Komisyon Hakkında

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 17.04.2014 tarihli ve 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kurulmuştur. Komisyon, söz konusu Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ve denetim görevini haiz bir ihtisas komisyonu olup üye sayısı on yedidir.

Komisyon, Cumhurbaşkanlığınca; MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK Başkanlığı tarafından yürütülen güvenlik ve istihbari faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanacak yıllık raporlar üzerine hazırlanacak ve mart ayında Komisyona sunulacak yıllık rapor hakkında, raporun kendisine intikalinden itibaren doksan gün içinde inceleme ve görüşmelerini tamamlayarak TBMM Başkanlığına sunulmak üzere bir rapor hazırlamak, Millî güvenliğe ilişkin konularda görüş ve öneriler sunmak ve Kanunda belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Komisyon Hakkında Detaylı Bilgi

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 17.04.2014 tarihli ve 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12’nci maddesi ile 01.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’na eklenen Ek 2’nci madde uyarınca kurulmuştur. Komisyon, söz konusu Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ve denetim görevini haiz bir ihtisas komisyonudur. Komisyon, on yedi üyeden müteşekkil olup, üyelerin sekizi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, dördü Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, ikisi Halkların Demokratik Partisi Grubuna, ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna ve biri de İyi Parti Grubuna mensuptur. Komisyon, İçtüzüğün 24. maddesi uyarınca kendi üyeleri arasından başkan, başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçmektedir.

Komisyonunun görevleri:

  1. Cumhurbaşkanlığınca; MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen güvenlik faaliyetlerine ve istihbari nitelikteki faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanacak yıllık raporlar üzerine hazırlanacak ve mart ayı içinde Komisyona sunulacak yıllık rapor hakkında, raporun kendisine intikalinden itibaren doksan gün içinde inceleme ve görüşmelerini tamamlayarak bir rapor hazırlamak ve raporu bu süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmak,
  2. Millî güvenliğe ilişkin konularda görüş ve öneriler sunmak,
  3. Güvenlik ve istihbarat konularında uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek,
  4. Kendi faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak,
  5. Güvenlik ve istihbarat hizmetleri sırasında elde edilen kişisel verilerin güvenliğini ve bireyin hak ve özgürlüklerini koruyucu öneriler geliştirmektir.

Komisyon görüşmeleri kapalı oturumla yapılır ve bu oturumlarda Komisyon üyeleri, ilgili bakanlar, görevli hükümet temsilcileri ve Komisyonda görev yapan yasama uzmanları ile stenograflardan başkası bulunamaz.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi ve belgelerin saklanmasında ve korunmasında gizlilik esastır. Komisyon görüşmelerine katılanlar ile bu görüşmelere herhangi bir suretle vâkıf olanlar, Komisyon çalışmaları ve görüşülen konular hakkında hiçbir açıklama yapamaz ve bunları sır olarak saklamakla yükümlüdür.