Dönem : 21 Yasama Yılı : 1

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 4430

 

Kabul Tarihi : 30.7.1999

MADDE 1. — 8 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

İLE İLGİLİ

EK ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İLE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

1 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 2, 6, 8, 9, 11, 14, 16 ve 23 üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Madde 2

Bu Anlaşma, aşağıda yazılı sosyal güvenlik mevzuatı hakkında uygulanır.

1. Türkiye bakımından,

a) İşçileri (Tarım işçileri dahil) kapsayan Sosyal Sigortalar (Hastalık, Analık, İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm) hakkındaki mevzuat,

b) Devlet memur ve hizmetlilerini kapsayan T.C. Emekli Sandığı hakkındaki mevzuat, (Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm)

c) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar hakkındaki mevzuat, (Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm)

d) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarla ilgili mevzuat,

2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakımından;

a) 16/76 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası,

b) 30/1996 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası (Bu Yasanın yaş sınırlamaları ile ilgili hükümleri, Âkit Taraflara hizmet sürelerinin bildiriminde dikkate alınmaz)

3. Bu Anlaşma, bu maddede yazılı mevzuatı değiştirecek veya tamamlayacak veya bu konuda yeniden çıkarılacak bütün mevzuat hakkında uygulanır.

Madde 6

Âkit Tarafların Yetkili Makamları aralarında anlaşmak suretiyle, 5 inci maddenin genel kuralına başka istisnalar da getirebilirler. Aynı şekilde Âkit Taraflar karşılıklı mutabakat ile getirilen istisnaların, icabı halinde uygulanmamasına izin verebilirler.

Aşağıdaki hususlar 5 inci madde hükümlerine istisna teşkil eder.

1. İş merkezi Âkit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir işverenin hizmetindeki kimse, geçici olarak bir işin icrası için diğer Âkit Tarafın ülkesine gönderildiği takdirde, bu Taraf ülkesine vardığı tarihten başlayarak yirmi dört ay müddetle kendi ülkesinde çalışıyormuş gibi, hakkında iş merkezinin bulunduğu Âkit Taraf mevzuatı uygulanır.

Çalışma süresi yirmidört ayı aştığı takdirde; işçi, işverenin veya işveren, işçinin muvafakatını almak şartıyla, önceden istekte bulunur ve 5 inci madde hükmünü uygulamak durumunda olan diğer Âkit Tarafın Yetkili Makamı buna muvafakat ederse, bu kimse hakkında iş merkezinin bulunduğu Âkit Taraf mevzuatının uygulanmasına devam edilir.

2. Merkezi Âkit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir nakliyat işçisi, bir işin icrası için geçici olarak diğer Âkit Taraf ülkesine gönderildiği takdirde, bu işçi hakkında, işyeri merkezinin bulunduğu ülkede çalışıyormuş gibi o Taraf mevzuatı uygulanır.

3. Merkezi, Âkit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan hava nakliye işinde çalışan bir işçi, bir işin icrası için geçici olarak diğer Âkit Taraf ülkesine gönderildiği takdirde, bu işçi hakkında işyeri merkezinin bulunduğu ülkede çalışıyormuş gibi o Taraf mevzuatı uygulanır.

Madde 8

1. Âkit Taraflardan birinin vatandaşı, Devlet veya Amme hizmeti görmek üzere, Kurumu tarafından, diğer Âkit Taraf ülkesine gönderilirse, bu kimse hakkında vatandaşı bulunduğu Âkit Taraf mevzuatı uygulanır.

2. Vatandaşlık durumları ne olursa olsun, Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elçilik, temsilcilik veya konsolosluklarında ve buralardaki memurların şahsi hizmetlerinde çalıştırılan işçiler hakkında, temsil edilen Devletin mevzuatı uygulanır.

3. Ancak, elçilik, temsilcilik veya konsolosluklarda veya buralardaki memurların şahsi hizmetlerinde çalıştırılan işçiler, diğer Âkit Taraf vatandaşı oldukları takdirde, çalıştıkları müddetçe, vatandaşı oldukları Devletin mevzuatını tercih etme hakkına sahiptirler. Bu tercih hakkı, İdari Düzenlemede tespit edilen şartlar ve süre içinde yalnız bir defa kullanılabilir.

Madde 9

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 11

1. İşverenleri tarafından belli bir işin icrası için Türkiye’de çalıştırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sigortalısı ile yanlarında ikamet eden aile fertleri veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalıştırılan Türk sigortalısı ile yanlarında ikamet eden aile fertleri, geçici görevli olarak bulundukları ülkede çalışmakta iken, durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman iş merkezinin bulunduğu ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumları hesabına, hastalık veya analık sigortası yardımlarından, hastaneye yatırılma dahil, yararlanırlar.

2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı çalışan kimseler ile yanlarında ikamet eden aile fertleri turistik amaçla diğer Âkit Taraf ülkesinde bulundukları sırada, sağlık durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman, kayıtlı bulundukları Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumlarının hesabına hastalık veya analık sigortası yardımlarından, hastaneye yatırılma dahil, yararlanırlar.

3. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı çalışan kimseler ile yanlarında ikamet eden aile fertleri Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumlarınca sağlanan hastalık veya analık sigortası yardımlarından yararlanmakta iken, ikametgâhını diğer Âkit Taraf ülkesine naklettiği takdirde bu yardımlardan yararlanmaya devam ederler. Ancak, ilgili ikametgâhını değiştirmeden önce Yetkili Kurumun müsaadesini almak zorundadır. Müsaade talebi, yalnız bu Kurumun bir hekimi tarafından ilgilinin sağlık durumunun ikametgahını diğer Âkit Taraf ülkesine nakletmesine mani olduğu hakkında rapor verilmesi halinde reddolunur.

4. Yukarıdaki fıkralar gereğince yardıma hak kazanmış bulunan bir kimseye yapılacak sağlık yardımları, geçici olarak bulunulan yerdeki veya yeni ikamet mahallindeki Kurum tarafından özellikle sağlık yardımlarının kapsamı ve ifa şekli bakımından, bu Kurumun uyguladığı mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanır. Ancak, yardımların süresi yetkili Âkit Tarafın mevzuatında öngörülen süredir.

5. Bu maddenin 1, 2 ve 3’üncü fıkralarında bahsolunan hallerde; protez, araç ve gereçlerin ve önemli sağlık yardımlarının sağlanması, mutlak olarak acil olan haller dışında, Yetkili Kurumun müsaade vermesi şartına bağlıdır.

6. Bu maddenin 1, 2 ve 3’üncü fıkralarında öngörülen hallerde;

Sağlık yardımları (Tedavi), ilgilinin yeni ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu memleketin Kurumu tarafından, bu yardımların kapsam ve ifa şekilleri hakkında bu memlekette cari olan mevzuata göre sağlanır.

– Para yardımlarının (günlük ödenekler) ödenmesi, ilgilinin kayıtlı bulunduğu Kurumca sağlanır.

7. Bu maddenin, 1, 2 ve 3’üncü fıkralarında öngörülen hallerde yapılan yardımların masrafı, ilgilinin kayıtlı bulunduğu Kurumca karşılanır. Sağlık Yardımları masrafları, ilgilinin kayıtlı bulunduğu Kurum tarafından, yeni ikametgahının bulunduğu veya geçici olarak bulunulan ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumuna, İdari Düzenleme ile tespit edilecek şekilde fiili tutar üzerinden ödenir.

Madde 14

1. İki ülkede geçmiş sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi suretiyle her iki Âkit Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir bağlanmış olan bir kimse, Ülkesinde ikamet etmekte olduğu Âkit Tarafın mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazandığı ve aile fertlerine bu hakkı kazandırdığı takdirde, yardımlar, ikamet edilen Ülkenin Kurumunun yükümlülüğünde ve bu Kurumun mevzuatına göre sağlanır.

2. Âkit Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık veya gelir bağlanmış olan bir kimse, diğer Âkit Taraf Ülkesinde ikamet ettiği takdirde, aylığı ödeyen Âkit Taraf mevzuatı uyarınca gerek kendisinin gerek aile fertlerinin hak kazandıkları sağlık yardımları, aylığı ödeyen Âkit Taraf Yetkili Kurumunun nam ve hesabına ikamet mahallindeki Kurumca sağlanır.

Bu yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, aylığı ödeyen Âkit Tarafın mevzuatına göre tespit olunur. Yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekli aylık almakta olan kimsenin ikamet ettiği ülke mevzuatına göre tayin edilir.

3. Her iki Âkit Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir bağlanmış olan kimseler ile Âkit Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık veya gelir bağlanmış olan kimselerin ve bunların yanlarında ikamet eden aile fertlerinin diğer Âkit Taraf ülkesinde geçici ikametlerinde, durumları derhal (acil) yardım yapılmasını gerektirdiği zaman, birinci halde ikamet edilen Ülkenin Yetkili Kurumu, ikinci halde aylığı ödeyen Ülkenin Yetkili Kurumu hesabına olmak kaydıyla, sağlık yardımlarından yararlanırlar.

4. 2’nci ve 3’üncü fıkralarda belirtilen sağlık yardımlarına ilişkin masraflar, Yetkili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yardımı yapan ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumuna İdari Düzenleme ile tespit edilecek usullere göre fiili bedeller üzerinden ödenir.

Madde 16

1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardıma hak kazanan kimse, tedavi sırasında kanuni ikametgahını Yetkili Sosyal Güvenlik Kurumunun muvafakatı ile diğer Âkit Taraf ülkesine nakletmiş olması halinde, sağlık ve para yardımlarından da yararlanır. Tıbbi bir mahzur bulunmadığı taktirde, ikametgahın nakline muvafakat edilir. Elde olmayan sebeplerden dolayı önceden alınmamış olsa dahi, muvafakat sonradan da verilebilir.

2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından yardıma hak kazanan kimselere, diğer Âkit Taraf ülkesinde geçici ikametleri esnasında da bu yardımların yapılmasına devam edilir.

3. Protez ve diğer önemli sağlık yardımları acil olmayan hallerde ancak, Yetkili Sosyal Güvenlik Kurumunun önceden muvafakatı alınmak suretiyle yapılır.

4. Sağlık yardımları, yardıma hak kazanan kimseye ikamet mahallindeki Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı bir sigortalı gibi, bu Kurum tarafından sağlanır. Sağlık hizmetinde bulunmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşme yapmış olan kimseler ve sağlık tesisleri de aynı yükümlülük altındadırlar.

Madde 23. – Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, diğer Âkit Tarafta geçen prim ödeme süreleri dikkate alınmaksızın aylığa hak kazanılması halinde, bu Âkit Tarafın Kurumu sadece kendisi tarafından uygulanacak olan mevzuata göre aylığı bağlar.

Geçici Madde – Bu Anlaşma değişikliği ile getirilen hakların verilmesinde başvuru tarihi esas alınır. Ancak, bu Anlaşmanın yürürlük tarihinden önce geçmiş süreler için aylık ve aylık farkı ödenmez.

Bu Ek Anlaşma onay belgelerinin teati edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Bu Ek Anlaşma 8 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da iki nüsha halinde Türkçe olarak düzenlenip imza edilmiştir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA <ı>Prof. Dr. Nami ÇAĞAN Ali Özkan ALTINIŞIK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çalışma ve İskân Bakanı