Dönem : 21 Yasama Yılı : 1

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLÂTI ANASÖZLEŞMESİNİN 24 VE 25 İNCİ

MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 4441

 

Kabul Tarihi : 5.8.1999

MADDE 1. – 39 uncu Dünya Sağlık Asamblesi’nde, Dünya Sağlık Teşkilâtı Anasözleşmesi’nin 24 ve 25 inci maddelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. –  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. –  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

WHA 39-6 Anayasanın 24 ve 25 inci maddelerinde yapılan değişiklikler

39. Dünya Sağlık Asamblesi,

WHA 38.4 kararını yürürlükten kaldırarak, İcra Kurulunun üye sayısı ile ilgili olarak; İcra Kurulu üyeliğinin 31’den 32’ye yükseltilmesi ile Batı Pasifik Bölgesi üyeleri İcra Kurulu için bir kişiyi seçeceklerdir, böylece Batı Pasifik Bölgesi İcra Kurulunda 3 yerine 4 üye ile temsil edilecektir.

1. 24 ve 25 inci maddelerde aşağıdaki değişiklikleri yapar. Bu değişiklikler Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyol dillerindeki metinlerde aynı ölçüde geçerli olacaktır.

İngilizce Metin

Madde 24- Çıkarılacak ve aşağıdaki gibi değişecek.

Madde 24

Kurul üye olarak seçilen 32 kişiden oluşur. Sağlık Asabmlesi eş coğrafik dağılımı gözönüne alarak, Kurulda hizmet etmek üzere kişinin belirlenmesinde yetki verilen üyeleri seçecektir, bunu yaparken en az 3’ünün her bölge organizasyonu tarafından seçilmesini sağlayacaktır. Bu üyelerin her biri Kurula vekilleri ve danışmanlarının eşlik ettiği sağlık alanında teknik olarak vasıflı bir kişiyi atamaktadırlar.

Madde 25- Çıkarılacak ve aşağıdaki gibi değişecek.

Madde 25

Bu üyeler 3 yıllık dönemler için seçilecek ve kurul üye sayısını 31’den 32’ye artıran (Anayasada yapılan) bu düzeltme yürürlüğe girdikten sonra yapılacak Sağlık Asamblesinin ilk oturumunda seçilen ek üyelerin görev süresi, her yıl her bölge organizasyonundan en az bir üyenin seçimini sağlayacak şekilde daha kısa olması sağlandığı takdirde tekrar seçilebilir.

2. Bu kararın 2 kopyası; 39 uncu Dünya Sağlık Asamblesi başkanı ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörünün imzası için tevsik edilecektir, bir kopya BM Genel Sekreterine; anayasanın koruyucusu olarak bir kopyası da Dünya Sağlık Örgütü arşivlerinde saklanmak üzere gönderilecektir.

3. Üyelerin bu değişiklikleri 73 üncü Madde koşulları doğrultusunda kabulünün bildirilmesi.

Anayasanın 79 (b) maddesince Anayasanın kabulü için talep edildiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile resmî belgenin koruyuculuğu ile netice verecektir.

(7. Genel Oturum,

12 Mayıs 1986

Komite B, I. Rapor)