IV. İnönü Hükümeti Bakanlar Kurulu  
01.11.1927-27.09.1930

Başvekil

Mustafa İsmet İNÖNÜ (Malatya)

Adliye Vekili

Mahmut Esat BOZKURT (İzmir)

Müdafaai Milliye Vekili ve Bahriye Vekaleti Vekili

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı)

Dahiliye Vekili

Şükrü KAYA (Muğla)

Hariciye Vekili

Tevfik Rüştü ARAS (İzmir)

Maliye Vekili

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir)

Maarif Vekili

Mustafa Necati UĞURAL (İzmir) 01.11.1927-05.01.1929

Hüseyin Vasıf ÇINAR (İzmir) 02.03.1929-13.04.1929

Cemal Hüsnü TARAY (Gümüşhane) 13.04.1929-22.09.1930

Nafıa Vekili

Behiç ERKİN (İstanbul) 01.11.1927-15.10.1928

Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 15.10.1928-27.09.1930

Ziraat Vekili ve Ticaret Vekaleti Vekili

Mustafa Rahmi KÖKEN (İzmir) 01.11.1927-21.01.1928

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili

Refik SAYDAM (İstanbul)

İktisat Vekili

Mustafa Rahmi KÖKEN (İzmir) 21.01.1928-29.05.1929

Şakir KESEBİR (Edirne) 29.05.1929-27.09.1930