Dönem : 21 Yasama Yılı : 1

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN BAZI MADDELERİ

İLE MADALYA VE NİŞANLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 4541

 

Kabul Tarihi : 1.3.2000

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 188 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 188.— Devlet Savaş Madalyasının verilmesini gerektiren hallerin üstünde başarılı sevk ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle muharebenin gidişini değiştirecek veya savaş neticesine tesir edecek durumlar meydana getiren subay ve astsubaylara, üst makamlarca müteselsilen tasdik olunacak inhalar üzerine savaş takdirnamesi verilir.

MADDE 2.— 926 sayılı Kanunun 189 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) İki defa 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası alanlar :

Madde 189.— İki defa 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş takdirnamesi verilir.

MADDE 3.— 926 sayılı Kanunun 191 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 191.—Silahlı Kuvvetler mensupları ile Silahlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan Türk ve yabancı kişiler ile birlik sancaklarına, savaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve üstün başarılar karşılığında aşağıda yazılı madalyalar verilir.

a) Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Madalyası,

c) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası,

d) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası,

e) Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası,

f) Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası.

MADDE 4.— 926 sayılı Kanunun 192 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Nişanların çeşidi

Madde 192.—Yabancı devlet büyüklerine, komutanlarına, diğer asker ve sivil kişilere aşağıdaki Türk Silahlı Kuvvetleri nişanları verilir.

a) Şeref Nişanı,

b) Övünç Nişanı,

c) Liyakat Nişanı.

MADDE 5.— 926 sayılı Kanunun 196 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 196.— Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, Genelkurmay Başkanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra yönetmelikte belirlenecek esaslara göre takılabilir.

MADDE 6. — 926 sayılı Kanunun 199 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ancak madalya ve nişan intikal eden vârisin, Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hüküm giymiş olması durumunda madalya ve nişan bir sonraki hak sahibi vârise intikal eder. Madalya ve nişanın intikalinden sonra bahse konu suçları işleyenlerden madalya ve nişanları geri alınır. Bu konudaki yargılama devam ettiği sürece madalya ve nişanların intikal işlemi bekletilir.

MADDE 7.— 24.10.1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

d) Devlet Savaş Madalyası;

Devlet Savaş Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanının inhası üzerine, Millî Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararnameye istinaden bu madalyaları almayı hak eden kişilere, birliklerin sancaklarına Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı veya görevlendireceği zat tarafından takılır. Devlet Savaş Madalyası, 1 inci ve 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası olmak üzere iki çeşittir.

1. 1 inci derece Devlet Savaş Madalyası, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 189 ve 190 ıncı maddeleri gereğince savaş takdirnamesi ile taltif edilenlere verilir.

2. 2 nci derece Devlet Savaş Madalyası, uluslararası hukukun meşru saydığı haller ile Türkiye’nin taraf olduğu antlaşmalar gereğince yapılan savaşlarda, Türk ve dost kuvvetler içinde ve dışında görev alarak Türkiye’nin veya dostlarının düşmanı ile yapılan muharebede başarılı sevk ve idaresi ile muharebe kazanan veya muharebenin kazanılmasını hazırlayan ve kolaylaştıran veya düşmanla çarpışmada görev icaplarının üstünde kahramanlık ve cesaret gösteren Türk ve yabancı uyruklu asker kişilere verildiği gibi, sonuçta üstün derecede kahramanlık ve cesaret gösteren birliklerin sancaklarına takılmak üzere de verilir.

MADDE 8.— 926 sayılı Kanunun 193 üncü, 194 üncü, 195 inci, Ek 13 üncü ve Ek 14 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9. — 926 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 76. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerine göre kendilerine madalya ve nişan tevcih edilmiş olanların madalya ve nişanları ile bunlara ilişkin hakları, yönetmelikte düzenlenecek esaslara göre saklı tutulur.

MADDE 10.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.