Okyar Hükümeti Bakanlar Kurulu 
22.11.1924-03.03.1925

Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili

Ali Fethi OKYAR (İstanbul)

Adliye Vekili

Mahmut Esat BOZKURT (İzmir)

Dahiliye Vekili ve Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti Vekili

Mehmet Recep PEKER (Kütahya) 22.11.1924-05.01.1925

Mehmet Cemil UYBADIN (Tekirdağ) 05.01.1925-03.03.1925

Hariciye Vekili

Şükrü KAYA (Menteşe)

Maliye Vekili

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı)

Maarif Vekili

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir)

Ziraat Vekili

Hasan Fehmi ATAÇ (Gümüşhane)

Ticaret Vekili

Ali CENANİ (Gaziantep)

Nafıa Vekili

Feyzi PİRİNÇCİOĞLU (Diyarbakır)

Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekili

Mazhar GERMEN (Aydın)

Bahriye Vekili

İhsan ERYAVUZ (Cebelübereket) 30.12.1924 -03.03.1925