ilgili olarak Taraflar, aşağıda sözü edilen alanlarda işbirliğinin gerçekleştirilmesi hususunda anlaşmaya varmışlardır:

a) Suç örgütleri hakkında sistematik, ayrıntılı ve hızlı bilgi ve veri değişimi,

b) Ortak çalışmalarda bulunmak üzere uzman polis değişimi.

MADDE 7

Taraflar kara para aklamanın önlenmesi için ortak tedbirler almayı taahhüt ederler.

MADDE 8

Taraflar yasadışı göçle mücadelede işbirliği yapacaklardır.

Geri Kabul Anlaşması sonuçlandırılıncaya kadar, Taraflar diğer tarafın vatandaşlarının yanısıra, Taraflardan birinin topraklarından gelerek diğer tarafın sınırlarını yasadışı olarak geçmiş veya geçecek üçüncü ülke vatandaşlarını da geri kabul edeceklerdir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması için, Taraflar, mümkün olan en kısa zamanda, sözkonusu kişilerin geri kabulüne ilişkin ilke ve yöntemleri bir belge ile saptayacaklardır.

Taraflar, yasadışı sınır geçişlerini engellemek amacıyla, seyahat belgelerinin, mühürlerin ve vize türlerinin örneklerini diplomatik kanallardan teati edeceklerdir.

MADDE 9

Taraflar, uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, terörizm, organize suçlar, yasadışı göç ve uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede bölgesel ve uluslararası forumlarda işbirliğinde bulunmak hususunda da anlaşmışlardır.

MADDE 10

Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ve Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanı veya bunların temsilcilerinin başkanlık edecekleri, uzmanlardan oluşacak ve bu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olacak bir Koordinasyon Komitesi kuracaklardır.

Diğer bakanlık ve kuruluşların temsilcileri de, gerekli olduğu takdirde bu komitenin toplantılarına katılabileceklerdir.

Koordinasyon Komitesi, danışmalar yoluyla belirlenecek periyotlarda, dönüşümlü olarak Türkiye ve Yunanistan’da toplanacaktır.

MADDE 11

Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanması sırasında doğrudan iletişimi sağlamak amacıyla, yetkili makamlarının listelerini teati edeceklerdir.

MADDE 12

Bu Anlaşma, Tarafların diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

MADDE 13

Bu Anlaşma, Tarafların ulusal onay işlemlerinin yerine getirildiğini bildirdikleri ikinci nota tarihinde yürürlüğe girecektir.

MADDE 14

Bu Anlaşma, Taraflardan biri Anlaşmanın sona erdirilmesi için diğerine diplomatik kanallardan bildirimde bulunmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Bu Anlaşma, Ankara’da 20 Ocak 2000 tarihinde, Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde, her biri aynı şekilde geçerli olmak üzere, ikişer nüsha düzenlenmiştir. Yorum farklılığı durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA                   YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ADINA

             İsmail CEM                                                  George A. PAPANDREU

      DIŞİŞLERİ BAKANI                                              DIŞİŞLERİ BAKANI