Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME ULUSLARARASI TEŞKİLÂTI

ANLAŞMASI VE UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME ULUSLARARASI

TEŞKİLÂTI İŞLETME ANLAŞMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 4475   
Kabul Tarihi : 4.11.1999 

MADDE 1.- Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT)'nın 29 Ağustos-1 Eylül 1995 tarihlerinde Kopenhag'da gerçekleştirilen 20 nci Taraflar Kurulu toplantısında INTELSAT Anlaşması'nda ve adı geçen Teşkilâtın 4 Nisan 1995 tarihinde Singapur'da gerçekleştirilen 25 inci İmzacılar Kurulu toplantısında INTELSAT İşletme Anlaşması'nda yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 


UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME ULUSLARARASI TEŞKİLÂTI

"INTELSAT" ANLAŞMASINDA BİRDEN FAZLA İMZACI UYGULANMASINA

İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

Aşağıdaki bentler veya paragraflar, aşağıda gösterildiği şekilde Anlaşma'nın ilgili maddelerine yerleştirilmeli veya ilave edilmelidir.

MADDE I (Tanımlar)

(g) "İmzacı" deyimi, İşletme Anlaşmasını imzalayan, Anlaşmanın kendisi için yürürlüğe girdiği veya geçici olarak tatbik edildiği Taraf veya bu Tarafça tayin edilen bir telekomünikasyon teşekkülünü ifade eder.

MADDE II (INTELSAT'ın Kuruluşu)

(b) Her Taraf Devlet Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak Anlaşma ile aynı zamanda imzaya sunulan İşletme Anlaşması'nı imzalar veya İşletme Anlaşması'nı imzalamak üzere en az bir kamu veya özel telekomünikasyon teşekkülünü görevlendirir. İmzacı herhangi bir telekomünikasyon teşekkülü ile teşekküle bu yetkiyi veren Taraf arasındaki ilişkiler, ilgili mahalli mevzuata göre düzenlenecektir.

MADDE VIII (İmzacılar Toplantısı)

(e) İmzacılar toplantısının bütün oturumlarında yeter sayı, İmzacıların çoğunluğunun mevcudiyeti ile sağlanır, İmzacıların herbirinin birer oy hakkı vardır. Esasa ilişkin konulardaki kararlar, temsilcileri mevcut olup oy veren İmzacıların en az üçte ikisinin müspet oylaması ile verilir. Usulle ilgili konulardaki kararlar, temsilcileri mevcut olup oy veren İmzacıların basit çoğunluğu ile verilir. Bir konunun esasa ilişkin konu mu, yoksa usul konusu mu olduğu yönünden bütün ihtilaflar temsilcileri mevcut olup oy veren İmzacıların basit çoğunluğu ile çözümlenir. Çoğunluğun tespitinde ve oylamalarda, tek bir Taraf'ca tayin edilmiş İmzacıların tümü, müştereken tek bir İmzacı olarak mütalâa edilecektir.

MADDE IX (Yöneticiler Kurulu : Teşekkül Tarzı ve Oylama)

(a) iv. Yukarıdaki hükümlere bakmaksızın, tek bir Taraf'ca tayin edilmiş bir veya daha fazla İmzacı'yı temsil etmek üzere birden fazla Yönetici olamaz.

MADDE XVI (Çekilme)

(d) Bu sıfatı ile hareket eden herhangi bir Tarafın çekilmesi, durumuna göre, Taraf'ca tayin olunan tüm İmzacıların veya İmzacı sıfatındaki Tarafın aynı anda çekilmesini husule getirir ve işbu Anlaşma ve İşletme Anlaşması her bir İmzacı için, onu tayin eden Taraf için Anlaşmanın geçerliliğinin son bulduğu tarihten itibaren geçerli değildir.

(e) Herhangi bir İmzacının INTELSAT'tan herhangi bir suretle çekilmesi halinde, onu tayin eden Taraf İmzacılık sıfatını deruhte eder veya tayininin çekilme tarihinden itibaren geçerli olabileceği başka bir İmzacı'yı tayin eder, veya, bu Taraf'ca tayin edilen hiçbir İmzacı kalmamış ise, INTELSAT'tan kendisi de çekilir.

(f) Sebebi ne olursa olsun, herhangi bir Taraf tayin ettiği bir veya daha fazla İmzacının yerini almak veya daha önce tayin ettiği bir İmzacı'yı başka bir İmzacı ile değiştirmek istiyorsa, kararını yazılı olarak Müstevdiye bildirmelidir; eski İmzacı'ya ait olup yerine getirilmeyen bütün vecibeleri değiştirilen İmzacı'nın yerine getirmesi ve İşletme Anlaşması'nı imzalaması üzerine işbu Anlaşma ve İşletme Anlaşması değiştirilen İmzacı için yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren eski İmzacı için geçerli değildir.

(g) Duruma göre Müstevdi veya yürütücü organa işbu maddenin a (i) bendi hükümleri gereğince çekilme kararının bildirilmesini müteakip, bu hususu bildiren Taraf ve tayin ettiği İmzacıların INTELSAT'ın bütün organlarındaki temsil edilme ve oy verme hakkı düşer; Yöneticiler Kurulu'nun İşletme Anlaşması'nın 21 inci maddesinin (d) fıkrasındaki hükümler uyarınca aksine karar vermesi hali hariç, hem çekilme talebinin alınmasından önce yapılmasına yetki verilen mukaveleli taahhütleri hem de söz konusu talebin alınmasından önce vuku bulan herhangi bir işi yapma veya yapmamadan mütevellit sorumlulukları karşılamak için gerekli sermayeye katkı hissesinin ödenmesi durumunun saklı kalması kaydıyla, çekilme talebinin alınmasını müteakip söz konusu Taraf ve tayin ettiği İmzacılar veya bu kararın namına bildirildiği bir İmzacıya hiçbir sorumluluk veya vecibe yüklenemez.

(k) İşbu maddenin b (i) bendi gereğince Taraflar Kurulu, herhangi bir Tarafın INTELSAT'tan çekilmiş sayılmasına karar verir ise, Yöneticiler Kurulu'nun İşletme Anlaşması'nın 21 inci maddesinin (d) fıkrası hükümleri uyarınca aksine karar vermesi hali hariç, hem çekilme talebinin alınmasından önce yapılmasına yetki verilen mukaveleli taahhütler, hem de sözkonusu talebin alınmasından önce vuku bulan herhangi bir işi yapma veya yapmamadan mütevellit sorumlulukları karşılamak için gerekli sermayeye katkı hissesini İmzacı sıfatıyla veya tayin ettiği İmzacılar namına Tarafın ödemesi durumunun saklı kalması, kaydıyla duruma göre, İmzacı sıfatıyle Taraf veya tayin ettiği her bir İmzacı'nın, bu karardan sonra hiçbir vecibe ve sorumluluğu kalmaz.

(n) Hiçbir Taraf veya tayin edilen İmzacı, söz konusu Taraf'ın Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğine karşı statüsünün değişmesi sebebiyle INTELSAT'tan çekilme mecburiyetinde değildir.

UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME ULUSLARARASI TEŞKİLÂTI

'INTELSAT' İŞLETME ANLAŞMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

MADDE 6 (d) (i), değiştirilmiş hali

(d) (i) Herhangi bir İmzacı kendisine daha az bir yatırım hissesinin tahsisini isteyebilir. Bu tür talepler INTELSAT'a yapılır ve istenen düşük yatırım hissesi belirtilir. INTELSAT, bu taleplerden bütün İmzacıları derhal haberdar eder ve yatırım hisselerinin artırılmasını kabul eden İmzacılar nispetinde talepler karşılanır.

MADDE 6 (h), değiştirilmiş hali

(h) İşbu maddenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak, hiçbir İmzacı, yatırım hisseleri toplamının yüzde 0.05'inden daha az veya işbu maddenin (b) bendine göre tespit edilen, bütün İmzacıların toplam INTELSAT uzay kesimi kullanımından kendine düşen oranın yüzde 150'sinden daha fazla bir yatırım hissesine sahip olamaz.

MADDE 22 (f) - İPTAL EDİLMİŞTİR