I. Saydam Hükümeti Bakanlar Kurulu

25.01.1939-03.04.1939

Başvekil

Refik SAYDAM (İstanbul)

Adliye Vekili

Tevfik Fikret SILAY (Konya)

Milli Müdafaa Vekili

Naci TINAZ (Bursa)

Dahiliye Vekili

Faik ÖZTRAK (Tekirdağ)

Hariciye Vekili

Mehmet Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir)

Maliye Vekili

Fuat AĞRALI (Elazığ)

Nafıa Vekili

Ali ÇETİNKAYA (Afyonkarahisar)

Maarif Vekili

Hasan Ali YÜCEL (İzmir)

İktisat Vekili

Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (İzmir)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Ahmet Hulusi ALATAŞ (Aydın)

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Ali Rana TARHAN (İstanbul)

Ziraat Vekili

Muhlis ERKMEN (Kütahya)